I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen HARTEVELT1435 20 Noordierse padvinders twee weken te gast van Scouting in Waddinxveen Martin Brozius en de Berebios in het zwembad U'r'""'ni •- VAKANTIEGANGERS WELKOM THUIS Van Leeuwen BV Westnederland huis kopen? huis verkopen? OKEE Ter inzage in het raadhuis Notaris J. in ’t Hol commissaris bij Berkesteijn Tijdens Nationale Zwemvierdaagse ’’Imperator” Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter DEZE WEEK KWALITEIT ËN TOCH GOEDKOPER liter jonge N schielandweg 7 in onroerend goed telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen OKEE - VAKMANSCHAP IN SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL EN NATUURLIJK NOG MEER AANBIEDINGEN VOORAL MET ZOMERSWIJNPLEZIER BIJ: PASSAGE 17 WADDINXVEEN 01828 4905 lUdNBMj Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 30 JULI 1980 36e JAARGANG No. 1677 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. vennootschap hebben een wijziging ondergaan. den de jongelui uit Belfast opgehaaid door de Waddinxveense gast-gezinnen. Bij deze mensen zullen ze het wee keinde doorbrengen op een echte Hol landse manier met een Hollandse kost en nog wat bezoeken aan de omgeving van Waddinxveen. WADDINXVEEN/GOUDA Bij NV Verenigd Streekvervoer Westneder land zijn als commissaris benoemd J. D. Hoepelman te Wijk bij Duurstede en C. J. Nyqvist te Den Haag. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. hockeyclub Wad dinxveen, de zwem- en waterpoloclub - - - - Wad- Donderdag komt iedereen weer terug in Waddinxveen waar de laatste voor bereidingen zullen worden getroffen voor het kampvuur dat ’s avonds in Boskoop gehouden gaat worden. Hier voor zijn ook de gastgezinnen, het lan delijk bureau van Scouting Nederland en het gemeentebestuur uitgenodigd. Dat dit kampvuur een groot succes en een leuke afsluiting van het kamp gaat worden is nu al zeker want nu al zijn er zowel aan Noordierse als aan Neder landse zijde voorbereidingen getroffen voor het kampvuur. Nadat het kamp is afgesloten gaan de jeugdige inwoners van Belfast vrijdags weer terug naar Noord-Ierland. WA DDINXVEEN/GOUDA Notaris J. in ’t Hol is benoemd tot commissaris van Van Berkesteijn Beheer BV, Wad dinxveen. Dat blijkt uit een wijziging in in ririvm.- im het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor WADDINXVEEN Midden-Holland. De heer In ’t Hol Na de eerste week in de Biesbosch wor- vervult het commissariaat bij deze be sloten vennootschap samen met de heer J. Muller uit het Friese Ternaard. WADDINXVEEN De Nationale Zwemvierdaagse 1980, die van maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus voor de zesde maal in het openluchtzwembad ”de Sniep” wordt gehouden, staat niet alleen in het teken van de sportieve recreatie, maar is opnieuw aanleiding voor een reeks ontspannende activiteiten. Vormde vorig jaar het optreden van de zangeres Sandy de (late) hoofdschotel van het ligweide- programma, ditmaal kan de jeugd Martin Brozius begroeten en kijken naar het Berebios-Theater met een muzikale clown, een buikspreker, hun vertrek op vrijdag 15 augustus be zig worden gehouden met een leuk kampprogramma. Met de Wad dinxveense scoutingleden gaan ze de eerste week met het wachtschip De Bonk II van 50 meter en 5 zeilboten naar de Biesbosch. Daar krijgen ze na tuurlijk zeilles, maar er zijn ook bezoe ken aan Geertruidenberg, Slot Loeven- stein en de scheepswerf Verolme. In die week is er oo een gezellig samenzijn in de vorm van een barbeque en een bonte avond. ties” dit programma ook in theaters te brengen. De poppenmaakster Elly Hartman die de poppen voor de T.V.-produktie maakte, werd benaderd om de meest bekende figuren uit de serie te vervaar digen. Zij deed dit op voortreffelijke wijze, zodat Kapitein Brom, Brilbeer, tante Neel, Maatje, Fred de Kei en de professor levensgroot en met mechani sch bewegende mond voor de jeugdige bezoekertjes op het toneel zullen ver schijnen. Als speciale gasten in "Berebios- Theater” treden op John en Lily van Brussel, die reeds meer dan twintig jaar de jeugd op vakkundige wijze weten te boeien. Op vaardige wijze brengen zij hun komische goochelshow, een buikspreek-act en een clownsnummer, terwijl John op virtuoze wijze een aan tal muziekinstrumenten bespeelt. Ook het nieuwe seizoen zal de AVRO dit populaire kinderprogramma weer op de buis brengen. Een kleurrijk pro gramma en een sticker van de ’’Bere bios” figuren wordt gratis aan de jeug dige bezoekertjes uitgereikt. Lo Hartog van Banda schreef speciaal voor deze theaterproduktie een aantal spannende teksten. Deze teksten wer den ingesproken door de originele T.V. stemmen n.l. de acteurs Paul van Gor- cum, Bert Dijkstra, Jan Borkus en de actrice Trudy Libosan. De decors wer den gemaakt door Louis Doorenbosch. Voor de muziek tekende de bekende componist/arrangeur Joop Stokkermans. WADDINXVEEN In het ge meentehuis aan het Raadhuisp lein ligt voor een ieder ter inzage: 3 juli-3 augustus: NOORDKADE Bestemmingsplan Noordkade langs de Gouwe, 2e herziening. Deze tweede herziening heeft de gemeenteraad op 25 juni 1980 va stgesteld en omvat het gebied tus sen de Noordkade en de Gouwe en tussen de percelen Noordkade 37 en 69 voor de bouw van een drietal woningen. De herziening kan worden inge zien ter gemeentesecretarie, afde ling Bestuurszaken en Ruimte lijke Ordening. Aangezien tegen het ontwerp van de herziening geen bezwaren bij de gemeente raad zijn ingediend en deze onge wijzigd is vastgesteld kunnen er geen bezwaren ingediend worden bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. een goochelaar en een optreden van de jongste popgroep in ons land, De Bliksemafleiders. Martin Brozius is vrijdag 29 augustus in Was het vorig jaar onvermijdelijk dat het openluchtzwembad aanwezig voor l'“’ A“ het uitreiken van de prijzen en medail les aan de tienkamp-deelnemers. Deze tienkamp wordt gedurende de week van d -- - men zich bij de kassa van het zwembad WADDINXVEEN/GOUDA Blij- WADDINXVEEN Vrijdagavond 1 augustus komt met de trein op het kens een wijziging in het handelsregi- - - - - ster van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is de handelsnaam Autobedrijf en oliehandel Van Leeuwen Waddinxveen BV, Wad- Centraal Station in Rotterdam een groep van 20 padvinders (jongens en meisjes) uit het Noordierse Belfast aan, die twee weken lang te gast zul len zijn van de Wapiti- en Joekelkroestam van Scouting Waddinxveen. Dit internationale contact is een vervolg op het bezoek dat Wad dinxveen, veranderd in Van Leeuwen dinxveense padvinders vorig jaar aan Noord-Ierland brachten en daar BV. Ook de statuten van deze besloten toen op zeer speciale wijze werden ontvangen. Scouting-woordvoerder Joost van der Leun: "Wij waren namelijk de eerste buitenlandse scouting-groep die sinds 10 jaar weer een bezoek bracht aan Noord-Ierland. Door de nare berichten die er vandaan kwamen had niemand er zin in om naar Noord-Ierland te gaan. Wij zijn blij dat we het wel ge daan hebben, want dan kom je pas ach ter de werkelijkheid en die valt dan reuze mee. Zo dachten de Ieren name lijk voor onze komst dat het in Neder land niet veilig was vanwege de gijzelin gen. Daar we de eersten waren hebben we voor hun toch wel baanbrekend werk verricht waardoor we verschei dene malen op de radio en tv zijn geweest.” BRIEFWISSELING De Waddinxveense Wapitistam ont moette de Noordierse padvinders in 1977 voor het eerst op een kamp in het Luxemburgse Wiltz. Hieruit groeide een uitgebreide briefwisseling die leidde tot een bezoek van de Wapistam aan Noord-Ierland. De Waddinxveense jongeren hebben daar werkelijk een grandioze tijd gehad, vandaar dat zowel de Wapiti- als de Joekelkroestam de Noordieren hebben uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Nederland. De Noordierse padvinders zullen tot om 16.00 uur te laten optreden. Het Berebios-Theater is gebaseerd op het AVRO-jeugdprogramma ”De Be- reboot”, het bedenksel van de bekende auteur Lo Hartog van Banda waarmee in 1975 werd gestart. Een aantal seizoe nen bracht de AVRO dit tien minuten durende programma met zeer veel suc ces op het scherm. Het succes bleek echter zo groot, dat men besloot het programma uit te breiden tot maar liefst anderhalf uur. De naam werd ’’Berebios” en de popu- demonstratie windsurfen. Op het lariteit steeg met de dag. In 1977/78 liep zwembadterrein zijn verder in de laat- de kijkdichtheid op tot gemiddeld 52% ste week van augustus diverse kramen en het programma kreeg een waarde- met poffertjes, pannekoeken, sschie- ringscijfer van maar liefst 8.4, wat voor ten, kinderattracties en dergelijke, een kinderprogramma uniek is. Naar Nieuw is dat de kinderen op pony’s aanleiding hiervan besloot de AVRO in kunnen rijden. samenwerking met ’’Bliksemproduk- WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven BV Transportbedrijf ’’Imperator”, Be- rgschenhoek, met als vestigingsplaats Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: ongeregeld goederenvervoer met vrachtauto’s, expeditiebedrijf. Maat schappelijk kapitaal f 10.000,waar van geplaatst/gestort f 4.000,Direc tie: J. M. van Leeuwen, Zwijndrecht, C. G. van Noort, Waddinxveen. Voor de tweede week wordt er verza meld bij het clubhuis ”de Ankerplaats” aan de J. W. Frisoweg voor een Explo rer Belt, dat wordt besloten met een grandioze kampvuuravond op het scou- tingbuitencentrum ”de Schouw” in Boskoop. De Explorer Belt bestaat uit het onderzoeken van Nederlandse ge woontes en gebruiken of specifieke Ne derlandse dingen zoals onze molens, kaas, klompen, boerderijen en rivieren. Voor de Explorer Belt gaan de Noor dieren op weg in groepjes van vier en daarbij begeleid door twee mensen van de Wapiti- of Joekelkroestam. het feestprogramma voor de jeugd tot laat in de avond duurde, voor dit jaar hebben de organisatoren dat weten te ovoorkomen door het Berebios-Theater, de’ Zwemvierdaagse (waarvoor gepresenteerd door Bliksemprodukties 1.1. IT/. 1I uit Leiden in samenwerking met de kan opgeven) uitgevoerd door diverse AVRO, op vrijdagmiddag 29 augustus Waddinxveense sportverenigingen, IA ",,rlo“>" zoals de sportclub Antilope, TOOS- gymnastiek, de Roubos De Gouwe en de dinxveense Reddingsbrigade. DEMONSTRATIES Naast de tienkamp is er de waterpolo- wedstrijd Roubos De Gouwe, Bettina Joegoslavië, een demonstratie van mo delbouwers, een kunstzwemdemonstra- tie van KLQ Alphen aan den Rijn en een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1