Vernielzucht aan de 149 W’veners de pater - makelaardij b.v. waddinxveen hebben geen werk orde in gemeenteraad Twee voorstellen: Rechtsgeding en krediet Extra KWFJe kunt commissie vergadering over Kanaaldijk GA B-cijfers van juli en mag er niet omheen! Verkoop van Dorpstraat 62 en 64 gaat niet door J. van Spengen kandidaat-lid De Gouwelanden GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad Zomaar een kadootje? schielandweg 7 in onroerend goed telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1980 LidNBM Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 MR. A. DE ROOSSCHOOL I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Tot het voeren van het hiervoor be nodigde rechtsgeding dient evenwel op grond van artikel 177 der gemeen tewet door de raad te worden beslo ten. GEEF EENS EEN BOEKENBOM Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHAXDEL VELDWIJK Passage 53 - Telefoon 01828-2620 Woensdag 27 augustus 1980, gemeentehuis, 1930 uur 36e JAARGANG No. 1680 ven kloppen en wie is benoemd. De stemgerechtigden hebben tot 27 augu stus de tijd de man van hun keuze op te geven. werkzaamheden bij de Mr. A. de Roosschool aan te merken als gewoon onderhoud een krediet van f 5.000.-- beschikbaar te stellen. Blijkens een rapport van de gemeen- t van Openbare Werken hebben op het dak van de Mr. A. de Roosschool een aantal vernielingen plaatsgevonden. De schade dient uiteraard te worden hersteld; de kosten hiervan worden geraamd op f 5.000.- (incl. BTW). Deze werk zaamheden waren niet te voorzien en derhalve is hiervoor ook geen be- welgeteld één Waddinxvener: J. van Spengen, Henegouwerweg 10. Hij staat kandidaat voor het kiesdistrict III, hoofdingeland-plaatsvervanger. Bij De Gouwelanden is Waddinxveen droeg eind juli 1816 mensen, waarvan 694 vrouwen. Het aantal werklozen be droeg eind juni 1600, zodat er een stij ging was met 216 mensen. De vraag naar personeel daalde in het zelfde periode van 1544 naar 1440 men sen, waarbij de klap vooral in de metaal (-70), bij de chauffeurs (-40) en handel- spersoneel (-26) viel. De schoolverla ters vormen een probleem apart: eind juli stonden er bijna 300 ingeschrevenen bij het arbeidsbureau, waarvan ruim 200 vrouwen. Er is echter nogal wat wisseling. Voortdurend melden zich schoolverlaters, terwijl anderen zich la ten uitschrijven omdat ze werk gevon den hebben. Pas over enkele maanden zal het beeld wat helderder zijn, zo ver wacht het arbeidsbureau. De totale werkloosheid onder de jongeren (tot en met 22 jaar) steeg tot een aantal van 671, waarvan 273 mannen. De oud-Waddinxveense heeft schrif telijk verklaard af te zien van haar recht van eerste koop van de panden Dorpsstraat 62 en 64, terwijl ze tevens het door haar bewoonde pand Dorpsstraat 62 al lang heeft ontruimd. Deze woning wordt nu door een vluchtelingengezin be woond. Gezien de motieven van me vrouw De Bruijn-van den Bogaerde kunnen B. en W. instemmen met haar verzoek, mede gezien het feit waar om de gemeente destijds de panden heeft aangekocht. in onze gemeete gestegen met 28, want een maand geleden zochten 121 Waddinxveners werk. Niet alleen is ons Gouwe-dorp, maar in de gehele regio Gouda is de werkloos heid Hink toegenomen, terwijl de vraag naar personeel daalde. De stijging van het aantal werklozen met ongeveer honderd moet vooral op rekening wor den geschreven van de bouwsector, waarin eind juli veertig mensen méér werkeloos waren dan de maand daar voor. Het gewestelijk arbeidsbureau van Gouda verwacht daarin geen verbete ring, integendeel. ”Een aantal bedrij ven verkeert in moeilijkheden zodat de komende maanden het aanbod (van ar beidskrachten, .ed.) zal toenemen”, al dus het arbeidsbureau. Een lichtpuntje daarbij is de vraag naar personeel in deze sector licht gestegen is (met 23 ar beidsplaatsen tot 274), maar de ko mende maand zal moeten blijken of die vraag gehandhaafd blijkt. De totale werkloosheid in het gewest Gouda be- De heer A.D. van Klaveren, Onder weg 39 te Waddinxveen heeft zich tot het college gewend met het ver zoek een perceel gemeentegrond te mogen kopen aan de Mercuriusweg. B. en W, hebben met de heer Van Klaveren overeenstemming bereikt over de verkoop van dit perceel grond gelegen ten zuiden van zijn be drijf aan de Mercuriusweg 23 ter grootte van circa 180 m2 voor de prijs van f 26.100.-, exclusief BTW. Op 2 juli 1978 is door een drietal jongelui ingebroken in het voormali ge gemeentehuis en het daarbij toen nog staande houten noodgebouw. Bij deze inbraak zijn aanzienlijke vernie lingen aangericht aan gebouwen en inventaris. De kosten van herstel be droegen f 22.300.-. Gelet op de om standigheid dat de betrokken jonge lui op het moment van hun daden reeds 16-18 jaar oud waren en in casu Zoals bekend valt het gebied rond het gemeentehuis onder de vigeur van de Nota Kernenbeleid. Met deze nota als uitgangspunt wordt door het college voor het betreffende gebied een nieuw bestemmingsplan ”Brug- centrum” voorbereid. Derhalve stel len B. en W. nu reeds pogingen in het werk om, zodra de mogelijkheid zich aandient, eigendommen aan te kopen die voor de realisering van dit be stemmingsplan van belang zijn. Op grond van het vorenstaande werd reeds eerder besloten om een woon huis met winkel en achterliggende gronden, gelegen in bedoeld gebied, aan te kopen (ex.-Brugboetiek). Dit verkoopbesluit is goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 3 april 1979. Nadat mevrouw De Bruijn-van den Bogaerde van dit goedkeuringsbesluit in kennis was gesteld en haar verzocht was aan het transport bij de notaris mee te werken, werd niets meer van haar vernomen. Via een vertrouwensman heeft mevrouw De Bruijn-van den Bogaerde contact met B. en W. op genomen teneinde de formeel ge sloten koopovereenkomst ontbon den te krijgen. WADDINXVEEN B. en W. hebben de volgende week woensdag avond vergaderende gemeenteraad gevraagd het voorstel tot ver koop van de panden Dorpsstraat 62 en 64 weer in te trekken. Dit op verzoek van mevrouw J.P.C. de Bruijn-van den Bogaerde, die via een vertrouwensman met de gemeente contact heeft opgeno men om de formeel al gesloten koopovereenkomst ontbonden te krijgen. Een andere aankoop betreft de voor malige winkel met woonhuis en diepe tuin van de heer J.P.G. van Dijk aan de Kerkweg-Oost 187 voor de lieve WADD1NXVEEN/GOUDA Er zijn in Waddinxveen 149 inwoners zonder werk. Dat blijkt uit de juli-cijfers van het Gewestelijk Arbeids bureau (GAB) in Gouda. Ten opzichte van juni is het aantal werklozen De meest recente planologische opzet van het plan ’’Burgcentrum” laat zien dat het woonhuis met de winkel niet in verband met sanering beno digd is. Het achterterrein is echter nagenoeg geheel benodigd. Gezien de praktische onmogelijkheid om al leen het achterterrein te verwerven doen B. en W. de raad dit voorstel. Het college overweegt om, nu het woonhuis met winkel niet benodigd is, dit te koop aan te bieden. Bij de aankoop door de gemeente van de panden in de Dorpsstraat van de heer Th. S.H.H. van Rooijen te Am sterdam bleek, dat de heer G.N. de Bruijn, huurder van de woning Dorpsstraat 62 en 64. De heer De Bruijn, en na zijn overlijden zijn weduwe, wenste het recht van eerste koop te effectueren. Teneinde dit recht te respecteren heeft de raad in zijn vergadering van 24 januari 1979 besloten tot verkoop van voornoem de panden aan mevrouw De Bruijn- van den Bogaerde. WADDINXVEEN De raadscom missie voor de financiën wijdt volgende week maandagavond 25 augustus om zeven uur een extra vergadering aan het dekkingsplan dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft op gesteld om de reconstructie van de Ka naaldijk tussen de Sniepweg en de Noordringdijk financieel mogelijk te maken. Met dit plan is in totaal 5,5 miljoen gul den gemoeid. Dat betekent, uitgaande van eén 15-jarige annuïteit tegen 10 procent, een jaarlijkse kapitaallast van f 723.085,waarvan naar mag wor den verwacht f 542.314,—(75 procent) voor rekening van de provincie komt, zodat ieder jaar uit de gemeentekas f 180.771,nodig zal blijken te zijn. Een en ander heeft natuurlijk gevolgen voor de gemeentebegroting 1981, hoewel sinds dit jaar al 155.000,werd vrij gehouden voor de gevolgen van de reconstructie. WADDINXVEEN Volgende week zal ook in Waddinxveen weer worden gecollecteerd voor de kankerbestrijding. Ondanks al lerlei goede geluiden ("Neder land is net zo ver op het terrein van de kankerbestrijding als Amerika") kunnen we toch niet heen om het getal van bijna 30.000 slachtoffers per jaar. Kan ker is nog lang niet overwonnen en kankerbestrijding is meer dan ooit hard nodig. "Je kunt en mag er niet om heen!", is ook het motto van de collecte 1980, waarvoor deze week door het Koningin Wilhel- minafonds (KWF) huis aan huis collectezakjes zijn verspreid. Tientallen collectanten zullen binnenkort weer aanbellen voor een bijdrage. Elk jaar wordt gehoopt dat de op brengst dit jaar weer hoger zal zijn dan vorig jaar. En wonder bo ven wonder lukt dat ook steeds. Vorig jaar was de opbrengst van de collecte in heel het land ruim 9 miljoen gulden, een record in het bestaan van de KWF. De grondslag voor de kankerbes trijding in Nederland werd gelegd door koningin Wilhelmina. In 1948 bestemde zij 2 miljoen gul den - het nationaal geschenk bij gelegenheid van haar gouden re geringsjubileum - voor de kanker bestrijding.Op 31 augustus van dit jaar staan we er bij stil dat Konin gin Wilhelmina 100 jaar geleden werd geboren. Dat is een goede reden om loyaal en royaal te zijn. Je kunt en mag er niet omheen, als we weten dat één op de vier Nederlanders aan kanker sterft. In 1978 waren dat ruim 17.500 mannen en ruim 12.000 vrouwen. Longkanker eist steeds meer slachtoffers. Maar ook borstkan ker is een gevreesde ziekte. Maar bijna 40 procent van de kankerpatiënten geneest. Wist u dat? En dat er meer dan 200 ver schillende onderzoeken lopen, die gemiddeld vier jaar duren? Onderzoek dat dóór moet gaan. Dat alleen door kan gaan als er voldoende geld is. Voldoende geld om ook in de toekomst de stijgende kosten te kunnen dek ken. Dit jaar moet het Koningin Wilhelmina Fonds ruim f 30 mil joen bijeenbrengen. Daarom zijn uw bijdragen zo hard nodig. Om die onderzoeken te kunnen voort zetten. En omdat het Koningin Wilhel- minafonds allerlei taken heeft op het gebied van voorzorg, voor lichting en begeleiding. Een zaak die ons allemaal aangaat. Daarom vraagt het Koningin Wilhelmina Fonds uw aandacht. KWF-afdeling Waddinxveen, Mauritslaan 17, tel. 2347. sprake was van strafrechtelijk hande len hebben B. en W. de betrokken personen op grond van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek (onrecht matige daad) aansprakelijk gesteld drag in de gemeente-begroting 1980 voor de schade. opgenomen. Daarom stellen B. en W. Tot op heden heeft generlei betaling de raad voor om voor deze herstel- plaatsgevonden. Het college is van oordeel dat hierin in dit geval niet kan worden berust en dat verhaal in rechte dient te worden uitgeoefend. som van f 250.000.-- (exclusief f 25.000.-- verwervingskosten). Over de inmiddels al bekritiseerde aan koop hebben B. en W. aan de volgen de week woensdagavond vergaderen de gemeenteraad het volgende meege deeld.’ Stein). Stemgerechtigd voor het ongebouwd roerend goed zijn alle ingelanden, die tenminste 1/4 ha. in hetzelfde kiesdis trict gelegen ongebouwd onroerend goed, waarover enige omslag wordt ge heven in eigendom, erfpacht, recht van opstal of vruchtgebruik hebben. Stem- WADDINXVEEN/BOSKOOP On- gerechtigd voor het gebouwd on der de streekgenoten die kandidaat zijn roerend goed zijn alle ingelanden, die gesteld als lid van het algemeen bestuur erfpachter, opstalhouder of vruchtge- (Verenigde Vergadering) van het water- bruiker zijn van een in hetzelfde kiesdi- schap De Gouwelanden bevindt zich strict gelegen gebouwd onroerend goed dat in de omslagheffing is betrokken naar een belastbare opbrengst ge bouwd van tenminste f 75, Dijkgraaf en heemraden gaan op 29 au gustus (besloten) en op 5 september verdeeld in de kiesdistricten II (Reeu- (openbaar) na of alle ingeleverde opga- wijk, Zuidzijderpolder, Middelburg, Tempelpolder, Broekvelden en Vetten broek) en 111 (Bloemendaal, Sluipwijk, Oukoop en Negenviertel, Willens en WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraad krijgt vol gende week woensdagavond twee voorstellen te maken die recht streeks te maken hebben met vernielzucht van Waddinxveense jongeren. In de eerste plaats vraagt het college van B. en W. aan de gemeente raadsleden akkoord te gaan met de pogingen om f 22.300.- op tafel te krijgen in verband met schade wegens vernielingen in het voormalige raadhuis aan de Zuidkade en in de tweede plaats is telijke dienst f. 5.000.- nodig om vernielingen op het dak van de openbare mr. A. de Roosschool aan de Wingerd te kunnen herstellen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1