WITTE miZENHAL Jan Oosthoek (42) voelt zich door z’n werkgever feitelijk geschorst Zonaar greep uit werk Jan Oosthoek MUSKUSRAT DRINGT RANDSTAD BINNEN Vrijstelling dienstplicht VOLOP KWALITEIT! Waterstaat-rapporten Waddinxvener steeds kritischer I t WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 JULI 1980 de Jan Campertlaan 22 werk” en het advies heeft gekregen naar een andere baan uit te zien. Jan Oosthoek. WADDINXVEEN De 42-jarige aan de Jan Campertlaan 22 wo nende ing. Jan Oosthoek, inspecteur Waterkeringen bij de Pro vinciale Waterstaat in Zuid-Holland heeft nog altijd het gevoel ’’feitelijk geschorst” te zijn. In de landelijke pers (Algemeen Dagblad) heeft het namelijk de aandacht getrokken dat de man, die we in Waddinxveen kennen van acties als ’’Mensen in nood op Noord-Sumatra”, ’’Waddinxveen solidair met (nieuw) Nicaragua” en ’’Werkgroep Latijns-Amerika te Waddinxveen”, geen waterke ringen meer mag inspecteren, voorlopig is belast met ’’binnen Donderdag 14 februari kreeg Jan Oosthoek in Party Home aan de Passage in het kader van Valentijndag een bloemenhulde uit handen van wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester. Dit bijzondere schouderklopje gaf hij overigens weer door aan het uit Eritrea gevluchte gezin Giorgio en Alem Habtamarian en hun zoon Furzun. FotoArchief Weekblad voor Wad dinxveen). ACTIEF DOORDOUWEN I I directe ’’groene hart” van door de muskusrat. ’’Waarschijnlijk zitten de muskusrat ten al bij duizenden in het gebied bo ven de rivieren en ten westen van Utrecht”. Ik pleit voor onmiddellij- ke maatregelen. Die beesten zijn allergevaarlijkst voor de boezemka- deri in het groene hart. Als zo’n la biele kade die het water moet tegen houden het begeeft, dan heb je als het gunstig uitpakt niet veel doden. Maar in elk geval is de materiële schade erg groot.” Volgens Oost hoek kan het met hoge snelheid langsvaren van taal zijn voor zo’n waterkering. haven van Scharendijke ten bate van de milieuorganisatie Greenpeace. On der het motto ’’Redt de zee en loop voor Greenpeace mee”. Grote stimulator achter de Wad- dinxveense werkgroep Latijns-Ame- rika, die eind augustus een brief met handtekeningen wil versturen aan de Amerikaanse president Jimmy Carter. Het schrijven is een vredesop roep naar aanleiding van het politieke ding van de schade, veroorzaakt door muskusratten aan de water keringen. Oosthoek voorspelt een overrompeling van het hart” van Zuid-Holland Jan Oosthoek, sinds 1969 bij Pro vinciale Waterstaat: ”Ik was me dood geschrokken van de vele konijntjes die ik er aantrof. Zij zorgden voor meterslange tunnels in de dijken. Dat heb ik steeds gemeld, maar drie jaar lang gebeurde er niets. Op een gegeven moment is de zaak toen in de publiciteit gekomen. Dat is me niet in dank afgenomen. Gelukkig heb ik toch uiteindelijk gewonnen. WADDINXVEEN Burgemeester A.G. Smallenbroek heeft namens de minister van Defensie meegedeeld dat de Waddinxvener Comelis A. Kool mees, lichting 1980, wegens bijzon der geval is vrijgesteld van dienst als gewoon dienstplichtige voor één jaar met ingang van 22 september 1980. Oosthoek stuurde het bewuste rap port niet alleen aan zijn baas, de directeur-hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat van Zuid- Er is een kilometer dijk helemaal af gegraven en vernieuwd. Zonder mijn doordouwen was dat nooit ge beurd. Maar wat moet ik anders? Die mensen daar maar laten zitten met die dreiging?” Een ander voorbeeld: zijn rapport van 2 juni dit jaar over de bestrij- recht afwijst en ieder mens het leven in vertrouwen geeft. Een vertrouwen dat geschaad wordt door ’’Geldbui dels” onder joden, christenen en moslims: Geldbuidels die mensen uit de weg ruimen als zij hun privé ’’godsdienst” in de weg staan en uit eindelijk vechten tegen de bierkaai, want vechten tegen God leidt naar de afgrond, bijvoorbeeld via een Derde Wereld Ramp. Maar Zalig zijn de hongerenden naar gerechtigheid: Zij zullen God zien. Discussie in de provinciale staten van Zuid-Holland naar aanleiding van een idee over de 5 mei-viering van Jan Oosthoek: PPR-statenlid Tilanus: ’’Mijnheer de voorzitter. Heeft het college kennis genomen van de aan haar gerichte brief van de heer Oosthoek, waarin deze voorstelt bij de 5 mei-viering bijzon dere aandacht te schenken aan vrede- bevorderende groeperingen en actie groepen in deze provincie? Is het college met mij van mening, dat dit voorstel in principe een lofwaardig initiatief is? Indien de vorige vraag positief wordt beantwoord, is het college bereid, op korte termijn een kleine werkgroep in te stellen, be staande uit de heer Oosthoek, één of meer ambtenaren en één of meer vertegenwoordigers van genoemde groeperingen, met de opdracht dit idee nader uit te werken en een be groting te maken van de noodzake lijke kosten? Is het college bereid voor genoemde kosten uit bijvoor beeld de tentoonstellingspot of uit een andere daarvoor in aanmerking komende post een zij het gering bedrag ter beschikking te stellen? Is het college bereid, via publiciteit en voorlichting aan dit initiatief en de uitwerking daarvan nadere rucht baarheid te geven?” Gedeputeerde Boone: ’’Mijnheer de voorzitter. De eerste vraag beant woordt het college bevestigend. Ten aanzien van de tweede vraag wil ik het volgende zeggen. Het lijkt een zinnig initiatief om tc bc steden aan de viering van 5 mei. Wij hebben de I zijn idee uit te werken. Dit is name lijk niet direct uit zijn brief te halen. Wij hebben hem dus gevraagd een indicatie te geven van de richting waarin men kan denken, alsook om aan te geven welke groepen en orga nisaties eventueel gevraagd kunnen worden, een en ander te organiseren. Hierbij kan men denken aan Amnes ty International. De heer Oosthoek zal ervoor zorgen, dat wij een korte notitie krijgen.” ”Ik kan mij inden ken, dat er naast of in plaats van een feest, zoals de heer Oosthoek dat voorstelt, een tentoonstelling wordt gehouden. Wat dat betreft is er een zeer zinnig initiatief - wellicht biedt dat ook enig perspectief - van de Anne Frank Stichting. Die stichting heeft over de geschiedenis van de tweede wereldoorlog een tentoonstel ling ingericht. Wij kunnen ons dus ook voorstellen dat rondom 5 mei in het provinciehuis een dergelijke acti viteit in de vorm van een tentoon stelling wordt geëntameerd”. Organisatie van een strandloop langs de Brouwersdam tussen strand paviljoen De Punt (Ouddorp) en de ’’Kijk, ik ben gegroeid in mijn werk. En dat mag kennelijk niet”. Je mag geen eigen verantwoordelijkheids gevoel hebben tegenover de mensen voor wie je in feite bezig bent: de burgers. Als voorbeeld noem ik mijn jarenlange strijd tegen de ko nijnen op het Eiland van Dordrecht, die daar de waterkeringen bedreig den.” ’’Als een ambtenaar vecht voor de be langen van de mensen met wie hij door zijn werk te maken krijgt, komt hij zo goed als zeker in de proble men. Kijk maar naar mij”, luidde het commentaar van Jan Oosthoek, de domineeszoon uit het Zeeuwse Zoutelande, die al op 17-jarige leef tijd naar een YMCA-congres in Parijs ging. Een man die gauw geraakt is door al het onrecht in de wereld. Niet alleen veraf, maar ook dichtbij. Jan Oosthoek: ’’Sinds 1976, het jaar waarin ik een bezoek bracht aan In donesië en me met de leprabestrij ding ging bemoeien, zijn mijn Water- staat-rapporten steeds kritischer ge worden. De stijl van schrijven is dui delijk veranderd. Het F NV-motto ”Ik pik het niet meer” is erin merk baar geworden. Dat kwam omdat ik me solidair ging opstellen, niet al leen met de mensen in de Derde We reld maar ook In Nederland. WADDINXVEEN Een willekeurige greep uit een veelheid aan activitei ten, inspanningen en uitingen van de Waddinxvener ing. Jan Oosthoek: Bezoek met twee leerlingen van de prof. Kohnstammschool voor open baar MAVO (Mauritslaan) aan Her nan Estrada in Rotterdam. Hij leidt de nieuwe officiële handelsvertegen- woordiging in Nederland van Nicara gua. De 22-jarige ’’consul” zit nog in een kaal pand aan de Havenstraat in het Rotterdamse Delfshaven, maar werd geconfronteerd met morele (bloemen en vlaggen) en financiële steun (f. 15.000.-) uit Waddinxveen. Telexbericht aan Carlos Tunerman in Managua te Nicaragua: ’’Waddinx veen solidair with Nicaragua” sends you 15.000 guilders for a mobile support unit to be used in the alfa- betisation campaign, and sends your people our best wishes for the future. Viva Nicaragua, we hope and pray this will stay so for years and years to come”. Telegram, gestuurd op 30 april aan koningin Beatrix: ”Wij wensen u en uw man kracht en wijsheid toe in uw aanvaarde opdracht in de geest van uw naam: ons naar het gopde heen trekken. Brief volgt. Familie Oost hoek, Jan Campertlaan 22, Waddinx veen. In solidariteit met de gevange- gen van onze misdaden”. Ingezonden brief in het dagblad ”Trouw” van Jan Oosthoek naar aanleiding van de inhuldiging van koningin Beatrix: ’’Hoe vaak heeft de oppositieleider van het kabinet-Den Uyl niet gesproken over puinruimen. Grote woorden waren het, welnu hij kan nu echt aan de slag: In Amster dam en ....in politiek Den Haag. De voorspellingen zijn uitgekomen. Erg jammer dat de anarchisten er zo’n puinhoop van maakten en de dak lozen daardoor in de kou lieten staan. Maar zou ”Den Haag” het wel hebben begrepen, en zal ook daar de puinhoop van het niet luisteren naar de stemmen uit het volk worden op geruimd?” Nog een ingezonden brief van Jan Oosthoek in hetzelfde dagblad "Trouw” over stamrecht’ ”In reactie op het artikel in ’’Trouw” van 24 mei jl. ’’Prinses stierf op grens van Islam en Stamrecht” het volgende: in dit positieve en deskundige commentaar op de door de NOS uitgezonden film ”De dood van een Prinses” is het ’’Machtsdenken in het kwadraat” in de Islamwereld verduidelijkt. Een machtsdenken waar ’patser’, Geld buidel (Saoedische magnaat) tijdens een diner in Londen, met zijn glas alcohol in de hand zich beklaagt over het onbenul van ons over ’’zijn” cultuur en godsdienst. Maar gods dienst is geen privé cultuur en geen accountancydienst; niet voor een is lamiet, niet voor een christen en niet voor een jood. De stam van hun gods dienst is dezelfde God. Een God die geen vrouwen, rassen en minderhe den discrimineert. Een God die stam- Holland, maar ook aan de vaste een speedboot al facommissie van advies en bijstand voor waterhuishouding en water schappen van Provinciale Staten. Ook dat kon zijn chef niet waar deren. Oosthoek: ’’Vanuit de com missie was daarom gevraagd. Waar om zou ik hun dan niet een kopie doen toekomen; mijn baas bleef de eerste geadresseerde.” aandacht te be- uc vivriuv Vdll U 1L1C1. T«1J IJ Dl O 1 J TA 1 heer Oosthoek gevraagd, 8ewte1^ E1 Salvador. De werkgroep t te werken Dit k nJme’ Carter vra8en zlJn mvloed Uit te oefenen ”ter voorkoming van oneer lijke en met liefde en rechtvaardig heid in strijd zijnde interventies met militaire en politieke machtsmidde len in El Salvador dan wel via Hondu ras, Guatemala of Costa Rica”. Lijfspreuk van Jan Oosthoek: ’’Laat u niet door het kwade over winnen, maar overwin het door de liefde”. Brief met krantenknipsels aan com missaris der Koningin, mr. M. Vro lijk, boordevol bezwaren tegen burge meester mr. A.G. Smallenbroek, om dat deze dwars tegem de wil van de Waddinxveense bevolking, het beleid van de gemeenteraad en de visie van het provinciaal bestuur in Waddinx veen hardnekkig groter zou willen laten groeien. Volgens Jan Oosthoek legt onze eerste burger de wethou ders en gemeenteraadsleden zijn wil op, omdat de gekozen volksvertegen woordigers verzuimen voldoende tegenwicht te bieden. De Goudsche Courant schreef daar over: ’’Niet gering, deze beschuldi gingen. Wellicht wat emotioneel en met wat weinig bewijsmateriaal om kleed, maar het zou te ver voeren de briefschrijver van complete non sens te betichten. Sommige mensen geven er alleen een ander naampje aan. Een ’krachtig bestuurder’ (zo wel in de raad als op de weg ove rigens) of ’een man met ambities’. Over dat laatste riep Smallenbroek ooit tegen onze krant: ’’Niet wij zijn ambitieus, maar de wetgever. Die stelt hoge eisen”. Het lijkt in derdaad niet denkbeeldig dat Wad- dinxveens eerste burger nog eens aan de wetgevende zijde van besturend Nederland belandt”. Brieven aan de minister van Justi tie en diverse Kamerleden over een bitter noodzakelijke verbeterde wet geving op het gebied van liefdadig- heidsacties. Jan Oosthoek wil een betere bescherming van het ’’ge ven”, zodat er meer zekerheid voor de gever komt dat het geld ook in derdaad op de goede plaats terecht komt. Jan Oosthoek was in 1976/1977 ook de man achter de leprozenactie ’’Mensen in nood op Noord-Suma tra”, ter ondersteuning waarvan de gemeenteraad besloot hem f 1.000.-- te geven. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek was daar op princi piële gronden fel tegen, maar het betreffende CDA-voorstel ging er toch door. WADDINXVEEN/DEN HAAG De door de Waddinxvener Ing. J. Oosthoek gesignaleerde op mars van de muskus- of bisam- rat wordt onvoldoende gestuit. Nu al staat vast dat ook het hart van Zuid-Holland met zijn kwetsbare waterkeringen wordt ondergraven. Hoewel de jongste dijkdoorbraak bij Herwijnen niet het gevolg is van het graafwerk van deze rat, vrezen deskundigen dat elk moment waterkeringen in elkaar kunnen zakken. Nog in april gaven de gedepu teerde staten van Zuid-Holland in antwoord op vragen een te rooskleurig beeld van de situatie. Volgens het college steeg welis waar het aantal vangsten sterk, maar was het zogenaamde vas teland van Zuid-Holland nog grotendeels gevrijwaard van mus kusratten. Ook was het college geen geval bekend van aantasting van kaden en dijken. Uit gesprekken met professione le rattenvangers en besturen van een groot aantal waterschappen blijkt de muskusrat zich ook al ten westen van de lijn Utrecht- Amsterdam, het kwéstbaarste gebied van Nederland, heeft ge nesteld. Zo zijn er in de eerste helft van dit jaar onder andere tien muskusratten gevangen langs een dijk in het gebied tus sen Woerden en Alphen. Zij worden beschouwd als voor boden van veel grotere aantal len. ”Als je er tien vangt, mag je ervan uitgaan dat er wel hon derd zitten”, aldus een water- schapsbestuurder. Door de extreem hoge water standen in de uiterwaarden, zijn veel ratten de laatste tijd over de dijken de polders in gevlucht, waar het waterpeil constanter is. Rattenvangers vrezen dat daardoor de muskusrat zich nog sneller zal verspreiden dan ver wacht werd. Het ondermijnen de werk van de muskusrat be perkt zich niet alleen tot de wa terkeringen, maar strekt zich ook uit tot de slootkanten. In het verleden heeft dat elders in ons land tot dodelijke ongeluk- ken geleid, doordat tractors plotseling wegzakten en om sloegen. De muskusrat graaft zich onder de waterspiegel in een dijk in en maakt daar een gang. In Zuid-Holland zijn vele water keringen zo smal, dat daardoor een doorlopende verbinding kan onstaan naar de andere kant. Loopt daar eenmaal water door heen, dan kan een soort hevel- werking ontstaan, waardoor het gat steeds groter wordt. Voor de grote dijklichamen langs de grote rivieren bestaat minder gevaar, aangezien zij zeer breed en vol doende beschoeid zijn. Een extra complicatie in het groen hart van Holland vormt de omstandigheid dat veel kaden op veengrond rusten. Deze waterke ringen kunnen daardoor niet ver zwaard worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 7