ixveners II I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Toi-Toi gaat 2e lustrum vieren Lintjes” voor vier Wa exclusicuc "tuinmeubel' show Philadelphia trekt zich terug 30 APRIL 4 MEI 5 MEI mei ZIE ELDERS IN DIT BLAD Extra kerk dienst in Brugkerk Op dinsdag 6 mei bejaardenen op vrijdag 9 mei Eén vrouw en drie mannen krijgen goud en zilver Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen (LxINBmJ Weekbladvoor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 van Ruime parkeergelegenheid in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. OPEN HUIS DiJNKF 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WADDINXVEEN Vrijdag 9 mei wordt in het Anne Frank-centrum - zoals bericht - de jaarlijkse toneela vond van de Waddinxveense toneel vereniging Toi-Toi gehouden. Met Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van het voorjaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te laat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onfe tuinmeubelshow. Ruim 300 m2 met exclusieve merken 35e JAARGANG NR. 1664 i'M DINSDAG 29 APRIL 1980 WADDINXVEEN Burgemee ster mr. A. G. Smallenbroek heeft vanmorgen tegen het middaguur - aan de vooravond van de verjaar dag en het aftreden van koningin Juliana - aan vier Waddinxveners koninklijke onderscheidingen uit gereikt. Voor dat schouderklopje uit Soestdijk kwamen ditmaal in aanmerking mevrouw M. A. H. van Stijn-Lamping en de heren A. Bo nefaas, C. Hoogendoorn en K. van Tilburg. Een uit zestigers en zeven tigers bestaand viertal. tiek, de kerk en het onderwijs, was vo rig jaar 40 jaar verbonden aan Hout handel Alblas BV, waarvan hij direc teur is. De zilveren medailles verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau gingen naar de heren A. Bonefaas (77) en K. van Tilburg (65). De aan de Peter Zuid- het Goudse trio Blue Note. vierd. Op het programma staat het Op dinsdag 6 mei om 20.00 toneelstuk De Lieverdjes van Jack 7 "j Popplewell. Na afloop gaan de beent- van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk (CRM) en met de provin ciale planningscommissie, de commis sie die met name wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) telefonisch een half jaar geleden had laten weten dat een Wad- dinxveens Philadelphia-tehuis binnen de planning zou vallen De vraag welk tehuis voor gehandicap ten er in Waddinxveen gaat komen ligt nu helemaal open. Intussen zijn er twee vergaderingen van de raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid voorbijgegaan, waarin wethouder me vrouw Oosterbroek-Waagmeester er niet in slaagde opening van zaken te ge ven. Uit informaties van het Weekblad voor Waddinxveen, welke toen (7 fe bruari 1980) vanaf de tribune tijdens de vergadering van de raadscommissie aan de wethouder zijn verstrekt, bleek al dat de directeur-psycholoog van de Stichting Gemiva in Gouda zich op 4 december 1979 schriftelijk tot het col lege van B. en W. heeft gewend met het verzoek in Waddinxveen te komen tot de bouw van een gezinsvervangend te huis van algemeen karakter. ”Dat is een intern stuk”, oordeelde wethouder mevrouw Oosterbroek- Waagmeester over de brief, waarover de commissieleden niet bleken te zijn geïnformeerd, het Anne Frankcentrum. Wie niet uur zal voor eigen vervoer kan zorgen moet Toi-Toi het blijspel opvoeren voor de dit tijdig melden op nummer 5555. laan wonende heer Bonefaas kreeg in verband met zijn trouw aan de brass band Voorwaarts een ’’lintje” en de aan de Elzenhorst 1 wonende heer Van Tilburg in verband met zijn sjouw werk voor de twee jaar geleden opge heven Oranjevereniging Waddinxveen. WADDINXVEEN Vanavond (dinsdag 29 april) wordt om half acht in de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost door de Centrale Hervormde Gemeente een korte kerkdienst gehouden in verband met de troonswisseling op 30 april. In deze bijzondere dienst gaat voor ds. W. Verboom. Tot het houden van deze dienst heeft de centrale kerkeraad be sloten, omdat zij het de roeping van de christelijke gemeente acht, om te luisteren naar het Woord van God in verband met de troonswisseling en tevens Gods zegen af te smeken over de taak van onze nieuwe koningin Beatrix. Dat ds. Verboom in de dienst voorgaat komt' omdat hij voorzitter is van de centrale kerkeraad. deze voorstelling wordt tevens het 10- jes van de vloer met medewerking van bejaarden. Dat gebeurt eveneens in jarig bestaan van de vereniging ge- Van links naar rechts staan op de trappen in het gemeentehuis de gedecoreerden met hun echtgenot o )t(e). K. Tilburg (zilver); M. A. H. van Stijn-Lamping (zilver); A. Bonefaas (zilver); C. Hoogendoorn (goud) en burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom)- de bouw van een gezinsvervangend tehuis in Wad- tehuis op dinxveen waren binnengekomen en dat j in het college zich - teneinde de planning Waddinxveen is een duidelijke tegen- op dit gebied niet te doorkruisen en om een beter beeld te krijgen omtrent de een dergelijk tehuis in onze gemeente - voor advies had ge wend tot de provinciale planningscom missie. De Stichting Gemiva schreef de ge meente Waddinxveen al op 4 december 1979 behoefte te hebben aan een bouw terrein in Waddinxveen van 1.5OO-2.OOO vierkante meter voor de bouw van een V Bleiswijk-Hoefweg 191 - (naast V f2 veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 500 mtr. Lang rijksweg <L Oen Haag Utrecht. Aan het'aantal ’’Lintjes” te zien zou men kunnen zeggen dat van een ’’re gen” in Waddinxveen geen sprake is. Kwamen vorig jaar nog vijf Wad dinxveners voor een koninklijke onder scheiding in aanmerking, in 1978 waren het er maar liefst tien. Vanmorgen ston den echter vier plaatsgenoten in de raadzaal van het gemeentehuis, omge ven door hun naaste familieleden, in het brandpunt van de belangstelling. ENIGE VROUW De enige mevrouw in het gezelschap, mevrouw M. A. H. van Stijn-Lamping (69), wonend aan de Zuidkade 218, kreeg vanwege haar langdurige werk zaamheden voor de Vrouwelijke Vijwil- lige Hulpverlening in Waddinxveen de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Met deze on derscheiding heeft koningin Juliana ook haar waardering voor het werk van de vele andere VVH-vrijwilligsters tot uitdrukking willen brengen. De hoogste onderscheiding in Wad dinxveen - de gouden medaille verbon den aan de Orde van Oranje-Nassau - ging vandaag naar de heer C. Hoogen doorn (64), wonend aan de Bloemen- daalseweg 11a. Deze geboren en geto gen Waddinxvener, bekend van diverse activiteiten op het gebied van de poli- WADDINXVEEN - De protestants-christelijke Stichting Philadelphia Tehuizen zal in Waddinxveen geen gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten gaan bouwen. Dat heeft het Weekblad voor Waddinxveen dezer dagen vernomen uit de kring van de Provinciale Commissie Planning Dagverblijven en Gezinsver vangende Tehuizen voor Gehandicapten in Zuid-Holland. Philadelphia gaat een dergelijk tehuis wél in Gouda neerzetten. Met de gemeente Gouda bestaat hier over al geruime tijd overeenstemming. Het niet doorgaan van gezinsvervangend tehuis protestants-christelijke grondslag (U-jj: vallet voor het college van Burgemee ster en Wethouders, dat reeds geruime behoefte aan tijd geleden na overleg met de provin ciale planningscommissie besloot voor Philadelphia een stuk grond in het nieuwe bestemmingsplan Zuidplas te reserveren. Kortgeleden schreven B. en W. van Waddinxveen nog een brief aan de al gemene Stichting Gemiva, waaruit bleek dat er op het Raadhuisplein mee- gezinsvervangend tehuis voor 25 bewo- rdere verzoeken om grond beschikbaar ners. Gemiva had over dit initiatief te willen stellen voor de bouw van een overleg gevoerd met het Departement I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1