245 Waddinxveners hebben 27 VIC-antenne op het dak de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Waddinxveens jongetje (11) op de fiets verongelukt Koopt of krijgt u een hond? HAAGSE ROZENKONINGIN Wat is MARC? In strijd met gemeentelijke bouwverordening Onafhankelijk Nieuwsblad OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Oil— XfKf ’a<"W N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEVLEYEN 144, TEL. (01828)5594 in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 -------- EXPLOITATIE E. V AN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. HET WEEKBLAD VOOR WADDINXV EEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! 36 JAARGANG No. 1676 WOENSDAG 23 JULI 1980 Vrijdag 25 juli, weekmarkt Willem de Zwijgerlaan, 16.00 uur Een "antenne-woud” in de St. Victorwijk. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). LidNBMj Weekblad voor Waddinxveen DWANGMIDDEL NIET ACTIEF COMMENTAAR houding I - ^«r**^** Antenneverboden zouden overigens niet alleen in strijd zijn met het Ver drag van Rome, dat de Europese Ge meenschap schraagt, maar worden ten onrechte ook gebruikt als dwang middel om een aansluiting op de kabel-tv te nemen, terwijl de CAI de keuzevrijheid van de consument be perkt en geen alternatief biedt als het systeem technisch niet blijkt te vol doen. En dan zijn er ook nog tech nische ontwikkelingen gaande rond de antenne (onder andere door de chips) zodat over misschien vijf of zeven jaar die hele kabelleggerij van nu een allang achterhaalde zaak is. beide verschijnselen; vreemd ook om dat een antenneverbod de burgers dwingt zich contractueel te binden aan een kabelexploitant, op straffe van het aangewezen zijn op een kwa litatief slechte kamerantenne of zelfs het ontbreken van radio- en televisie signalen in de huiskamer”. Tot nu toe is het gemeentebestuur van Waddinxveen nog niet actief op getreden tegen het hebben van een antenne op het dak, voor welk doel dan ook, hetgeen dus in strijd is met de gemeentelijke bouwvergunning. De vraag of dat zal gaan gebeuren valt nog niet te beantwoorden omdat niemand aan het Raadhuisplein aan stalten lijkt te maken het mes te zet ten in het weer groeiende antenne- woud op de Waddinxveense huizen. Ondanks datgene wat er plaatselijk is bepaald lijkt dat trouwens ook niet zo gemakkelijk, want niet uit gesloten moet worden geacht dat er door de betrokken zend- en ontvang- amateurs op succesvolle wijze een be roep gedaan kan worden op het Ver drag van Rome, waarin onder meer staat dat een ieder de vrijheid moet hebben om inlichtingen beelden te ontvangen Dat alles is in het belang van de MARC-gebruikers, dus ook van uzelf. Want alleen met de type- goedgekeurde toestellen, voor zien van het keurmerk, blijft een ordelijke radiocommunica tie mogelijk. of denk en door te - - MM WADDINXVEEN De 11-jarige F. Adelaar uit Waddinxveen is maandaga vond bij een verkeersongeval in het Gelderse Meerijnen - waar hij logeerde - om het leven gekomen. De jongen stak plotseling met zijn fiets waarmee hij op een fietspad in de richting Waar denburg reed, de weg over en werd toen geschept door een personenauto, bestuurd door een 39-jarige inwoner van Kerkdriel. Het kind was op slag dood. WADDINXVEEN Iedere Waddinxvener die een hond koopt of krijgt, een hond heeft die een leeftijd van drie maanden bereikt, een hond verkoopt of weggeeft of die een hond heeft die overlijdt, dient daarvan bin nen veertien dagen schriftelijk aangifte te doen bij de afdeling financiën van de gemeentesecre tarie. Blijkens een mededeling van het Waddinxveense gemeen tebestuur heeft dit te maken met de uitvoering van de verordening hondenbelasting. Het is maar dat u het weet. Zo lezen we in een commentaar van het dagblad ’’Trouw”: ’’Over die lelijkheid en gevaarlijkheid (denk aan de mogelijkheid van omwaaen) is heel wat te zeggen, maar ook heel wat af te dingen. Een gelijkgericht en zelfs nog dringender betoog is ook te houden over in stad en dorp geparkeerde en rondrijdende auto’s. Vreemd is nu, dat het eerste verhaal wel op heel wat plaatsen al tot con sequenties heeft geleid en het tweede betoog, als het al eens opklinkt, ken nelijk alleen maar voor de baard van Sinterklaas wordt gehouden. Vreemd vanwege de miskenning van de ver houding van lelijkheid en gevaar in De zend/ontvanger met het MARC-keurmerk maakt gebruik van de 27 MHz-band (dat is de 11-meterband) op de kanalen 1 t/m 22. Gekozen is voor fre- quentiemodulatie (FM), meteen toegestaan uitgangszendvermo- gen van maximaal 0,5 watt. Een goede antenne en goede antenne- kabel dragen bij tot geslaagde verbindingen. Vooral een ’’ground-plane’’-antenne of een verticale sprietantenne is zeer ge schikt. De zend/ontvanger moet in ieder geval voorzien zijn van het PTT/MARC-keurmerk. Het aansluiten van andere appa raten (zoals bijvoorbeeld hoog- frequentvermogenversterkers) kan niet worden toegestaan. Dit zou immers storing kunnen veroorzaken. Bovendien heeft het voor MARC-communicatie weinig zin. U mag ook geen ver anderingen aan of in het appa raat aanbrengen of het zelf bouwen. S3 X- geven zonder inmenging van over heidswege en ongeacht grenzen. Dat betekent dat de Waddinxveense bouwverordening, waarvoor de ver ordening van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten (VNG) model heeft gestaan, op dit punt in strijd is met het Verdrag van Rome. Op het ogenblik zijn in ons land Har lingen en Almelo de plaatsen waar de strijd om het recht tot plaatsen van een eigen antenne op het eigen dak wordt uitgevochten. Een strijd waar in het volgens velen gaat om belang rijke en principële zaken. Des te op vallender is het dat Waddinxveense gemeenteraadsleden destijds en te recht - maar aandacht hebben be steed aan het in gemeentelijke han den houden van het beheer van de kabel-tv. dan het naar achteraf blijkt wat te gemakkelijk afgekondigde antenneverbod. Een bijverschijnsel van de Centrale Antenne-Inrichting waarover het laatste woord nog lang niet is gezegd. Het motto: ”Er is nu kabel-tv: particuliere antennes zijn lelijk en gevaarlijk welnu: weg ermee” is achterhaald. OPENBARE WERKEN WADDINXVEEN De raadscom missie voor openbare werken en - bedrijven vergadert woensdagavond 6 augustus om half acht in het gemeente huis in het openbaar over deze agenda: 1. Verslag van de vergadering van 2 juni 1980. 2. Tariefsverhoging C.A.l. en begro ting 1981. 3. Reconstructie Kanaaldijk binnen en buiten de bebouwde kom. 4. Rapport inzake onderhoud groen voorzieningen en beplantingen. 5. Het beschikbaar stellen van kredie ten in een drietal onderhoudsdiensten. 6. Het aangaan van een overeen komst inzake signaallevering aan de ge meente Boskoop. 7. Het instellen van voorrangskrui- sing van de Wingerd op de Groens- voorde. 8. Rapporten inzake verkeerssituatie enz. Zuringveld in Groenswaard Hl. 9. Het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. verkeersmaatregelen Groensvoorde/Beethovenlaan. 10. ingekomen stukken en mededelin gen. a. Openbare verlichting inzake in- en uitschakelen. b. Eindafrekening C.A.l. c. Kappen bomen Willem de Zwijger laan. d. Energie-besparing zwembaden. e. Schrijven van de oudercommissies van een drietal scholen inzake over steekplaats Kerkweg. f. Verordening opslag stookolie e.d. 12. Rondvraag. Eén ding mag echter niet worden vergeten. Elk gebruik van MARC is aan regels gebonden. Zo mag MARC niet worden gebruikt voor ’’omroepje spelen” en voor het maken van reclame. Ook mag men andere MARC-gebrui kers niet storen. Deze regels en nog enkele andere staan in de machtigingsvoorwaarden. WADDINXVEEN - MARC is de afkorting van ’’Machtigingsrege- ling voor Algemene Radiocom municatie”. Dank zij deze rege ling kunnen mensen langs de ra- dioweg met elkaar praten. Wat zij daarvoor nodig hebben, is een zend/ontvanger met een PTT/ MARC-keurmerk, plus een MARC-zendmachtiging van de PTT. Voor deze machtiging hoeft geen examen afgelegd te worden. Dat laatste is iets nieuws in Nederland. Dank zij MARC kan algemene radiocommunicatie voortaan worden beoefend zonder uitge breide technische kennis. Daar mee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van een groot aantal Nederlanders. Het enige dat zij moeten doen, is een machtiging vragen aan de PTT. Een MARC-machtiging kan wor den aangevraagd door ieder die 14 jaar of ouder is en in Neder land woont. Iedereen hoeft er maar weinig voor te doen. Vóór de zend/ontvanger wordt ge kocht, gaat u naar een postkan toor met een ingevuld aanvraag formulier. U toont een geldig legitimatiebewijs en betaalt f35.-. WADDINXVEEN Ook in Waddinxveen is het ’’bakkie” niet onbekend ge bleven en wordt er dagelijks naar hartelust ’’getokkeld”. In de afgelopen maanden zijn 245 Waddinxveners het postkantoor aan de Kerkweg-Oost bin nengestapt voor het aanvragen van een MARC-zendmachtiging. Dat betekent op evenzovele daken soms behoorlijke antenne-installaties om deze nieuwe vorm van radiocommunicatie mogelijk te maken. En in het op het dak aanbrengen van die antennes zit ’m ook in Waddinx veen de kneep, want toen in 1976/77 de Centrale Antenne-Inrichting (CAI) hier ging ’’draaien” werd de bepaling in de gemeentelijke bouwverordening van kracht dat het verboden is een ei gen antenne voor radio- en/of tv-ont- vangst op het huis te hebben of te la ten uitsteken. Hoewel Waddinxveen al een aantal jaren op de eigen kabel-tv is aange sloten zijn er hier en daar wel wat antennes van de daken verdwenen, maar bleven er nog genoeg staan. Bovendien waren er Waddinxveners die het nodig vonden een eigen an tenne op het dak te zetten voor het nog meer storingvrij kunnen ont vangen van FM-radioprogramma’s. Daar zijn dus nu de ’’sprieten” van de nieuwe generatie zendamateurs bijgekomen. Bij dit alles is nu het probleem van de zendantennes gekomen. Die ’’sprie ten” zijn ook in Waddinxveen plotse ling verschenen toen de regering het iedereen vrij liet om met eenvoudige en goedkope zendapparatuur op de 27 MC-band te gaan zenden. De rede nering rond de ontvangstantennes voor de kabel-tv wordt toegepast op de zendantennes, terwijl de regering heel wat mensen de gelegenheid heeft gegeven (en vooral jongeren maken daar gretig gebruik van) voor een nieuwe en onschuldige hobby. Opnieuw het dagblad ’’Trouw” in een commentaar: ’’Overlast voor de buren van een zendantenne? Dat kan best, maar ook de hond van de buurman of zijn kippen (met een elke morgen de zon begroetende haan) kunnen lastig zijn én dieper ingrijpende consequenties hebben in het leven van de buren dan een zendmast. Toch heeft onlangs de rechter zo’n matineuze haan in Baam nadrukkelijk vrijgesproken in een door een boze buurman tegen hem aangespannen geschil”. Zend/ontvangers met het MARC-keurmerk kunnen thuis vast worden opgesteld en/of in auto of boot worden meegeno men. Met andere zendgemach tigden kan worden gecommuni ceerd op een al dan niet afge sproken tijdstip en kanaal. Naast gesprekken over alledaagse dingen zijn er nog legio andere mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn gemakkelijk te bedenken. In de toekomst zullen bijvoorbeeld automobilisten hun thuiskomst aankondigen of mede-weggebruikers om hulp kunnen vragen, de watersport wordt een stuk veiliger enzo voorts enzovoorts.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1