DEZE WEEK SPAARFEEST BIJ DE RABOBANK de pater - makelaardij b.v. waddinxveen ’ie echt dicht? VOOR RIOOLREINIGING, TELEFOON 01828-7994. GEMEENTERAAD de feestelijke Spaarweek van het jaar. Een ffled begin is ons f750 waard. Elke nieuwe spaarder die in deze week bij de Rabobank opent,begint Als nieuwef bij een inleg' Iedereen die binnen wil lopen is welkom jkj SpaardezeweekbydeR^obank ^Datlocnt. - ZÜWantbij dêRabobank is Nederland deze week vooral ookGevelland! Metleuke attenties voor bestaande en nieuwe spaarders, voor jongenoud. Ook dekalender ontbreekt niet, ditkeer met fraaie gevels van Nederland (zolang de voorraadstrekt). Datisnueenmaal de traditie bij de Rabobank in Meerderheid van gemeenteraad legt besluit in plan vast Bngwegsloot moet gedempt worden doelde Van Beek op de beroepschrif- van andere mogelijkheden. 5 mille voor Welfarewerk een spaarrekening 7/alU| meteen goed. «Si spaarder krijgt, u bij een inlegV^kvan tenminste f 25,0(Jer van ons op de nieuwe rekening f750 Lokt sparen uit. huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. w Onafhankelijk Nieuwsblad Bang&Olufsen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 V WOENSDAG 22 OKTOBER 1980 .n Geautoriseerd B&Odealer: l in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. week om TUg- =0 Heemskerk b.v. Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 Dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 oktober, raadzaal gemeentehuis. J 36e JAARGANG—No. 1689 LidNBM een spandoek-foto in de raadzaal. onroerend goed ^>pen en verkopen ’axaties en adviezen weg in weuioui en de stemmingsplan Brugweg ’80. [WADDINXVEEN De gemeenteraad deed er vorige [woensdagavond vier uur over en had vier schorsingen nodig het besluit te nemen dat de sloot langs de zuidzijde van de B |weg in principe gedempt zal moeten worden. Op Pvda inclusief 7ider Anne van Gent en D’66 na koos de aoor CDA, WD SGP/HKV/GPV gevormde meerderheid voor het dempen van karakteristieke sloot, zoals dat staat in het vastgestelde be- Eymï Bewoners van de Brugweg actief met (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Hoofdkantoor: Kerkweg 161 UladdinxueenQ Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 .ai eekblad voor Waddinxveen van <*■*-*>—**» I r -j V De Deense vormgevers van beeld en geluid 3 jaar garantie M MINDER VER Hans Barth (D’66) ging hierin minder ver: hij wilde de sloot als ’uitwer- kingsgebied’ aanwijzen, waarover nog nader moet worden beslist. Bij het alsnog besluiten tot demping zou de procedure van de Pvda volgens Barth raad tot andere gedachten te bren gen, waren de Brugwegbewoners met een kleine vijftig afgevaardigden naar de raadszaal getogen. Zij zagen met leden ogen aan hoe de eerder betrok ken stellingen volledig intact bleven. Woordvoerder Evert Jan van Beek jr. omschreef na afloop het gevoel van velen als volgt: De deals waren al gemaakt. De raad durfde geen cen timeter naast de pot te plassen. Dus op naar Den Haag.” Met dat laatste namelijk tot grote vertraging leiden. Barth achtte het overigens niet denk beeldig dat gedeputeerde staten of de Kroon het huidige plan in zijn geheel afkeuren, omdat het sterk afwijkt van het plan dat ter visie heeft gele gen. In dat plan gingen B. en W. nog uit van een omleidingsweg. De fracties van CDA, VVD en HKV/GPV) steunden onverkort het voorstel van B. en W. VVD’er Fred de Ruijter merkte op dat men bij inspraak nu eenmaal niet iedereen ter wille kan zijn. Zowel CDA- fractievoorzitter Cees van ’t Hoog en SGP’er Dick Uitbeijerse was het grote aantal bezwaarschriften van de bewoners tegengevallen. Van ’t Hoog wees het amendement van de Pvda van de hand omdat hij geen ’valse verwachtingen’ wilde wekken bij de bewoners. Wethouden Paul van Schie (CDA) achtte het bij voorbaat afwijzen van de slootdemping door de bewoners ’onaanvaardbaar’. Juridisch en tech nisch gezien zag hij weinig in zowel het Pvda-amendement als de sugges tie van Hans Barth. Uitstel van de beslissing, zo dat al mogelijk zou zijn, achtte Van Schie zinloos: ’’Over vijf jaar krijg je toch weer de zelfde dis- kussie”. Bij de uiteindelijke stemming stem de de Pvda-fractie (incluis wethou der Van Gent) als enige voor haar eigen amendement. Hans Barth stemde zowel tegen het Pvda-amen dement als tegen het college-voorstel, zodat dit laatste met 11 tegen 5 stemmen werd aanvaard. ALTERNATIEVEN Het gisteravond genomen raadsbe sluit is nog geen definitief besluit tot demping. Formeel wordt alleen de planologische mogelijkheid daar toe geopend. B. en W. hebben de be voegdheid het plan nader uit te wer ken (lees: wijzigen). Bovendien werd de raad toegezegd dat de door de be woners aangereikte alternatieven (herinrichting in samenhang met ver keersmaatregelen) nader worden on derzocht. De raadsmeerderheid liet er echter geen twijfel over op dit moment meer te verwachten van de aanleg van een fietspad dan De socialisten en de democraat wil den in elk geval het slootgedeelte bin nen de bebouwde kom open houden, maar daar wilde de meerderheid niet aan. Zoals bekend is de toekomst van de Brugweg sinds vorig jaar veel be sproken en beschreven geweest. Niet alleen in het Weekblad voor Wad dinxveen, maar ook in de regionale dagbladpers, met name de Goudsche Courant, zoals moge blijken. In een laatste poging de gemeente- De Pvda-fractie, bij monde Charles Wijnen, wilde aanvankelijk de gehele sloot langs de zuidzijde open houden. Later ging de fractie op de lijn van haar wethouder Anne van Gent en D’66-raadslid Hans Barth zitten, die een fietspad buiten de bebouwde kom wèl aanvaardbaar achtten. Voorwaarde was dat er dan voor ’vervangend water’ diende te worden gezorgd. De Pvda stelde dat het nu al schrap pen van de sloot de inspraakmogelijk heden van de bewoners beknot. Er is namelijk geen beroep meer moge lijk als B. en W. aan dit uitgangspunt vasthouden. In een amendement bestaan stelden de progressieven voor de om gekeerde weg te volgen: vooralsnog de sloot handhaven en als het niet an ders kan later het fietspad opnemen. Omdat het dan een planwijziging be treft, zou er wèl beroep mogelijk zijn. WADDINXVEEN Het Welfarewerk van het Rode Kruis in Waddinxveen heeft afgelopen zaterdag in het Anne Frank-centrum weer een succesvolle verkooptentoonstelling gehouden. De opbrengst hiervan bedraagt 5.200, De prijzen van de loterij zijn gevallen op de volgende nummers: ie prijs 748 smyrnakleed, 2e prijs 461 pop, 3e prijs 516 2 muizen, 4e prijs 511 schilderij, 5e prijs 463 2 slopen, 6e prijs 585 parker penen7eprijs681 doos bonbons. De prijzen zijn af te halen bij mevr. R. de Bruyn-Vis, Stationsstraat 2, tel. 3372. Telefoon alle kantoren 01828-4566 - julianastraal 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 ten die nu zullen worden ingediend bij gedeputeerde staten en bij de Kroon. 7 14 21 2b. 8 15 ?2 9 16 23 X. 10 17 24 31 'S)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1