Waddinxvener wordt de nieuwe Unifil-conunandant Dropping 5 mei 22, 29 april en 6 mei I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Tuinmeubelen Eerste paal Bethelschool Goud voor E. J. van Beek sr. ZIE ELDERS IN DIT BLAD v. d. Linde ZONDAGSDICHTERS- FESTIVAL Burgemeester hervat zijn werkzaamheden Gouden paar J. C. A. C. de Vogel leider ’’blauwe baretten” Onafhankelijk Nieuwsblad Nijhof’s Glashandel Heemskerk b.v. Bang&Olufsen Geautoriseerd B&O dealer: telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 I^LidNBMj onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828)5594 WOENSDAG 16 APRIL 1980 35e JAARGANG NR. 1662 TE KUST EN TE KEUR Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 2864 bij NKF I OPEN HUIS EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! Dorpstraat 38 Waddinxveen Telefoon 2373 Dinsdag 22 april, De Bonkelaar, 20.00 uur sa WADDINXVEEN - Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft vorige week donderdag zijn werkzaamheden weer hervat. Komende vrijdagmorgen houdt hij weer spreekuur in het gemeente huis, terwijl hij ’s middags om drie uur het nieuwe pand van Rhowax interieur- hygiëne BV aan de Dorpstraat 118 offi cieel zal openen. Burgemeester mr. Smallenbroek is zo’n twee maanden uit de running geweest in verband met een ingrijpende blaa soperatie in het Bleulandziekenhuis te Gouda. In die periode heeft hij in het ziekenhuis gelegen en thuis rust moe ten houden. Zijn vervanger, loco- burgemeester A. H. van Gent (PvdA), Nu is het zaak op vijf mei de uit de lucht komende eigen label te zoeken, zodat er kans is op geweldige prijzen als radiocassetterecorders en waardebon nen. Nadere gegevens over deze drop ping in de komende Weekblad voor Waddinxveen. Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: WADDINXVEEN - De middenstands- vereniging Waddinxveen houdt op Be vrijdingsdag (maandag 5 mei) tussen 11 en 12 uur een dropping op het Konin gin Wilhelminaplein. Voor dat doel krijgen alle kinderen van de lagere scholen in Waddinxveen een dubbel la bel om aan een zelfgemaakt para chuutje te hangen. Wie de parachuut met label inlevert bij de winkeliers Heemskerk (Dorpstraat), De Bas (Jan Dorrekenskade-Óost), Mulder (Pas sage), Tol (leplaan), Sonneveld (Konin gin Wilhelminaplein), De Bas (Brede- rolaan) en Van der Lee (Groensvoorde) krijgt een stempel op het dubbele label waarvan er één wordt achtergehouden. Over de situatie in Libanon kan worden gezegd dat de troepen van de christe lijke Libanese majoor Haddad dit wee keinde het Nederlandse en Ierse deel van het Unifilgebied weer is beschoten. Daarbij is niemand gewond geraakt, wel is er enige materiële schade aange richt. Enige tientallen tank- en mortier granaten kwamen terecht bij het dorp At-Tiri en bij de stelling van de Neder landse stafcompagnie in de buurt van Harris. De Deense vormgevers van beeld en geluid 3 jaar garantie De beschieting volgden op een actie za terdagmiddag van een speciale eenheid van LFnifil in At-Tiri. Daarbij werden soldaten van Haddad uit het dorp ge haald. Een Nederlands pantserinfante- riebataljon maakte deel uit van de een heid. Bij de actie is een Unifil-soldaat, afkomstig van de Fiji-eilanden, gesneuveld. WADDINXVEEN - Morgenmiddag (donderdag 17 april) slaat de heer N. Bakker, voorzitter van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Ne derlands Hervormde Christelijke Scho len in Waddinxveen, aan de Wadde de eerste paal voor de verbouw van de protestants-christelijke kleuterschool De Kleine Basis tot geïntegreerde Bet helschool voor kleuter- en lager onder wijs. De school zal bestaan uit vier klas sen voor de lagere school en twee klas sen plus een speelleerlokaal voor de kleuterschool. Verder zal de school be schikken over een gemeenschapsruimte. Mr. A. G. Smallenbroek WADDINXVEEN Zonder daar veel ruchtbaarheid aan té geven heeft het Waddinxveense echtpaar J. Vonk-van zat niet alleen diverse commissieverga- der Zwaard vorige week het 50-jarig deringen voor, maar leidde ook twee huwelijksfeest gevierd. Dat gebeurde vergaderingen van de gemeenteraad, in familiekring met de twee zoons, een Bij de ingekomen stukken van de vol- dochter en twee kleinkindern. Het gou- gende week woensdagavond te houden den paar, dat nog redelijk gezond is, gemeenteraadsvergadering zit onder woont op het adres Mozartlaan 1. De meer een dankbetuiging van mr. Smal- bruidegom heeft altijd als bloemist- lenbroek voor het ontvangen bloem- winkelier in Den Haag gewerkt. Het stuk tijdens zijn verblijf in het echtpaar Vonk-van der Zwaard woont ziekenhuis. al tien jaar in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Wegens zijn zeer gevarieerde inzet voor de oprichting en uitbouw van de Vereniging Wet en Evangelie, de oprichting van de Imma- nuëlkerkgemeente en de bouw van de Immanuëlkerk en pastorie heeft oud- president kerkvoogd van de hervormde Immanuëlkerkgemeente, de heer E. J. van Beek sr., de gouden draaginsigne van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk. De kerkelijke onderscheiding werd de heer Van Beek sr. vorige week vrijdagavond tijdens een bijeenkomst met genodig den in de bijzaai van het kerkgebouw aan de Prinses Beatrixlaan opgespeld door ds. E. H. Kalkman uit Hilversum, de eerste predikant van de Immanuëlkerkgemeente. WADDINXVEEN - De in Wad- De Waddinxveense commandant van dinxveen aan de Heggewinde wonende de Unifil-troepen woont sinds 1967 in luitenant-kolonel J. C. A. C. (Koos) de deze gemeente. De op 19 februari 1935 Vogel (45) gaat de gewonde comman- in het Noordbrabantse Ginneken en dant van de Nederlandse Unifil- Bavel geboren luitenant-kolonel troepen in libanon opvolgen. Het blijkt maakte een paar jaar voor de VVD deel dat de toestand van kolonel B. C. M. uit van de Waddinxveense gemeente- van Genuchten de laatste dagen min- raad. In het gemeentehuis hadden de der gunstig is geworden sinds hij vorige onderwerpen ruimtelijke ordening, week met een jeep op een landmijn huisvesting, sport, recreatie en bestuur- reed. Nadat een lichte longontsteking lijke aspecten zijn bijzondere belang- was geconstateerd is de Unifil- stelling. commandant in het Libanese Nakoera naar een ziekenhuis in het Israëlische Haifa vervoerd, waar men beter is uit gerust om deze complicatie te bestrij den. Eerder was men al genoodzaakt zijn milt te verwijderen. Luitenant-kolonel De Vogel vertrekt over veertien dagen naar zijn nieuwe post in het Midden-Oosten. Oorspron kelijk lag het in de bedoeling dat hij dit najaar het commandantschap van de ’’blauwe baretten” op zich zou nemen en met het oog daarop nog een oplei ding in Zweden zou volgen, maar de re cente gebeurtenissen hebben daar ver andering in gebracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1