Waddinxveners doen veel I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Exposities in raadhuis? meer beroep op ’Zuidplas’ PRETTIGE VAKANTIE Maatschappelijk werk: Dubbel zoveel aanvragen Rozen koningin weer naar weekmarkt Holland- Show in Boskoops Florida Vijf jaar cel voor overvaller juwelier Spruytenburg Huizenbouw Reym BV in Spijkenisse TERUG NA 5‘/2 JAAR KENYA Onafhankelijk Nieuwsblad N I telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed - onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen De heer C. van Groningen en zijn echtgenote J. A. van Groningen-Hui bregtse temidden van hun kinderen David, Annelies, Marjolein, Hans en Esther. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ’’Zuidplas”, welke op het gebied van de gezinsverzorging, de bejaarden hulp en het maatschappelijk werk ook in Waddinxveen actief is, heeft vorig jaar 130 aanvragen (in 1978: 113) gekregen van Waddinxveners voor hulpverlening van huishoudelijke en verzorgende aard in gezinnen, bij alleenstaanden of andere leefeenheden. De maatschappelijk werkers van de ’’Zuidplas” ontvingen uit onze gemeente in 1979 maar liefst 172 verzoeken. Een jaar eerder waren dit er nog maar 95. WADDINXVEEN Zaterdagmorgen kwam het gezin C. van Gronin gen na een verblijf van vijf en een halfjaar in Kenya weer terug in Wad dinxveen. Dat betekende dat een land waar het al driekwart jaar niet jheeft geregend werd verruild voor een land waar het maar niet wil op- Inbegrepen is: entrée, deelname aan houden te regenen. 4 - Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 WOENSDAG 9 JULI 1980 36 JAARGANG No. 1674 ORGANISATIE De heer C. van Groningen de totale bedrijfsvoering I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. nomen; stelling - het inrichten van een oudheid kamer- niet te verwezelijken bleek. PRIJZEN ’s Middags: kinderen onder 12 jaar f 7,50; van 12 jaar en ouder f 10.--. W. Verboom welkom geheten. De fa milie Van Groningen was in januari 1975 na een speciale dienst in de Bet- helkerk aan de Bilderdijklaan ook en Waddinxveen. In beide gevallen is de straf één jaar lager dan de officier van justitie twee weken geleden had WADDINXVEEN De gedachte om in het gemeentehuis exposities in te richten wordt serieus overwogen en kan misschien in de toekomst gereali- OPENINGSTIJDEN ’s Middags van 13.00 uur tot 17.00 uur, ’s Avonds van 20.00 uur tot 23.00 uur. p WADDINXVEEN Bouwonderne ming Reym B.V. aan de Dorpsstraat, een dochtermaatschappij van Vander- vliet Wemink Beheer, heeft van de gemeente Spijkenisse opdracht ont vangen voor de bouw van 319 wo ningwet- en premie woningen, waar voor op 1 september de eerste paal zal worden geslagen. In dezelfde gemeente heeft Reym de eerste woningen opgeleverd van een plan van 296 woningen, die in aan bouw zijn. Vandervliet BCM was de laagste bij de aanbesteding van de Gemeentelijke Universiteit van Am sterdam, faculteit der letteren. Met deze projecten is volgens Vander vliet Wernink een totaal bedrag ge moeid van ca f 85 mln. pelijke Dienstverlening ’’Zuidplas” veel contacten met gemeentebesturen en het ministerie van Cultuur, Recre atie en Maatschappelijk werk. ORKESTEN Big Band Jack and his Alltimers (20 musici), Dixieland orkest ’’Fathers Mustache”, Oude stijl orkest ’’The Oldtimers”, Combo ’’The Starlings”. jarige Rotterdammer C. H. V. en drie jaar voor de 28-jarige Leidenaar H. J. M. Dat zijn de uitspraken die de Haagse rechtbank dinsdagochtend heeft gedaan tegen dit tweetal dat niet alleen betrokken was bij een gewa pende roofoverval in Leiden, maar waarvan de Rotterdammer V. ook be- reaus en verrichten de leid(st)ers ge zinsverzorging en de maatschappe lijke werk(st)ers hun werkzaamhe den. Een stichting kent een bestuur; zo ook de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening “Zuidplas”. Het al gemeen bestuur telt 35 mensen, af komstig uit diverse groepen in de sa menleving. Het dagelijks bestuur van 7 mensen wórdt gekozen uit het alge meen bestuur. De hulpverlening wordt verricht door personen, die bij- de stichting in dienst zijn. Dat zijn er intussen al heel wat: 246 in 1977, 317 in 1978 en 338 in 1979. Al deze mensen zijn in dienst op ba sis van een arbeidsovereenkomst. 1979 was een belangrijk jaar, omdat de C.A.O. Welzijnswerk toen van kracht werd. In deze collectieve ar- beids overeenkomst zijn alle rechten en plichten van werkgever en werk nemer vastgelegd. In een organisatie als de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ’’Zuidplas” zijn di verse overlegsituaties noodzakelijk. Overlegmomenten om de hulpverle ning beter te doen plaatsvinden. Zo kende men in 1979 het teamover leg leid(st)ers gezinsverzorging en het teamoverleg maatschappelijk werk. In het gehele overleg binnen de in stelling wordt de taak en inbreng van de Ondernemingsraad steeds belang- rijker. In 1979 werd de eerste perio de van twee jaar Ondernemingsraad afgesloten. Tenslotte, en dat is bijna vanzelfspre kend, heeft de Stichting Maatschap- De ’’Zuidplas”, waarvan het kantoor in Nieuwerkerk aan den IJssel is geve stigd, houdt dagelijks spreekuren in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Voor de gezinsverzorging kan men daar terecht dagelijks van 08.30-09.30 uur en voor het maatschap pelijk werk dagelijks van 09.00-10.00 uur. Beide afdelingen zijn via het num mer 6044 telefonisch te bereiken. In het bestuur van de ’’Zuidplas” hebben vijf Waddinxveners zitting: J. Blonk (pen ningmeester), F. M. H. Cuppen, J. v. d. Berg, mevrouw J. A. van Dort Kroon- v. d. Stoel en J. Eerbeek. spellen zoals: schieten, ballengooien, boogschieten, home trainer, paarden race enz. (10 spellen inbegrepen), filmprogramma, orkest. ’s Avonds: Alle leeftijden f 20.--. Inbegrepen is: entrée, show, mode show Hollandse klederdracht. Alle leeftijden f 35.—., Inbegrepen is: entree, gratis deelname aan spellen zoals omschreven in middagprogram ma, koud buffet, dessert, koffie, show, modeshow Hollandse kleder dracht. De prijzen zijn netto inklusief BTW (géén groepskorting). seerd worden. Dat heeft wethouder A. H. van Gent (PvdA) geantwoord op vragen tijdens de rondvraag van de laatst gehouden gemeentelijke commis sie voor kunst, cultuur, jeugd en re creatie. Vanaf de publieke tribune werd name lijk door mevrouw Adeline Wijnen- Vervlossen opgemerkt dat vroeger van tijd tot tijd in de Rabobank aan de Kerkweg-Oost exposities werden ge houden. Die mogelijkheid schijnt niet meer aanwezig te zijn, met als gevolg dat er nu helemaal niets gebeurd. Ook De Bonkelaar is niet geschikt voor exposities, omdat de verschillende ruimten voortdurend voor verschil lende activiteiten worden gebruikt. Het eventueel organiseren van exposi ties wordt naar de mening van wethou der Van Gent één van de taken van de nieuwe gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur. Volgens hem is de expositieruimte in de Rabobank verval- WADDINXVEEN/BOSKOOP - Op initiatief van Robert Musquetier van hotel-restaurant Florida in Boskoop Wordt in de Beurshal achter dit hotel tot en met zondag 17 augustus de Mini-Holland-Maxi-Show gehouden. Deze Holland-manifestatie is vijf dagen per week (woensdag tot en met zondag) toegankelijk, terwijl per avond maximaal 300 mensen een plaats kunnen krijgen in de hal boor devol Hollandse situaties (pleintjes, gevels, oude ambachten, stadswallen, grachten, molens, boerderij met le vende have, pony’s en ga zo maar door). hebben. De Waddinxvener zelf hoopt t-j in de komende maanden weer als op- cht wel succes. Met een gestolen auto zichter in de bouw aan de slag te kun- werd de pui van de juwelierswinkel van nen. Spruytenburg aan het Koningin Wilhel- Vooralsnog hebben de kinderen van minaplein kapot gereden. De buit (ze- het gezin Van Groningen, twee van de stien tableau’s met juwelen en horlo- vijf werden in Kenya geboren, het bij- ges) werd later teruggevonden in Zoe- zonder naar hun zin in de Vondelwijk. terwoude, waar de overvallers met een Het huis aan de Busken Huëtlaan moet (eveneens gestolen) auto tegen een nog vollediger worden ingericht, maar boom waren gebotst. het wachten is nog op de bagage die per M. heeft een volledige bekentenis afge- boot onderweg is naar Nederland. In- legd, terwijl V. daarentegen ook op de tussen is het gezin al in het Hervormd rechtzitting van twee weken geleden Kerkblad door hun wijkpredikant ds. volhield volledig onschuldig te zijn. ARTIESTEN Oscar Harris, Debbie, Maddis Act Dancers, The Blue Diamonds, Leida, Dansgroep van het populaire televi sieprogramma ’’Kwistig met Mu ziek”. De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ’’Zuidplas” is op 1 januari 1974 van start gegaan. Eigen lijk is de instelling nu een samenbun deling van vele kleine organisaties in vele gemeenten van toen. Gewerkt wordt er in Benthuizen, Boskoop, Capelle a/d IJssel, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en Zevenhuizen. Daar wordt gedaan aan gezinsverzorging en maatschappelijk werk. Omwille van de hulpverlening is er een organisatie. Het centraal bureau is in Nieuwerkerk a/d IJssel. Hier worden een aantal taken, zoals admi nistratie, de boekhouding, de bege leiding en de totale bedrijfsvoering verricht. De uitvoering van de hulpverlening zelf gebeurt in de afzonderlijke ge meenten. Daar zijn plaatselijke bu- WADD1NXVEEN De Haagse Ro zenkoningin brengt deze maand weer een bezoek aan de Waddinxveense len omdat de bank deze zelf nodig had. weekmarkt in de Willem de Zwijger- De Stichting Museum Oud- laan. Ditmaal- is het Michelle de Vries, Waddinxveen, waarvan enkele bestuur- die in gezelschap van haar hofdame sleden connecties met de Rabobank Joyce Varney op vrijdagmiddag 25 juli hadden, heeft het voorlopige besluit ge- de Waddinxveners komt wijzen op de zich op te heffen omdat de doel- residentie in het algemeen en de rozen- -n-_:u tuin m het daagse Westbroekpark in het bijzonder. Het Waddinxveense gezin - bestaande uit C. van Groningen (37), J. A. van Groningen-Huibregtse (37), Hans (9), Annelies (7), Esther (6), David (4) en helkerk aan Marjolein (1) - vloog zaterdag in acht uitgezonden, uur van Nairobi naar Schiphol en nam hun intrek in hun huis aan de Busken Huëtlaan 25, dat sinds januari 1975 aan anderen verhuurd was geweest. De heer Van Groningen was vijf en half jaar - onderbroken door eenmaal verlof in 1977 - voor de Gereformeerde Zen- dingsbond in de Nederlands Her vormde Kerk werkzaam in het Kenyase Eldoret. In een groot gebied was hij daar actief als bouwkundige met het opbouwen, uitbreiden en vernieuwen van zendingsposten, de watervoorzie ningen allerlei transporten (bouwmate- WADDINXVEEN/DEN HAAG rialen en voedsel). Zo bouwde hij in Vijf jaar gevangenisstraf voor de 31- Amolem een kerkje, waarvoor de ra- men werden gemaakt door de Wad dinxvener P. Visser dank zij de finan ciële steun van de Centrale Hervormde Gemeente. ONDERWIJS Hoewel de heer Van Groningen nog wel drie jaar in Kenya actief had willen hoorde tot de deelnemers aan overval- blijven keerde hij met zijn gezin terug len op juwelierswinkels in Bodegraven om de kinderen goed onderwijs te kun- nen laten geven. Het geven van schrif telijke cursussen in het Afrikaanse land, dat volgens hem sterk in ontwik- geëist. keling is en waar het onder leiding van In de nacht van 2 op 3 januari van dit een christen-president goed leven is, jaar poogden zij tevergeefs een ruit in bleek te veel nadelen te hebben, terwijl te slaan van een juwelierswinkel aan de de kinderen er geen speelkameraadjes Kerkstraat in Bodegraven, maar in hebben. De Waddinxvener zelf hoopt Waddinxveen hadden zij diezelfde na-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1