IfflTTEPRUZEN. r/GOED EN GOEDKOOP! Jubileum peuterspeelzaal ketelbinkie 1 I f liül!!] HSV Waddinxveen viste in de Gouwe I I I I I I I I I Stichting Behartiging Belangen Waddinxveense Peuterspeelzalen Tien jaar peuterspeelzaalwerk in Waddinxveen il Zonder of met weinig woorden IIIII’ÜP* 2^ r In?? for- I jer- j >aar I ge I |T i A-iiif meldingsverordening Peuterspeelzaal Kaboutertje aan de J. W. Frisoweg tegenover nr. 62. middeld 160 kinderen staan en de ge- HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! den mu- .0. de, Het algemeen bestuur voor Waddinxveen/Si aak Noteboom). an- oor nze om le d- :i- la n- en gd van de Stichting Behartiging Belangen Waddinxveense Peuterspeelzalen. (Foto: Weekblad van NKF-tennis in het ;ave I Peuterspeelzaal Ketelbinkie aan de Esdoornlaan. CIJFERS Op de huidige peuterspeelzalen zitten momenteel 160 kinderen in totaal. Er is Het Algemeen Bestuur G. H. O. van Maanen - voorzitter, J. Catslaan 20, Waddinxveen, tel. 4316. J. Mulder - penningmeester, Heggewinde 8, Waddinxveen, tel. 3810. Peuterspeelzaal KABOUTERTJE Mevr. T. Schuitemaker - secretaresse, J. Campertlaan 36, Waddinxveen, tel. 4320. Peuterspeelzaal HUMMELHOF Mevr. L. Broekman, Pr. Irenestraat 28, Waddinxveen, tel. 3566. Peuterspeelzaal HUMMELHOF Mevr. R. Berendse, Zuidkade 38, Waddinxveen, tel. 6234. Peuterspeelzaal PIETER PIEREBAS Mevr. L. Lekx, Vondellaan 112, Waddinxveen, tel. 2556. Peuterspeelzaal PIETER PIEREBAS Mevr. E. Stalenberg, Heggewinde 25, Waddinxveen, tel. 3377. Peuterspeelzaal KETELBINKIE Mevr. B. van Nieuwkerk, Wagnerlaan 17, Waddinxveen, tel. 6331 peuterspeelzaal KETELBINKIE Mevr. C. de Jong, Dorpstraat 37, Waddinxveen, tel. 7481. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren van Maanen en Mulder en mevr. Schuitemaker. Adressen Peuterspeelzalen Hummelhof, Warnaarplantsoen, tennisgebouw. Kaboutertje, J. W. Frisoweg t.o. 62. Ketelbinkie, Esdoornlaan 37. Pieter Pierebas, Tollenslaan, ketelhuis. Peuterspeelzaal Pieter Pierebas in het voormalige Ketelhuis aan de Tol lenslaan. 'w- WADDINXVEEN Ruim 10jaar ge leden begon op particulier initiatief de le peuterspeelzaal in Waddinxveen in een flat aan het mevr. Kuipers Riet- bergplantsoen. Dit bleek een geweldig succes en i.vjnèhet snel groeiende aan- dere akkommodatie worden uitgekeken. ONTWIKKELING Nu, na 10 jaar en na verschillende ver huizingen draait peuterspeelzaal Ketel binkie nog steeds en er zijn in de loop der jaren 3 peuterspeelzalen bijgeko men. Er is een 2 ochtendengroep voor de al lerkleinsten en een 3 ochtendengroep voor de iets grotere kinderen. De klas jes bestaan uit maximaal 20 kinderen en staan onder toezicht van 2 leidsters. Gezien de toenemende belangstelling voor peuterspeelzalen in Waddinxveen kon het niet uitblijven dat de 4 peuter speelzalen zich bundelden. Zij vallen nu onder de Stichting Behartiging Be langen Waddinxveense Peuterspeelza len. FEEST vendien dat het kind vertrouwd raakt Maar voorlopig kan het le jubileum ge vierd worden. Donderdag 26 juni a.s. is het zover. Ketelbinkie, gelegen aan de Esdoornlaan (oude Pr. Marijke kleuter school) bestaat 10 jaar. In de ochtend is er voor alle 40 peuters een speciaal pro gramma met o.a. poppentheater, aller- de kleine gezinnen ligt dat anders. Vooral voor kinderen die niet in zo’n kinderrijke buurt wonen is het erg fijn om een paar uur per week te spelen met leeftijdgenootjes. Zij leren spelen derwijs om te gaan met een groep, en zich zelf te plaatsen binnen zo n groep, dinxveen toegankelijk hetgeen een goede stimulans is voor hun gevoel van zelfvertrouwen. Het voordeel van de peuterspeelzaal is ho rnet het idee van ’’naar school te gaan”. De overgang naar de kleuterschool wordt een stuk kleiner, als het kind die le stap van achter moeders rokken naar de peuterspeelzaal al heeft ge daan. lei spelen zoals blikgooien, was ophan- r''iseen ïimonadetent, een pannekoekentent dag j.L gehouden in de Gouwe tussen etc. Boskoop en Waddinxveen. De vangst Vanaf 14.00 uur is er receptie voor alle was mager. De uitslag: 1. J. Verhoef leidsters, bestuursleden en alle "grote” 1610 gram, 2. J. Pellekoren 1070 gram, mensen die in de afgelopen 10 jaar be- 3. A. van Leeuwen 830 gr., 4. B. van As trokken zijn geweest bij Ketelbinkie. 810 gr., 5. Reichard 680 gr. --De tweede wedstrijd voor de zomercom- petitie werd afgelopen zaterdag vervist in de Ringvaart nabij Oude Wetering. Er werd in dit kasconcours matig gevangen. De prijzen werden als volgt verdeeld, in de A-groep: 1. J. Hordijk 5690 gram, 2. J. Verhoef 2440 gr., 3. W. v.d. Wal 2000 gr., 4. L. Engels 1960 gr., 5. P. Hofman 1640 gr. In de B-groep: 1. P. Dorresteijn 1710 gr., 2. B. v.d. Laan 1200 gr., 3. P. van Exel 1180 gr., 4. J. de Wit 940 gr., 5. R. Aalbers 830 gr. ia.- j_ j1 wedstrijd gehouden, er wordt dan gevist in de Hollandse IJssel. Vertrek van het station om 05.30 uur. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 JUNI 1980 g tal peuters'móest al gauw’naar een an- uw 1 de len en ;n). de ne- I :tie I Peuterspeelzaal Hummelhof in het clubgebouw Burgemeester Warnaarplantsoen. I.- v WADDINXVEEN De eerste zomer- avondwedstrijd van de Hengelsport- vereniging Waddinxveen werd donder- WADDINXVEEN - Zonder of met heel weinig woorden is de gemeente raad vorige week woensdagavond ak koord gegaan met de volgende voor stellen: wijziging woonruimte. beschikbaar stelling van een kre diet van f 75.000.- om de Noordka- de van een nieuwe toplaag te voor zien. vaststelling verordening beroeps procedure opnamebeleid bejaarden. beschikbaarstelling van f 2.500.- voor het herstel van zandbakken in de Wilgen-, Peppel-, en Elzenhorst (of hiervoor gepentariseerd rondhout wordt gebruikt zal worden bezien, omdat VVD-raadslid F.H. de Ruyter informatie had gekregen dat deze houtsoort stoffen bevat die vele ma len gevaarlijker zouden zijn dan in de bodem in Lekkerkerk zou zitten. ”We zijn nooit te oud om te leren”, reageerde wethouder P.F.J. van Schie (CDA) hierop. aankoop van de woning Kerkweg- West 26 voor de totale prijs van f 121.000.- (excl. BTW en incl. 10 procent aankoopkosten). krediet van f 3.175,45 voor de aankoop van een nieuwe bestelwagen ter vervanging van de oude. (Hierte gen stemde de heer H.P. Barth (D’66) als enige, omdat zijn opmerkingen of was nagegaan welke brandstof ge bruikt zou kunnen gaan worden (benzine of gas) naar zijn mening werden gebagatelliseerd). krediet van f 12.000.- voor plaat sing van dakkapellen en isolatie voor de woningen Alberdingk Thijmlaan 4 en 6. helaas ook een wachtlijst waarop ge- Ten onrechte worden peuterspeelzalen I nog al eens in één adem genoemd met gen, koek happen, grabbelton. Er middelde wachttijd is 8 tot 12 maanden, kindercrèches, waar kinderen de héle ïimonadetent, een f Wanneer kinderen tijdig worden opge- dag worden opgevangen. Bij de Wad- geven, direkt met 2 jaar kunnen zij ook dinxveense peuterspeelzalen gaat het tijdig geplaatst worden en ongeveer een echter om 6 tot maximaal 9 uur per klein jaar op de peuterspeelzaal zitten week. FINANCIERING Het grootste deel van de kosten van het peuterspeelzaalwerk wordt door de ou- tijdig geplaatst worden en ongeveer een voordat zij naar kleuterschool gaan.- FUNCTIONEEL Vroeger had men de grote gezinnen, dus samen met broers en zusters had je ders zelf gedragen. De maandelijkse je eigen peuterclub. Als een kind dan ouderbijdrage bedraagt 35,voor naar de ’’bewaarschool” ging was het de 2 ochtendgroep en f 51,50 voor de 3 vroeg genoeg. Maar tegenwoordig met ochtendengroep. Daarnaast is het peuterspeelzaalwerk in belangrijke mate afhankelijk van ge- meentesubsidies. Het beleid t.a.v. de ouderbijdrage is er op gericht dat de peuterspeelzaal voor alle bevolkingsgroepen van Wad- -'tis. ai.’ T_

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 3