de pater - makelaardij b.v. waddinxveen EXCLUSIEVE TUINMEUBEL SHOW Gemeente de boer op voor verkoop oud-notarishuis Brug naar Heuvelhof BINGO-AVOND IJSCLUB Besluiten van college B. en W. huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. ra Ook in hoger beroep week cel voor W’vener (40) Onafhankelijk Nieuwsblad T GERTHUIZER de echte bakker Nijhof’s Glashandel Heemskerk b.v. Bang&Olufsen Geautoriseerd B&0 dealer: in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 I DAGELIJKS GEOPEND. K 1| Weekblad voor Waddinxveen Vrijdag 14 maart, AF-centrum, 20.00 uur HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 12 MAART 1980 35e JAARGANG NR. 1657 Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 lkinbm I is EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Ziidkade 11 -telefoon2354 winkelgaterij Groensvoorde 8 - tel 2382 Waddrixveen 1 De Deense vormgevers van beeld en geluid 3 jaar garantie In heel Waddinxveen moet u weten, wordt slechts Huizer’s Ontbijtkoek gegeten. o.a. kunststofmeubelen uit Italië probleemloos groot comfort1 5 jaar garantie’ eodrïeb.v. Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 500 mtr. Langs rijksweg Den Haag/Utrecht E (LjdNBMJ Koopavond vrijdags eveneens geopend. Het nieuwe bruggetje tussen ae Mozartlaan en het woonwijkje Heuvelhof. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Slaak Noteboom ’’Voor de uit te voeren werkzaamheden is een werkbeschrijving beschikbaar, die door geïnteresseerden kan worden opgevraagd bij de dienst openbare wer ken en bedrijven, telefoon 01828-4433, toestel 136, waar tevens een afspraak voor bezichtiging van het gebouw kan worden gemaakt”. ”Zij die geïnteresseerd zijn in aankoop van het voormalig notarishuis, onder bovenvermelde condities, worden uit genodigd zulks kenbaar te maken aan het gemeentebestuur van Wad dinxveen, Raadhuisplein 1, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen, vóór 1 april 1980. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 WADDINXVEEN/DEN HAAG - Een 40-jarige Waddinxvener heeft ook in hoger beroep voor het Haagse Ge rechtshof een week gevangenisstraf en negen maanden ontzegging van de rij bevoegdheid tegen zich horen eisen. De man was betrokken geweest bij een auto-ongeluk op rijksweg A 12. De po litie constateerde toen met het blaa spijpje overmatig drankgebruik bij de Waddinxvener. Deze weigerde echter de bloedproef te ondergaan. De procureur-generaal bij het Haagse Gerechtshof bevestigde het eerdere vonnis van de Haagse politierechter. De verdediger concludeerde echter vrijspraak en vroeg in ieder geval het rijbewijs niet in te nemen. Hij betoogde dat verdachte met problemen als wer keloosheid en echtscheiding had te kampen. Op de bewuste dag zat ook al les tegen. Op bezoek bij een vriend bood deze hem een biertje aan. Dat maakte hem weerspannig. Op zichzelf had de Waddinxvener geen bezwaar tegen de bloedproef gehad, betoogde de verdediger. Maar ver dachte werd pas tegendraads toen de politie hem eerst naar het bureau wilde mee nemen, ondanks dat hij verwon dingen had opgelopen. De pleiter voerde bovendien aan dat de verdachte daarom niet schuldig aan de weigering kon zijn, omdat de wachtmeester had nagelaten te waarschuwen dat er een strafbaar feit gepleegd werd. advertentie uit te gaan van een totaalopbrengst van f 290.000,Wie interesse heeft wordt uitgenodigd dat vóór 1 april op het gemeentehuis kenbaar te maken. heeft, in verband hiermede overweegt het gemeentebestuur tot verkoop van het voormalige notarishuis over te gaan”. ’Adspirant-kopers dienen echter tot het uitvoeren van een restauratie be reid te zijn en daarbij tevens het op knappen van de tuin te betrekken. Hiertoe zal een verplichtende bepaling in een te sluiten overeenkomst worden een bankgarantie groot f 400.000,zal moeten worden gesteld om naleving van deze restauratie-verplichting te verzekeren”. ’’Voor de restauratie van het gebouw, inclusief de fundering en het opknap pen van de tuin, dient te worden vol daan aan de door het gemeentebestuur te stellen eisen”. dragen. Overleg over de erfpachtsca- non en de koopprijs zal mogelijk zijn mits de totaalopbrengst f 290.000, bedraagt. Gezien de staat waarin het - al enige tijd leegstaande - gebouw zich bevindt is een vrij ingrijpende opknap- beürt/restauratie (inclusief de funde ring) noodzakelijk, waarvoor de ge meente de middelen niet beschikbaar L WADDINXVEEN - Zoals in de gemeenteraadsvergadering van woens dagavond 30 januari in meerderheid werd besloten (alleen het CDA, de VVD en de wethouders P. F. J. van Schie en mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester stemden tegen) is het college van Burge meester en Wethouders deze week in de landelijke en regionale pers de advertenties gaan plaatsen om te komen tot de eventuele verkoop van het uit 1859 stammende oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost. B. en W., die over deze poging de raad in april Zullen informeren, zeggen in de De sobere gemeentelijke advertenties zonder foto zijn geplaatst onder de kop ’’Onderzoek mogelijkheden verkoop voormalig notarishuis”. Nadat wordt gemeld dat het gemeentebestuur van Waddinxveen een onderzoek instelt naar de mogelijkheden om te komen tot verkoop van het uit de negentiende eeuw daterende voormalige notarishuis worden adspirant-kopers de volgende r informaties doorgegeven: ”Het voormalige notarishuis - een ge bouw met een eigen karakter - is gun stig gelegen in het centrum van Wad dinxveen op 1078 m2 grond”. ”Het is de bedoejing deze grond in erf pacht uit te geven tegen ’n jaarlijkse canon van ƒ20.000,De koopprijs van het gebouw zal f 90.000,k.k. be- WADDINXVEEN - Uittreksel van de besluitenlijst van en me dedelingen uit de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders, gehouden op dins dag 26 februari en 4 maart 1980. Het college heeft besloten: In de westelijke oprit naar de hefbrug geen nieuwe tunnel aan te brengen doch te zoeken naar een vervangende - voor de schoolkinderen even veilige - voorziening; De bestrating rond de tennis hal aan te passen. In dit pro gramma zal tevens worden opge nomen een extra parkeerstrook direct ten noorden van de tennishal; De raad voor te stellen een krediet ad ƒ15.000,beschik baar te stellen ter afronding van het onderzoek naar vermeende schade als gevolg van de recons tructie van het Noordeinde en 15.000,voor de dekking van de kosten voor ingewonnen rechtskundig advies; Fa. de Graaf, Koningin Wil- helminaplein 42, een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een lichtreclame; Een lastgeving uit te reiken om tot verwijdering van de woon wagen van de woonwagenbewo ner de heer Van Engelen aan de Sniepweg over te kunnen gaan Bij de eerstvolgende kamer- concerten koffie te verstrekken; Over te gaan tot het herstra- ten en tegelijkertijd verbreden van de parallelweg van de Juliana van Stolberglaan zodat op deze weg aan beide zijden parkeren mogelijk wordt; Accoord te gaan met een to tale investering voor aankleding speelvelden en voorlopige inrich ting van het Wingerdveld in Groenswaard III tot een totaalbe drag van 85.000,ten laste van de exploitatie van Groenswaard III; De raad voor te stellen ac coord te gaan met de straatnamen ’’Spui” en ’’Heemraadweg” voor een tweetal straten in het plan Zuidkade 1; Het openlucht zwembad te openen op 10 mei 1980 i.v.m. be sparing van energie; Accoord te gaan met de ver huur van het clubgebouw in het Warnaarplantsoen aan de nieuw op te richten vereniging van 1 april 1980 - 31 december 1980. Als voorwaarden zijn o.m. gesteld dat onderhoud van het gebouw voor rekening komt van de nieuwe vereniging en dat tot aan de zomervakantie dit gebouw te vens in gebruik zal kunnen blijven bij de Stichting Peuterspeelzalen. MEDEDELINGEN Het College deelt mede: Dat van de Provinciale Direc tie Volkshuisvesting bericht is ontvangen dat accoord wordt ge gaan met de grondkosten voor het complex 63 woningwetwoningen dat mede naar aanleiding van ontvangen klachten over de over last veroorzaakt door de kantine van de sportzaal maatregelen zijn genomen om te bereiken dat aan de overeengekomen sluitingstij den strakker de hand wordt gehouden; Aan Midden-Holland te zul len berichten dat Waddinxveen om financiële redenen voors hands niet zal kunnen deelnemen aan een op te richten regionale gezondheidsdienst. WADDINXVEEN - Het nieuwe woon wijkje Heuvelhof - bij de hoek Dorpstraat-Kerkweg-West waar de B- fabriek van Eminent BV heeft gestaan - is weer beter toegankelijk geworden. Was het al mogelijk om de huizen vanaf de Kerkweg-West met de auto te berei ken en vanaf de Wagnerlaan lopend of op de fiets, sinds deze week kan men ook vanaf de Mozartlaan via een brug getje in Heuvelhof komen. Dit woon wijkje nadert intussen zijn voltooiing. Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: IJ»*I St i» X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1