Gemeente vecht provinciale studie over bouwlokaties zwaar aan Drop Nico Haak in mei I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Ping op 5 de Dorpstraat Straks ’’Goudse” huizen toch in Waddinxveen Tuinmeubelen DameskapperRonald Enger steunt motorracer Verwey Weekblad één dag eerder v. d. Linde ROMMELMARKT huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. KJ julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 ZIE ELDERS IN DIT BLAD Onafhankelijk Nieuwsblad Heemskerk b.v. Bang&Olufsen Geautoriseerd B&Odeater AFGEKRAAKT ONNAUWKEURIGHEDEN der telefoon 01828-3822 in onroerend goed schielandweg 7 onroerend goed kepen en verkopen taxaties en adviezen Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 (üdNBMj k Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144. TEL. (01828)5594 boven TE KUST EN TE KEUR De door de Waddinxveense dameskapper Ronald Enger gesponsorde motor- racer Dirk Verwey. Zijde 3-5, Tel. 01727-2544, Boskoop I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN. KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. Verwey behaalde vorig jaar vooral successen in de 125 cc-klasse. Ook dit seizoen rijdt de coureur, die ook gesteund wordt door Bakker Meube- Passage 21 - Tel. 4132 Dorpstraat 38, tel. 2373 Zaterdag 26 april, Nesse 35e JAARGANG NR. 1663 WOENSDAG 23 APRIL 1980 Er zullen allerlei spelletjes kunnen wor den gedaan, de winkeliers in het oudste hart van Waddinxveen zullen allemaal op een bijzondere wijze letterlijk en fi guurlijk aan de weg timmeren en er zul len in de Dorpstraat weer artiesten ver welkomd kunnen worden. Stond vorig jaar Rob de Nijs centraal, ditmaal is de bekende zanger Nico Haak uitgenodigd voor een optreden. Verder zal onder meer aanwezig zijn de populaire disc-jockey Hans Versnel. Het belooft zaterdag 17 mei in de Dorpstraat weer een bijzonder Lente feest te worden, waarover natuurlijk in de komende Weekbladen voor Wad dinxveen voldoende te lezen zal zijn. WADDINXVEEN Na alle festivitei ten rond Koninginnedag en Bevrijding sdag gaat het winkelcentrum Dorps traat zaterdag 17 mei een grandioos Lentefeest houden. Dit Lentefeest in een die dag afgesloten Dorpstraat om vat een reeks van attracties voor jong en oud. WADDINXVEEN Dameskapper Ronald Enger van de Knipboetiek aan de Kerkweg-Oost in het winkel centrum Brug is sinds kort overge gaan tot sportsponsoring. Uit belang stelling voor de motorsport, die rond Gouda momenteel tot zo’n grote bloei komt, is de eigenaar van de Knipboetiek aan de Waddinxveense Kerkweg-Oost sponsor geworden van motorracer Dirk Verwey. Ook in Waddinxveen, waar de ver gelijkende studie van de provincie is becommentarieerd door de Wad dinxveense dienst openbare werken, De Deense vormgevers van beeld en geluid 3jaar garantie WADDINXVEEN De mid- denstandsvereniging Waddinxv- veen heeft deze week alle Wad dinxveense scholieren geïnfor- meerrd over de dropping op Be vrijdingsdag (maandag 5 mei). Een speciaal vliegtuig zal dan door de jeugd zelfgemaakte parachutjes-plus-label boven Waddinxveen naar beneden laten komen en wel zodanig dat op de afgesloten Koningin Wilhelmina- singel tussen 11 en 12 uur 's Mor gens iedereen op zoek kan gaan naar "zijn” parachuut-met label om in aanmerking te kunnen ko men voor één van de 50 waarde bonnen of één van de 5 radio’s en cassetterecorders. Wie een parachuutje heeft ge maakt en de labels heeft ingevuld kan deze voor donderdag 1 mei laten afstempelen bij de volgende winkeliers: Heemskerk (Dorps traat), De Bas (Jan Dorrekens- kade), Mulder (Passage), J. Tol (Sniep galerij), Sonneveld (Kon. Wilhelminaplein), De Bas (Lui- felbaan), Van der Lee (Groensvoorde). len, op een supersnelle Italiaanse Morbidelli. Hij hoopt bij de eerste 5 te eindigen in het Nederlands Kam pioenschap om zo een start af te dwingen voor de TT van Assen. Ronald Enger Knipboetiek komt hem tegemoet in de hoge kosten. On langs kocht Verwey een Yamaha 250 TZ van 16.000 gulden om ook in een andere klasse aan start te kunnen komen. Op het circuit van Hengelo ging het - met de 125cc-machine al erg goed; 9e tussen de beste nationale en buitenlandse coureurs. Wat spon sor Enger uiteraard tot tevredenheid stemde. WADDINXVEEN In verband met Koninginnedag verschijnt het Weekblad voor Waddinxveen volgende week niet op woensdag 30 april, maar één dag eerder op dinsdag 29 april. Wij verzoeken een ieder vriendelijk hiermede re kening te houden. WINKELS De middenstandsvereniging Waddinxveen heeft meegedeeld dat de winkels zowel op woens dag 30 april (Koninginnedag) als op maandag 5 mei (Bevrijdings dag) gesloten zullen zijn. WADDINXVEEN Burgemeester Mr. A.G. Smallenbroek, de wethou ders A.H. van Gent (PvdA), P.F.J. van Schie (CDA) en mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) èn directeur A.M. Zwambom van de ge meentelijke dienst Openbare Werken en - Bedrijven blijven ontevreden over de provinciale studie, waarin een vergelijlang is gemaakt tussen de bouwlokaties Gouda-West (op Moor- ningen, drechts grondgebied) en Waddinx- is men niet erg te spreken over de inhoud van de studie. In de nota komen een aantal on nauwkeurigheden voor waaruit on bekendheid met Waddinxveense situaties blijkt. Het Waddinxveense gemeentebestuur heeft bovendien geen enkel vertrouwen in de gemaak te kostenvergelijking. De gegevens over de bodemgesteldheid in Wad dinxveen in de provinciale studie zijn bijv, volgens de gemeente Waddinxveen volstrekt onjuist. In Waddinxveen vindt men dan ook: ”Men kan niet aan de indruk ont komen dat de studie is opgezet om een tevoren ingenomen standpunt te verdedigen”. Het woord is nu, nu de gemeente Moordrecht zijn standpunt heeft bepaald, aan het provinciaal be stuur. Dat moet uitmaken waar de voor Gouda benodigde huizenbouw verwezenlijkt moet worden: in westelijke richting of in Waddinx veen Zuid, waar Waddinxveen zelf trouwens voor de eigen woning behoefte ook zo’n 2300 huizen gaat bouwen. De provinciale studie wordt overi gens door het Rotterdamse bureau Stad en Landschap, dat door de gemeente Moordrecht in de arm is genomen, afgekraakt. Dit advies bureau voor ruimtelijke ordening veen-Zuid (in de Zuidplaspolder). Volgens de Waddinxveense bestuur ders is in dit stuk ’’geheel voorbij gegaan” aan het feit dat voor Wad- dinxveens nieuwe woonwijk Zuid- plas - met 2.000 huizen - al een sluitende exploitatieopzet is vast gesteld. ”De studie zou helderder en overzichtelijker zijn geweest wan neer gelijke aantallen van 5.000 wo- echter op verschillende lokaties gesitueerd, zouden zijn ver geleken”, aldus het college. Dezer dagen is bekend geworden dat het gemeentebestuur van Moordrecht niet mee wil werken aan uitbreidings plannen van Gouda op Moordrechts grondgebied. Gouda wil in westelijke richting, op Moordrechts grondge bied, ongeveer 5.000 huizen bouwen. Aan de gemeente Moordrecht is ge vraagd in te stemmen met een grens wijziging. Het gemeentebestuur van Moordrecht voelt daar echter niet voor en zal dat aan het provinciaal bestuur laten weten. Dat heeft moge lijk tot gevolg dat Gouda voor zijn huizenbouw uit moet wijken naar Waddinxveen. Het provinciaal be stuur voelde daar tot nog toe niet voor dit laatste, blijkens een ’’ver gelijkende studie bouwlokaties ’’Gouda-West” en ’’Waddinxveen Zuid”. Uit die studie blijkt dat bouwen in westelijke richting, op Moordrechts grondgebied dus, de voorkeur verdient boven bouwen in Waddinxveen. ”De indruk van het rapport is dat Gouda-West kost wat kost de Goud se binnenstad moet ’’redden”. Men dient zich dan wel te realiseren dat niet alleen inwonertal, maar be stuurlijke daadkracht, ondernemers geest en vele andere factoren min stens zo bepalend zijn voor het suc ces als centrum-stad. Is het Goudse centrum werkelijk zo gezond, dan zal de invloed ook op Waddinx veen sterker zijn dan van enig ander centrum. Ten koste van alles wordt een bouwplek Gouda-West (op Moordrechts grondgebied, dat na grenswijziging Gouds grondgebied moet worden, red.) aanbevolen die op zijn zachtst gezegd een wange drocht is. Een wijk zonder enige ruimtelijke samenhang met Gouda ergens in de polder te vergelijken met de Rotterdamse nieuwbouw wijk Ommoord, ten kosten van het fraaie stuk van de (Moordrechtse) Zuidplaspolder en van een natuur gebied dat in de verdrukking komt. Ten koste ook van een wijk met misschien een eigen gezicht, maar geen eigen hart en te mager in zijn bovenwijkse voorzieningen. Men kan zich ook afvragen wat het nut is geweest van de rekenarij, als de resultaten daarvan - overigens aan vechtbaar - gebagatelliseerd worden. (Bedragen van 19 miljoen gulden worden als een te verwaarlozen ver schil gezien, red.). OPEN HUIS bijNKF 29 april en 6 mei komt tot de conclusie dat het rap port in een bepaalde richting is geschreven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1