Moordrecht, Waddinxveen-Zuid Historisch overzicht bouwlokatie Gouda-West ..Rabobank Uladdmxueenfz De Rabobank Waddinxveen moet tot haar spijt meedelen dat de talentenjacht van 14 juni a.s. om organisatorische redenen geen doorgang kan vinden. 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 JUNI 1980 WADDINXVEEN HISTORISCH OVERZICHT HUIDIGE STAND VAN ZAKEN GOUDA MIDDEN-HOLLAND WADDINXVEEN MIDDEN-HOLLAND GOUDA MOORDRECHT !0 In de onderhavige kwestie nemen de betrokkenen de volgende standpun ten in: vervallen is) als eerste fase tot ont wikkeling worden gebracht. 1) ontleend aan de nota: Ontwerp- streekplan Zuid-Holland Oost, over zicht van de belangrijkste wijzigin gen, verslag van overleg en inspraak. 2) ontwikkelingsnota t.b.v. het struc tuurplan Gouda, gemeente Gouda, februari 1977. 3) R.P.C. betekend Rijks Penitentiair Centrum. streekplankaart en samenhang te ontwikke len mogelijke vestigingen Zuidplaspolder. Gover- iu R.P.C. 3)-claim daar gaan Midden - Holland, is een histo- Moor- Voor Moordrecht is de noodzaak voor woningbouw in de Zuidplaspol der nog niet voldoende aangetoond. Medewerking van de gemeente in de ze aangelegenheid is niet te verwach ten. Waddinxveen stelt zich afwachtend op, maar blijft bereid en in staat om de woningbouwproblematiek van Gouda op eigen grondgebied op te lossen. Voor de gemeente is een bouwloka- tie in west nodig om uit de woning bouwproblematiek te komen. Het aantal ingeschreven woningzoeken den is hoog en stijgt nog steeds. Ook al zou in Gouda-Oost op korte ter mijn kunnen worden gestart met woningbouw dan blijft Gouda-West een zaak die tot een oplossing moet komen, opdat binnen enkele jaren met de woningbouw kan worden be gonnen. MOORDRECHT WADDINXVEEN Op verzoek van de heer F.G.J.M. Beckers (Moor drecht), lid van de raad van overleg van het intergemeentelijk overlegor- C tt u-_. risch overzicht opgesteld m.b.t. de bouwlokatie Gouda-West, drecht, Waddinxveen-Zuid. bij de financiële vergelijking tussen de bouwlokatie op Moordrechts l en Waddinxveen -Zuid. 1978 wordt het bezwaar- van Moordrecht ongegrond 75 In de reactie van Midden-Holland op het ontwerp-streekplan wordt de bouwlokatie Gouda-Oost niet ge noemd. Wel bevat de reactie het be zwaar dat Waddinxveen te beperkte mogelijkheden heeft voor woning bouw en bedrijfsvestiging. Tegen de aanwijzing van Moordrecht als quar taire i.p.v. tertiaire woonkern is be zwaar gemaakt. In mei 1978 stemt de Provinciale Planologische Commissie in grote lijnen in met het ontwerp-streek plan Zuid-Holland oost. Provinciale Staten aanvaardt het streekplan. Door het provinciaal bestuur is op aandringen van Moordrecht, en in verband met het onderbouwen van de wens van Gouda m.b.t. lokatie- subsidie voor de woningbouw, een vergelijkende studie bouwlokaties begonnen. In oktober 1979 werd deze studie afgerond. In Moordrecht werd de ’’studie bouwlokaties -West en Waddinxveen-Zuid” ongunstig ontvangen en als niet objectief gekwalificeerd. Een deputatie van het college van Gedeputeerde staten ver zocht bij een bezoek aan Moordrecht om medewerking te verlenen aan de bouwlokatie Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Het overlegorgaan stelt zich thans in deze aangelegenheden zeer terughou dend op en is ook niet voornemens zich verder ongevraagd hiermee bezig te houden. De westelijke stadsuitleg dient als essentieel element in het streekplan te worden aangegeven. In de reactie merkt Gouda op dat met dit ontwerp -streekplan een erkenning inhoudt van de naar voren gebrachte bezwa ren m.b.t. bebouwing van de Oost- polder in Schieland in verband met de bijzonder slechte bodemgesteld heid. De voorzichtige vingerwijzing naar een grensoverschrijdende uit breiding dient ter wille van de rechts zekerheid van beide betrokken ge meenten als essentieel element in het streekplan te worden vastgeleg. Te vens ontstaat hiermee een basis voor bestuurlijk overleg. ”De raad van Waddinxveen maakt ernstige bezwaar tegen (o.a.) het uit stellen van de essentiële beslissing tot 1982 t.a.v. de bouwlokatie voor de taakvervulling van de primaire woon kern Gouda, aangezien op die nog aan te wijzen bouwlokatie reeds in 1985 moet worden gebouwd”. In de reactie wordt verder opgemerkt dat Gouda en Waddinxveen één woon-werkgebied vormen en dat op korte termijn een studie noodzakelijk wordt geacht teneinde te komen tot een optimale bouwplaats voor de primaire woningbouw. Dit voor het zover het de inspraak op het voorontwerp-streekplan Zuid- Holland oost betreft. De provincie grondgebied In mei 12' schrift de werkgelegenheid nader verklaard. te verrichten. Een die ook door het en de Kamer van van Gouda en Gouda-West/Moordrecht-Oost. De bouwproblematiek van Gouda vereiste een financiële combinatie Gouda-Oost en West. Deze financiële koppeling lijkt inmiddels niet (meer) nodig. De gemeente Moordrecht blijft van mening dat de noodzaak voor wo ningbouw in de Zuidplaspolder on voldoende is aangetoond. Bestuur lijke medewerking voor een bouwlo katie op Moordrechts grondgebied zal niet worden verleend. voelde ook de behoefte om ten be hoeve van het streekplan-gedeelte m.b.t. d- - onderzoek te verrichten, behoefte die ook door overlegorgaan en de Kamer Koophandel van Gouda omstreken gedeeld werd. Het een en ander heeft geresulteerd in een ge- zamelijke opdracht, van Provincie, Kamer van Koophandel en het over legorgaan voor twee onderzoeken, nl. het distributie-planologisch onder zoek (detailhandel) en het regionaal- economisch onderzoek (bedrijfster reinen, bedrijfsvestigingen, forensis me c.a.). Beide onderzoeken zijn thans bijna afgerond. Kort voor deze inspraak-procedure brachten de gemeenten Gouda en Waddinxveen enkele zaken betref fende ruimtelijke ordening in de pu bliciteit. Gouda lanceerde een amb telijke ontwikkelingsnota voor het structuurplan Gouda (februari 1977) waarin een voorkeur voor een weste lijke ontwikkeling werd ontvouwen. Van de benodigde ruimte voor nieuwe ontwikkelingen kon 50 pro cent worden gevonden binnen de ge meentegrenzen. De rest diende, vol gens de nota, bijvoorkeur te worden gerealiseerd in de Zuidplaspolder (op Moordrechts grondgebied) in verband met de goede bereikbaarheid. De Goudse gemeenteraad stemde in met de westelijke ontwikkeling, mede i.v.m. problemen bij de ontsluiting in Oost, hoewel daar ruimte is voor 2000 woningen. De gemeente Waddinxveen pleitte voor een regionaal industrieterrein voor de werkgelegenheid van de be volking in de regio. Zeker als het streekplangebied enige betekenis wil hebben voor het opvangen van de overloop is dit dringend nodig. Ver der stemde Waddinxveen in met de mening dat op Moordrechts grondge bied niet zou moeten worden ge bouwd. De ontwikkelingskosten van een uitbreiding in het Waddinxveen- se gedeelte van de Zuidplaspolder zouden lager zijn. Burgemeester en wethouders van Gouda reageren op de Waddinxveen- se opmerkingen dat de grondslag op Waddinxveens gebied slecht is. Voor keur blijft er voor uitbouw op Moor drechts grondgebied, waarbij een grenswijziging geen hinderpaal be hoeft te zijn, i.v.m. een geschatte voorbereidingstijd van 3-5 jaar. De gemeenteraad van Moordrecht uit zijn ongenoegen over de Goudse plannen en is van mening dat Gouda onzorgvuldig heeft gehandeld. Overi gens is men teleurgesteld over het uit blijven van overleg met Gouda. Moordrecht zal zich met kracht blij ven verzetten tegen een uitbreiding van Gouda op Moordrechts grondge bied. Het voorontwerp -streekplan Zuid- Holland oost is naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeenten nader uitgewerkt tot een ontwerp- streekplan. ïn de reacties op het ontwerp-streek plan maken de betrokken gemeenten en het overlegorgaan de volgende op merkingen m.b.t. een bouwlokatie Gouda-West, Moordrecht, Waddinx veen-Zuid. ”Met toenemende verontrusting heb ben wij kennis genomen van de plot seling op de streekplankaart op het grondgebied van Moordrecht aange geven voorkeurslokatie ten gunste van de woningbouw -van Gouda”. In de reactie wordt verder ingegaan op het recentelijke voor het betrok ken gebied goedgekeurde bestem mingsplan ’landelijk gebied Oost”, dat in een agrarische bestemming voorziet. Verder wordt gewaar schuwd voor de dreiging van een zich ontwikkelende bandstad en de land schappelijke waarde. Gewezen wordt op gunstige lokatie van Waddinxveen- Zuid en vraagtekens worden geplaatst Reactie G.S.: ’’Alleen het financiële aspekt leidt wellicht tot keuze van de Zuidplaspolder. Planologische voor keur echter voor Oostpolder, omdat het gaat om ontwikkelingen op lange termijn is vooralsnog af gezien van keuze. Bij eerste herziening streek plan moet dat wel worden gedaan. Goverwelle nu inderdaad als eerste fase na Bloemendaal en Achterwillen- seweg”. Moordrecht: ’’Verontrust over plan nen Gouda tot uitbreiding in Zuid plaspolder. Voldoening dat vooront werp hieraan voorbij is gegaan. Geen bandstedelijke ontwikkeling. Buffer handhaven tussen Gouda en Rotter dam c.a. Beter alternatief is bouwlo katie op gebied Waddinxveen (nw. van Zuidelijke Dwarsweg)”. Reactie G.S.: ”Na uitgebreide afwe ging van vele belangen blijkt uitbrei ding van Gouda naar het westen planologisch het meest gewenst. Dat betekent niet meteen een bandstede lijke ontwikkeling Rotterdam-Gouda. Bij de inrichting van deze lokatie zal worden gestreefd naar een zo direct mogelijke aansluiting op de bebouw de kom van Gouda en naar beperkt ruimtegebruik door hoge dichthe den”. Waddinxveen: Heeft met zorg kennis genomen van de geschetste problema tiek t.a.v. de woningbouw in regio II en dringt aan op tijdige maatregelen om de regionale woningbouw vol doende voortgang te doen vinden. Gelet op de financiële problemen van bouwen in Gouda, is Waddinxveen bereid deze regionale opvangfunctie te vervullen; ook zal wellicht voor de behoefte van Boskoop gebouwd moe ten worden in Waddinxveen. Daar komt nog bij dat bouwen in de Zuid plaspolder bij Moordrecht (zoals door Gouda voorgesteld) een verwer pelijke bandstedelijke ontwikkeling van Rotterdam naar Gouda bete kent”. Verder merkt Waddinxveen op: a. ”Het toegestaande contingent (wo ningen) dient te worden verhoogd”. b. ’’Behoefte aan bedrijfsterrein in Waddinxveen: 30 ha.”. Reactie G.S.: G.S. stelt vertrouwen in de bereidheid van Gouda om de haar toegekende taak waar te maken. De naar voren gebrachte bereidheid van Waddinxveen om deze taak over te nemen lijkt overigens niet alleen ingegeven door bezorgdheid over het slagen van het provinciale planolo gische beleid. Met betrekking tot de andere punten merkt G.S. op: a. ”De woningbouw tot 1980 is gere geld in afspraken tussen G.S. en de gemeente in het kader van een wo- ningbouwnota en als zodanig over eengekomen in het streekplan b. ”De opmerking is ingegeven door ontevredenheid met uitkomst be- drijfsanalyse. Het ontwerp komt hier aan gedeeltelijk tegemoet. Intergemeentelijk overlegorgaan Mid den-Holland: ’’Akkoord met aanwij zing Gouda tot centrale kern met een primaire funktie in kader opvang regionale groei en overloop, de werk gelegenheid en de verzorging”. Waddinxveen: ’’secundaire werkgele- genheidsfunktie en tertiaire verzor- gingsfunktie”. ”In geval Gouda niet in staat zou zijn toegedachte woningbouwfunktie te vervullen, dan noodzakelijk aanvaard baar alternatief vast te stellen”. ”Het is primair de taak van het over legorgaan om in samenspel met de provincie, Gouda en nabuurgemeen ten een vergelijkende studie over mo gelijke bouwlokaties te laten aanvat ten (nog dit jaar). Bereidheid betrok ken gemeenten tot medewerking daarvan is van wezenlijke beteke nis”. J Reactie G.S.: (op tweede alinea). Dat alternatief zal worden gegeven wanneer bij evaluatie over enkele ja ren dat inderdaad nodig blijkt”. ”Het is de vraag of dat zo nodig is nu Provincie en de gemeente Gouda het eens zijn geworden over het principe dat na Gouda-Oost aan de zuidwest- zijde tussen spoorlijn en Hollandse IJssel verdere uitbreiding zal plaats vinden. Alleen een meer preciese be grenzing en indeling van deze uit breiding moet nog plaatsvinden. Wel licht dat een intergemeentelijke stu die wel zinvol is om met de uitbrei- dingsproblemen van Gouda ook die van bijvoorbeeld Waddinxveen en Moordrecht op te lossen”. In 1974 heeft de gemeente Gouda voorgesteld om een intergemeentelijk structuurplan op te zetten. Met de gemeenten Gouderak, Haastrecht, Stolwijk, Moordrecht en Waddinx veen is hierover overleg geweest. Aan Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland is gevraagd om nadere ge dachten te ontwikkelen over een in tergemeentelijk structuurplan. Ge constateerd moet worden dat G.S. niet op dit verzoek is ingegaan, en dat het intergemeentelijk overleg geen resultaat heeft gehad. Bij dit alles heeft het overlegorgaan op ver zoek een coördinerende rol vervuld. In deze periode hadden de werk zaamheden voor het streekplan, dus danig concreet vorm gekregen, dat definitief is besloten, de voorberei dingen voor een algemeen maatschap pelijk ontwikkelingsplan stop te zet ten. Zoals reeds eerder bleef het over legorgaan bereid de coördinatie van een intergemeentelijke structuurstudie op zich te nemen. Ook nu leidde dit niet tot concrete afspraken over de voorbereiding van een studie. Door Waddinxveen werd in 1976 in een structuurplan het idee neergelegd voor een mogelijke uitbouw in zuidelijke richting, mede om de Goudse woningnood te lenigen. De discussies omtrent Gouda-Oost en Gouda-West vonden plaats tijdens de voorbereidingen voor het streekplan Zuid-Holland oost. De hoorzittingen over de voorbereidende nota’s "Alternatieven en Varianten” en het ’Voorontwerp streekplan Zuid-Hol land oost” waren aanleiding ideeën te ontwikkelen en uit te dragen. De ver houdingen spitsten zich toe, zowel tussen de gemeenten, als naar Gede puteerde Staten van Zuid-Holland. Enkele citaten uit het bestuurlijk overleg inzake het voorontwerp- streekplan Zuid-Holland oost 1illus- j treren dit: Gouda: ”De oostpolder in Schieland is door bodemgesteldheid weinig ge schikt voor woningbouw (tenzij er extra financiële steun komt); beter voor openluchtrecreatie en bijzon dere doeleinden. Het is noodzakelijk I de stadsuitleg in de Zuidplaspolder I conform de ontwikkelingsnota 2) op I de streekplankaart aan te geven I (Oostpolder en Zuidplaspolder in I onderlinge I hn). Aange’ I R.P.C. 3) in I Welle moet (n In 1969 is op verzoek van burge meester en wethouders van Gouda door een (ambtelijke) planologische werkgroep een studie verricht naar de wenselijke toekomstige ontwikkeling van Gouda. Deze studie resulteerde in hetzelfde jaar in een rapport, ’’Gouda 2000”, waarin de mogelijk heden voor uitbreiding van de ge meente worden genoemd. In het rapport wordt de noodzaak onderkend om na het voltooien van de nieuwbouwwijk ’’Bloemendaal” (5000 woningen, voltooid 1979) de continuiteit van de woningbouw te verzekeren. Hiervoor dienen dan tijdig nieuwe uitbreidingsplannen be schikbaar te zijn, welke een ruime voorbereidingstijd vereisen. In het rapport werd aanbevolen een verdere uitbouw in eerste instantie in Gouda Oost (5000 woningen) te realiseren. Daarna zou een uitbouw of in zuide lijke richting (Krimpenerwaard 10. 000 woningen) of in westelijke richting (Moordrecht 4000 wonin gen) wenselijk zijn. Uitbouw in zuidelijke richting werd spoedig algemeen onaanvaardbaar ge acht vanwege de natuurwetenschap pelijke en landschappelijke waarde van de Krimpenerwaard. De discus sie heeft zich sedertdien geconcen treerd op oost of west, danwel beide. Door de buurgemeenten is er vanaf het uitbrengen van het rapport gepro testeerd tegen het overschrijden van de gemeentegrenzen met de plannen. De plannen voor uitbreiding in ooste lijke richting zijn dan ook beperkt ge houden tot binnen de Goudse ge meentegrenzen. Het overlegorgaan Midden-Holland, c.q. de raad van overleg heeft in 1972 besloten, dat er een maatschappelijk ontwikkelingsplan voor de regio Mid den-Holland werd voorbereid. Dit plan zou ook een ruimtelijk orde ningsplan omvatten, dat ook in de voorbereiding van het streekplan Zuid-Holland oost een rol zou spelen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 11