Restauratie Remonstrantse de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Grote belangstelling voor De Passage Jeuglmarkt ’80 kerk kost 1 miljoen Onze hoofdredacteur 4788 Rapport inmiddels ontvangen Goochelfeest in Kleuterschool Werkgroep Vrouwenemancipatie in De Bonkelaar Talentenjacht Rabobank is met vakantie Werkgroep ”Jul. van Stolberglaan” praat met direkteur Openbare Werken afgelast Jeugdturn- interland bij TOOS ’’Kruimeltje” Onafhankelijk Nieuwsblad Bang&Olufsen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEI LEYEN 144, TEL. (01828)5594 y 36 'JAARGANG No. 1670 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Geautoriseerd B&0 dealer: Heemskerk b.v. in onroerend goed schieiandweg 7 telefoon 01828-3822 ta VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT onroerend goed kepen en verkopen taxaties en adviezen HET WEEKBLAD EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 ludNBMJ WOENSDAG 11 JUNI 1980 1/ X A A Weekblad voor Waddinxveen Vorige week Gesproken I Voor contact met de redactie kunt u overdag bellen WADDINXVEEN De voor 14 juni geplande talentenjacht, georganiseerd De koffie is i 1 'lc ’3 1 van de Rabobank alhier, gaat om orga nisatorische redenen niet door. WADDINXVEEN woensdagmorgen werd er op initia tief van de Werkgroep Vrouwen emancipatie Waddinxveen in de Bon kelaar weer een koffieochtend ge houden, waar de aanwezige vrouwen spraken over het thema onderwijs en kinderboek. WADDINXVEEN Op zaterdag 21 juni a.s. organiseert Multisportverening TOOS, afdeling gymnastiek, onder ver antwoordelijkheid van het K.NGV afde ling keurturnen Dames en Sectie Top sport Heren, een jeugdinterland meis jes Nederland-Spanje en de finales Ne derlands Kammpioenschap per toestel voor heren. De wedstrijden beginnen om 15.45 uur in de sporthal ”de Sniep”, Sniepweg te Waddinxveen en zullen worden ge opend door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. De meisjesploegen van Nederland en Spanje zullen op 21 juni om 11.00 uur officieel worden ontvangen door bur gemeester mr. A. G. Smallenbroek op het Gemeentehuis. De sporthal zal met bloemen en plan ten worden versierd door bloemen- en plantencentrum Verklij uit Waddinxveen. De Deense voerngevers van beeld en geluid 3 jaar garantie Op korte termijn zag de heer Zwam- bom geen oplossing voor de J. v. Stolberglaan welke de bestaande pro blemen zouden wegnemen. Enkele oplossingen, die door de werkgroep naar voren werden gebracht, zorgden voor weer andere problemen. Bijv. Op de J. v. Stolberglaan de fietser scheiden van de auto brengt met zich mee dat de snelheid van het autoverkeer toeneemt. i werd o.a. over de door R.M. uitgegeven brochure „Moet je die horen”. Deze brochure die een half jaar ge leden aan alle basisscholen toege zonden is, gaat over emancipatie en hoe je de kinderen hiermee ver trouwd maakt. Uit de gesprekken met de vrouwen bleek dat deze bro chure op lang niet alle scholen behan deld is. Het ligt in onze bedoeling dat de werkgroep na de vakantie nog contakt opneemt met de diverse scholen. Verder is gebleken dat veel kinderboeken nog zeer rolbevesti- gend zijn. Ook in de bibliotheek is de sortering van roldoorbre kende kin derboeken niet erg groot. Al met al een zinvol thema waarover de discussie nog niet gesloten is. De Werkgroep Vrouwenemancipatie sluit vanavond het seizoen af met een filmavond in de Bonkelaar. Er zal een vrouwenfilm gedraaid worden van de Hongaarse Marta Mészaros. i WAARD! i: WADDINXVEEN - Dinsdagavond 3 juni heeft de werkgroep Jul. v. Stol berglaan een informatieavond geor ganiseerd. De bedoeling van deze avond was dat door wethouder van Schie aan de werkgroep voorlichting werd gegeven omtrent het gemeentelijk beleid, t.a. v. verkeer. Daar de wethouder ver hinderd was, werd zijn taak waarge nomen door de direkteur van Open bare Werken, de heer Zwamborn. Begonnen werd met een verklaring van de ontstane verkeerssituatie rond is nu op goedkeuring van C.R.M. voor het verlenen van subsidie. in Waddinxveen, hoopt men ook op sympathie en offervaardigheid van buiten de eigen kring te mogen re kenen, temeer omdat het gaat om een gebouw dat niet alleen maar mooi staat te wezen maar ook een duidelijke funktie heeft. Bovendien wil het kerkbestuur het gebouw ook graag verhuren aan ieder die daar gebruik van wenst te maken, bijv, voor concerten, zang- of muziek- repetities, vergaderingen en bij eenkomsten. Kortom, het Remon strantse kerkgebouw staat open voor het hele verenigingsleven. Uit het rapport blijkt verder dat het dak, de vloer en een later gebouwde aan bouw geheel vernieuwd moeten worden. Het interieur zal weer ge heel in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, terwijl het historische orgel tijdens de restau ratie van verwarming zal worden voorzien om de inwerking van vocht tegen te gaan. Het wachten Het gaat over een vrouw die na een lange strijd de weg naar zelfstandig heid vindt. In de pauze zullen er pla ten gedraaid worden en er is gelegen heid om vrouwenboeken in te kijken. T j om 20.00 uur klaar. De in het kader van het 75-jarig bestaan film, die anderhalf uur duurt, begint om 20.30 uur Alle vrouwen van Waddinxveen e.o. zijn welkom. WADDINXVEEN - Bij het kerkbe stuur van de Remonstrantse kerk is inmiddels het rapport over de kerk restauratie ontvangen. Voornaamste punt uit dit rapport, gemaakt door het op het gebied van kerkrestaura tie gespecialiseerde architectenbureau Van Beek uit Leiden, zijn wel de te verwachten kosten. Deze worden ge schat op 860.000 gulden, gerekend naar het huidige loon- en prijsniveau wat inhoudt dat bij het gereedkomen van het werk het bedrag inmiddels wel zal zijn opgelopen tot 1 miljoen. Dit betekent dat door de Remon strantse gemeente van Waddinxveen ongeveer één ton op tafel moet wor den gelegd omdat door het rijk 90 procent (Rijksdienst voor Monu mentenzorg 60 procent, provincie 30 procent) van de kosten wordt gedragen. Voor deze betrekkelijk kleine groep een fors bedrag, maar omdat het hier gaat om één van de weinig echt historische gebouwen de Jul. v. Stolberglaan. Recente me tingen door de gemeente onderst streepten nog eens de uitslag van de onlangs door de P.P.R. gehouden enquete, dat de J.v.Stolberglaan na de Kerkweg-Oost de drukste ver keersader is van Waddinxveen. De intensiteit van het verkeer op de j. v. Stolberglaan spitst zich toe op de ochtend en avond daar dan de foren sen op weg zijn. ding, postzegels, stripbladen, schoe nen, plantenstekjes, poppen, sjoel bak, skelter, platen, treinrails, knik kers, rijkleding, hengels, boot, schaat sen, luidsprekers, stofbeesten, sier- duiven en krielkippen en zo’n 50 in zendingen met diverse soorten ge bruikt en ongebruikt speelgoed, puz zels en spelen. Elk half uur zullen er diverse koopjes worden rondgeroe pen zodat een ieder zijn voordeel daarmee kan doen. het spannen van Dat het zaterdag 21 juni tussen 10.00 en 17.00 uur druk gaat worden op de Passage, staat voor de passagewinke- liers vast. De deuren van de flats voorzien van drangers zag de heer Zwamborn als een goede oplossing maar stuitte op zaken als discipline bij de bewoners. De werkgroep is verder overeengeko men dat aan de verkeersaktie meer ruchtbaarheid moet worden gegeven. Daarom worden voor September en kele konkrete akties voorbereid bijv, een spandoek over de J. v. Stolberglaan met de tekst ’’Hier wonen mensen”. Aan de gemeente zal nog gevraagd worden welke stappen worden onder nomen n.a.v. de resultaten van de enquete. WADDINXVEEN Woensdag j.l. verzorgde goochelaar ”Wim sa-la-bim” en tannte Gerrie een succesvol optre den voor de beide klassen van kleuter- schoof’Kruimeltje”. De enthousiaste kleuters hadden zelfversierde mutsen op en er werd die morgen samen heel wat afgegoocheld. Erg veel dieren, dobbelstenen, ballen, kaarten, reuzen en dwergen passeerden de revue. Er werden zelfs lekkere koekjes gebakken (gegoocheld). na sommige trucs, die de kleuters erg goed vonden, werd een indianenapp- laus gegeven en. stampten ze er lustig op los. Er werden ook verschillende tover spreuken geleerd zoals: wim sa-la-bim. ali baba troela la en weng tjeng pang. Tot slot werden er uit een lege Chinese kist sjaaltjes, ballen, konijnen, bossen bloemen, hele lange slingers en zes rin kelende wekkers getoverd. Met een groot applaus en de daarbij behorende bloemen werd de gezellige ochtend afgesloten. WADDINXVEEN De tweede Passage jeugdmarkt slaat goed .aan bij de Wad- dinxveense jeugd tot en met 14 jaar. Op de oproep om in te schrijven als junior markthandelaar kwamen maar liefst 56 aanmeldingen binnen, en dat is bijna het dubbele van 1979. In de 26 kramen die op het Passage- plein worden opgesteld zullen zo’n 80 kinderen hun waar aan de man proberen te brengen. Een kleine greep uit het zeer grote assortiment geeft al de volgende opsomming: kle- A - - i i i i t i i t i t r L

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1