Notarishuis Elly, Joke en Pia en het Brugfestijn ’80 UladdlnUueen^* de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Verwachting 600 leerlingen volgen mavo/lto wordt gesloopt Einde pand in zicht In verband met het 75-jarig jubileum van de bank zijn onze kantoren op maandag 12 mei a.s. GESLOTEN naar Waddinxveen? Potharst Wooncentrum Vrijdag optreden Toi-Toi huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. TONEELAVOND TOI-TOI Koopavond volgende week op vrijdag Onafhankelijk Nieuwsblad Bang&Olufsen N t Geautoriseerd B&0 dealer: in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Heemskerk b.v. Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 35e JAARGANG NR. 1665 WOENSDAG 7 MEI 1980 teleurgesteld over deze gang van zaken. nieuwbouw. I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 Vrijdag 9 mei, Anne Frankcentrum, 20.00 uur De Deense vormgevers van beeld en geluid 3 jaar garantie Ai in de gemeenteraadsvergadering van bijna vier maanden geleden stelde het college van Ben W. - op wethouder A. H. van Gent (PvdA) na - de raadsleden voor te besluiten tot sloop van het WADDINXVEEN Komende vrijda gavond 9 mei wordt - zoals bericht - in het Anne Frank-centrum de jaarlijkse toneelavond van de Waddinxveense to neelvereniging Toi-Toi gehouden. Met deze voorstelling wordt tevens het 10- jarig bestaan van de verenniging ge vierd. Op het programma staat het to neelstuk De Lieverdjes van Jack Popp lewell. Na afloop gaan de beentjes van de vloer met medewerking van het Goudse trio Blue Note. Binnenkort zal de toelatingscommissie vrijdag 8 februari van dit jaar officieel bijeenkomen om de toelating van +150 in gebruik genomen door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. na de opening was er een druk be- VIER REACTIES De termijn waarbinnen belangstellen den zich konden aanmelden sloot op 1 april 1980; 4 personen hebben de in de advertentie vermelde documentaire opgevraagd. Van 3 van hen is niets meer vernomen. Eén van de belangstel lenden, de heer A. Stigter uit Gouda, heeft bij brief van 22 maart 1980 mede gedeeld nog steeds geïnteresseerd te zijn. Maar met de Gouwenaar waren kennelijk geen zaken te doen, gezien het feit dat B. en W. in de afgelopen maand geen ander voorstel kunnen for muleren dan het bestaande; sloop en scholengemeenschap voor MAVO/LTO Koningin Wilhelmina” nieuwbouw. (Sniepweg) blijkt dat de voorlopige aanmelding van leerlingen voor het Naar aanleiding van dit voorstel werd door de raad een motie aangenomen, ingediend door de PvdA, D’66 en SG- P/HKV/GPV waarbij het college werd opgedragen in brede kring te informe ren of er kopers zijn die binnen de in de motie aangegeven kaders het voorma lige notarishuis willen restaureren c.q. reconstrueren. Tevens werden B. en W. opgedragen in de raadsvergadering van april een uitgewerkt voorstel voor te leggen waarin de bevindingen wor den gerapporteerd en dat een goede af weging tussen alternatieven mogelijk maakt. De behandeling van het voor stel van het college werd aangehouden. Ter uitvoering van voormelde motie heeft het college zich allereerst bera den over de tekst van een te plaatsen advertentie teneinde daardoor de be langstelling voor aankoop van het v.m. notarishuis te kunnen peilen. In het bij zonder hebben B. en W. daarbij aan dacht geschonken aan de voorwaarden waaronder eventueel verkoop van het gebouw en uitgifte in erfpacht van de grond zou kunnen plaatsvinden. De ad vertentie is geplaatst in (de woonkrant van) De Telegraaf, de Goudsche Cour ant en Rijn en Gouwe, alsmede in het maartnummer van het blad ’’Heem schut” van de Bond Heemschut. WADDINXVEEN Dit zijn Elly (31Joke (21en Pia (23). De Bodegraafse huisvrouw Elly, de Goudse etaleusejoke en de Goudse administratief medewerkster Pia vormen het vrouwelijk schoon dat zal worden ingezet voor de derde af levering van het Brugfestijn '80, een grote verzameling van feestelijke activiteiten in het winkelcentrum aan de voet van de hefbrug op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni. U kent alvast het drietal dat aan het eind van de eerste week in juni klaar staat voor het ontvangen van al die duizenden bezoekers, welke verwacht worden op het Brugfestijn '80. Over dit spektakel elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer. WADDINXVEEN In verband met Hemelvaartsdag (donderdag 15 mei) wordt de wekelijkse koopavond in Waddinxveen ge houden op vrijdagavond 16 mei. 75 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 ^Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 K Telefoon alle kantoren 01828-4566 J WADDINXVEEN Uit mededelingen van de protestants-christelijke voor MAVO/LTO ’’Koningin Wilhelmina” WADDINXVEEN/GOUDA - Potharst Wooncentrum BV in Gouda heeft be langstelling voor de vestiging van een grote meubeltoonzaal in Waddinxveen. Het bedrijf, dat al een meubeltoonzaal heeft in Zoetermeer en een meubelcen- trum in Moerkapelle, twijfelt nog tus sen een vestiging in Waddinxveen en één in het Goudse industriegebied Den Uitert. Potharst Wooncentrum BV gaat het huidige pand aan het begin van de Klei weg in Gouda verlaten, omdat het is aangekocht door de Rabobank Gouda voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor. WADDINXVEEN Het uit 1859 stammende voormalige notarishuis aan de Kerkweg-Oost 165 zal worden gesloopt. Het sloopvoorstel komt in de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 28 mei in behan deling. De raadscommissie voor de financiën, die wordt voorgezeten door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, vergadert morgemmiddag (donderdag 8 mei) al over het voorstel tot afbraak van het karakteri stieke pand. PvdA en de werkgroep ’’Red het notarishuis” zijn uiteraard nieuwe schooljaar in volle gang is. Binnenkort zal de toelatingscommissie 1j i i cr\ leerlingen voor de brugklas te regelen. Deze voorlopige cijfers geven overi gens wel een daling te zien t.o.v. de de- zochte receptie met daarbij de gelegen- finitieve cijfers van de aangifte voor heid om de school te bezichtigen. In de cursus 1979/1980. Het ziet er dan ook daarop volgende week werden er fee- naar uit, dat van een stabilisering in het stelijke bijeenkomsten georganiseerd totaal aantal leerlingen gesproken kan voor leerlingen en medewerkers. Tot worden. Voor het cursusjaar 1980/1981 besluit vonden de open dagen plaats. wordt verwacht, dat rond 600 leerlin- Bijzonder veel leerlingen van de zesde gen de school zullen bezoeken. klassen basisonderwijs uit Wad- Aan de eindexamens Mavo-4 nemen 92 dinxveen en wijde omgeving brachten leerlingen deel. Voor het eerste worden onder leiding van hun klasseonderwij- er eindexamens Technisch Onderwijs zers gedurende enkele uren een bezoek afgenomen. Ruim 40 leerlingen hopen aan de school en kregen een goede in- J! -11 druk van het functioneren van beide soorten van onderwijs, die onderge bracht zijn in onze scholengemeen- samensteliing nu als volgt is: docenten schap. Voor ouders en andere belang- j- - stellenden was er’s avonds gelegenheid om de school te bezichtigen en nadere informatie te krijgen. Vele honderden maakten van deze gelegenheid gebruik, na de voorjaarsvakantie werden de les sen weer volgens rooster hervat. Elly (31Joke (21en Pia (23), de drie gastvrouwen van het Brugfestijn '80. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ voormalige notarishuis, de grond in erf- Sjaak Noteboom). pacht uit te geven en ter plaatse ver vangende nieuwbouw te doen realise ren. Wethouder Van Gent was echter met een aantal raadsleden van opvat ting dat het gebouw onder oplegging van een restauratieverpliching moest worden verkocht. hiervoor een diploma te behalen. Het aantal medewerkers aan de scholenge meenschap werd uitgebreid, zodat de directie: 43, administratie: 4, hui shoudelijk personeel: 6. OPENING Zoals bekend werd de nieuwbouw van de Koningin Wilhelmina-MAVO/LTO

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1