Nader beraad over duurdere kabel-televisie Gaat Kerngroep punt zetten achter Torna? N wfoto “film sjaak noteboom Schoon dorp Het Weekblad feliciteert Victorbiblio- theek in Bibliobus Voorstel kwam niet aan de orde VOOR VADER’S DIA/FILM HOBBY ALTIJD VERS! fei ff WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 JUNI 1980 FILMSPOEL DIARAAMPJES POCKETBOEK PIJLAANWIJZER AGFA DIAFILM PROJECTIETAFEL DIASORTEERRAAM DIAVIEUWER FILMVIEUWER FILMLAMP 3,25 7,95 8,95 10,50 14,95 29,50 29,50 35,00 O»; Twee meisjes in actie tijdens de gemeentelijke schoonmaakactie. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). - J.C. I AANGEVOCHTEN passages moge blijken: conclusie: CHIPS PROF. KOHNSTAMMSCHOOL AFDELING MECHANISCHE TECHNIEK C-NIVEAU schoolkinderen samen met de plant soenendienst van de gemeente Wad- dinxveen in de weer voor een schoon- maakaktie, die uiterst geslaagd kon worden afgerond. Er wordt rekening mee gehouden dat deze aktie in de toekomst zal worden herhaald. 89,00 79,00 V WADDINXVEEN woensdagmiddag om het kijken en luisteren in Wad- dinxveen meer geld te laten kosten. Eén daarvan hield in dat het niet on denkbaar is dat technische ontwikke lingen in de komende jaren van zoda nige aard zijn dat de Centrale Anten- ne-Inrichting overbodig zou worden, terwijl de afschrijving van de Wad- dinxveense kabel-TV over 16 jaar is uitgesmeerd. ’’Daarom achten wij het noodzakelijk de reserve op peil te houden”, argumenteerde het col lege van B en W in het voorstel. - Vorige week waren honderden Bouwens, E. Breedijk, GJ. Vaart, - C' WADDINXVEEN De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad dinxveen denkt er over na een punt te zetten achter het landbouwproject in het Bovenvoltaanse Torna, mede om dat dit project blijkens een mededeling van de NOVIB binnenkort zal zijn afge rond. Binnen de kerngroep wordt be keken welke nieuwe taken in de Derde Wereld ter hand genomen zullen kun nen worden. Passage 47 - Waddinxveen - Tel. 01828-2477 Nu is het overigens nog maar de vraag of het deskundige drietal dat is ge noemd door de Goudsche Courant gelijk heeft. Wij wreven tenminste onze ogen uit toen we op de dag van de gemeenteraadsvergadering in alle kranten dit bericht tegen kwamen: groep - enerzijds bewustwording en an derzijds daadwerkelijke ontwikkelings hulp - vroeg de heer Van 't Hoog zich af voor het functioneren van deze tweele dige doelstelling alleen het bekende Bovenvoltaanse landbouwproject be nodigd is. Hij meende dat het verlenen van daadwerkelijke hulp aan de Derde Wereld middels de kerngroep volledi ger tot zijn recht komt, indien bijvoor beeld ook meer ondersteuning wordt- gegeven aan andere activiteiten. De heer Barth (D’66) zei het hier volle dig mee eens te kunnen zijn en kon digde alvast aan als lid van de raad scommissie voor advies van de bezwaar- en beroepschriften een inte grale discussie te willen beginnen over deze zaak, naar aanleiding van de wei gering van het college van Burgemee ster en Wethouders om geen subsidie te verstrekken in de kosten van de Stuur groep Waddinxveen Solidair met (nieuw). Nicaragua. Het besluit van B. en W. kon in de raad niet aan de orde komen, omdat intussen bij de gemeen teraad een bezwaarschrift was inge diend door de leden van de stuurgroep. AFDELING BOUWKUNDE C-NIVEAU E.A. Bellekom, C. Cammeraat. AFDELING MECHANISCHE TECHNIEK B-NIVEAU H.J. Biesheuvel, C. Broer, Dekker, R. van R.H.A. Grimmelius, J.C. van Helden, J. Hidding, W.H. Hoogen- doom, M. de Jong, N. Kers. H.G. Lievaart, R.P. Mounts, J. Repko, J.P. van Splunter, B.P. van Tien- hoven, H.A. van Tienhoven. H. den Toom, D.C. Verwaal. R.F. de Wilde, T. de Wilde, M. Zijderhand. WADDINXVEEN Het voorstel van B en W om het kijken en luisteren via de Centrale Antenne-Inrichting (CAI) met ingang van 1 juli met 22 cent (incl. BTW) per maand te verhogen tot f 9,90 (incl. BTW) - was f 9,68 - is in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering niet aan de orde gekomen. Burge meester mr. A.G. Smallenbroek deel de namelijk mee dat het voorstel van de agenda was afgevoerd voor nieuw overleg in de raadscommissie voor de financiën en voor openbare wer ken en -bedrijven. Volgens de voor zitter was over de redenen om de kabel-TV duurder te maken niet de juiste informatie verstrekt. Die niet juiste informatie had te maken met één van de drie redenen In de laatste vergadering van de com missie financiën legde voorzitter Bert Smallenbroek namelijk uit waar om de verhoging noodzakelijk is. Volgens hem (”Zo is het mij ook maar verteld”, zei hij nog bijna ver ontschuldigend) maakt de komst van satellieten het CAI-net overbodig. Ie dereen zou een "kastje” kunnen aan schaffen en alle gewenste program ma’s in huis kunnen halen. Smallen broek voorzag een soort Vara-echec: opzegging en masse. ”Wij blijven dan met de rest-investeringen zitten. En dat is geen gering bedrag”, liet de burgemeester er nog dreigend op vol gen. (De afschrijvingstermijn wordt op 16 jaar geschat). Hoe groot de •-in i_iji" moesten reserves worden en wel met ingang van Dat heeft wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) in de vorige week woensdagavond gehou den gemeenteraadsvergadering gezegd in antwoord op opmerkingen van de heren ing. G. van ’t Hoog (CDA) en H. P. Barth (D’66). Omdat bij de ingeko men stukken het jaarverslag 1979 van de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen zat herinnerde de christen-democraat eraan dat Wad- toepassing van de chips, de half- dinxveen intussen vijfjaar betrokken is bij het Toma-project. ANDERE ACTIVITEITEN Gezien de doelstelling van de kern- WADDINXVEEN - Aan de R.K. MAVO ’’Don Bosco” in Boskoop zijn geslaagd voor MAVO-4 de vol gende leerlingen uit Waddinxveen: Yvonne Aarts, Erik Bangert, Manon van Delft, Annelies Eterman, Silvana Faverey, Bart Frank, Jack Hoogen- doorn, Tabitha van Hove, Inge Jaspers, Jef Jongejan, Margret v.d. Klauw, Maurice Kruijk, Michel Kruijk, Bart Kunneman, Anja de Lange, Rick Martens, Mark Okkerse, Ellen van Pinxteren, Marian Raven horst, Hugo-Jan Ruts, Paul Schoon- derwoerd, Herma Schwiebbe, Ga- briëlle v.d. Spron, Marjoes Straver, Rob Verbakel, Desirée Wempe, Marco Wesseling, Jolanda Wognum. KONINGIN WILHELMINASCHOOL WADDINXVEEN Na donderdag 19 juni zal het filiaal van de bibliotheek in de Victorwijk niet meer gevestigd zijn in het houten gebouwtje naast de Vic- torkerk. Vanaf die datum wordt er een bibliobus in gebruik genomen. Om de bewoners van de Victorwijk gelegenheid te geven de bibliobus te bezichtigen is er dinsdag 17 juni om 20.00 uur open huis. De bus staat can voor het wijkgebouw. Voorafgaande hieraan zal de bus, ver gezeld van het muziekcorps de ”Cor- mula’s” een rondrit maken door de wij ken. I.v.m. de verhuizing is de victorbibliot- heek gesloten van 11 juni t/m 18 juni. De nieuwe openingstijden zijn: dins dagmiddag van 14.30-17.30 uur, don derdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrij dagavond van 18.30-20.30 uur. Standplaats: begin St. Victorstraat. Inlichtingen: Mevr, de long, Oranje- laan 6, tel. 4529. En toen volgde in de Goudsche Courant nog een heel lang verhaal, dat in dezelfde krant door Fred van Overbeeke als volgt werd samen gevat: “Bij alle gepraat wordt vaak vergeten, dat satellieten slechts doorgeefluiken zijn. Het gaat niet om de verspreiding van nieuwe pro gramma’s. In de beginfase, zeg van 1985 tot 1990, verandert er dus niet zoveel. Omdat de programma’s ook via de CAI worden verspreid, is er geen reden om aan te nemen dat iedereen daarvoor een parabool van ongeveer duizend gulden met al zijn voorwaarden zal aanschaffen”. Met name de Goudsche Courant heeft deze reden nogal op technische gronden aangevochten, zoals uit deze financiële klap dan was, zei hij niet, m aar er gekweekt 1 juli. Alleen Dirk Lont (PvdA) en Cees van ’t Hoog (CDA) bleven na deze uitleg de nodige twijfels behouden. Welnu heren, u had gelijk. Een bliksemonderzoek van onze kant heeft uitgewezen, dat men het verschijnen van deze satellieten de functie van de kabeltelevisie juist wordt versterkt Wij haalden onze informatie bij de Schiedamse communicatie- en automatiseringsdeskundige Fred van Overbeeke. Zijn ’’Borreltafelgeklets”. Van Overbeeke weet zich in het goede gezelschap van de buiten gewoon hoogleraar in de omroep- techniek aan de TH in Delft, prof, dr. ir. J.J. Geluk en het hoofd van de Afdeling Systeemontwikkeling (Kabeltelevisie) van Siemens Neder land N.V., ir. R.F.M. De Charro. Zij logenstraffen zonder meer de uitla tingen van Smallenbroek. A.H. Meuleman, A.P.M.v.d. M. Verheij, I. Zeilstra. Aan de afdeling Mavo werd een diploma uitgereikt aan: W.P. v.d. Akker, E.D. Assche- man, C.H. Bakker, J.J. v.cl. Berg, R.P. van Berkel, R.H. Bezoen, M. v.d. Bo sch, F.H. Brandwijk, D.J. Brans, E.J. Breedijk, M. Brouwer, R.W. de H.C. Burger, N. Chierandjoe, J.C. van Dorp, J.A. van Duijn, C.Geenen, I. de Graaf, A.C. Groeneveld, H. Grooten- dorst, W.J. Grootendorst, P.M. Heemskerk, A.W. Heuvelman, F.A.A. Hilgeman, A.J.L. Hogendoorn, M. Hoogendoom, M.J. Immerzeel, M. Kaiser, N.J. Karemaker, M.J. Kerver, A. Klootwijk, A. v.d. Knaap, B. Koetsier, H.A.M. Koster, E.J. Kraal, R. Lammers, M.van Leeuwen, A.A. v. d. Loo, J.H. van Luinen, W.F.C.J. Melse, A. van Noort, T.J. Oostwou- der, A. Oudijk, F. Quak, E. Repko, A.J.J. de Ruiter, C.E. Schildt, M.A. Sip, M.J.H. Sluijs, J.A. Sonneveld, I. Stolk, R.P. Tamerus, M.J. van Til burg, A.C. Tol, J.B. Veldwijk, J.B. v.d. Ven, P.A. Verhagen, J.G. Ver schut, E.E. de Waardt, H. Winters, J. A. v.d. Wouden, J.W. van Wijngaar den, H.J. van Zeeland. - -—i Op donderdagavond vond de diplo- ma-uitreiking plaats aan de geslaagde leerlingen van de Koningin Wilhelmi- naschool. Tijdens deze plechtigheid werd door leden van de directie en bestuur het woord gevoerd. Sterk in de belangstelling werd gesteld de ont wikkeling van de Chr. LTS als afde ling van de Konigin Wilhelmina- school. Onder slechte huisvestingsomstandig- heden gestart in augustus 1976 in het onderkomen aan de Jan Willem Frisoweg, daarna het Ketelhuis aan de Tollenslaan en vervolgens in het voormalige gemeentehuis. Tenslotte de definitieve praktijklokalen aan de Sniepweg. Veel lof werd toegezwaaid aan de ouders van het eerste uur voor het gestelde vertrouwen in het bestuur en leerkrachten, en verder aan het be stuur, dat met voortvarendheid de nieuwbouw tot stand bracht en aan de leerkrachten, die onder vaak verre van onderwijskundig verantwoorde omstandigheden hun lessen gaven. Op 1 leerling na (hij was ziek tijdens de examens) zijn alle leerlingen ge slaagd. Deze geslaagde jongelui gaan óf verder studeren MTS-afdeling óf gaan via het leerlingstelsel de maat schappij in, óf hebben een betrekking gevonden bij een bedrijf in Waddinx veen of omgeving. De namen van de geslaagden zijn AFDELING BOUWKUNDE B-NIVEAU H. Baas, A. Cammeraat, L.B. Hage- steijn, K. de Jong, E.J. de Kleijn, Y.A. v.d. Laan, J.v.d. Linde, E.P. van Naarden, T. den Ouden, P.A. Rupke, M.J. Versluis, W.A. Viola, C.W. Voskuilen. -tl ’’Philips is bezig een chips-antenne te ontwikkelen, die de ontvangst van satelliettelevisie binnen ieders bereik kan brengen. Het apparaatje zou in elke huiskamer geïnstalleerd kunnen worden. In een laboratorium in Frankrijk onderzoekt Philips hoe met 1 geleider die al in razend tempo revo lutionaire technische ontwikkelingen mogelijk maakt, een kleine, gevoelige antenne te produceren is. Het appa raatje zou de consument in grote mate onafhankelijk maken van de bestaande kabeltelevisie”. Aan de Sociale Academie te Culem- borg is Jorita van der Mey geslaagd Werk het d‘ploma Maatschappelijk Geslaagden Mavo-4 Uit Waddinxveen: Ingeborg Brou wers, Marcel Charpentier, Marjo Dul- lemeijer, Jan Karei van Gent, Ronald Harmens, Rob Hazelaar, Ilse Hilgers, Marco Hilgers, Jan Houterman, Niek de Leeuw, Nicole van Leeuwen, Ray mond Lucardie, Bruce Maas, Lydia Molenaar, Rob van Oosten, Joke Postma, Erica Theussen, Esther Ver burg, Jaqueline Vermey, Jeannette Versluis, Yvonne Verwoerd, Rob de Vries, Zulma de Vries, Jeanet de Way. Uit Zevenhuizen: Sjon Boere, Ronny Boevee, Nicole Duson, Joost Ever- aart, Judit Hey koop, Caroline Mar- tijn, Caroline Pruysen, Peter Riet veld, Willy Rosbergen, Marina de Rijke, Jan van Rijs, Berry Sol, José Vente, Jolanda van Vessem, Sylvia van Vliet. Uit Reeuwijk: Addy Breedijk, Sandra Hermenet, Hugo Jongeneel, Matheu Vlasveld. Uit Nieuwerkerk a.d. IJssel: Jenny Crone. Uit Hazerswoude-dorpJeroen Do ting. Uit Moerkapelle: Anita Drost, Mar- greet de Graaf. Uit Moordrecht: Anne Weersma. Uit Gouda: Frank Vergunst. Uit Boskoop: Marc Matthijer. 7 kandidaten krijgen een herkansing. Geslaagden Mavo-3 Uit Waddinxveen Marga van Helden, Jolanda Uitenbroek. Uit Zevenhuizen Babs de Groot, Jos van der Velden, Liesbeth v.d. Wiel. Uit Moerkapelle: Eddie Dekker, Wilma Stormbroek. Allen geslaagd. Aan de Haagse Academie voor Licha melijk Opvoeding is geslaagd Elly Straver. A.K. Eeden Petersman, doom, M. de Jong, N. Kers. H.G. l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 15