botsing de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Toen Waddinxveen Rabobank O nog een dorp was Ik zegje bank moet dicht in de buurt zijn. Dode bij Weekblad voortaan huis-aan-huis frontale 55 foi828-7994 Nieuw boek van C. Neven Advertenties nu in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude EUCEOT Isolatie nu nog met rijkssubsidie! jBi| NijhoFs Glashandel b.v. EO-man P. Stolk dirigent Vox Jubilans Onafhankelijk Nieuwsblad Buurtbank. RIOOL k^VERSTOPTTJ Inderdaad. Geld moet u bij de hand hebben. Betalingen moet u even kunnen regelen. En daarom moet uw bank dicht in de buurt zijn. Voor de Rabobank hoeft u niet ver te gaan... Autobedrijf BOONSTOPPEL b.v. KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN I MM VUdNBMj onroerend goed kopen en verkopen ifaxaties en adviezen Centrum van fabrikage import en verkoop ma boot BODEGRAVEN Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 8 APRIL 1981 voor Waddinxveen verschijnt met in- I in onroerend goed scfiielandweg 7 telefoon 01828-3822 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 '®555S BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE ra 36e JAARGANG No. 1712 Oranjeiaan 21Waddinxveen Showroom Jul. v. Stolberglaan Tel. 0 1828-2344-2350. een oplage van meer dan 14.000 exemp laren, waarmee 22.000 Waddinxveners, 14.000 Boskopers en 5.000 inwoners van Hazerswoude-Dorp worden be reikt. Dat is een uit 41.000 mensen be staande schare trouwe lezers van beide nieuwsweekbladen, die dagelijks ook aan nieuwsuitwisselingen gaan doen. Beide kranten hebben verklaard dat de kwaliteit van de nieuwsvoorziening op hetzelfde hoge peil zal blijven als men gewend is en dat niet gesleuteld zal gaan worden aan de identiteit van de twee gerenommeerde nieuwsweekbla den, die worden vervaardigd door va klieden die Waddinxvener zijn met de Waddinxveners en Boskoper met de Boskopers. Het Weekblad voor Waddinxveen is en blijft dan ook de grootste etalage van de plaatselijke middenstand, de grootste vacaturebank van het plaatselijke be drijfsleven, de brenger van verreweg de meeste familieberichten en middels de rubriek ’’Gemeente Waddinxveen” de enige brenger van officiële bekendma kingen en mededelingen van het ge meentelijk erf. Naast het driekwartdeel van de Waddinxveners dat het Week blad voor Waddinxveen al kreeg om dat ze er op geabonneerd was begroe ten we vandaag ook hartelijk de overige Waddinxveners, waarvan we hopen dat ze wekelijks met evenveel plezier ons nieuwsblad zullen lezen. WADDINXVEEN De 38-jarige di recteur W. E. van Etten uit Heemstede is maandagmorgen bij een verkeerson geval op de Henegouwerweg om het le ven gekomen. Een mede-inzittende, de 35-jarige W. G. Filippo uit Leiden, is le vensgevaarlijk gewond opgenomen in het Goudse Bleulandziekenhuis. Rijdend in de richting Gouda - op het rechte stuk van de Henegouwerweg bij het gemaal - is het slachtoffer door nog onbekende oorzaak op de andere weg helft gekomen waar hij frontaal botste op een tegemoetkomende zware vuil niswagen van de firma Zegwaard. De bestuurder hiervan bleef ongedeerd. Uit een sporenonderzoek bleek dat zo wel de chauffeur van de vuilniswagen als de bestuurder van de auto hebben geremd. Vermoed wordt dat beiden zich hebben gehouden aan de daar gel dende maximum-snelheid van 80 ki lometer per uur. Als gevolg van het verkeersongeval, dat even na elf uur gebeurde, ontstond er op de Henegouwerweg een grote ver keerschaos. De politie leidde het ver keer gedurende enkele uren om. In die tijd werden de volkomen vernielde per sonenauto en de zwaar l vuilniswagen weggesleept. WADDINXVEEN - Eind deze maand verschijnt het door de Waddinxvener C. Neven ge schreven boek ’’Toen Waddinx veen nog een dorp was”. Dit 160 pagina’s tellende en 150 fo to’s omvattende boek is een uit gave van de vorig jaar een halve eeuw bestaande boekhandel Burger aan de Dorpstraat. De 1 r r» a r\ q gaat kosten, is verzorgd door en aan Het Weekblad voor Waddinxveen in Waddinxveen en de sinds 1976 be- het Boskoopse staande Gouwe Koerier hebben samen van de krant in mei 1945 heeft gefunc tioneerd. Voor het voortaan vrij ver- TEL.01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 Ook voor enkel- en figuurglas. Snelle levering. Vakkundig geplaatst. Vraag inlichtingen. D. van Schagenplantsoen 8 Tel. 01828-2864 1 L WADDINXVEEN Het Weekblad ampele overweging gekozen om daar- nieuwsblad De Gouwe Koerier, eind 1."... 2_- mee tegemoet te kunnen komen aan de vorige week afgesloten overeenkomst gang van vandaag huis-aan-huis in heel in die richting levende wensen en om waardoor het mogelijk is geworden dat Waddinxveen. Dat betekent dat er een het Weekblad voor Waddinxveen nog middenstanders, bedrijfsleven en parti- einde is gekomen aan het abonnemen- het Weekblad voor 1 verder te kunnen uitbouwen. culieren voortaan kunnen adverteren in tensysteem zoals dat sinds de oprichting Aan de gratis huis-aan-huisverspreiding twee kranten tegen één tarief. wordt ook nog een dimensie gegeven door de met Drukkerij Taat BV in Bos- van bestaande aan uitgave, die voorlopig f. 24,90 gaat kosten, is verzorg»’ Repro-Holland in Alph beschadigde den Rijn. ’’Toen Waddinxveen nog een dorp was”, dat is voorzien van een door burgemeester mr. A.G. Smallenbroek geschreven voorwoord, beschrijft de geschiedenis van ons Gouwe-dorp vanaf de dertiende eeuw en wel aan de hand van heel boeiend fotomateri aal uit de verzameling van de heer J. Oskam. De oude Waddinxveense wegen, het oude dorp, St. Joris en ’t Regthuys, wagenmaker Verheul, de oude school op het Dorp, de weg door de Zuid- plas, de Noordeynssen herenwech, de kerkelijke (Kerk)straat, ’t Predi cants Huys, de kade van Jan Dorre- ken, de weg naar de kerk, de smidse van K. de Rooij, de kinderen in vroe ger tijd, het postkantoor, de muziek herberg, de trein, het laagste sta tion, de autobusondernemer Buite laar, het kanaal, het Waddinxveense silhouet, de Noortgoutcade, de Waddinxveense papiermolens, de scheepmakers, het Huybertsverlaat, de oudste laan, de stoomboot, het raadhuis, de Overtoom, de fabriek van Kempkes, de Eerste Waddinx- veensche Stoommeubelfabriek, De Walvisch, de Kromme Esse, het Jaag pad, de spoorbrug, de Nieuwe Baars, de weg naar de tegenwoordige hef- brug - het zijn allemaal onderwerpen die uitgebreid in het boek van de heer Neven aan bod komen. Ze worden boeiend, informatief en prettig leesbaar door hem beschre ven. De Waddinxvener ziet met ’’Toen Waddinxveen nog een dorp was” zijn tweede boek verschijnen. In 1978 verscheen het door hem ge schreven en door de Kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeen te uitgegeven boek ”Omme ’t Woort Gods” over de kerkhistorie van Wad dinxveen in dejaren 1233-1657. WADDINXVEEN Het be stuur van de Hervormde Ge mengde Zangvereniging Vox Ju bilans heeft de heer Pieter Stolk, hoofdmedewerker muziek bij de Evangelische Omroep (EO) in Hilversum, benoemd tot haar nieuwe dirigent. Hij neemt op dinsdag 19 mei de plaats in van ga- stdirigent Willem Doornebal, die sinds het najaar van 1980 de scep ter zwaait over het befaamde Waddinxveense koor, dat zien toen plotseling geplaatst zag voor het vertrek van dirigent Jan Bonefaas. Dit is de omslagfoto van het door de heer C. Neven geschreven boek "Toen Waddinxveen nog een dorp was". Te zien is de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. De fotograaf stond met zijn rug naar de brug over de Gouwe. wordt ook nog een dimensie gegeven spreiden van ons nieuwsweekblad is na koop, uitgeefster

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1