EEN NIEUW PLAN VOOR ZUIDPLAS WOONWIJK b.v. waddinxveen STOP ZENIET IN DE DOOFPOT H9 lp Een jaar oude plan moet worden ingetrokken door raad VOOR RIOOLREINIGING, TELEFOON 01828-7994. Gezellig druk bij de Passage SLECHTHORENDE JONGEREN huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. GEMEENTERAAD Oefening bij postkantoor F fc’ r o Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter Heemskerk b.v. I I Bang&Olufsen Geautoriseerd B&Odeaier: onroerend goed Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828 - 2218 3 jaar garantie (LidNBMj in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 taxaties en adviezen Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1980 (zie ook elders in dit blad) besluiten dat er een nieuw plan wordt voorbereid. beraden. Op 19 september j.l. daarover .tïv' EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN. KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de morgenavond (donderdag 25 september) vergaderende ge meenteraad op het laatste nippertje voorgesteld het bestemmingsplan Zuidplas, dat in oktober vorig jaar was vastgesteld, in te trekken en te HET WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! julianastraat 6 - waddinxveen -01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 [ionbm! De Deense vormgevers van beeld en geimd Donderdag 25 september, raadzaal, 19.30 uur 36e JAARGANG No. 1685 Een beeld van de oefening van de PTT-bedrijfszelfbeschermingsoefening. (Foto: Weekblad Voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). Horend. JcngennXX^tnaaBt 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. 'LidNBM 3. wijziging van het bouwtempo van WADDINXVEEN Afgelopen zaterdag was het postkantoor aan de Kerkweg-Oost het toneel van een bedrijfszelIfbescNirmingsoe- fening. De vooronderstelling be stond uit het feit dat het gebouw door bommen was getroffen en dat verschillende PTT’ers ge wond waren geraakt. Deze moe sten worden gered uit het bran dende gebouw, waarna de EHBO de eerste hulp verleende. Er werd aan de oefening door 9 ploegen van verscheidene bedrijf sonderdelen van de PTT aan deelgenomen. De ploegen be stonden uit 8 redders en 5 Eh- bo’ers, onder leiding van het Hoofd Bedrijfszelfbescherming. Het team van Breda-Post ein digde op de eerste plaats. gaan vervangen omdat het geen goed- hernieuwd bestuurlijk overleg gevoerd. 1 I 1,1 1 vinden in de conclusies van het rap port. Met betrekking tot een aantal punten wijkt het standpunt van het col lege enigszins af van dat van de ambte lijke werkgroep. B. en W. zou in plaats van de in het rap port genoemde plancapaciteit van ca. 2300 woningen, uit overwegingen van flexibiliteit een plancapaciteit van 2250-2450 woningen willen hanteren. Van provinciezijde bestaan hiertegen Het nieuwe plan, dat het oude moet keuring kon verkrijgen van het provin- Het college kan zich over het algemeen ciaal bestuur, dient in ieder geval de volgende punten te omvatten: 1. verhoging van de plancapaciteit van 1800-2000 woningen naar 2250-2450 woningen; 2. verhoging van het percentage gesta pelde woningen van 10% naar 20%; 3. wijziging van het bouwtempo van 200 woningen per jaar en 400 wonin gen per 2 jaar in; 385 woningen in 1983, 380 woningen in 1984, 160 wo ningen in 1985 t/m 1993/1994 en het geen bezwaren, opnemen van een op dit bouwtempo toegesneden faseringsregeling in de plan voorschriften; 4. wijziging van de voorschriften zoda nig dat een uitwerking voor het ge bied van de Verlengde Zoetwater- laan alleen dan de aanleg van een Verlengde Zoetwaterlaan mag be vatten, wanneer de noodzaak daar toe wordt aangetoond; 5. wijziging van de differentiatie van de woningbouw naar financieringswijze van: 30% woningwetwoningen, 5% premie A-woningen, 40% premie B- woningen, 5% zgn. garantie- woningen, 20% vrije- sectorwoningen in: 40% woningwet woningen (incl. premie A- woningen), 40% premiewoningen (zowel huur- als koopwoningen), 20% vrije-sectorwoningen (incl. zgn. garantie-woningen); 6. Het bij het plan voegen van een nieuwe exploitatie-opzet. In de raadsvergadering van 10 oktober 1979 is vastgesteld het bestemmingsp lan ’’Wijk Zuidplas”. Dit bestemming splan is ter goedkeuring aan Gedepu teerde Staten gezonden op 21 novem ber 1979. Het plan is op 12 juni 1980 be handeld door de Provinciale Planologi sche Commissie. Deze commissie heeft Gedeputeerde Staten geadviseerd goedkeuring aan het gehele plan te ont houden, doch met het verzoek aan Ge deputeerde Staten om - alvorens op het bestemmingsplan een beslissing te ne men - met het gemeentebestuur overleg te plegen. In verband hiermede heeft er tussen het provinciaal- en gemeentebe stuur bestuurlijk overleg plaatsgevon den op 19 augustus 1980, welk overleg resulteerde in het instellen van een ambtelijke werkgroep die een nadere rapportage zou uitbrengen naar aanlei ding van de 5 door de P.P.C. genoemde hoofdbezwaren, t.w.: a. het bouwtempo; b. de woningdifferentiatie naar finan cieringswijze; c. het zoetwaterkanaal; d. de verkeersafwikkeling; e. de economische uitvoerbaarheid van het plan. Vorenbedoelde ambtelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de provinciale griffie, de P.P.D., de di rectie volkshuisvesting Zuid-Holland, de gemeente Waddinxveen en Stad en Landschap, heeft op 15 september 1980 rapport uitgebracht. Het college van B. en W. heeft zich over het uitgebrachte rapport uitvoerig V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1