de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Parkeren vrachtwagens en caravans in oktober van dit jaar strak aan banden M. Boere: Begrip voor de chauffeurs Man (49) overlijdt in zwembad Danslessen voor jongelui (beginners) in INFORMATIEAVOND VIETNAM de pater makelaardij b.v. WONINGAANBOD 60 Mille Ook auto wrakken van de weg HEEFT U AL PLANNEN? de pater makelaardij b.v. Boskoop Woensdagavond 20 augustus 8.00 uur I SOUBURGHKOOR OP ZOEK NAAR LEDEN Onafhankelijk Nieuwsblad *1 L. in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 - -------- lUdNBMJ onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Het bejaardenkoor Souburgh met links op de voorgrond de vertrokken TELLINGEN GEESTELIJKE LIEDEREN I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Inschrijving en gelijk aanvang van onze voor Ek’s Woensdag 6 augustus, kantine WSE (Oranjewijk), 20.00 uur S3 WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1980 waarvan in Waddinxveen gedurende de gehele jaren zeventig werd gespro ken, is geregeld dat overtreding van een bepaalde verbodsbepaling kan worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste driehon derd gulden. (Zie verder in dit Weekblad Waddinxveen: ”Dit zijn H. van grieven tegen beperkingen parkeren van caravans”). Wie er veel voor voelt om lid te wor den van het bejaardenkoor Souburgh, mee wil helpen dit koor weer be staansrecht te geven door het zingen voor zichzelf en voor anderen weer inhoud te geven of gewoon nog nade re inlichtingen wil hebben kan te- Nu we weer terug zijn van de vakantie, de prijzen van de woningen op betaalbaar niveau zijn gekomen en de rente een stuk aantrekkelijker is geworden kunt U weer eens gaan denken aan een ander woonhuis. Uit tellingen is gebleken dat in onze gemeente gemiddeld ongeveer 30 vrachtwagens buiten de nu aangewe zen parkeerplaatsen plegen te parke ren. De gemeente gaat er overigens van uit dat bedrijven in principe zelf voor parkeergelegenheid gedurende de nachten en weekeinden op hun WADDINXVEEN Het Waddinxveense gemeentebestuur streeft er naar de plaatselijke parkeerexcessenverordening in oktober van dit jaar in werking te laten treden. De regels ter bestrijding van het hinderlijk parkeren van vrachtwagens, het langer dan drie dagen neerzetten van caravans en het laten staan van autowrakken, zijn door de gemeenteraad op woensdag 26 maart vastgesteld met alleen de stem van de heer H. van Ek (PvdA) tegen. bedrijfsterreinen dienen zorg te dra gen. B. En W.: ”Wij achten het niet onredelijk dat chauffeurs die op enige afstand van hun bedrijven wo nen, hun vrachtwagen gedurende die periode niet meer in hun woonomge ving, maar op het bedrijfsterrein - wellicht in andere gemeenten - parke- ren”. Op dit moment telt het koor 17 le den. Dat moeten er minstens 27 wor den. Het bejaardenkoor, dat elke maandagavond repeteert van 18.00 - 19.15 uur, treedt ook geregeld naar buiten op, zoals op bejaardenmidda gen, avondsluitingen en andere hoog tijdagen. Een enkele keer laat men zich ook in Gouda horen. Op het repertoire staan voornamelijk geeste lijke liederen. In de gemeentelijke parkeerexcessen verordening, waarvoor een verorde ning van de Vereniging van Neder landse Gemeenten j heeft gestaan en over de invoering Grondverkopen WADDINXVEEN De gemeente is van plan grond te gaan verkopen aan de provincie Zuid-Holland (Noor- deinde), aan Weurman BV (Starin- glaan) en aan de heer A. D. van Kla veren (Mercuriusweg). Deze grondver kopen zullen worden besproken in de donderdagmiddag te houden vergade ring van de raadscommissie voor de financiën. 36e JAARGANG No. 1678 recht bij de heer J.P.G. van Dijk, Kerkweg-Oost 187, tel. 2665 of de eerdergenoemde leden van het be stuur van het koor. WADDINXVEEN Er is een extra eenmalig krediet nodig van f 60.000, voor onderhoud van straten en pleinen, het zuigen van kolken en het schoon maken van singels en sloten. Over het wel of niet beschikbaarstellen van deze 60 mille praat donderdagmiddag de raadscommissie voor de financiën. WADDINXVEEN De nieuwe parkeerexcessenverordening, die in oktober van dit jaar zal worden ingevoerd, bevat niet alleen maa tregelen om het hinderlijk parke ren van vrachtwagens en het lang durig neerzetten van caravans te gen te gaan, maar ook om het op de weg stallen van autowrakken of niet-rijklare voertuigen aan te pakken. Zo wordt het verboden een voer tuig waarmede als gevolg van an dere dan eenvoudige en onmid dellijk te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden lan ger dan op drie achtereenvol gende dagen op de weg te parke ren. Verder wordt het verboden een voertuigwrak op de openbare weg te plaatsen of te hebben. Onder een voertuigwrak wordt mede verstaan een voertuig dat rijtech- nisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een ken nelijk verwaarloosde toestand verkeert. er maar 10 kunnen staan). Maar er wordt ook paal en perk ge steld aan het parkeren van voor ver huur of reparatie bestemde voertui gen, dan wel expeditiebedrijven met veel voertuigen langs de openbare weg in de bebouwde kom van Wad dinxveen. De verordening gaat dus ook het zogenaamde beroepsmatig bij elkaar parkeren van meer dan twee voertuigen op de weg tegen. En verder kan er nu worden opgetreden tegen het langdurig parkeren van caravans in de woonwijken en het op de weg stallen van autowrakken of niet-rijklare voertuigen. Maak eens een afspraak met ons om Uw mogelijkheden te bespreken. U kunt bij ons de gehele dag en avond terecht. Ook de zaterdagmorgen zijn wij voor U beschikbaar. Ons aanbod voor bestaande woninaen aaat vanaf f 100.000.en duurder. Nieuwbouwprojecten kunnen wij U aanbieden vanaf 202.500,tot 600.000,—V.O.N. in de Gemeentes Waddinxveen, Boskoop en Bodegraven. Tevens kunnen wij U enkele prachtig gesitueerde bouwkavels aanbieden. Begin eerst eens met onze documentatie aan te vragen. Ons telefoonnummer is: 01828-3822 telefoon (01828) 3822 schielandweg 7, waddinxveen in de’’ROZENBURCHT” Rozenlaan DANSLESSEN VOOR GEHUWDE EN VERLOOFDE PAREN beginnen half september ook in Boskoop. Inschrijving is beperkt en alleen TELEFONISCH 071-761249 T Stuwstraat 5 - Leiden Telefoon 071-76149 Hoewel veel chauffeurs hun voertui gen zodanig plegen te parkeren dat de buurt daar niet of nauwelijks last van heeft blijft het college van me ning dat het langdurig parkeren van vrachtwagens in de woonwijken niet normaal kan worden gevonden. De mogelijkheid bestaat dat B. en W. bedrijven die er de voorkeur aan geven - bij gebrek aan benodigde WADDINXVEEN Zaterdagmorgen is aan de gevolgen van een hartaanval in het openluchtzwembad ”de Sniep” overleden de Gouwenaar Hen drik Spruijt. De man, die 49 jaar is geworden, bevond zich juist op de hoogste duikplank toen hij onwel werd en in het water viel. Zwembadpersoneel bracht hem di rect aan de kant waar de hulp van de toevallig in het zwembad aanwezige Goudse gynaecoloog F.S. Lim en de snel gearriveerde Waddinxveense huisarts P.J.E. van der Linde niet meer hebben mogen baten. De heer Spruijt, die vanmiddag (woensdag) op de algemene begraaf plaats ’’IJsselhof” in Gouda is be graven, laat een vrouw en twee kin deren achter. Met de parkeerexcessenverordening in de hand kan de politie succesvol optreden tegen het starten en warm- draaien van vrachtwagens in de woonwijken, het parkeren van deze wegreuzen voor iemands huis en an der hinderlijk parkeergedrag, waar aan in de afgelopen jaren goedschiks weinig meer viel te doen. Geregeld is nu dat voortaan grote voertuigen tijdens de nacht en in de weekeinden alleen mogen staan langs de Alberdingk Thijmlaan (daar is plaats voor 10 a 15 vrachtwagens), de Mercuriusweg, een parkeerter rein langs de Van Speijkstraat en het parkeerterrein aan de Sniepweg (naast de aanwezige ruimte voor per sonenwagens is er eigenlijk ruimte voor 30 vrachtwagens, maar door de aanwezig heid van woonwagens zuUen rUjm‘(e bijvoorbeeld - hun” Vracht wagens toch op de openbare weg te parkeren een ontheffing verlenen voor zo’n incidentele plek. Het col lege moet al over de nodige verzoe ken om ontheffing een oordeel vel len. STRAFFEN dirigent J. van Gijzel en achter het orgel de heer J. P. G. van Dijk. WADDINXVEEN Om het voortbestaan zeker te stellen is het (VNG) model bejaardenkoor van Huize Souburgh aan de Prins Bemhardlaan op zoek gegaan naar minstens tien nieuwe leden. Het koor, dat op 3 december 1968 werd opgericht, heeft sinds kort de mogelijkheid opengesteld dat ook bejaarde Waddinxveners elders uit de gemeen te hiervan lid kunnen worden. De contributie bedraagt f 1,50 per week. Het bestuur van het bejaardenkoor, dat wordt gevormd door de dames W. de Rooy, P. Lammers en F. Bur ger, verwacht een positief resultaat van de ’’laatste oproepen”, die in de ze weken op de advertentiepagina’s van het Weekblad voor Waddinxveen zijn en worden geplaatst. ’’Door het overlijden van een aantal koorleden en het feit dat niet ieder een het meer kan opbrengen, gezien de hoge leeftijden, koorlid te blijven, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe leden”, vertelt ons de heer J.P.G. van Dijk, die het bejaardenkoor Sou burgh niet alleen op het orgel bege leidt, maar ook dirigeert sinds het vertrek van de 76-jarige dirigent, J. van Gijzel uit Reeuwijk. WADDINXVEEN Wie mocht denken dat de Waddinxveense gemeenteraadsleden geen oog zouden hebben voor de motieven waarom bedrijven en hun chauf feurs er toe over gaan hun we greuzen op de openbare weg te parkeren vergist zich.Iemand die in de gemeenteraad duidelijk op kwam voor de chauffeurs van deze wagens was de heer M. Boere (PvdA). Volgens hem is het bekend dat vele Waddinxveners betrokken zijn bij het internationale vracht vervoer. ”lk noem het voorbeeld van een vrachtwagenchauffeur, die na een internationale rit ’s avonds of ’s nachts thuiskomt en de vrachtwagen moet afleveren bij zijn baas, die in Monster of ’s- .Gravendeel woont. Ik meen dat in dergelijke gevallen de Wad dinxveense chauffeur de vracht wagen in Waddinxveen moet kunnen parkeren, uiteraard op die terreinen die daarvoor zijn aangewezen door de gemeente”. ”Het gaat natuurlijk te ver, dat de man ’s nachts, als er geen open baar vervoer meer is, nog naar Waddinxveen moet. Nogmaals, in principe dient de vrachtwagen ook binnen de gemeentegrenzen te worden gehaald. Uit sociale overwegingen pleit ik voor soe pelheid Overigens is controle op dit soort van zaken natuurlijk erg moeilijk. Ik heb de indruk dat over het algemeen wordt getracht de overlast zo gering mogelijk te doen zijn.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1