18.30 tot 20.00 uur njMr. Opticien J.Grit Contactlensspecialist AN.V.C-Audicien F.I.D.A. Een bril van Grit... die staat... die zit. de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Verbouwing van Huize Souburgh toch uitgesteld ’’Lintjes” voor drie W’veners 4 MEI 5 MEI 01828-7994 EUCEOTl 01828-7994 WIJZIGING OPENINGSTIJDEN De openingstijden op de koopavond zijn m.i.v. 1 mei a.s. gewijzigd. Deze zijn nu van Algemene Bank Nederland NV Nederlandse Middenstandsbank NV Postkantoor Rabobank Spaarbank Rotterdam 30 APRIL Inschrijven Bejaardenreis Een dominee, een fabrieksdirecteur, een touringcarchauffeur b' n’ Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter o* RIOOL VERSTOPT? Autobedrijf BOONSTOPPEL b.v. 1 VLOERBEDEKKING onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 2- Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 In het gemeentehuis fotografeerden we vanmorgen (woensdag) ds. Joh. Verwelius als Ridder in de Orde van BEL: I schielandweg 7 in onroerend goed telefoon 01828-3822 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN. KANTOOR ORANJELAAN 9. TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. i WOENSDAG 29 APRIL 1981 36e JAARGANG No. 1715 volgende week terecht bij reis- en passagebureau Van Ginkel BV in he* winkelcentrum ”de Passage”. De op de eerste woensdag in juni te houden bejaardenreis (deelnamekos ten f 28,- per persoon), gaat in de richting Noord-Brabant. Er zal onder andere een rondvaart door de Bies- bosch worden gemaakt. Oranjelaan 21Waddinxveen Showroom Jul. v. Stolberglaan Tel. 0 1828-2344-2350. WADDINXVEEN Na de succes volle inschrijvingsdagen voor de op woensdag 3 juni te houden jaarlijkse bejaardenreis, welke dagen dinsdag in het Anne Frank-centrum en woens dag in Huize Souburgh zijn gehou den, kunnen de Waddinxveense be jaarden die nog niet in de gelegenheid waren zich op te geven tot en met r Gouda. Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda. Winkelcentrum Bloemendaal 41tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel. Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. WADDINXVEEN De vorige week woensdagavond vergaderende ge meenteraad heeft toch nog geen beslissing genomen over het ingrij pende, 9 miljoen gulden kostende, verbouwingsplan voor het bejaarden tehuis Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. De raadsleden ble ken huiverig voor de financiële consequenties. De verzorgingsprijs per persoon per maand zal na de verbouwing 2745 gul den bedragen. Voor 1981 is dit bedrag 1946 gulden. Volgens de algemene bij standswet blijft de gemeente na het ge reedkomen van de verbouwing van Huize Souburgh in 1984 zitten met een eigen bijdrage van circa 150.000 gulden per jaar en dat vond de raad wel wat veel. B. en W. kregen de opdracht van de raad om de problemen nog eens met het bestuur van de stichting van Huize Souburgh te bespreken. Nieuwbouw en renovatie van het huis kosten negen miljoen gulden en de ge meenteraad werd gevraagd zich garant te stellen voor de sluiten lening. Het CDA zou minder bezwaren tegen een verzwaring van de lasten voor de ge meente hebben, als het aantal bedden Oranje-Nassau en touringcarchauffeur J. Romeijn met zijn bronzen ere-medaille. Op de foto gingen ook hun echtgenotes en loco-burgemeester A. H. van Gent. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). hebben vorig jaar allemaal wat te vieren gehad. Ds. Joh. Verwelius ging na een loopbaan van bijna 40 jaar met emeri taat, de heer H. Glasbeek stond er bij stil 50 jaar in dienst te zijn van het door zijn vadergestichte bedrijf en de heer J. Romeijn vierde zijn 40-jarig jubileum als toeringcarchauffeur. Zie verder el ders in dit Weekblad voor Wad dinxveen. WADDINXVEEN Een dominee, een fabrieksdirecteur en een touringcarchauffeur hebben in i Waddinxveen aan de vooravond j van de verjaardag van koningin I Beatrix een koninklijke onder- I scheiding toegekend gekregen. Zo werd de hervormde predikant ds. Joh. Verwelius (65) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, smaakte directeur H. Glasbeek (64) van de BV Apparaten- en Machinefabriek H. Glasbeek jr. aan de Noordkade het ge noegen de gouden ere-medaille in de Orde van Oranje-Nassau te krijgen en was de touringcarchauffeur bij Brou wer's Tours in Noordwijk - dat in 1976 het Autobusbedrijf Gebroeders Buite laar overnam - J. Romeijn (55) ingeno men met zijn bronzen ere-medaille ver bonden aan de Orde van Oranje- I Nassau. De versierselen behorend bij het rid derschap en de bronzen medaille zijn vanmorgen (woensdag) op de revers ge speld van de Waddinxveners ds. Verwe lius en de heer Romeijn. Dat gebeurde door loco-burgemeester A. H. van Gent in het gemeentehuis. De derde 1 koninklijk onderscheiden plaatsgenoot, de heer Glasbeek, werd per brief en te- legrafisch op de hoogte gesteld van het I hem toekomende "lintje”, omdat hij I juist dit weekeinde volkomen onwetend a hiervan met vakantie naar Spanje is ge- I gaan. De drie koninklijke onderscheidingen die vandaag in Waddinxveen zijn toege kend zijn er weer minder dan in de jaren daarvoor. In het gemeentehuis kregen j in 1980 vier Waddinxveners een schou- derklopje van de koningin, in 1979 wa- ren dat er vijf en in 1978 maar liefst tien. J De nu onderscheiden Waddinxveners in Huize Souburgh mag worden uitge- bereid, maar hierop is de provincie te gen. De PvdA-er D. Lont zou graag zien dat het stichtingsbestuur met alter natieve voorstellen zou komen. Het SGP/GPV/HKV-raadslid A. van Doorn betreurde het ten zeerste dat er door de raad nog geen beslissing werd genomen. Mede als voorzitter van het stichtingsbestuur van Huize Souburgh wees hij er op, dat de provincie heeft gewezen op de noodzaak van renovatie, omdat het bejaardentehuis sterk verou derd is en niet meer aan de eisen vol doet. B. en W. bepleitten te vergeefs het doorgaan van de renovatieplannen, om dat er nauwelijks alternatieven aanwe zig zijn. De raadsleden wilden er in meerderheid nog niet in meegaan. BEL:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1