In Waddinxveen staan ruim 1 mensen alleen I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Zondagmiddag ’’open huis” St. Victorkerk UladdinMmo I I -*£► FEESTAVOND EHBO Lief en leed in statistische cijfers Spreekuur CNV n huis kopen? huis verkopen? Inbraak bij notaris r Ik als kleine zelfstandige zweer bij de Zilvervloot.. verboom makelaardij b.v. ral Onafhankelijk Nieuwsblad te te 1 d L-arwRfi g Bang&Olufsen N y Geautoriseerd B&O dealer: F telefoon 01828-3822 in onroerend goed schielandweg 7 lil Geeft maar liefst U Nijhof’s Glashandel onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Heemskerk b.v. Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 LidNBM I rib 814% rente en 1 nog eens 10% spaarpremie. Ideaal spaarplan: de Zilvervloot, voor 15 t/m 20 jarigen E A’ S Tl I i ’•N» I •l J •ifgB Weekblad voor Waddinxveen Vrijdag 11 april, Het Trefpunt, 19.30 uur HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 9 APRIL 1980 35e JAARGANG NR. 1661 WADDINXVEEN - Komende zondagmiddag 13 april tussen twee en vrij rond te kijken in de oktober 100-jarige St. Victorkerk aan de WADDINXVEEN - Tijdens de Paasda- Telefoon alle kantoren 01828-4566 I n/ AI Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN. KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. Globaal kan worden gesteld dat poli tiek gezien 45 procent kiest voor de confessionele partijen, zoals CDA (33 procent) en SGP (11 procent); op de progressieve partijen stemde 35 pro cent waarvan circa 23 procent op de PvdA, 10 procent op Democraten '66; terwiji de liberaal democraten (VVD) ongeveer 20 procent van de stemmen verwierven. Rest ons nog te vertellen dat er op on derwijsgebied een lichte groei is te con stateren in het belangstellingspercen- tage voor het rooms-katholiek lager on derwijs, zulks ten koste van het open baar lager onderwijs. Zuidkade. Over deze "kijkmiddag” schreef pa stoor P. M. Olsthoorn vorige week in ’’Victorientje van Waddinxveen” - het Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: Deze cijfers over het lief en leed van de per 1 januari van dit jaar 21.366 Wad dinxveners staan in het vorige week verschenen Statistisch Jaarboek Wad dinxveen 1979-1980. Een boekwerkje vol met cijfers en toelichtingen, samen gesteld door de gemeenteambtenaren W. F. Meijer en W. D. Zondag. Overigens werden vorig jaar in de regi sters van de Waddinxveense burger- dinxveense CNWleden wordt er iedere jubilerende Godshuis in Waddinxveen- eerste maandag van de maand van 19.00-20.00 uur spreekuur gehouden ten huize van de secretaris van de Indu- strieband CNV, W, de Rijkelaan 15, tel. 3415. De Deense vormgevets van beeld en geluid 3 jaar garantie van de Waddinxveense bevolking had den bereikt. De oudste Waddinxvener vierde op 29 november 1979 zijn 99e verjaardag. De bevolking van 65 jaar en ouder nam vorig jaar met 32 personen toe tot 1526 (7,1 procent). Hiervan zijn 940 personen (62 procent) gehuwd; 146 mannen en 440 vrouwen zijn nimmer gehuwd, weduwnaar respectievelijk weduwe of van echt gescheiden. WADDINXVEEN - In Waddinxveen wonen 124 gescheiden mannen en 170 gescheiden vrouwen en 152 weduwnaren en 565 weduwen. Dat zijn in totaal 1.011 mensen. Het aantal getrouwde Waddinxveners bedraagt 10.780. In 1979 aanschouwden 331 kinderen in onze gemeente het le venslicht. Van hen werden er 247 in een kliniek ter wereld gebracht. Het aantal sterfgevallen in Waddinxveen bedroeg vorig jaar 100. lijke stand maar 7 echtscheidingen in geschreven. Dat komt omdat een echt scheiding wordt ingeschreven in de ge meente waarin het huwelijk werd vol trokken. In het afgelopen jaar steeg het aantal gscheiden mannen met 11 tot 124 en het aantal gescheiden vrouwen met 15 tot 170. In Waddinxveen werd in 1979 79 huwelijken voltrokken. GEBOORTEN Uit de cijfers valt af te leiden dat - eve nals elders in ons land - ook in Wad dinxveen het aantal geboorten vorig jaar vrij fors is gedaald en wel van 17,9 geboortes per 1.000 inwoners in 1978 naar 15,5 in het afgelopen jaar. Van de 100 Waddinxveners die vorig jaar over leden werden er 79 binnen onze ge meentegrenzen begraven: 46 in een al gemeen graf, 23 in een huurgraf, 9 in een eigen graf, 2 in een kindergraf en 1 in een urnengraf. In Waddinxveen wonen nu 21.366 men sen: 10.706 mannen en 10.523 vrouwen. Hun gemiddelde leeftijd is 27 jaar en 5 maanden. Degenen die op 6 juni 1951 zijn geboren kunnen zeggen dat zij op 1 januari 1980 de gemiddelde ouderdom worden op het Sint Victorkerkplein. Klim ook eens naar boven naar het >P wie u uw vragen kunt afvuren. Vanzelf sprekend is er koffie. Het wordt vast KERK EN POLITIEK De kerkelijke gezindheid van de Wad dinxveners is als gevolg van de geringe externe doorstroming weinig verande ring gekomen. Dat betekent dus dat we in Waddinxveen zijn met 36,4 procent hervormden, 20,9 procent rooms katholieken, 11,6 procent gereformeer den, 9,5 procent overige godsdiensten en 21,6 geen kerkelijke richting. Spreekuur van maandag 7 april (2e Paasdag) wordt nu maandag 14 april. Spreekuur van maandag 5 mei (Bevrij dingsdag) wordt nu maandag 12 mei. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianasirual 6 - waddinxveen 01828-2309 na 6 uur nm. 01828-2723 maar die hem nog niet van binnen heb- WADD1NXVEEN-Tijdens de Paasda- ben gezien. Als je er g gen is bij notaris J. in 't Hol ingebro- hebt, kom je daar niet gauw toe. Nu ken. Van de dader(s) ontbreekt nog ie- 1 u“* l~"1 1—‘— der spoor. *Het interieur van de in oktober 100-jarige St. Victorkerk aan de Zuidkade. De verhouding van de belangstelling- spercentages naar onderwijsinrichting voor het lager onderwijs ligt nu op 50 procent protestants-christelijk onder wijs, 29 procent openbaar onderwijs en 21 procent rooms-katholiek onderwijs. Bij het kleuteronderwijs valt daarente- vijf uur staat het iedere Waddinxvener - katholiek en niet-katholiek - gen bij het openbaar onderwijs een stij- - ging te zien van het belangstellingsper- centage naar 33 procent. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde Telefoon alle kantoren 01828-4566 JzïZ wordt elders in deze krant in woord en beeld duidelijk gemaakt. Aan al die Waddinxveners die komende zondag- gestencilde weekblaadje van de St. Vic- middag de St. Victorkerk gaan bekijken torparochie - het volgende: "Een kijk- een paar adviezen van de jubileumcom- middag, ook voor mensen die er mis- missie, die de organisatie van deze schien honderd keer langs gelopen zijn, "kijkmiddag” in handen heeft: -i-’’Bekijk de kunstschatten, zoals het geen boodschap unieke Mariabeeld uit 1662 en portret- 1 ten van vroegere pastoors in de pasto- kan het, zonder boodschap”. rie. Oude archieven worden uitgestald rrmvrrrcT en u't het heden een tafel vol zelfge- EEUWFEEST maakte prijzen v00f de komenBde Het "open huis” in een open kerk ge- fancy-fair op 15 mei, die gehouden zal beurt dus aan de vooravond van het eeuwfeest, waarover in het Weekblad voor Waddinxveen sinds vorig najaar oude orgel. Er zullen mensen zijn o, WADDINXVEEN Voor alle Wad- geregeld wordt gepubliceerd. Dat het Zuid een bezoek meer dan waard is gezellig als u ook komt”. gjgjg (Si j 'T BF |tM WE r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1