niet toelaatbaar iWWfp Illlllli41 II de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Weren mannen is MOEDERS Nieuwe cursussen bij het Gouwe College 01828-7994*] dus naar PERU-EXPOSITIE 5’ tichtingsbestuur PETRA, PETRA, PIA EN HET BRUGFESTIJN ’81 MOEDERDAG... SPOEDVERKOOP Onafhankelijk Nieuwsblad B Ijournc drogisterij «parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen fleur en geur voor winkelende ZATERDAG 9mei op dewssAGir RIOOL LverstoptpJ KOOP RECHTSTREEKS UW F- ORGEL OF PIANO r IN BODEGRAVEN telefoon 01828-3822 in onroerend goed schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen BEZOEKT ONZE TOONZALEN OF VRAAGT BROCHURE Centrum van fabrikage import en verkoop J ieder uur delen wij bloeiende plantjes uit aan bezoeksters van ons passage winkelcentrum ook voor u een extra moederdagkado. VAN 10.00 TOT 16.00 UUR Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Hl PASSAGE WINKELCENTRUM WADDINXVEEN TEL. 01726-12541 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. BODEGRAVEN KERKSTRAAT 2-28 HOOGSTBELANGRIJKE ONDERHANDSE ZORG DAT UW STEM VOOR DE VVD NIET VERLOREN GAAT! Kunt u op 26 mei niet stemmen? GEEF ONS DAN UW VOLMACHT. Bel vóór 12 mei aanstaande tel. 2347, Afdelingsbestuur Waddinxveen. Donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei (9.00-12.00,14.00-17.00, 20.00-22.00 uur), raadzaal gemeentehuis. 36e JAARGANG No. 1716 WOENSDAG 6 MEI 1981 gastvrouwen Petra, Petra en Pia. Ge drieën zijn ze door het bestuur van het winkelcentrum aangetrokken om iede reen in en buiten Waddinxveen door drongen te laten zijn van het twee daagse festijn in één van de oudste win kelcentra van Waddinxveen. Deze week is met de publiciteit daarvoor een begingemaakt. WADDINXVEEN Vrijdag 5 en za terdag 6 juni 1981 wordt voorde vierde maal door de winkeliers aan de voet van de Waddinxveense hefbrug de jaar markt "Brugfestijn ’81’’ gehouden. Voor dit spektakel, dat naar wordt ver wacht weer tienduizenden bezoekers zal trekken, wordt in deze mei-maand belangstelling gewekt door de Brug- Een aantal cursisten haakt daarvan af, terwijl de capaciteiten om resultaat te boeken echt wel aanwezig zijn. Bij het onderwijs aan volwassenen gaat men er steeds vanuit zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk kansen te geven. In verband hiermee ziet het Gouwe College in een schakelklas een oplos sing voor dit probleem. Zo’n schakel klas is dus bedoeld voor mensen die hun studie wat rustiger verloop willen geven én voor hen die nog niet direkt met d "echte” MAVO willen beginnen, maar eerst hun kennis van vroeger wat willen ophalen. Zo kan men dan terecht van schakelklas spreken: een schakel tussen basisschool en MAVO. De "opstapcursussen” die het Gouwe College tot nu toe met veel succes gaf, bleken wat kort te zijn én omvatten al leen de vakken rekenen en taal. De Schakelklas kent meer vakken en vraagt wat meer tijd. Voor het schakeljaar staan 2 korte ochtenden in het rooster: 2 morgens van 2x3 kwartier les. Er wordt les gegeven in 4 vakken: Neder lands - Rekenen - basis-Engels en maat schappelijke vorming en studiebegelei ding. De lessen zijn zo ongedeeld, dat de cur sist een minimum aan Ruiswerk heeft. O een ontspannen manier kan men kennis maken met de school, geleidelijk aan weer leren studeren en de mogelijkheid vaststellen of een combinatie van WADDINXVEEN uur (schakelklas) en 21.00 uur (HAVO) en op woensdag 10 juni om 21.00 uur in het schoolgebouw aan de Prinses Bea- trixlaan om 20.00 uur (schakelklas) en 21.00 uur (HAVO). Voor kinderopvang zal gedurende het cursusjaar weer worden gezorgd. De conrector van het Gouwe College in Waddinxveen is de in Reeuwijk wo nende heer P. Bouwman. Met de schakelklas basisschool-dag- MAVO, waarvan de lessen zullen wor den gegeven op dinsdagochtend en vrij dagochtend, terwijl nog niet vast staat hoe de verdeling van de vakken over de ochtenden zal zijn, wordt in het nieuwe gestart, omdat voor nogal wat cursisten het huidige tempo van de dag-MAVO - een 3-jarige opleiding van tweemaal drie kwartier les per week per vak - erg h00gligt. vaststellen of een school en huishouding of baan mogelik is. In dit voorbereidende jaar kan de cursist zellf bepalen of hij/zij de MAVO-opleiding wel de geschiktste onderwijsvorm voor hem/haar indt. HAVO Met ingang van het nieuwe schooljaar - 24 augustus - zal hel Gouwe College bij voldoende belangstelling een HAVO- afdeling voor volwassenen van start gaan. Of er een volledig pakket gegeven gaat worden hangt af van de belangstel ling voor de diverse vakken, maar een dagochtend zijn, dat de lessen Neder lands en Engels vermoedelijk op maan dagmorgen van 8.40-11.50 uur zullen worden gegeven en dat in Waddinxveen in één pakket zullen worden aangebo den: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis en Aardrijkskunde. ENGELSE LES Het Gouwe College krijgt nog wel eens het verzoek: "'Waarom geen eenvoudig Engels voor ouderen?” Een deelcertifi caat Engels op MAVO-niveau vindt men niet zo nodig, maar wel wil men wat Engels kunnen lezen en spreken. Op reis en vakantie is enige kennis van het Engels erg gemakkelijk. Ook voor het tv-programma en de dagelijkse be richtgeving is enige kennis van het En gels erg welkom. Het Gouwe College gaat nu na of het aan deze grope belang- stellennde tegemoet kan komen. WEGENS LIQUIDITEITSMOEILIJKHEDEN van omvangrijke partij exclusieve Perzische en Oosterse tapijten, waaronder vele buitengewone maten. II I.o.v. één onzer participanten zou wegens liquiditeitsmoeilijkheden van een gerenommeerde Oriënt-importfirma een grote partij tapijten worden verkocht. De verkoop zal slechts 1 dag worden gehouden en wel op ZATERDAG 9 MEI A.S. VAN 10.00-16.00 UUR. Alle tapijten worden verkocht onder garantie van echtheid. Certificaten van echtheid worden bij elk tapijt geleverd. Let opU betaalt géén veiiingkosten. i; De verkoop zal plaatsvinden: i; VERENIGINGSGEBOUW HET TREFPUNT Stationsstraat 16 - Waddinxveen - Telefoon 01828-2578 s Dat heeft het bestuur van De Bonke- laar en de twee ketelhuizen in Waddinxveen-Noord in een eerste reactie laten weten op de door het Weekblad voor Waddinxveen in brie ven bekritiseerde gang van zaken tij- van de dagschool is altijd mogeiijk. De cursist kan net als op de MAVO in deél- certificaten studeren. Als men 6 certifi caten heeft kan men die inwisselen voor het diploma. Met het HAVO-diploma kan men aan diverse hogere beroepsopleidingen ver der studeren. Op de komende informatie-avonden cursusgeld, enz. worden meegedeeld. Wel is al bekend dat de lestijden ver- WADDINXVEEN Een schakelklas basisschool-dag-MAVO (l jaar), een dag-HAVO voor volwassenen (3 jaar), textiele werkvormen en En gels voor ouderen en 65-plussers. Dat zijn de nieuwe studiemogelijkhe den van het Gouwe College. Deze Goudse stichting, die is ontstaan in de provincie Zuid-Holland en dag- en avondonderwijs voor volwassenen verzorgt, staat in Waddinxveen aan de vooravond van het derde seizoen. Een derde seizoen overigens in een nieuw gebouw. Eind deze maand wordt de houten noodgebouw aan de Mozartlaan verruild voor het ste nen schoolgebouw aan de Prinses Beatrixlaan, waarin de protestants- christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO "Koningin Wilhel mina” gehuisvest is geweest. De nieuwe cursussen gaan van start in dag 20 mei aan de Mozartlaan om 20.00 de tweede helft van augustus. Maar eerst worden er nog informatie- en in- schrijfavonden gehouden op wooens- WADDINXVEEN Het door de heer A. de Rijke voorgezeten dage lijks bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum ’’Wad dinxveen” acht het niet toelaatbaar en schadelijk voor de georgani seerde vrouwenactiviteiten èn voor de naam van de stichting dat de Werkgroep Vrouwenemancipatie Waddinxveen op openbare bijeen komsten in gebouwen van de stichting mannen weert. waardoor dergelijke gevallen niet meer kunnen voorkomen. De onder verantwoordelijkheid van de stichting werkende Werkgroep Vrou wenemancipatie Waddinxveen heeft in middels bij monde van Inger van Gessel combinatie met een andere afdeling dens het op donderdagavond 23 april in verklaard geen reden te zien om terug De Bonkelaar gehouden politiek vrou- te komen op het tot nu gevoerde beleid, wenforum. Bezoekers van het manne- dat in doelstellingen en werkwijze is te lijk geslacht, waaronder een journalist rug te vinden. en drie gemeenteraadsleden, werden Dit beleid wordt door de gehele werk- toen geweerd. groep gedeeld. Het ligt dan ook nog steeds in de bedoeling dat de op woens dagavond 27 mei in De Bonkelaar te houden grote afsluitavond, waar de to- r -1 een bespreken, zegt het ten zeerste te be- stuk gemaakt over en voor vrouwen en -J— J~ hun lichaam, alleen toegankelijk zal moedelijk maandag-, dinsdag en woens- mancipatie Waddinxveen mannen zijn voor vrouwen, zoals al twee seizoe- x - -- - --k krijgt dan ook van het dagelijks bestuur "Lezers Schrijven” in dit Weekblad een voorstel om regels vast te stellen, voor Waddinxveen). De Stichting Jeugd- en Jongerencen trum "Waddinxveen”, die donderdaga- zullen lestijden, vond 21 mei de kwestie uitvoeriger zal neelgroep Proloog optreedt met treuren dat de Werkgroep Vrouwene- - Waddinxveen mannen heeft geweigerd. Het algemeen bestuur nen het geval is. (Zie verder de rubriek voorstel om regels vast te stellen, voor Waddinxveen).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1