Grote schoonmaakactie van de de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Berkengaarde 10 jaar B b.v. exclusieve f "tuinmeubel’' show Waddinxveense schooljeugd Op initiatief van de gemeente op woensdag 28 mei ZOMERHUUR TENNISHAL Van Meurs BV Max Tailleur Waddinxveen moet broek riem aanhalen Bejaarden nog één mogelijkheid tot inschrij ven voor reis LENTEFEEST DORPSTRAAT Klaverjassen bejaarden Koopavond op vrijdag Onafhankelijk Nieuwsblad ■8° Bang&Olufsen N onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Geautoriseerd B&Odealer. Heemskerk b.v. Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 X. J '■-.y a. A, J s 2 s s a Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Zaterdag 17 mei, 11.00-18.00 uur leg ervan, maar ook het onderhoud. Ruime parkeergelegenheid. l.< sloten toestemming te verlenen aan de beroep is ge- I schielandweg 7 in onroerend goed telefoon 01828-3822 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van het voorjaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te laat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onte tuinmeubelshow. Ruim 300 m2 met exclusieve merken WADDfNXVEEN De gemeente biedt de mogelijkheid met ingang van heden een tennisbaan te huren in de gemeentelijke tennishal voor de periode 1 mei tot en met 30 september. De huurprijs bedraagt f 27,per uur per baan. Wie be langstelling heeft voor tennissen in de tennishal gedurende de zomermaanden dient contact op te nemen met sportambtenaar A. R.Bakker. WADD1NXVEEN/GOUDA - Blijkens een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland is het adres ’’rechtspersoon” van Van Meurs BV, Waddinxveen gewijzigd in Academie- singel 20, Breda. De Deense vormgevers van beeld en geluid 3 jaar garantie WOENSDAG 14 MEI JAARGANG NR 1666 "Wij zullen proberen alles zo goed mo gelijk te regelen en de kranten vragen deze aktie te ondersteunen, maar het slagen van deze aktie hangt van jullie medewerking af. Na deze grote schoon maak rekenen we er dan samen op dat Waddinxveense mensen voortaan geen afval zo maar op straat achterlaten en we ons dorp schoon zullen houden”, al dus directeur Zwamborn. dinxveen jammergenoeg niet meer be staat vragen wij nu of jullie samen met de plantsoen- en reinigingsmensen eens willen laten zien dat jullie ook graag in een schoon Waddinxveen willen wo nen.” Deze "grote schoonmaak” willen we houden op woensdagmiddag 28 mei kost veel geld, wat we samen moeten ’s middags van 1.00-4.00 uur.” betalen.” "het is daarom zo jammer dat sommige mensen, t ken, allerlei papier, plastic zakjes en ander afval zo maar op straat uit hun i en i dan weer op te rapen. Jullie doen dat _.i aantal andere plaatsen zijn kunneji geven. maar er zal in ieder ge- kunnen worden, terwijl er misschien aan het eind van de middag nog een 'ADDINXVEEN - Vrijdag 16 mei is Waddinxveen/Sjaak Noteboom). van het festijn is in handen van een commissie, die bestaat uit Cor de Ree, Peter Rijnbeek, Hans Jacobi, Kees Schouten en Nico van Driel. De Kosten worden door de bewoners zelf gedragen. Op zaterdag 31 mei worden in de Berkengaarde, die ge heel zal zijn versierd, ongeveer 25 kinderen verwacht en 50 a 60 volwas senen. De omwonenden zijn door de Berkengaarde-bewoners ingelicht. WADDINXVEEN In verband met Hemelvaartsdag (donderdag 15 mei) wordt de wekelijkse koopavond in Waddinxveen ge houden op vrijdagavond 16 mei. PTT De avondopenstelling van het po stkantoor op Hemelvaartsdag wordt eveneens verschoven naar vrijdagavond 16 mei. Dit geldt zo wel voor het postkantoor aan de Kerkweg-Oost als voor het Posta gentschap aan de Brederolaan. dinxveense lagere scholen. Directeur Zwamborn daarin: "Ten einde raad willen de mensen van de afdeling plant soenen en reiniging van onze dienst aan jullie om hulp vragen om de steeds grote vervuiling van de beplantingen langs de straten, de plantsoenen en op enbare speelterreinen eens samen op te ruimen en wat zeker zo belangrijk is daarna schoon te houden. Zoals jullie weten zijn de beplantingen en speelter reinen er om van te genieten. De aan- V Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast V. veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 fr 500 mtr. Lang rijksweg ft Den Haag Utrecht. - VERRASSING j meestal zonder erbij te den- De gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven zorgt ervoor dat de Waddinxveense scholieren vol vergeten het doende prikstokken, afvalzakken en wat verder nodig is hebben. Een belo ning voor dit werk zal de gemeente niet pierbakken geplaatst, waarin jullie je "Omdat die jeugdnatuurwacht in Wad- kleine verrassing zal zijn. voor deren een landenspel, aanvang 16.00 uur tot 18.00 uur en tevens rad van avontuur, waarbij gratis plankjes wor den verstrekt. Tevens worden zij ge trakteerd op poffertjes, limonade en ijs en ontvangen ze bij elk spel een attentie, waarvoor een daan op winkeliers. Het avondfestijn omvat barbeque, dansen en rad van avontuur, en be gint om 19.30 uur. De organisatie WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft be- U/Annrkiv, r- sioien locsicniiniiig ie vciicucu aan de WADDINXVEEN - Waddinxveen zal Max Tailleur Stichting tot het houden pogingen moeten gaan ondernemen om van een kledinginzamelingsactie op 9 de broekriem strakker aan te halen. Er september 1980 gaat een grote zoekactie van start om 190.000,dit en volgende jaren te I kunnen bezuinigen. Over het inleveren van die bijna twee ton per jaar werd zorgelijk gesproken ■^■ln de vorige week donderdagmiddag gehouden vergadering van de raad- scommissie voor de financiën. De di- .■Ucussie over deze bezuinigingsoperatie ai duurt binnen het college van B. en W. «■nog voort. ■De commissieleden D. Lont (PvdA) en ■*n8- var? 1 Hoog (CDA) maakten ■duidelijk tijdig met het college van B. ■en W. te wijlen discussiëren over de uit- ^■gangspunten van het strakker aanhalen ’Mvan de broekriem. Dat zal kunnen (^■gebeuren. De Berkengaarde in Groenswaard2. (Foto: Weekblad WADDINXVEEN De bewoners van de oneven nummers van de Ber kengaarde in-Groenswaard 2 gaan het 10-jarig bestaan van hun straat fees telijk vieren op zaterdag 31 mei. Het college van Burgemeester en wethou ders heeft toestemming gegeven voor dit door de bewoners opgezette fes- waarvoor de auto’s die dag el ders geparkeerd zullen worden. Het evenement omvat voor de kin- WADDINXVEEN - De Wad dinxveense bejaarden hebben, na de in- schrijvingsdagen in het Anne Frank- centrum en Huize Souburgh, nog één mogelijkheid zich in te laten schrijven voor de op woensdag 4 juni te houden jaarlijkse (48e) bejaardenreis. Tot voor Pinksteren hebben de ouderen de gele genheid zich bij de reeds ingeschreven prijsklaverjassen voo/alle be’jaarden 230 deelnemers te voegen door zich op dit n het Anne Frank-centrum. Aanvang ‘X8?™ vJ reiï P.as.sagebu,reau \an tijn, 20.00 uur. Prijs één njksdaalder. Op £,nkel ,?V ln het winkelcentrum de ders gave in het AF-centrum, telefoon 5555 Fassage' Het of bij de heer A. Bresser, telefoon 4431. licht iets te kunen bereiken door een grote schoonmaakactie te organiseren op woensdagmiddag 28 mei waarbij wij °P nog de jeugd van ongeveer 10 tot 12 jaar “c‘" willen inschakelen”, aldus directeur A. M. Zwamborn van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven. De meest effectieve met hode om de jeugd te benaderen acht hij de scholen. BRIEF Vandaar dat er dezer dagen een brief is gegaan naar de leerlingen van de vijfde en zesde klassen van de Wad- WADDINXVEEN Omdat veel Waddinxveners met de gemeentelijke dienst van Openbare Werken en -Bedrijven constateren, dat de vervui ling van plantsoenen en overige groenvoorzieningen door "zwerfvuil” toeneemt, hebben de reinigings- en plantsoenmensen zich beraden over de wijze waarop dat kan worden tegengegaan. ’’Onze mening is, dat als er niet alleen voor dit moment, maar ook voor de toekomst werkelijk iets aan gedaan kan worden, dit het beste kan gebeuren door onze jeugd voor het probleem te interesseren en hen bij de oplossing er van te betrekken. Het is daarom, dat wij gemeend hebben in dit opzicht wel- handen laten glippen natuurlijk niet, want bij alle scholen en destijd door de jeugdnatuurwacht pa- val tijdens de theepauze wat gedronken 1,1. 1 11 L'iinnpn u/nrclpn torn/iil miccphion afval kunnen opbergen.” fl ^0

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1