Kosten huisvuil omhoog Rabo bank I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen EXCLUSIEVE TUINMEUBEL SHOW BIJ ONS IN DE ZAAK: NIEUW. Parade Parlando. Het wollen tapijt, dat geïnspireerd is op de natuur. Rabobank CS geld en goede raad Van f 8,50 tot f 13,50 per woning per maand In verband met het 75-jarig jubileum van de bank zijn onze kantoren op vrijdag 28 maart a.s. vanaf 12.30 uur GESLOTEN over kernvragen Dodelijk getroffen op werk VERBAKEL FESTIVAL Kamerleden discussiëren <Nlrifb.v. Onafhankelijk Nieuwsblad Mij hof’s Glashandel fèxtóo PARADE X telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen DAGELIJKS GEOPEND. (JJdNBMj AteL.- v.- Parade Parlando. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 WOENSDAG 19 MAART 1980 35e JAARGANG NR. 1658 lisering van het bestemmingsplan Zuid- X. JL JL 1\ v.. dLUmd© Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 I ---- 1- EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: Koopavond vrijdags eveneens geopend. Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Boskoop: Zijde 3-5 Tel. 01727-2544 o.a. kunststofmeubelen uit Italië probleemloos groot comfort1 5 jaar garantie’ Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 500 mtr. Langs rijksweg Den Haag/Utrecht 7?2! Woensdag 19 maart, Zuidkade, 19.00-21.00 uur. j gulden I kade 1 - met één medewerker wordt uit gebreid. Dit vergt op jaarbasis een uit gaaf van 45.000,welk bedrag B. en W. zich voorstellen, eveneens om redenen van budgettaire aard, in de reinigingsrechten door te berekenen. Zoals bekend wordt de inning van de reinigingsrechten verzorgd door het G.E.B. te Gouda. In het volgende voor stel tot verhoging van de reiniging srechten is als datum van ingang van de verhoging aangehouden I juni, zijnde de datum waarop het G.E.B. met de af nemers in Waddinxveen afrekent en de nieuwe voorschotbepalingen bepaalt. Verhoging van de tarieven met terug werkende kracht wordt door het Mini sterie van Binnenlandse Zaken niet teneinde de verwachte extra last, zijnde toegestaan. Volop feest rond WADDINXVEEN De Tweede-Kamerleden J. Blaauw (VVD), A. Frinking (CDA), S. Patijn (PvdA) en F. v. d. Spek (PSP) komen - zoals bericht - maandagavond 24 maart naar Waddinxveen om dan deel te nemen aan een forumdiscussie over het nog steeds actuele thema ’’kernbewapening”. Deze avond begint om acht uur, is vrij toegankelijk, wordt gehou den in het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad en is ’n initiatief van de afdeling Wad dinxveen van de PSP. Het voorlopige programma voor deze forumdiscussie-avond omvat onder meer een korte inleiding, de vertoning van twee korte films met het NAVO-standpunt over kernbewapening en met een anti- NAVO-standpunt over kernbewa pening, pauze en forumdiscussie. Het forum zal worden voorgeze ten door de Waddinxveense jour nalist B. J. Woudenberg. Hans van Borselen namens de af deling Waddinxveen van de PSP: ’’Deze avond is qua informatie verschaffing en forumsamenstel- ling evenwichtig van opzet. Wij streven er naar dat op deze avond de verschillende standpunten met betrekking tot kernbewapening goed naar voren komen. Gezien de actualiteit van het thema en de samenstelling, respectievelijk kwaliteit van het forum (vier bui tenland defensiespecialisten uit de Tweede Kamer) hopen we op een ruime belangstelling van de ver schillende politieke groeperingen en organisaties in Waddinxveen.” (Zie ook eders in dit weekblad voor Waddinxveen). WADDINXVEEN De 20-jarige Hendrik Sijbrand de Vries, enig kind van het aan het Sweelinckhof 47 wonende echtpaar J. de Vries- Honing, is gistermorgen door een droevig ongeval bij zijn werkgever Houtex BV aan de Maarten Schou tenstraat om het leven gekomen. Rond 11 uur ’s morgens was de jonge man in de hal van het bedrijf bezig toen een heftruck met een stapel zwaar hout binnen kwam rijden. De vracht op de heftruck raakte de bovenste balken van een andere stapel hout. De beide bal ken, vijf en een halve meter lang en 150 kilo zwaar per stuk, kwamen naar be neden. Ze troffen de jeugdige Wad- dinxvener op hoofd en been. Hij over leed ter plaatse. Henk de Vries is opgebaard in het rouwcentrum aan het Jan van Bijnen pad. Na een rouwdienst in de aula van de begraafplaats zal hij zaterdagmiddag aan de Alberdingk Thijmlaan ter aarde worden besteld. WADDINXVEEN De Rabobank Waddinxveen - of volledig de Coöpera tieve Raiffeisenbank ’’Waddinxveen” W.A., aangesloten bij de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. - gaat een jaar lang het 75-jarig bestaan vieren. De vele feestelijke activiteiten in dit verband worden elders in dit Weekblad voor Waddinxveen uitvoerig beschreven. Onder het motto ’’Rabobank Wad dinxveen 75 jaar” wordt het driekwart eeuw bestaan gevierd met een revue, koorzangavond, talentenjacht, ten toonstelling, vuurwerk en muziek. De op 29 maart 1905 opgerichte Wad dinxveense Rabobank - met een omzet van anderhalf miljard gulden in 1979 en een balanstotaal van bijna 150 miljoen i - heeft 5.000 rekeningen courant en 16.000 spaarrekeningen. De bank was gedurende de afgelopen 75 jaar gevestigd aan de Brugweg (1905), aan de Oranjelaan (1931) een aan de Kerkweg-Oost (1972). Er zijn bijkanto ren aan het Koningin Wilhelminaplein (1966) en in het winkelcentrum Groensvoorde (1969). Dat het 75-jarig jubileum groots wordt gevierd - en op zodanige wijze dat de gehele bevolking van jong tot oud erbij betrokken is - komt omdat het 25-jarig bestaan in 1930 niet werd gevierd in verband met de slechte economische tijd, het 40-jarig bestaan ongemerkt voorbij ging wegens de Tweede Werel doorlog in 1945, terwijl het 50-jarig be staan van de plaatselijke Rabobank in 1955 alleen werd gevierd met een receptie. WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de volgende week vergaderende gemeenteraad voorgesteid met ingang van 1 juni de reinigingsrechten fors te verhogen. Dit in verband met de bar slechte financiële situatie waarin de NV Afvalverwerking Rijnmond (AVR), waar het Waddinxveense vuil met die van andere ge meenten uit Midden Holland en de Rijnstreek naar toe wordt ver voerd. Het AVR-drama gaat naar verwachting voor Waddinxveen een extra last van drie ton opleveren. De raadsleden zijn gevraagd akkoord te gaan met een verhoging van de reinigingsrechten voor woningen van f 8,50 tot f 13,50 per maand en voor kantoren en containers in te stem men met een verhoging van 58,8 procent. Overigens blijft het jaarlijkse tekort op de reinigingsdienst gelijk. Gehoord de opmerkingen die in de commissie voor de financiën zijn ge maakt zal het college op korte termijn een onderzoek doen instellen naar een mogelijke correlatie die bestaat tussen de hoogte van de onroerend- goedbelastingen en het aanbod van huisvuil. Daarnaast zeggen B. en W. toe dat bij de behandeling van de gemeentebegro ting voor 1981 het tarief van de reini gingsrechten tezamen met de andere belastingen en rechten integraal aan de orde te zullen stellen. Hoewel van een nieuwe overeenkomst met de AVR thans nog geen sprake is menen B. en W. de raad nu reeds een dekkingsvoorstel te moeten voorleggen t 1 1 1. I J - J 7500 ton Vuil a f 40,—, over een zo ge spreid mogelijk aantal termijnen aan de ingezetenen te kunnen doorberekenen in de vorm" van verhoging van reiniging srechten. Dat deze tegenvaller geheel zal moeten worden doorberekend is - de inmiddels verschenen voorjaarsnota geeft dat overduidelijk aan - bittere noodzaak. EXTRA MAN Daarnaast is het onontkoombaar, aldus B. en W., dat het personeelsbestand van de reinigingsdienst als gevolg van de groei van de gemeente - o.m. de rea- Bij ons in de zaak kunt u f kennis maken met een nieuwe f wollen berberkwaliteit van g Parade: Parade Parlando. per strekkende mtr< Opnieuw deden ontwerpers van Parade in de natuur hun inspiratie op, bij het ontwikkelen van dit schitterende tapijt in gloedvolle kleuren. We kunnen direkt leveren. Dus als u snel een "nieuwe” sfeervolle kamer wilt, bent u bij ons precies aan het goede adres! Nog maar net ontworpen en snel leverbaar. Zware kwaliteit wollen Berber, in de schitteren de natuurtinten "berber”, v "camel" en "beige". sNêj Geweven polyestermg. Breedte: 400 cm. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 1 Telefoon alle kantoren 01828-4566 J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1