Rabobank de pater - makelaardij b.v. waddinxveen UladdinxueenH Automatisch Sparen Regelmaat is het geheim van goed sparen Afscheid van oud notarishuis Onafhankelijk Nieuwsblad Onze hoofdredacteur 4788 is met vakantie BRUGFESTIJN ’80 Botrw torenachtig gebouw staat op losse schroevet BoereSociale woningbouw op plek van oude notarishuis sloop van het notarishuis. Ruimtelijk gezien is bescheidenheid geboden”. "Als het kernenbeleid beoogt het so ciaal functioneren van de kernen een samenspel te laten zijn van wonen en werken dan ligt het voor de hand te kie zen voor een bescheiden woonfunctie. Politiek interessant is tot welke be heersvorm dan wordt besloten. Om een aantal redenen gaat onze voorkeur uit naar de woningwetsfeer. Ten eerste staat voor ons vast dat daar de behoefte het grootst is. Verder willen wij vast stellen dat in deze hoek van ons dorp deze beheersvorm nauwelijks voor komt. Uit een oogpunt van sociale inte gratie van de totale bevolking zou het een goede zaak zijn voor de woning wetsfeer te kiezen. Uit een oogpunt van verdelende rechtvaardigheid gaat onze voorkeur dan uit naar kleine woningen, de zogenaamde Van Dam-eenheden”. REALITEIT Het belangwekkende betoog van de heer Boere werd gekenmerkt door rea liteitszin, want de socialist merkte ook nog dit op: ”A1 filosoferend wil onze fractie opmerken dat wij ook weten dat je in je iedealen niet kunt wonen. Of wel: om tot een aanvaardbaar huurni veau te komen moet misschien wel ge dacht worden aan mengvormen van ge bruik, maar wel altijd overwegend dat ruimtelijke mogelijkheden ter plaatse beperkt zijn. huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. Heemskerk b.v. Bang&Olufsen r I Geautoriseerd B&O dealer: telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kepen en verkopen taxaties en adviezen Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828 - 2218 lüdNBMj A 26 Weekblad voor Waddinxveen 'l HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 36 JAARGANG No. 166‘ Het voormalige notarishuis aan de Kerkweg-Oost wordt gesloopt. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak No februari maart april 4’ 8 1 juni augustu: 16 23 30 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. PvdA-fractievoorzitter over het bebou wen van de kwetsbare plek in het Brug centrum.- De heer D. Uitbeijerse (SGP/HK- V/GPV) zei noodgedwongen afscheid te moeten nemen van het oude notaris huis, hoewel een groot aantal Wad- dinxveners voor het behoud had gestre den. ”Nu alle pogingen hebben gefaald en er geen aanvaardbaar bod is zit er niets anders op”. Ing. C. van ’t Hoog (CDA) herhaalde dat zijn fractie altijd voor sloop van het pand is geweest, om dat er van monumentale waarde geen sprake was. De heer H. P. Bath (D’66) kapittelde het college omdat naar zijn mening de destijds aangenomen motie terzake van het punt herbouw in oude stijl niet was uitgevoerd. Hij betreurde het dat een oud en karakteristiek pand onder de slopershamer moest vallen. Voor contact met de redactie kunt u overdag bellen Vrijdag 6, zaterdag 7 juni ’80 (zie Brugkrant bij dit Weekblad voor Waddinxveen) 1 28 19 26 VO 27 ’’Maar ik wil nu al wel wijzen op een aantal randvoorwaarden met betrek king tot het bebouwen van de vrij ko mende ruimte: het is een groene, kleine en kwetsbare plek en we zitten in een tijd met een moeilijke bouwmarkt”, be toogde wethouder Van Schie aan het eind van het debat waarin de gemeen teraad unaniem afscheid nam van het oude notarishuis. Dat B.enW. wellicht met hetzelfde bebouwingsplan terug zullen gaan naar de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw liet burgemeester mr. A. G. Smallenbroek doorschemeren. Over het bebouwen van de plek van het uit 1859 stammende notarishuis sprak vorige week woensdagavond PvdA- fractievoorzitter M. Boere het meest. Zijn partij was overigens een half jaar geleden de enige groepering in de raad die zich toen tegen een torenachtig bouwsel verzette. De socialist betoogde duidelijk zorg te hebben voor de toe komst van deze kwetsbare plek in de gemeente en in het Brugcentrum in het bijzonder. "Ruimtelijk gezien is er volgens onze fractie weinig speelruimte in de hoogte en in de oppervlakte gezien. De even wichtigheid die op dit moment onte genzeggelijk aanwezig is mag niet wor den doorbroken. Wij willen in dit ver band noemen dat uit de enquete van de werkgroep ’’Red het notarishuis” ge bleken is dat zeer veel mensen voor het behoud van het notarishuis kozen om te voorkomen dat er een ander kolos saal stuk beton zou verrijzen na de N. WOENSDAG 4 JUNI 1980 2 29 3 30 PASSEND Ook de heer D. Uitbeijerse (SGP/HK V/GPV) sprak de wens uit dat op d< plaats van het oude notarishuis een pas sende bebouwing zou komen. Ing. C van ’t Hoog sprak de verwachting ui dat de bebouwingsvoorstellen nog uit gebreid in de raadscommissie voor d< ruimtelijke ordening en de woning bouw aan de orde zouden komen en ze het ongewenst te vinden indien de vrij komende grond lange tijd braak zoi komen te liggen. D’66-raadslid H. P Barth wees erop dat naar zijn menin; destijds in de tijd gezien onvoldoend< meningsvorming had plaats gevondei over de bebouwing van de plek in he Brugcentrum en gaf te kennen dat hier over in de raadscommissie nader ge dacht zou moeten kunnen worden. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroel zegde toe dat een gedachtenwisselinj over de bebouwingsmogelijkheden aar de Kerkweg-Oost nog volop zou kun nen gebeuren. Wethouder A. H. vai Gent (PvdA) zei met zijn fractievoorzit ter M. Boere te kunnen meevoelen da - nu de sloop onontkoombaar was - e nog veel gecompenseerd zou kunnei worden op de plek van het voormalig, notarishuis. "Daar doe ik in ieder geva mijn best voor”, beloofde de socialisti sche wethouder. De Deense vormgevers van beeld en geluid 3jaar garantie 75 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 WADDINXVEEN De vraag wat er op de plaats gaat komen van het in afbraak zijnde oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost 165 ligt weer helemaal open. Dat is gebleken uit de vorige week woensdagavond ge houden gemeenteraadsvergade ring. ”Ik merk dat de meningen over de wijze van bebouwing ver anderd zijn”, constateerde wethou der P. F. J.van Schie (CDA), nadat diverse raadsfracties zich losser gingen opstellen ten opzichte van hun in december vorig jaar gegeven adviezen over het eventueel neer zetten van een torenachtig gebouw van zo’n 16 meter hoogte met kan toormogelijkheden op de begane grond en een achttal woningen ver spreidt over vier woonlagen. WADDINXVEEN De gemeente raad heeft in zijn vergadering van vo rige week woensdag afscheid genomen van het oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost. Unaniem hebben de raadsleden het licht voor sloop op groen gezet nadat was gebleken dat verkoop met restauratieverplichting niet tot de mogelijkheden bleek te be horen. Direct nadat de raad het besluit tot sloop had genomen werd al aan de afbraak van het uit 1859 stammende pand begonnen. In een emotionele toespraak zei de heer M. Boere (PvdA) een gevoel van teleurstelling, dankbaarheid en zorg niet te kunnen onderdrukken. Teleur gesteld was hij over het geringe aanbod van kopers. Dankbaar was hij voor de activiteiten van de werkgroep ’’Red het notarishuis.” Zorgen etaleerde de Spreek daarom met de Rabobank een vast of wisselend bedrag(je) af dat automatisch, bijvoorbeeld elke maand, van uw privé-rekening naar ’n spaarrekening wordt overgemaakt. Dan hoeft u daar niet meer steeds zelf aan te denken en u zet toch regelmatig en ongemerkt wat opzij. Dat loopt lekker op. Automatisch! De Rabobank kan u er alles over vertellen. Het voormalige notarishuis aan de Kerkweg-Oost wordt gesloopt. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak No teboom ’’Onze fractie is onaanspreekbaar voor mogelijke hogere opbrengsten met een gebouw dat geen antwoord is op be hoeften welke in de samenleving zo duidelijk zichtbaar zijn”, zei de heer Boere die er nog voor pleitte de sloop werkzaamheden zorgvuldig en met be houd van het aanwezige groen te laten plaats vinden. Hij vroeg het college van B. en W. al zijn over dit punt gemaakte opmerkingen te zien als een voorschot op een komende discussie, waarin de PvdA hoopt aan de hand van verschil lende alternatieve bebouwingsmoge lijkheden na een goede afweging een definitieve keuze te kunnen maken. 2( julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 5 2 28 25 6 25

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1