VAN PRINSES I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen ROGIER (9) KREEG PRIJS Raad gaat vanavond fors de broekriem aanhalen Knarsetanden over bezuinigingsplan Geen woonerf even duur Bedrijfsongeval in oude fabriek van Both BV Zuiniger zwembad Waddinxvener gewond bij auto-ongeval TIEN JAAR KETELBINKIE Donderdag 26 juni, peuterspeelzaal Esdoornlaan, 10.00 uur (feest peuters), 14.00 uur (receptie). ’’KLEIN-ZIELIG” Goedgekeurd in Bomenwijk Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Rogier van Dijck TEGENVALLER geld heb ik nooit bezwaren gemaakt, Burgemeester Mr. A. G. Smallenbroek Ambtelijk van groting voor 1981 al klaar. Remons- bouwrijpmaken Groens- gebied van de energiebesparing. I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. nomen mag worden dat hij nu - de laat ste gegevens overziende - in zal kunnen stemmen met de bezuinigingsoperatie. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. ver wachten B. en Win zijn geheel wor den terugverdiend door de besparing der overal te rijmen, aldus de schrijfster WOENSDAG 25 JUNI 1980 36 JAARGANG No. 1672 Waddinxveen werd in deze weken ge confronteerd met het feit dat de alge mene uitkering van het rijk dit jaar wordt gekort met f 170.000,terwijl verder ruim 100.000,moet worden ingeleverd, omdat grote gemeenschap sruimten bij lagere scholen niet meer ’’dubbel” moget worden geteld voor het berekenen van de onderwijsvergoe- dingen. Het is nog niet helemaal duide lijk hoe de financiële eindjes in Wad dinxveen aan elkaar geknoopt zullen moeten worden, maar dat er dit jaar en volgend jaar fors bezuinigd moet wor den staat vast. Gezien de situatie is al besloten de vervulling van twee nog lopende vacatures (1 medewerker afde ling financiën en 1 bij de dienst open bare werken en -bedrijven) te blokke ren. De verwachte prijscompensatie van f 240.000,biedt onvoldoende soelaas. Amateur-dichter Rogier van Dijck van de Groensvoorde. ren in het NCRV-radioprogramma ’’Literarme-Maandag”, det aan de Na- enkele meters naar beneden. De politie neemt aan dat de trap niet goed stond opgesteld. Het slachtoffer werd, ver moedelijk met een rib door een long, overgebracht naar het Bleulandzieken- huis in Gouda. WADDINXVEEN De 9-jarige Rogier van Dijck, wonende aan de Groensvoorde 158 en overgaand naar de vierde klas van de rooms katholieke Mgr. Bekkersschool (Peter Zuidlaan), heeft maandagmiddag in de NCRV-studio in Hilversum een boek van ’’Unicef’ en een boeken- bon van honderd gulden gekregen voor zijn gedicht, dat werd bekroond in de Nationale Kindergedichtenwedstrijd die in het kader van de We- reldkindergedichtenwedstrijd door het Unesco Centrum Nederland in samenwerking met de NCRV is gehouden. De uitreiking gebeurde door prinses Margriet, die niet alleen Rogier van Dijck, maar ook vier andere hoofd prijswinnaars beloonde. Verder waren er ook nog naar de studio gekomen de 20 prijswinnaars, die voor hun inge stuurde ged chten ook het boekje "Unesco” kregen, maar ’’slechts” een boekenbon van f 25, Een nationale jury, bestaande uit Mies Bouhuys (schrijfster), mevrouw M. C. Guurink (Unesco Centrum Nederland), Guus Kuyper (auteur) en Myrle Tjoeng (NCRV), heeft ruim 4000 inzendingen met het thema ’’Kinderen helpen kin deren” moeten beoordelen. En één van de vijf hoofdprijzen ging dus naar de Waddinxvener Rogier van Dijck, die zijn gedicht ’’Klein-zielig” had ge noemd. Dit gedicht en de vier andere zullen vertaald in het Frans en Engels in Parijs meedoen aan de Wereldkin- dergedichtenwedstrijd. Namens de jury zei Mies Bouhuys over Rogier van Dijck dat hid net als veel andere inzenders van kindergedichten zijn spaarpot wil openen voor kinderen ver weg, die het moeilijk hebben, hoe- wel hij zich afvraagt of het zal helpen. tjOnale Kindergedichtenwedstrijd een uur lang aandacht besteedde. Volgens het juryverslag werd ’’helpen” door de meeste kinderen begrepen als helpen ver van huis, met name in de Derde Wereld. De inzendertjes in de leeftijd variërend men 6-13 jaar bleken van de Derde Wereld het nogal eenzijdige be eld te hebben van oorlog, honger en el lende. Daaruit concludeerde de jury hoezeer- de mening van de kinderen wordt be paald door de schrijnende beelden van de televisie. De jury noemde het opvallend, dat de meeste kinderen blijk gaven van het beef het zelf erg goed te hebben, veel te goed zoals sommigen schreven. ”Het is dus niet verwonderlijk, dat veel kinderen het leven in de Derde Wereld in de meest emotionele bewoordingen beschreven”, aldus de jury, die de voorkeur gaf aan gedichten in een meer nuchtere toon, waarbij originaliteit eveneens een belangrijk punt van over weging was. WADDINXVEEN Vanavond (woensdag) gaat de gemeenteraad een voor Waddinxveen onontkoombare bezuinigingsoperatie uitvoeren. Het plan voorziet er in dat nog dit jaar zo’n 80.000,wordt bespaard en in 1981 190.000,Uitgangspunt van het hele karwei is dat het aanhalen van de broekriem - na een tijd waarin diverse dingen konden worden gedaan van de rente van het uitgezette geld - niet wordt uitge steld tot de gemeentebegroting voor 1981, maar al gedurende dit lopende jaar gebeurt. Verwacht mag worden dat de raadsle den knarsentandend met de bezuinigings operatie akkoord zullen gaan, gezien de discussie eerder deze maand in de raadscommissie voor de financiën. Daar sputterde met name CDA- commissielid Wt L. M. Kruijk tegen het plan, waarop hij de woorden paniek voetbal, onjuist, voorschot op 1981, onevenwichtig en gezocht bij de ge meentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven van toepassing ver klaarde. De christen-democraat herin nerde er nog aan dat de gemeenteraad in maart 116.000,had bezuinigd op de salarissen van de gemeente ambtenaren, door het bevriezen van vacatures. ONEENS Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, voorzitter van de raadscommissie voor de financiën, was het volstrekt oneens met de visie van de heer Kruijk. ”lk wil één ding nog wel even onder de aan dacht brengen. Tegen het uitgeven van WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de vol gende Waddinxveense besluiten goed gekeurd: aankoop grond in Zuidkade 1 van Houthandel Alblas NV. verkoop van grond aan de Noord- kade aan BV Houthandel v/h Swartz en Verzijden. verkoop van 3 percelen grond in Zuidkade 1 aan de Stichting Bevorde ring Eigen Woningbezit Groenswaard. vergoeding onroerend- goedbelastingen aan besturen bijzon dere scholen voor gewoon- en lager kleuteronderwijs. GEEN BEZWAAR Geen bezwaar hebben Gedeputeerde Staten tegen de Waddinxveense beslui ten: krediet wijziging beplanting voor flats Peter Zuidlaan en Mevrouw Kuipers-Rietbergplantsoen. krediet restauratieplan trantse Kerk. krediet micro-fïche apparatuur t.b.v. onroerend goedbelastingen. krediet aanschaf houtbewerking- smachine. voorbereidingskrediet reconstructie Brugweg. aanschaf audio-visuele hulpmidde len voor St. Jozefschool. krediet samenstelling technisch rap port energiebesparingsmogelijkheden gemeente-eigendommen. aanvullend krediet schoolzwemmen. aanvullend krediet voor accommo datie vitaal-motorische jongeren. krediet grondaankoop Burgemee ster Trooststraat. krediet I L waard 1 en 2. De man was aan het werk in de timmer- vronAArn hal van het voormalige timmerbedrijf lkuaagu Both. Toen hij vanaf een houten pla- Verdaagd zijn door het provinciaal be- fond op een trap wilde stappen, viel hij stuurde Waddinxveense besluiten: vaststelling van het bestemmingsp lan Zuidplas. aankoop van twee woningen aan de Dorpstraat van de heer N. M. van Rooijen. WADDINXVEEN B. en W. hebben besloten, gelet op de behoefte aan woo nerven en de financieel beschikbare middelen, in het bestemmingsplan Bo menwijk geen woonerven te realiseren. Inzake invoering van eenrichtingsver keer in een aantal straten in deze wijk zal advies worden gevraagd aan de commissie Ambtelijk Verkeers Overleg. WADDINXVEEN Het gedicht waarmee de 9-jarige Rogier van Dijck in de prijzen viel heet "Klein-zielig” en luidt als volgt: Als je klein bent, begrijp je niet waarom die oorlog is, en dat verdriet. Ik vind 't héél zielig als kinderen huilen. Ik zou helemaal niet graag met zo’n kind willen ruilen. Want ik krijg van alles! Ik krijg zelfs een zoen. Hun tranen helpen drogen dat wil ik wel doen. Een zakdoek voor hen is de spaarpot van mij. Zal je dan niet meer huilen met mijn geld erbij? En heb ik straks nog wat, ik stuur met plezier. Je bent toch mijn vriendje?! Je leeft ook hier! WADDINXVEEN Een 30-jarige Schoonhovenaar is maandag rond het middaguur gewond geraakt bij een be drijfsongeval in Waddinxveen. maar dan moet er ook nu voor worden gewaakt dat Waddinxveen in 1982 een armlastige (artikel 12-)gemeente wordt. Ik wil de verantwoordelijkheid blijven dragen en de gemeente niet naar haar financiële eind brengen. Eigenlijk zou de raadscommissie voor de financiën bezuinigingen van mij moeten verlan gen”. Dat het verstandig is om zo tijdig moge lijk de nieuwe financiële situatie voor de gemeente zichtbaar te maken von den in de raadscommissie de heren A. van Doorn (SGP/HKV/GPV), D. Lont (PvdA) en H. P. Barth (D’66) direct al en de heer J. B. Borger (VVD) ten lange leste. De heer W. L. M. Kruijk (CDA) bleef zich tegen het geheel tot het laatst toe verzetten, hoewel aange- WADDINXVEEN Het treffen energiebesparende maatregelen in het overdekte zwembad "de Sniep” gaat de gemeente uiteindelijk niets kosten, ’’Zijn” wethouder P. F. J. van Schie noch iets opleveren. De kosten van de (CDA) heeft zich uiteindelijk ook ver- maatregelen zullen namelijk, zo eenzelvigd met de meerderheid van het college, die steeds wilde dat de bezuini gingen voor dit jaar ook in 1980 worden op energiekosten, verwerkt en niet worden uitgesteld tot dit najaar, want dan is de gemeentebe- In april besloot de gemeenteraad een -,«o. i ionderzoek te laten instellen naar de mogelijkheden van energiebesparing smogelijkheden bij gemeente- eigendommen, waaronder de zwemba den. Dit karwei is geklaard door Ver hoeven Raadgevende Ingenieurs BV te Amersfoort. Er zijn bij de gemeente ad viezen binnen gekomen voor energie besparing in zowel het overdekte- als het openluchtzwembad. Op de te ne men maatregelen voor het openlucht zwembad komt het college nader terug, WADDINXVEEN De 27-jarige omdat dit bad toch al in gebruik is. Het Waddinxvener A. C. T. is maandag- overdekte zwembad gaat in september morgen bij een ongeluk in Hoofddorp weer open. ernstig gewond geraakt. De Wad dinxvener reed op de Kruisweg tussen Aalsmeer en Haarlem op een vracht wagen in, die moest stoppen voor een Volgens Verhoeven BV staat vast dat voor 182.500,diverse goede maa tregelen genomen kunnen worden op door pech getroffen personenauto. Het het gebied van warmteterugwinning, slachtoffer, bestuurder van een bestel- betere afdekking en spouwmuurisola- wagen, had dat te laat in de gaten en tie. Die investering kan worden terug- reed op de vrachtwagen in. De man verdiend door de grote hoeveelheid raakte daarbij bekneld. Hij is met in- energie die kan worden bespaard. Van- wendige kneuzingen en gecompli- daar dat het college de vanavond ceerde beenbreuken naar een zieken- (woensdag) vergaderende gemeente- huis in Haarlem overgebracht. De raad heeft gevraagd een krediet van vrachtwagen, waarop de Waddinxve- 182.500,beschikbaar te stellen ner klapte, werd bestuurd door de 26- voor de te nemen maatregelen op het jarige chauffeur P. van E. uit Alphen gebied van de energiebesparing. aan den Rijn. weg, die het moeilijk hebben, hoe- Hij biedt zelfs aan in de toekomst wat meer te sturen, want - vindt Rogier - jij leeft toch ook hier. Het is een kort en krachtig gedicht, dat goed loopt, zon- Mies Bouhuys. Daarna kreeg Rogier van Dijck de ge legenheid zijn gedicht voor te lezen. Hoe dat ging was maandagavond te ho-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1