Middenstand wil dat Waddinxveen inwoners in 1991 Rabobank de pater - makelaardij b.v. waddinxveen VANAF 20 OKTOBER SPAARFEEST BU DE RABOBANK Uladdinxueenrz 75 groeit naar 30 VOOR RIOOLREINIGING, TELEFOON 01828-7994. Gemeentelijke prognoses spreken over25.000 Waddinxveners over tien jaar Verkoop tentoon stelling Welfare spaarpremie bij GEMEENTERAAD .„„5 een spaarrekening ^@@1 meteen goed. v-Lokt sparen uit. Zaalvoetbal leerkrachten tegen Tokion Iedereen die binnen willopen is welkom! j/j Spaar dezeweekbijdeRabotenk. Dat loont. Wantbij 131 dêRabobankisNederlanddeze week vooral ookGevelland! Metleuke attenties voor bestaande en nieuwe spaarders, voor jong enoud. Ookdekalender ontbreekt niet, ditkeermet fraaie gevels jz van Nederland (zolang de r voorraadstrekt). R Dat is nu eenmaal de J traditie bij de Rabobank in jü de feestelijke Spaarweek van het jaar. Een goed begin is ons 1750waard. Elke nieuwe spaarder die in deze week bij de Rabobank opent,begint Als nieuwe f bij een inleg Onafhankelijk Nieuwsblad Jdpremie n Spaarc[er krijgt u bij een inlegj^vantenminste f 25,0üer van ons op de nieuwe rekening f750 r - - - I j^| Bang&Olufsen De Deense vormgevers van beeW en geluid 1 N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 y WOENSDAG 15 OKTOBER 1980 36e JAARGANG No. 1688 A Geautoriseerd B&O dealer: Heemskerk b.v. (LidNBMj in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 2 WQl Iffl VOORKOMING MISDRIJVEN Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Woensdag 15 oktober, gemeentehuis, 19.30 uur. ■a Middenstandsvoorzitter C. de Bas. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Archief). -jl o o O O O o o o q 3 jaar garantie WADDINXVEEN Het bestuur van de middenstandsvereniging Waddinxveen wil dat ons Gouwe-dorp in de komende tien jaar groeit naar een inwonertal van 30.000. Dat zijn er 5000 meer dan de gemeentelijke prognoses, die neerkomen op 22.000 inwoners op 1 januari 1983, 23.000 op 1 januari 1986 en 25.000 op 1 janu ari 1991. Waddinxveen had per 1 januari van dit jaar 21.366 inwoners. -i' - f.V... Weekblad voor Waddinxveen ACHTER DE FEITEN BINNEN EEN JAAR \Y i I J MJ Het ligt in de bedoeling dat de be leidsnota van de plaatselijke midden stand binnen een jaar op tafel ligt. De nota, die uitgaat van het huidige be leid van het gemeentebestuur, zal ge regeld worden bijgesteld. ”Dat is een eis van deze tijd. Op die manier ben je concreet en tastbaar bezig in deze leefgemeenschap. Met onze visie op de toekomst lopen we straks voorop, zodat politieke partijen en het ge meentebestuur houvast kunnen vin den bij onze zienswijze”, aldus mid denstandsvoorzitter C. de Bas tot slot.'Met de plannen tot het maken van een beleidsnota toonden alle aan wezige leden hun instemming. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 17 oktober om half elf zullen in de sporthal ”de Sniep” aan de Sniep- weg de leerkrachten van de prote stants - christelijke scholengemeen schap voor Mavo - L.T.O. "Koningin Wilhelmina” laten zien dat zij niet al leen voor de klas, maar ook op spor tief gebied hun mannetje kunnen staan. Daarom deze avond een wed strijd tegen het klasseteam van Tokion (Boonstoppel). Voorzitter C. de Bas van de plaatse lijke middenstandsvereniging zei op de gisteravond (dinsdag) in Party home gehouden ledenvergadering dat gewerkt gaat worden aan de opstel ling van een beleidsnota voor de ko mende 5 tot 7 jaar, waarin het ver langen dat Waddinxveen 30.000 in woners heeft in 1991 zal worden ver woord. De bedoeling van deze nota is om de toekomstvisie van de Wad- dinxveense middenstand een duide lijker gezicht te geven. ”We moeten niet langer achter de fei ten aanlopen. In Waddinxveen moet men weten wat wij als grote be langengroep allemaal willen”, aldus middenstandsvoorzitter De Bas. Hij constateerde dat door het nauwelijks meer groeien van onze gemeente en de dreigende stilstand in de woning bouw omdat er een ”gat” gaat val len tussen de woonwijken Zuidkade 1 en Zuidplas de groei uit de plaatse lijke middenstandsbedrijven is ver dwenen. ”We staan stil, daarom moet Waddinxveen sterker groeien. En in die visie staan we niet alleja. Ook het college van Burgemeester de Wethou ders is die mening toegtie n”. Voor de opstelling van Vrbeleidsnota van de middenstand zaden worden ingeschakeld het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (CIMK) en het Koninklijk Neder lands Ondernemers Verbond (KNOV), terwijl ook de binnenkort beschikbaar komende gegevens van het regionaal distributie-planologisch onderzoek van het intergemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland hier voor zullen worden gebruikt. ”Voor de nota zullen we ook ge sprekken gaan voeren met het plaat selijke midden- en kleinbedrijf en de in de woonwijken gevestigde ambach telijke bedrijven”, lichtte voorzitter De Bas gisteravond toe, daarmee dui delijk makend dat hij met zoveel mo gelijk partijen aan tafel wil zitten om gezamenlijke belangen te bespreken. In zijn visie weet de plaatselijke over heid met een beleidsnota beter waar men met de middenstandsvereniging Waddinxveen aan toe is dan nu het geval is. Hoewel de heer De Bas als zijn persoonlijke mening gaf in te kunnen stemmen met een groei tot 25.000 inwoners in 1991 vond hij het zakelijk gezien volkomen verant woord te pleiten voor 30.000 inwo ners in dat jaar. WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen van het vrijwillige welfarewerk van het Rode Kruis houdt komende zaterdag van j J 10.00 tot 17.00 uur weer de jaar- i lijkse verkooptentoonstelling in j J het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Verkocht wor den die dag uitsluitend door Wad- dinxveense chronisch zieken en J bejaarden gemaakte artikelen. De opbrengst komt ten goede aan het plaatselijke welfarewerk. Rabobank C3 4 11 18 25 5 12 19 26 6. 13. 20 27 7 14 21 26. 8 15 22 29 9 16 23 K 10 17 24 31

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1