Niet zwemmen Wijk Zuidplas in aantocht kassenbedrijven gesloopt ROSÉ en spelen in buitenwater” D’ANJOÜ 1(1 - Aanvragers bouwvergunning moeten naam bouwer noemen Van D. Verweij en L. C. Kastelein Rudi Houthuyse commercieel directeur bij Eminent BV Agenda Goudse Bioscopen TENTDAGEN VOOR JONG EN OUD 99 POLITIENIEUWS WADDINXVEEN DEZE WEEK VASTE LAGE PRIJZEN! KWALITEIT ÉN TOCH GOEDKOPER fles frisse 4.45 3 flessen besmet. OKEE - VAKMANSCHAP IN SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL PASSAGE 17 WADDINXVEEN 01828 - 4905 EN NATUURLIJK NOG MEER AANBIEDINGEN VOORAL MET ZOMERSWIJNPLEZIER BIJ: i 4 s i I - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEFN WOENSDAG 30 JULI 1980 HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT 1 RUIL IMTEML WAARD! WADDINXVEEN De eerste tekenen dat er tussen de Piasweg en de IJsermanweg in deze jaren tachtig de nieuwe woonwijk Zuid- is er Hieraan De gemeenten die tot het instellen van de verordening overgaan, krijgen in dit verband een registrerende en informe rende taak. Bij het uitoefenen van het gebruikelijke toezicht zullen de ambte naren van Bouw- en Woningtoezicht controleren of de door de houder van de bouwvergunning verstrekte gege vens kloppen. Als zij twijfelen aan de juistheid van die gegevens of onjuisthe den signaleren, moeten zij dit meteen doorgeven aan de in de Bouwregistra- tieverordening aangegeven instantie, de desbetreffende Kamer van Koop handel (KvK). De VNG heeft verder toegezegd om op basis van de model- de gemeente Wad- bouwregistratieverordening binnenkort o n*7 nq ji i ii - j hectare. Van de tuinders Verweij en Kastelein is ongeveer 3.00.00 hectare verkregen. De overige in het plan be grepen gronden, circa 57.00.00 hec tare, zijn in handen van de bouwcom binatie Reym/Noorlander. Burgemeester mr. A.G. Smallenbroek maakte van de gelegenheid gebruik in de raad te zeggen dat er in Zuid plas sprake is van dure en zeer dure projecten. In het kader van verwer ving van grond is het woord ’’goed koop” nauwelijks meer te gebruiken. Dat de tuinderijen niet in handen van projectontwikkelaars (bouwonderne mingen, beroepsmatig geihtersseerd in de woningbouw) zijn gekomen, heeft te maken met het onrendabele karakter ervan. Op 20 september 1978 besloot de gemeenteraad de heer Verweij voor het stichten van een tuinbouwbe drijf ongeveer 2.25.00 hectare aan de Zesde Tochtweg aan te bieden in ruil voor ongeveer 1.46.00 hectare tuinbouwgrond aan de Piasweg. Als toebetaling voor deze ruil ontving de heer Verweij van de gemeente f 1.000.337.--. De ruil met de heer Kastelein omvatte ongeveer 2.25.00 hectare aan de Zesde Tochtweg en ongeveer 1.47.00 hectare aan de 1 Piasweg. De toebetaling bedroeg in dit geval f 662.651.-. In de gemeenteraadsvergadering van toen sprak de heer H.P. Barth (D’66) over een eerste aanzet om tot grond verwerving in Zuidplas te komen, maar vond dat deze transacties geen aanleiding voor projectontwikkelaars kan zijn om als vliegen op de stroop af te komen. Naar de mening van i WD-fractievoorzitter F.H. de Ruij- ter was van trendsetting in het geheel geen sprake, omdat het ging om twee legaal bestaande bedrijven, waarmee een overeenkomst is gesloten in ver band met bouwplannen van de ge meente. j naar op een schadepost van rond de duizend gulden kwam te staan. JONGENS GEWOND Twee Waddinxveense jongens liepen zaterdagnacht hoofd- en hersenletsel op na een botsing tegen een stilstaande auto. Het waren de 12-jarige bromfiets bestuurder P. W. (uit Gouda aan het joy-rijden) en zijn duopassagier, de 16- jarige M. L. Op de Brugweg raakte de jeugdige Waddinxvener de macht over zijn stuur kwijt en botste op een gepar keerde wagen. Daarbij liepen zowel hij als zijn duopassagier hoofd- en been wonden op. MAN IN SLOOT Een 38-jarige Turk uit Waddinxveen liep vrijdagavond om 19.30 uur hoofd wonden en een ontzette neus op, toen hij met zijn auto in Waddinxveen uit de bocht vloog. Het ongeval gebeurde op de kruising Bredeweg-Plasweg. De man nam de bocht te ruim en kwam in de sloot terecht. THALIA 'i Do. en Vr. 3.30 en 8 uur, Za. en Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Ma. 3.30 uur, Di. en Wo. 3.30 en 8 uur TWEE DOOR HET DOLLE HEEN, 12jaar. 'i Do t/m Wo. (gehele week) half twee WINNETOU HET GROTE OPPERHOOFD, a.l. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.) en Ma. 8 uur THE GOOD, THE I' BAD and THE UGLY, 16 jr. SCHOUWBURG Do. en Vr. 8.15 uur, Za. en Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur KRAMER VERSUS KRAMER, i a.l. Vr. 2 uur, Zo. 4 uur, Ma. en Di. 2 uur KISS IN ATTACK OF THE PHANTOMS, a.l. Do., Za., Zo. en Wo. 2 uur M1C- KEY MOUSE 50 JAAR JONG, a.l. 2,6 miljoen gulden, welke kosten over het gehele plan zullen worden uitgesmeerd, zullen volgens de burge meester nooit aanleiding zijn om dit prijs per vierkante meter aan wie dan ook te betalen. In het gebied van de nieuwe woon wijk Zuidplas was dinxveen al eigenaresse van 2.97.00 Botulisme is een soort voedselvergifti ging, die veroorzaakt wordt door bacte- rieën die beter gedijen naarmate het water warmer wordt. Daarom bereikt de ziekte veelal haar hoogtepunt in de maanden juni, juli an augustus. Door het uitzonderlijk slechte zomerweer van de afgelopen maand heeft de botulisme-bacterie zich (nog) niet kun nen ontwikkelen, maar wanneer de hui dige hitte aanhoudt zal daar snel veran dering in komen. DIEFSTALLEN Twee automobilisten uit Waddinxveen zijn in de nacht van woensdag op don hij namelijk al de functie van adjunct- De nieuwe commercieel directeur was voorheen werkzaam bij Shell Chemie. Bij dit bedrijf bekleedde hij gedurende twaalf jaar verschillende commerciële vestigingen te Den Haag, Londen, Dja karta en Singapore. de model-bouw-verordening, de toe lichting daarop en het aanvraagformu lier voor de bouwvergunning te zullen aanpassen. Ook zal de VNG een in terne instructie ten behoeve van het personeel van Bouw- en Woningtoe zicht verzorgen. WADD1NXVEEN/DEN HAAG De minister van Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening en de staatssecretaris van Economische Zaken heeft ook het Waddinxveense college van Burgemee ster en Wethouders een modelbouwre- gistratieverordening aangeboden. Deze maakt het de gemeente mogelijk de verleende bouwvergunningen in een openbaar register te vermelden. De uit werking van een dergelijke uniforme verordening past in het kader van de maatregelen die de regering vorig jaar september heeft aangekondigd om de beunhazerij in de bouw tegen te gaan. Omdat de betrokkenen in hun parti culiere belang sterk werden getrof fen als gevolg van verhuizing hadden zij volgens de burgemeester op zijn minst recht op vergoeding van gele den schade. De in totaal betaalde WADDINXVEEN Een tent op het Wingerdveld in Groenswaard 3 is dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 augustus het trefpunt van drie da gen bijzonder evangelisatiewerk van de Centrale Hervormde Gemeente voor jong en oud. Onder het thema ”God roept ook jou!” is de vakan- tiebijbelclub actief met vertellingen, creativiteit, een tienkamp-puzzel- tocht, songfestival, openluchtzang avond, filmavond en gezellig koffie drinken van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De avond- activiteiten beginnen om 19.30 uur. Op de ochtenden van dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 augus tus wordt er steeds in de tent een bijbelverhaal verteld aan de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Na de vertelling volgt er een uitwerking. Er wordt een vervolgverhaal verteld en veel gezongen, ’s Middags is er een puz- zeltocht en een tienkamp. De tweede middag een songfestival en de derde middag een optocht en nog iets. Wat dat ’’iets” is, is nog een verrassing voor de kinderen. De tent is open van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Op dinsdag- en woensdag avond is er een programma voor de oudere jeugd en volwassenen. Dinsdagavond om half acht een gemeentezangavond. 1 werken mee ds. W. Verboom en Peter Brinkhorst (orgel). Verder wordt de medewerking van alle aan wezigen gevraagd. Na het zingen wordt er koffie geschonken in de tent en dia’s vertoond. Het is be- - - slist de moeite waard om te komen, plas met 2000 woningen voor 5000 mensen uit de grond gestampt aldus de organisatoren. Woensdag avond is er een Chinese film: Shivcary Pass. Aanvang kwart over acht. Ook dan is de koffie bruin en is iedereen van harte welkom. Ook zullen de gemeenten maandelijks een copie van het openbaar register aan de betrokken KvK zenden. Deze controleert de gegevens en licht, wan neer aan de juistheid ervan getwijfeld wordt of indien er geen gegevens vers trekt zijn, de Economische Controle Dienst in. Deze dienst gaat dan over tot gerichte controle ter plekke. De model-verordening kwam tot stand in overleg met onder meer de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Economische Controle Dienst en de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken. Sloop van twee tuindersbedrijven aan de Piasweg. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom moet gaan worden beginnen nu zichtbaar te worden. Aan de Pias weg is de laatste hand gelegd aan het slopen van de kassenbedrijven van de heren D. Verweij en L.C. Kastelein, die hun tuinderijen hebben verplaatst naar de Zesde Tochtweg. Om straks de nieuwe wijk overeen komstig het gemeentelijk ontwerp- structuurplan en het streekplan Zuid- Holland-Oost te kunnen realiseren - met de woningbouw zou in 1981/82 moeten worden gestart - heeft het gemeentebestuur in 1977 en 1978 geruime tijd onderhandeld met de heren Verweij (Piasweg 2b) en Kas telein (Piasweg 2a) over de aankoop van hun eigendommen en over ver plaatsing van beide bedrijven. Dat laatste werd mogelijk omdat de ge meenteraad in augustus 1978 onge veer 4.50.00 hectare van de Coöpe ratieve Tuiniersveiling Gouda en Omstreken, gelegen aan de Zesde Tochtweg in het tuinbouwgebied van de Verlengde Abraham Kroes weg, had kunnen aankopen. WADDINXVEEN De Waddinxveense rijkspolitie waarschuwt er voor voorzichtig te zijn met het zwemmen en spelen in het buitenwater. In de vijvers zijn namelijk tot nu toe al zeven dode eenden opgehaald die waren besmet met botulisme. Alhoewel de ziekte voor de mens niet dodelijk is, kan men er toch goed ziek van worden. Botulisme, die vooral onder vissen en watervogels huishoudt, wordt eigenlijk jaarlijks in Waddinxveen geconstateerd. Vorig jaar bleken twee eenden te zijn WADD1NXVEEN/BODEGRAVEN Rudi Houthuyse is benoemd tot commercieel directeur van de bekende Nederlandse orgelfabriek Eminent B.V. Zijn bevoegdheden zijn ’’world wide”, wat inhoudt dat zijn commer ciële activiteiten zich mede zullen uits trekken over alle Eminent-vestigingen waar ook ter wereld. Rudi Houthuyse is inmiddels geen onbekende meer in - - orgelland. In October 1979 aanvaardde derdag het slachtoffer geworden van hij namelijk al de functie van adjunct- diefstal. Onbekenden sloegen bij de directeur bij Eminent! auto’s, die stonden geparkeerd aan de Oostpolderweg en de Amalia van Solms- straat, een ruitje in en stalen vervolgens uit beide auto’s de stereo- cassetterecorder. Uit één van de twee wagens werden bovendien nog geld en papieren meegenomen, wat de eige-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 5