Driekwart Lente is in aantocht! de pater - makelaardij b.v. waddinxveen miljoen gulden brandschade Brandweer in 1979: Bejaarden schaterden om komedie Programma’s afgelast MUZIEKUITVOERING CONCORDIA Ongeregeldheden in De Bonkelaar: CNV-insignes voor trouw lidmaatschap Onafhankelijk Nieuwsblad i GERTHUÏZER de echte bakker Nijhof’s Glashandel ■■■■■■■■■■■■■I schielandweg 7 in onroerend goed telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 Vrijdag 7 maart, Het Trefpunt, 19.45 uur ■5 Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Ze komen steeds met velen want die ontbijtkoek van Gert is om te stelen. 35e JAARGANG NR. 1656 ra )2. WOENSDAG 5 MAART 1980 Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: H.-Vermeulen. P. Vroonland en M. Groeneveld wegens 40-jarig lidmaat schap en H. van der Mey wegens 50- zelfde avond de diploma’s uitgereikt, jarig lidmaatschap. Van het Waddinxveense korps ontvin- gen M. N. Vink, J. Broer en R. den Haag dat diploma. Voor het diploma hoofdbrandwacht slaagde W. van der Wees, terwijl M. Asscheman het diploma brandwacht 2e - W. van Donk, J. Doeve, A. Lafeber, A. voerders Organisatie) in samenwerking Hagenaar en J. G. van Witteloostuyn. met de opleidingscommissie. Onder Een gouden speld werd uitgereikt aan met de opleidingscommissie. Onder Een gouden speld werd uitgereikt aan grote belangstelling van zowel gemeen- J. Vergeer, A. Bouvée, L. Gelderblom, tebestuur als van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en brandweer- zijde en zelfs de televisie werden die- Zuidkade 11-telefoon 2354 winkelgalerij Groensvoorde 8 - tel 2382 Waddinxveen In de nacht van 7 januari vorig jaar ging bij vriezend weer het levensmiddelen- bedrijf van de heer Kool aan de Dorps traat in vlammen op, waarbij gelukkig de nagenoeg aangebouwde belendin gen konden worden gespaard. Op 21 fe bruari brandde ’s middags de rijwiel- herstelplaats van de heer Kraaijesteijn aan de Brugweg af, terwijl ook de brand bij Bakker Coating aan de Mer- curiusweg op 26 juni en een bouwkeet in plan Zuidkade 1 van de fa. Rehorst op 7 juli een forse schade veroorzaakte. Daarnaast kwamen een vrij groot aan tal kleinere brandjes voor, waarbij o.m. 5 autobrandjes. Bij de categorie loos-alarm waren voor het eerst gevallen van automatische brandmelders, één rechtstreeks naarde alarmcentrale van de regio (gemeente huis) en één van een aan de buitenzijde van het gebouw aangebrachte signaal (Eminentfabriek). Gewerkt wordt aan uitbreiding van de mogelijkheden van automatische brandmelding via de alarmcentrale van de brandweerregio. Gelukkig kwam in 1979 nog maar 1 valse melding binnen. HULPVERLENINGEN Het aantal hulpverleningen nam toe van 18 (in 1978) naar 21 waaronder achtmaal voor verkeersongevallen. De duikploeg kreeg vijfmaal alarm, waar bij op 11 mei een persoon uit het water gered kon worden die bekneld was door zijn te water geraakte trekker. Op 3 februari 1979 kon de vrijwillige brandweer de nieuwe Mercedes auto? spuit hoge- en lage druk feestelijk wor den overgedragen. Aan overig mate rieel werden nog aangeschaft o.a. hef- kussens en slangen. Bovendien werd op de andere brandweerwagen een hydro- lische lichtmast aangebracht. Op 24 januari bezocht het gehele korps de Nationale Brandweertentoonstelling van de NVBC in Amsterdam, waar de nieuwe Waddinxveense autospuit in de stand van de leverancier, Saval Kro nenburg, veel belangstelling kreeg. Het chassis werd geleverd door A. Boon- stoppel te Waddinxveen. DIPLOMA’S WADDINXVEEN Vorige week woensdagavond heeft de Goudse toneelgroep "Podium” op uitnodiging van de Culturele Commissie van de Stichting Ge coördineerd Bejaardenwerk Waddinxveen voor de bejaarden en mindervaliden in de grote zaal van het Anne Frank-centrum het toneelstuk ’’Romance rond arti kel 17” opgevoerd. Deze speciaal voor de 65-plussers en minder valide mensen georga niseerde avond mag wel als bij zonder geslaagd worden be- WADDINXVEEN Een lente-achtig beeld dezer dagen aan de Kromme Esse. Onze fotograaf zag dat op dit mo ment vele zwanen de weilanden van de Polder Bloemendaal bevolken. Hoewel het de afgelopen nacht weer heeft ge vroren, maart zijn staart kan roeren en april kan doen wat hij wil is het toch zo dat de lente weer nadert. Het valt aan de mensen én de dieren te zien. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). schouwd, aangezien deze vlotte komedie vele van de aanwezigen op een zeer ontspannen wijze deed schateren van het lachen. Als blijk van waardering voor deze zo goed gespeelde komedie bracht de culturele commissie aan het slot van de avond voor alle vrouwelijke medespelers een bloemenhulde. De aanwezigen uit de zaal gingen later dan ge woon, doch uiterst voldaan rond 22.30 uur weer terug naar huis. De Culturele Commissie van de Stichting ’’Gecoördineerd Be jaardenwerk Waddinxveen” kon digt aan dat de volgende avond zal worden gegeven op woensdag 26 maart, waarvoor wordt uitge nodigd het vermaarde Katholieke Kerkkoor uit Waddinxveen, dat voor velen een aanleiding zal zijn om de avond van 26 maart daar voor vrij te houden. van Utrecht waar de cursus ook gehou- den werd. JEUGD Vorig jaar ondernamen de Wad dinxveense brandweerlieden ook weer veel activiteiten voor de jeugd. Zo von- d de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats op woensdag 3 januari, evenals vorig jaar op het parkeerterrein bij het gemeentelijk zwembad aan de Sniep- weg, waar 3.000 kerstbomen werden verbrand. Voor elke twee ingeleverde bomen werd een lootje uitgereikt, waarop waardebonnen waren te verdie nen. De jaarlijkse jeugdbrandweerwedstrij- den werden wederom gehouden in het kader van de nationale brandweerdag op zaterdag 8 september. Het weds- trijdii-rrein was ook dit jaar op dé hoek Nesse-Noordkade. Het aantal deelne mers aan de wedstrijden, allen leerlin gen van de 5e en 6e klassen der basis scholen, bedroeg rond 250. De wedstrijden bestonden evenals vo rige jaren weer uit het tonen van be hendigheid en daarna het spuiten op speciaal daarvoor opgestelde doelen. Er werd weer gestreden volgens het be kende afvalsysteem, waarbij voor di verse klasse-winnaars/winnaressen leuke prijsjes waren te verdienen. In de finale ging de strijd om de door het ge meentebestuur in 1964 beschikbaar ge stelde wisselbeker, welke dit jaar werd gewonnen door de St. Jozefschool. Tonnie Steenwinkel als de beste spuit gast van deze school ontving de beker uit handen van wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester. WADDINXVEEN - De 33 leden tellende vrijwillige brandweer van Waddinxveen registreerde vorig jaar in onze gemeeifte f 737.000,—-aan brandschade. Dit cijfer staat in geen vergelijking tot de kosten van de vuurzeeën in 1977 en 1978, waarmee respectievelijk ƒ95.000,— en ƒ65.000,was gemoeid. ”Na de rust die de ’’rode haan” de jarige Een spelmoment uit "Romance rond artikel 17” van het Goudse "Podium”. WADDINXVEEN Het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar wordt opnieuw geconfronteerd met ongere geldheden tijdens activiteiten in het gebouw aan het Beukenhof. Dat blijkt uit het dezer dagen verschenen verslag van de gehouden algemene bestuurs vergadering van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum "Waddinxveen". Om aan de ongeregeldheden een einde te kunnen maken zijn er door de werk groep jongeren en het team van De Bonkelaar voorstellen gedaan, die de te groot wordende spanningen moeten verminderen. Afgesproken is dat het jongerenprogramma zal worden veran derd, in die zin dat het optreden van bekende popgroepen aan banden zal worden-gelegd. Van "lokkende” pro gramma’s is dan geen sprake meer. Het ligt in de bedoeling aan de veran dering van de programma’s op een ru stige en sobere wijze ruchtbaarheid te geven. Om geen risico’s te lopen is bij voorbeeld in de afgelopen maand het optreden van de punk-, soul-, blues- en jazzgroep Rosa King Upside Down af gelast. Deze maand gaat het optreden van Nederlands meest originele, enige en echte funkgroep The House Band niet door. In De Bonkelaar bestaat een vaste lijn hoe te handelen bij ongeregeldheden. Zoals gebruikelijk was de CNV- familiefeestavond weer bijzónder ge zellig. Op deze avond, die werd ge opend door de heer J. H. v. d. Kamp, hield hoofdbestuurder Henk van Dam een propagandatoespraak, was er een klas behaalde. J. H. P. mulder slaagde verloting en trad de Reeuwijkse toneel voer het diploma onderbrandmeester groep VIOS op met de klucht ”De (vrijw.) waarvoor het diploma werd uit- computerbruid”. na de toneelvoorstel- gereikt in een feestelijke bijeenkomst ling was er nog een gezellig samenzijn te Bilthoven door de voorzitter van de met muziek van het trio Mamma’s Ro- regio, burgemeester H. J73L. Vönhoff cdli Boys. I brandweer in 1978 gunde heeft deze rakker zijn ’’schade” in 1979 weer ingehaald”, zo lezen we in het pasverschenen jaarverslag over 1979 van de pïaatselijke spuitgasten. WADDINXVVEEN Een aantal le den van de Christelijke Besturenbond CNV Waddinxveen hebben tijdens de jaarlijkse familiefeestavond van afge lopen vrijdagavond in het Gerefor- Een speciale gebeurtenis vond plaats meerd Verenigingsgebouw Het Tref- op 20 maart in het instructielokaal van punt aan de Stationsstraat een onder- de brandweer. Daar werden de eerste scheiding ontvangen. examens in de regio gehouden van de Het zilveren insigne wegens 25-jarig cursus vervoer gevaarlijke stoffen, ge- lidmaatschap werd uitgereikt aan G. organiseerd door de EVO (Eigen Ver- v’. D_..L, -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1