Gemeente bezuinigt fors zelfs het kerstpakket moet verdwijnen de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Dat zit snor. Baas over eigen poen, plus prima procenten College maakt borst nat VOOR RIOOLREINIGING, TELEFOON 01828-7994. huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. HONDERD JAAR ST. VICTORKKERK ■■I j ..Rabobank UladdmxueenQ Snijden in ’’levendhout”, belastingen redelijkfors omhoog Wijk Zuidplas Nieuwe informatie- gids komt er nu aan feA K> Onafhankelijk Nieuwsblad Voor Direct Opvraagbaar Spaargeld. D.O.S dus. i1 Toch kunt u altijd direct aan uw geld komen! Direct Opvraagbaar Spaargeld noemen wij dat. Heemskerk b.v. Zo'n gewone spaarrekening geeft al meteen een prima rente. Bang&Olufsen N Geautoriseerd B&0 dealer. LidNBM in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 'EXPLOITATIE E. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. WADDINXVEEN het feit dat het gemeentelijk huishoudboekje voor 1981 sluit (net zo veel inkomsten als uitgaven) moet fors de broekriem Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 ^oonu^trouw™ "Waddinxveen worden aangehaald. Er moet maar liefst een kleine vier ton 378.565, I 'I f 4 J Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828)5594 WOENSDAG 8 OKTOB ER 1980 36e JAARGANG No. 1687 het totaal van bezuinigingen van het ge- verzorging levert ruim 28.000,op. I -- julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 Zondag 12 oktober, St. Victorkerk, Zuidkade, 10.00 uur meentefonds, de bezuinigingen bij de Dienst Openbare Werken en de Alge- men Dienst en de ons inziens niet ont- koombare stijgingen in volume en ge wenste uitzetting ten behoeve van en kele nieuwe taken, is het pakket als ge heel evenwichtig van samenstelling. Wij hebben daarbij moeten vaststellen, dat de begroting geen nieuwe rijksaansla- gen zonder verder te snijden in "levend hout” kan verwerken.” Duidelijk is dat het college van B. en W. niet de verwachting heeft dat er weer ruimte zal komen voor allerlei zaken. ’’Toch is - en wij vermelden het met Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 ^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<J De Deense vormgevers van beeld en geluid 3jaar garantie enige tevredenheid - het investeringsp lan, zoals dit nog geen twee jaar geleden is opgesteld en in feite geldig is voor de gehele zittingsperiode, vrijwel geheel uitgevoerd. Na jaren van forse vergro ting van de ruimte en besteding daarvan, zijn ook voor onze gemeente de magere jaren aangebroken. Van belang is te be houden wat is gerealiseerd en aandacht te besteden aan die zaken die in voor gaande jaren de speerpunten van het be leid zijn genoemd, te weten het welzijns beleid en het kernenbeleid”, aldus het college in de nota van toelichting die de begroting 1981 begeleidt. 75 mogelijk per 1 augustus 1981. Dit zal echter nog niet van invloed zijn op de uitgavenpost voor 1981, maar wel in la tere jaren doorwerken. Voor de kinde ren kan dit nauwelijks nadelig zijn. De i-"i op vangen, in het ziekenfondspakket zit deze mogelijkheid opgenomen. In het voorjaar heeft de 2e ronde van het herhalingsonderzoek op baarmoe derhalskanker plaatsgevonden. 868 da mes kregen daartoe een uitnodiging. 299 (34%) deelde mee niet aan het on derzoek deel te nemen voornamelijk omdat een dergelijk onderzoek reeds particulier plaatsvond of niet noodzake- was. 95 (11%) reageerrde niet op de uitnodiging. 474 (55%) werd onderzocht. vil, VTJJ - .vv< ^...y.v V... .x.^...^z w.. Jp. VZVW fyv >;sorganisaties, politieke partijen, 4 dinxveen bezuinigd in het komende sten, die bij elkaar een bezuiniging ople- J kerkelijke roeperingen, huisvrou- jaar. Eigenlijk op alles en nog wat, want er om precies te zijn) worden bezuinigd. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daar voorstellen voor gedaan, waarover de gemeente raadsleden zich eind deze maand gaan uitspreken. Er wordt op heel veel zaken in Wad- En zo wemelt het van kleine en grote po- - - - - - - i - - J 1- 11 1- - 1 veren van een kleine vier ton. Volgens zullen niet alleen vacatures blijven het college van B. en W. zijn voor Wad- open staan en onderhoud wat worden dinxveen de magere jaren aangebroken, uitgesteld, maar ook het kerstpakket De jaren 1979/1980 wordt een keerpunt voor het gemeentepersoneel schiet er in de gemeentelijke financiële huishou- bij in. Ze krijgen nu een kerstkrans en ding genoemd. De vooruitzichten waren dat levert de gemeentekas f 4.000,— en blijven dan ook somber. Het per- op. spectief is naar het oordeel van het col lege zelfs verder verslechterd. Forse be zuinigingen op de rijksbegroting werken nu eenmaal voor een deel ook door op de gemeentelijke begroting. ’LEVEND HOUT” B. en W.: ”Het aantal nieuwe investe- naar ken van het gemeentehuis. T In de nota van toelichting op de gemeentebegroting 1981 hebben J B. en W. meegedeeld dat de be- J loofde Sociale Wegwijzer zal wor- den opgenomen in de informatie- J gids van de gemeente, die waar- schijnlijk aan het eind van het jaar f X of begin 1981 zal uitkomen. Twee verpleeg tehuizen in WADDINXVEEN Het college heeft besloten - zo wordt herhaald in de nota van toelichting op de begroting 1981 - om gezien de enorme behoefte in de provincie, in het nieuwe bestemmingsp lan Zuidplas de mogelijkheid te bieden tot het stichten van één en zo mogelijk twee gezinsvervangende tehuizen. Het eerste tehuis is toegewezen aan de Alg. Stichting Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen en de signatuur van het tweede tehuis zal afhangen van het door de Provinciale Commissie Planning Dagverblijven en Gezinsvervangende Tehuizen gegeven advies en de plan- ningsverklaring die gebaseerd zijn op overleg met het Regionaal Overlegor gaan Zwakzinnigenzorg Zuid-Holland Oost. Het college -constateert dat de moei lijkheden t.a.v. de tandartsen zijn opge lost. Een ander probleem, ”de jeugdland- verzorging komt echter geen stap plaatselijke tandartsen kunnen dit vverder. Nog steeds is geen uitslag be kend van het onderzoek van de V.N.G. ter verbetering van de kostenbereke ning. Het aantal deelnemende kinderen neemt nog steeds af, de kosten nemen echter toe. Slechts de bijdragen van de Ziekenfondsen worden iets hoger, zodat de begroting 1980/’81 een bijdrage van f 1,24 per inwoner bedraagt. De ver houding inwoneraantal t.o.v. deelne- merspercentage loopt daarmee zo ui- téén, dat het college besloten heeft stap pen te ondernemen tot uittreding. Zo j WADDINXVEEN Het Wad- dinxveense gemeentebestuur J werkt samen met het Weekblad voor Waddinxveen en Drukkerij X j Veldwijk BV aan de uitgave van van A tot Z” zal heten. Enkele ja- j ren geleden werd al geprobeerd 1 tot de uitgave van zo’n gids te ko- men, maar dat bleef bij pogingen. I Verenigingen, besturen, onderwij- kerkelijke roeperingen, huisvrou- wenorganisaties, sportvereni- gingen en al die andere organisa- ties die actief zijn in de Wad- dinxveense samenleving worden X verzocht opgaven voor deze nieuwe informatiegids te verstrek- X ken aan de afdeling algemene za- X i u i_ HARTONDERZOEK J Bovendien is het niet nodig gebleken de ambtenaren jaarlijks aan een hartonder- zoek te onderwerpen, zodat daarmee jaarlijks bijna 12 mille wordt bespaard. Ook zal de koffie aan het rijkspolitie- personeel niet meer door de gemeente ringen hebben wij beperkt tot het worden betaald (kosten 1.200,ter- onze mening hoogst noodzakelijke. Ver wijl het zwembadcomplex het met een volgens is dan waar mogelijk bezuinigd; cassière minder zal moeten doen (be- wij zijn aan het snijden in’’levend hout” sparing 37.000,Over het zwembad niet ontkomen. Om toch een reëel slui- gesproken: gezien de bezoekersaantal- tende begroting aan te bieden, biedt ons len op de middaguren zal het overdekte college u een dekkingsplan aan, waarin zwembad voortaan op zondagmiddag belastingen en tarieven met een per- worden gesloten. Dat brengt f centage stijgen ongeveer overeenkom- 15.000,in het laatje. Het beëindigen stig de begroting 1980. Mogen deze ver- van de medewerking aan de schoolland- hogingen als redelijk fors overkomen, in 1 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1