WITTE PRIJZENHAL SUPER VOORDEEL! Waarom de één wel in landelijk gebied mag bouwen en ander niet Huisartsen gaan niet in op klachtenbrief lustrumbezoek Rozenkoningin Werkgroep Vrouwenemancipatie IKV mag weer op markt staan Voorbeeld: Zuidkant van Brugweg wel, noordkant niet Laatste raadslid nu ook uit flat I f I i WE J weekmarkt was een onderdeel van de 4 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 JULI 1980 zal er de laatste hand aan worden ge legd. den omdat de bestemming zou zijn voor wat betreft het innemen van een ’’agrarische doeleinden zonder bebou- marktstandplaats. toen zo’n 25 vrouwen over hun ervarin gen. Het leek de ’’Werkgroep Vrou- D. LONT (PvdA) thema-avond over het onderwerp j ’’Vrouwen en gezondheidszorg”. Aan wing”. En ook een agrarische bedrijfs woning is nu eenmaal een bouwwerk. Bovendien zou door de bouwerij lint bebouwing ontstaan en dat is nu juist niet de bedoeling, terwijl ook het open 1 naar het Interkerkelijk de medewerkers(sters) van de bureaus 25 vrouwen allerminst representatie! voor het vrouwelijke patiëntenbestand. Daarbij komt dat de door de werk groep opgesomde klachten niet speci fiek Waddinxveens zijn te noemen, ter wijl die kennelijk ook niet leven bij het grote (vrouwelijke) publiek, want het wordt zeer opvallend gevonden dat na publikatie van de werkgroep-brief niemand vanuit de bevolking hetzij posi tief hetzij negatief daarop heeft gerea geerd. Gezien de totale afwezigheid van reacties leeft deze zaak dus niet, al dus de artsen over de brief die namens de ’’Werkgroep Vrouwenemancipatie Waddinxveen” werd verstuurd door Ina de Bruyn, Paula Heynsbroek en In ger van Gessel. Brugweg-bewoner dan ook succesvoile pogingen ondernomen om het college van B. en W. aan zijn kant te krijgen op het moment dat een officiële aanvrage om een bouwvergunning aan het Raad huisplein was ingediend en kwam vast te staan dat de voorgestelde bungalow- bouw in de plannen voor het Brugweg- gebied konden worden ingepast. Hierbij zij aangetekend dat in de ge meenteraad mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (toen nog) VVD-fractievoorzitster) opnieuw ver zocht om aanpassing van het bestem mingsplan, omdat naar haar mening een bestaand bedrijf in staat moet wor den gesteld een adequate bedrijfs- VO( tie is dit belangrijken dan een eventuele karakter van het landschap ter plaatse gehandhaafd zou moeten blijven. Twee jaar gelden voerde de heer Van Wageningen (die aanvankelijk aan de Wingerd had willen bouwen) hiertegen aan dat de wijze waarop hij wil bouwen niets te maken heeft met lintbebou wing, omdat voldoende openheid blijft, dat de woning is bedoeld als agra rische woning met het doel een beter uitzicht en begeleiding op de er achter liggende tuinderij te kunnen uitoefenen en dat wanneer de woning zal zijn ge bouwd het mogelijk is om een betere stookgelegenheid in de kassen te ma ken, waardoor praktischer kan worden gewerkt op dit eenmansbedrijf. In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 1978 stelden de raadsleden zich achter het principe-verzoek van de I de brief met ongenoegens - die overi gens begint met de constatering dat men in het algemeen tevreden is - weinig ’’zwaar” en vinden de groep van WADDINXVEEN Waddinxveners blijken moeilijk te kunnen begrij pen waarom de één aan het Noordeinde, de Piasweg en de Brugweg er niet in slaagt gemeentelijke toestemming te krijgen om op die landelijke plekjes een bungalow neer te zetten, terwijl de ander dat - soms na de nodige aandrang - wel lukt. Zo kon ir. B. Bloem aan het Noordeinde wel een huis bouwen en mogen de héren N. van der Zijden en IL van Egmond (Gouda) dat niet, mochten de heren A. Ph. van der Breggen en W. A. den Boer wel een luxueus stulpje aan de Piasweg bouwen en mevrouw A. E. Salverda-van der Breggen niet en zag de heer G. A. Bras zijn stre ven om bij tuinbouwbedrijf Hebras aan de Brugweg een huis te bouwen nog niet beloond en de heer G. van Wageningen wel. Dit zijn natuurlijk maar een handvol voorbeelden die duidelijk moeten ma ken dat leken niet gemakkelijk één lijn kunnen ontdekken in het gemeente lijke bouwbeleid voor wat betreft indi viduele bungalows in landelijk nog al tijd zeer in trek zijnde gebieden. Wan neer de betrokkenen tegen negatieve beslissingen van het college van Burge meester en Wethouders bij de gemeen teraad of bij de provincie beroep aante kenen wil nog wel eens haarfijn naar buiten komen waarom de één wel mag bouwen en de ander niet. Meestal blijkt dan dat voorschriften in de bestem mingsplannen, gevolge procedures en omstandigheden van de aanvrager van een bouwvergunning bepalend zijn voor het wel of niet kunnen bouwen. BRUGWEG Laten we daarom eens kijken naar het gebied langs de Brugweg, even buiten de bebouwde kom. Aan de zuidkant wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van een mooi huis voor de heer G. van Wageningen, terwijl aan de noordkant de Waddinxvener G. 'A. Bras nog altijd m een juridische strijd is gewikkeld om gemeentelijke toestem ming te krijgen voor de bouw van een bungalow, waarvoor het college van Burgemeester en Wethouers hem al eind 1978 vergunning weigerde. Volgens B. en W. moet huizenbouw daar vergeten worden omdat dit in strijd is met het 16 jaar oude bestem mingsplan Plan in Hoofdzaak. Ook in de nieuwe plannen blijft het betref fende bouwperceel bestemd voor agra rische doeleinden, en ’n bungalow valt daar niet onder, mits het huis hoort bij een voldoende groot landbouw- of tuin bouwbedrijf. En voor zo’n huis is geen bouwvergunning gevraagd, mede kij- kend naar de grootte, het aanzien en de lintbebouwing aan de Brugweg", aldus het liberale raadslid op 16 mei 1978. De heer D. Uitbeijerse (SGP/HKV) was het hier volkomen mee eens. Het ver een aantal spitsvondigheden iemand die van zijn recht gebruik wil maken om een bedrijfswoning te stichten dwars zit. Dat de openheid van de Polder Bloemendaal verloren zou gaan achtte hij onjuist, want achter het bedrijf be- het dagtoerisme naar Den Haag en Scheveningen. Verder bestaat deze ak- tie uit een landelijke advetentiecam- pagne in dag- en damesbladen en in opinie-weekbladen. WADDINXVEEN Het laatste raadslid dat in Waddinxveen in een flat woont, drs. D. Lont van de Partij van de Arbeid, gaat nu ook een eengezinswoning betrek ken aan de Brugweg 41. De socia list heeft dit huis op een mooie plek gekocht van de naar Zuid- kade 1 verhuisde familie J. F. Pruijmboom. De heer Lont woont op het adres Tollenslaan 89. In Waddinxveen bestaat het wo ningbestand na 1945 Voor 37 pro cent uit meergezinswoningen. Het gaat hier om 2116 huizen van de in totaal 5704 naoorlogse wo ningen. In één van die meerge zinswoningen woonde dus ook een gemeenteraadslid. Wie kijkt naar de adressen van onze raadsleden zal het opvallen dat van dit uit 19 leden bestaande gezelschap meer dan de helft (10) woonachtig is in de Groenswaar- den. De overigen wonen in de Oranjewijk, de Vondelwijk, de Bomenwijk, het centrum en aan de overkant van de Gouwe. - wenemancipatie Waddinxveen" een goed idee de Waddinxveense huisart sen op de hoogte te stellen van deze ervaringen. s^eci'ahst'en' önvöi- Ons is gebleken dat op de brief door de p_tlï.;t Waddinxveense huisartsen niet zal wor- overleggen, zelf vaak beslissen en bij den gereageerd. De doktoren achten hun afwezigheid de echtgenotes medi sche adviezen laten verstrekken. deel van de grond. Dat het tuinbouwbedrijf aan de Brug weg groot genoeg is voor de bouw van een woning ’’benodigd voor de bedrijfs voering” heeft het college inmiddels toegegeven (er is de beschikking over 0,919 hectare). Bovendien kan over de grootte, het aanzien en de indeling van het te bouwen huis niets worden gezegd indienen, zolang het bouwplan nog niet is ge- toetst aan de welstandsnormen en aan WADDINXVEEN De zeven Waddinxveense huisartsen zijn niet van plan individueel of gezamenlijk te reageren op de brief met klachten die de ’’Werkgroep Vrouwenemancipatie Waddinxveen” van het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar in mei heeft gestuurd aan de plaatse lijke doktoren. In de brief staat dat de huisartsen te weinig tijd zouden hebben voor hun vrouwelijke patiënten, te snel een re cept voor kalmerende middelen uit schrijven, nog altijd dichtgeplakte brie ven meegeven voórr doende luisteren, weinig met de patiënt sprake is van warenhuizen, waarin van wege de slechte staat sinds midden 1978 geen produkten worden ver bouwd. En dus kan er niet gesproken worden van een in werking zijnd tuin bouwbedrijf. Overigens hebben B. en W. de heer Bras er nog aan herinnerd dat zij in 1971 reeds een bouwvergun ning voor een agrarische bedrijfswo- eventuele discussies in raads- eri hing aan de Middelburgseweg hebben missievergaderingen vergeten zijn - dan plegen te zeggen: Hoe is dat nu moge lijk? trekt oneens. Naar zijn mening is het erop dat het niet gewaardeerd wordt, tuinbouwbedrijf Hebras groot genoeg dat iemand het bedrijf zogoed mogelijk voor het neerzetten van een tuinders- - woning in een type waarvan er al heel PvdA-raadslid H. van Ek liet twee jaar De in aanbouw zijnde woning van G. van Wageningen aan de Brugweg (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). heer Van Wageningen. Daarna heeft de Onvergetelijk WADDINXVEEN De Haagse Ro- Kijkduin”. Het optreden van de Ro zenkoningin Michelle de Vries en haar zenkoningin op de Waddinxveense - r -- hofdame Joyce Varney hebben vorige weekmarkt was een onderdeel van de 'enng uit te oefenen Voor mijn frac- week vrijdagmiddag een onvergetelijk grote campagne ter bevordering van bezoek gebracht aan de Wad- dinxveense weekmarkt. Het Haagse tweetal, dat rond reed in een Toyota Crown, werd op de markt vergezeld door wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) en marktmeester A. C. van den Bosch. Het was voor de vijfde maal dat de Haagse Rozenkoningin en haar gevolg Waddinxveen aandeed om aandacht te vragen voor de residentie in het alge meen en het Haagse Westbroek(ro- zen)park in het bijzonder. Op de zonnige markt deelde het J een invitatiefolder uit voor een bezoek aan Den Haag en Scheveningen. In de folder was een coupon opgenomen die recht gaf op 1korting bij aankoop van de Gids voor Vakantie en Vrije Tijd ’’Ontdek Den Haag, Scheveningen, verleend aan kwekerij Hebras. G. VAN WAGENINGEN Duidelijk is dat er door de heer G. A. Bras aan de noordkant van de Brugweg een bungalow mag worden neergezet indien er sprake is van een in werking zijnd tuinbouwbedrijf. De geschiedenis leert echter dat Voor overbuurman G. van Wageningen eerst een paar dingen in het bestemmingsplan werden gere geld alvorens hij van het college van Burgemeester en Wethouders de be geerde bouwvergunning kreeg. Op7 fe bruari 1978 hadden B. en W. hem al- WADDINXVEEN De werkgroep Dit schrijven, dat ook is gestuurd snog de medewerking aan de mogelijk- Waddinxveen van L.ï ->--> heid tot het bouwen van een agrarische Vredesberaad (IKV) staat vrijdag 26 maatschappelijk werk en gezinsverzor- van de Stichting Maatschappelijke stand naar aanleiding van de op woens- de mogelijk- Waddinxveen bedrijfswoning aan de zuidkant van de september in het kader van de Vredes- ging Brugweg onthouden. Maar ’t huis is er week met een kraam op de weekmarkt Dienstverlening Zuidplas, kwam tot toch gekomen. Na de bouwvakvakantie in de Willem de Zwijgerlaan. Om het voeren van deze ’’propaganda” moge- dag 16 april in de Bonkelaar gehouden lijk te maken hebben Burgemeester eh thema-avond over het Volgens de gemeente kon er op de be- Wethouders ontheffing verleend van wuste plek geen woning neergezet wor- artikel 39 van de marktverordening de hand van een aantal vragen praatten indeling. Bovendien is er in de opvatting van B. en W. geen sprake van een in werking zijnd landbouw- of tuinbouwbedrijf, baasde hem dat het college middels voor de bedrijfsvoering waarvan de wo ning broodnodig zou zijn. Stukken grond zijn verhuurd en verpacht aan niet-agrariërs, terwijl de ter plaatse aanwezige warenhuizen verwaarloosd zijn en onbenut worden gelaten. Met die zienswijze is de heer Bras.het vols- vinden zich nu reeds kassen. "Het lijkt trekt oneens. Naar zijn mening is het erop dat het niet gewaardeerd wordt, H.lnk/Mm-karlrilf Llokroc rrr/A/it rt.mnpo x 1 1 x l 1 _J Udl lUlldllU lltl UVU1 111 Z.U LULU r wil beheren”, vond de heer Uitbeijerse. Haagse tweeta rozen uit; ook gaven zij 1 PvdA-raadslid H. van Ek liet twee jaar wat in Waddinxveen zijn gebouwd en is geleden weten dat de socialisten de het bedrijf wel degelijk in werking, ook Brugweg zoveel mogelijk open willen al verrichten derden activiteiten op een houden en dat zij zich dan ook zeker te gen bebouwing daar zullen blijven ver zetten. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) merkte toen nog op dat gezien de meerderheids- en minderheidsstand punten in het college van B. en W. er ter zake geen voorstel is te verwachten wanneer de heer Van Wageningen al snog een officiële bouwaanvrage zou En zo weet u, aan de hand van gege vens uit ons redactie-archief, hoe het is de bouwverordening. Blijft over dat er gesteld met onder meer de woning bouw aan de Brugweg. De ervaring leert dat aanvragers van bouwvergun ningen met de beste papieren en de wil om de situatie gunstig te beïnvloeden het in Waddinxveen nog altijd lukt te bouwen op zeer aantrekkelijke plaat sen, waarvan velen - als de bouwactivi teiten een aanvang hebben genomen en t com-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 10