de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Verkoop van eigen huis niet extra aan banden voor vrouwen over onderwijs en kinderboeken Raad praat 27 augustus over bouw- lokaties in Goudse streek Koffieochtend Gebr. Kooyman GESLOTEN GEMEENTERAAD Omstreden bepalingen worden geschrapt H. Veenstra adj.-directeur Van den Berg BV WAD 1NXVEEN/GOUDA - Uit een wijziging .in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland blijkt dat bij J. van den Berg Zn. Waddinxveen BV te Waddinxveen is benoemd tot adjunct-directeur H. Veenstra te koe nen aan den Vecht. R. Bras Verkoop- expositie C. G. Keij Het Weekblad feliciteert BURGEMEESTER EN WD-WETHOUDER PVDA-RAADSLID C. WIJNEN MIKTE OP Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter Heemskerk b.v. Bang&Olufsen N Geautoriseerd B&O dealer: in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 onroerend goed kepen en verkopen taxaties en adviezen Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 Weekblad voor Waddinxveen A HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 36 JAARGANG No. 1668 'i Moordrechts I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN. KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (018284788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. WADDINXVEEN De extra beperkende en knellende bepalingen voor de verkoop van een eigen huis in Waddinxveen zijn van de baan. Achteraf vinden Burgemeester en Wethouders het niet meer zo’n geluk kig idee om op die manier het koopwoningenbestand ten goede van de Waddinxveners en de economisch gebondenen te laten komen, zodat het college op hetzelfde spoor is komen te zitten als VVD, SGP/Her- vormde Kiesvereniging/GPV en D’66, die een half jaar geleden tever- HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! Passage 19-23 IS WEGENS STERFGEVAL DONDERDAG A.S. TOT 16.00 UUR WOENSDAG 28 MEI 1980 Woensdag 28 mei, Gemeentehuis, 19.30 uur lijk er van uit te gaan dat van de in to taal 64 in 1979 vrijgekomen eigen wo ningen wegens vertrek naar elders on- De nieuwe woonruimteverordening gaat de huidige vervangen die een half een aantal personen wegens verande- door de raadsleden in meerderheid vertrokken lijkt het B. en W. aanneme- g WADD1NXVEEN/GOUDA - De Waddinxvener R. Bras is als commissa ris w Sales BV, Den Haag, met als plaats van WADDINXVEEN/DEN HAAG - De Waddinxveense kunsthandel Chris tiaan G. Keij houdt van 31 mei tot en met 14 juni een verkooptentoonstel ling in zijn Haagse filiaal (Heulstraat 25). Keij heeft collega-galerie-eige- naar Rob Kattenburg uit Aerdenhout te gast - samen exposeren zij antieke schilderijen van Schotel, Koekkoek, I. Israëls, Weissenbruch en anderen. WADDINXVEEN - PvdA- gemeenteraadslid Charles Wijnen - op de foto rechts op de rug gezien en daarom voor alle duidelijkheid het in zetje - was zaterdag 17 mei één van de vele bezoekers van het Lentefeest in de Dorpstraat. Natuurlijk deed hij ook mee aan het ballengooien op foto’s - gemaakt door Sjaak Noteboom - van prominente Waddinxveense politici, zoals burgemeester mr. A. G. Smallen- broek, de wethouders A. H. van Gent (PvdA), P. F. J. van Schie (CDA) en mevrouw L. M. Oosterbroek- De Deense vormgevers van beeld en gehad 3 jaar garantie WADDINXVEEN De werkgroep vrouwenemancipatie van De Bonke- laar houdt woensdagmorgen 4 juni om half tien een koffieochtend in het jeugd- en vrijetijdscentrum aan de Beukenhof. Op deze ochtend zal er gesproken worden over onderwijs en het kinder boek. Vragen zijn: Waarom speciale jongens- en meisjesboeken? Hoe staat het met het doorbreken van het traditionele rollenpatroon op school en in het kinderboek? Ook zullen er dia’s vertoond worden die betrekking hebben op het boekje ’’Moet je die horen”, een uitgave van C.R.M. die onlangs op alle lagere scholen in Waddinxveen werd ver spreid. Om half tien is de koffie klaar en wil men beginnen; om kwart over elf wordt de ochtend afgesloten. Kinde ren kunnen meekomen; er is voor op vang gezorgd. Toegang gratis. Alle vrouwen van harte welkom. Informatie over deze ochtend is te verkrijgen bij Paula Heijnsbroek, Bil- derdijklaan 20, tel. 3604 en Gerda de Roo, Da Costaweg 16, tel 3023. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense gemeenteraad gaat in zijn vergadering van woensdag 27 augustus praten over de proble matiek van de bouwlokaties in de Goudse streek. Dat hebben Bur gemeester en Wethouders dezer dagen meegedeeld. Het college is op dit moment be zig met het opstelllen van een standpunt inzake de bouwlokatie- problematiek, waarbij rekening zal worden gehouden met het Moordrechtse raadsbesluit dat er geen bestuurlijke medewerking zat worden verleend aan de ont wikkeling van een bouwlokatie Gouda-West op grondgebied. Waagmeester (VVD) en PvdA- fractievoorzitter M. Boete. Zijn eerste ballen gingen in de richting van onze burgemeester, wiens beeltenis al gauw tegen de vlakte ging. Daarna was op succesvolle wijze wethouder mevrouw Oosterbroek-Waagmeester aan de beurt. geefs probeerden het onheil voor plaatselijke huiseigenaren te keren. CDA en PvdA deelden de protesten van toen in het geheel niet. Wat 5 van de toen aanwezige 14 raad- werd vastgesteld, zij het dat de in sleden niet konden verhinderen, spelen voering van extra beperkende bepalin- de gewijzigde omstandigheden nu wel klaar. Omdat, na nog eens alle voors en tegens tegenover elkaar te hebben ge zet, is gebleken dat die extra beper kende bepalingen voor de verkoop van een eigen huis (zoals de woning eerst gedurende drie maanden aan de Wad dinxveners ten verkoop aanbieden) benadeeld als ze daadwerkelijk een an- slechts een kleine groep benadeelt, en ook een papieren rompslomp met zich brengt, zijn B. en W. met een nieuwe verordening op de proppen gekomen zonder de omstreden bepalingen. IN BESPREKING De nieuwe ontwerp- woonruimteverordening 1980, welke 1 juli 1980 zal worden ingevoerd, komt aan de orde in de volgende week don derdagavond te houden openbare ver gadering van de raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid en ris uitgetreden uit Zunow International zal in de gemeenteraadsvergadering Sales BV, Den Haag, met als plaats van van woensdagavond 25 juni kunnen vestiging Gouda. De heer Bras is nu worden vastgesteld, procuratiehouder van dit bedrijf, zo De nieuwe blijkt uit een wijziging in het handelsre- g gister van de Kamer van Koophandel jaar geleden - op 20 november 1979 - en Fabrieken voor Midden-Holland. WADDINXVEEN - De volgende leerlingen van de christelijke scholen gemeenschap voor MAVO/LTO (Sniepweg) zijn geslaagd voor het A-diploma machineschrijven. Deze leerlingen werden opgeleid door In stituut Pont te Rotterdam: A.W. den Boon, M.G. de Graaf, E. Jobse, W.J. Kerkhoven, E.T. Mulder, M.J.E. den Ouden en J. Rijnsburger. 1 kan didaat werd afgewezen en met één kandidaat wordt het examen voort gezet. R. PÈRMENT1ER Aan de Hogere Beroepsopleiding in Rotterdam is geslaagd voor het dip loma maatschappelijk werk de Wad dinxvener R. Permentier. Het PvdA-gemeenteraadslid Charles Wijnen mikt succesvol op burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. Daarna moest wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek het ontgelden. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). gen voor de verkoop van eigen huizen eerst werd bepaald op 1 april 1980 en toen op I juli 1980. Ingrijpende wijzi gingen op het landelijke woonruimte- front waren van dit uitstel de oorzaak. Hierbij ging het er vooral om dat hui seigenaren niet extra mogen worden dere werkkring buiten de gemeente hebben aanvaard. ONDERZOEK Onderzoek van de gemeente leert dat in 1979 tenminste 21 gezinshoofden en alleenstaanden hun eigen huis in Wad dinxveen verlieten omdat ze een an dere baan elders kregen. Die 21 ex- Waddinxveners vormen bijna de helft van degenen die op de schriftelijke enquete van Burgemeester en Wethou ders om dit te weten te komen hebben gereageerd. Omdat aangenomen kan worden dat onder de 8 personen die naar het bui tenland vertrokken zijn en de 11 perso nen die niet gereageerd hebben, ook ring van werkkring uit Waddinxveen is geveer de helft (32 dus) leegkwam, om dat de huiseigenaar een andere baan kreeg. "Wij achten dit een aanzienlijk aantal", concludeert het college, daar mee aangevend dat de noodzaak om extra beperkende bepalingen vast te stellen voor eigen huizen een stuk ge ringer is geworden. Want die beperkende bepalingen zou den vorig jaar maar liefst maximaal 32 van de 64 maal niet gehanteerd behoe ven te worden als ze van kracht waren geweest, zij het dat niet alle huizen be neden de_ koopprijsgrens van f 260.000,te koop zullen zijn aange boden en dat niet bekend is hoeveel "binnenverhuizingen" onder die bepa lingen gevallen zouden zijn. ALLES OVERZIENDE Alles overziende - waarbij bedacht moet worden dat extra beperkende be palingen voor de verkoop van eigen huizen slechts een beperkte groep be woners een "last” oplegt, in veel geval len koophuizen na een bepaalde wacht tijd toch aan "buitenstaanders” ver kocht zullen worden, er veel tijd is ge moeid met administratie en controle, dat de huizenverkoop toch al moeilijk ligt gezien de minder gunstige economische situatie en de hoge rente stand en dat men landelijk nog niet is uitgestoeid over nieuwe wijzigingen in de woonruimtebeschikking - zien B. en W. er niets meer in om de verkoop van eigen huizen extra te belemmeren. Hoewel burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek (CDA) en de wethouders A. H. van Gent (PvdA) en P. F. J. van Schie (CDA) niet helemaal willen uit sluiten dat er in de toekomst nog eens extra beperkende bepalingen voor de verkoop van eigen huizen in Wad dinxveen ingevoerd zouden kunnen worden - als de omstandigheden zich wijzigen - blijft wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) volhouden dat hier nimmer sprake van mag zijn. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1