de pater - makelaardij b.v. waddinxveen I Gemeente draagt Bethel school over aan bestuur D Rabobank S Toer’ns anders”boekje cadeau. roiu.if2 Mr. Opticien J.Grit Een bril van Grit... die staat... die zit. weren van mannen |oi828-7994 3 o 36e SPORTWEEK WADDINXVEEN Complex Heggewinde 22a groot genoeg Raad over Onafhankelijk Nieuwsblad gotiek Cadeau voor nieuwe en bestaande spaarders. Iedereen die tenminste f 25.- op een bestaande of nieuw te openen spaar rekening stort, krijgt het boekje ”Toer ’ns anders” cadeau (zo lang de voorraad strekt). Nieuwe spaarders f.7.50 premie. N 2 I VLOERBEDEKKING I VUIL? L\ telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen y Gouda. Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda. Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 01828-4303. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 13 MEI 1981 de Stichting 3 F 1 kV' te kennen, aldus B. en W. F 0039 I Speciale Spaaractie van de Rabobank! Bel het secretariaat: Tel. 2347 Afdelingsbestuur Waddinxveen. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. In de gemeenteraadsvergadering van volgende week woensdagavond zullen Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 ZORG DAT UW STEM VOOR DE VVD NIET VERLOREN GAAT! Als u zo graag onze affiche wilt hebben SCHEUR HET DAN NIET VAN DE BORDEN. Bel ons dan even. Wij bezorgen het u gaarne thuis. VVD - AFDELING WADDINXVEEN Telefoon 6793 of 2347 Kunt u op 26 mei niet stemmen? GEEF ONS DAN UW VOLMACHT. Zaterdag 16 mei - Zaterdag 6 juni 1981 Öe JAARGANG No. 1717 1 aona woordelijkheid van Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen werkende Werkgroep Vrouwenemancipatie Wad dinxveen georganiseerde open bare vrouwenforumavond. Deze speciale spaaractie \>- - - duurt van 18 mei t/m 12 juni. WADDINXVEEN De volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad gaat de verbouwde en uitgebreide hervormde Bethel school voor kleuter- en lager onderwijs aan de Heggewinde 22a, met de hierbij behorende grond (2839 m2), officieel in eigendom overdragen aan het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen. De hier voor benodigde waarborgsom is al door het hervormd schoolbestuur aan de gemeente overgemaakt. Voor de bouw van een hervormde kleuter- en lagere school in Waddinxveen-Noord verleende de ge meenteraad al zijn medewerking op 18 april 1974. Er kwam toen een tijdelijke huisvesting voor zowel de lagere Bet helschool (die met het onderwijs startte op 1 augustus 1974) als voor de Bethel- kleuterschool (die op 1 augustus 1975 met het onderwijs startte). Dat er naar werd gestreefd om de Bet- helscholen onder te brengen in de protestants-christelijke kleuterschool De Kleine Basis aan de Lindengaarde, welke kleuterschool onderdak zou krij gen in de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool, werd bepaald in de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober 1977. Daartoe zou De Kleine Basis worden uitgebreid en verbouwd. Met deze gebouwelijke integratie van het kleuter- en lager onderwijs stemden alle betrokkenen in. Nu het college van Gedeputeerde Sta ten desgevraagd heeft verklaard dat het bestuur van de kleuterschool De Kleine Basis blijvend heeft opgehouden het schoolgebouw aan de Heggewinde 22a overeenkomstig zijn bestemming te ge bruiken, welke verklaring inmiddels is ingeschreven in de ’’openbare regi sters”, is de eigendom van het gebouw en de bijbehorende grond overgegaan op de gemeente. De Kleine Basis is per 1 augustus 1979 uit het perceel Heggewinde 22a getrok ken, terwijl de hervormde Bethelschool reeds vanaf dat monjent - ook tijdens de verbouwingswerkzaamheden - in dat gebouw is ondergebracht. De verbou wing en uitbreiding van de school kwam in oktober 1980 gereed. Toen is ook de hervormde Bethelkleuterschool naar dat gebouw overgegaan. OMVANGSCHOOL Voor alle nieuwe spaarders wordt bovendien een spaarpremie van f 7.50 bijgeschreven op de nieuwe te openen spaarrekening, bij een minimum eerste storting van f25.-. school van geringere omvang kan zijn dan aanvankelijk werd vastgesteld. Het bouwplan is zodanig opgezet dat even tueel later een vijfde lokaal kan worden aangebouwd. EBEN HAËZERSCHOOL De hervormde Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekenskade-Oost krijgt van de volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad toestemming een stereo radio-cassetterecorder te kopen voor de prijs van f 562,-. Het gaat hier om de eerste aanschaffing. GEREFORMEERDE SCHOOL De gereformeerde school aan de Sta- ringlaan kan na volgende week woens dagavond rekenen op in totaal f 2.374,52 voor de aanschaffing van meu bilair en leer- en hulpmiddelen. Het be treft hier de aanschaffing van 10 leerlin gensets, verband houdende met de stij ging van het aantal leerlingen per 1 au gustus en de aanschaffing van leer- en hulpmiddelen ter vervanging van gesto len materiaal. De school met onderwijs naar de leer van de Gereformeerde Kerken in Ne derland beschikt momenteel over 110 sets. Nu kan worden aangenomen dat het aantal leerlingen per 1 augustus zal toenemen tot boven de 110 lijkt het col lege van B. en W. het redelijk deze sets met 10 aan te vullen. Met betrekking tot het verzoek om leer- en hulpmiddelen van het school bestuur merken B. en W. aan de raad op dat de gemeente en de schoolbestu ren geen verzekering tegen diefstal heb ben gesloten, dit in hoofdzaak in ver band met de zeer hoge premies die be taald zouden moeten worden. Mede ge let op het feit dat het hier bijna uitslui tend verbruiksmateriaal betreft, waar bij uiteraard geen sprake is van afschrij ving, ware een volledige vergoeding toe Sindsdien is er toen ook geregeld ge sproken over de omvang van de her vormde Bethelschool. B. en W. hebben daarover aan de gemeenteraad het vol gende opgemerkt. Er werd destijds me- nog de volgende voorstellen worden be- dewerking verleend voor een 2-klassige kleuterschool en een 6-klassige lagere gen vakonderwijs aan de bijzondere school. Voor het kleuteronderwijs heeft men nu de beschikking over 2 werklo kalen en 1 speellokaal en voor het lager onderwijs - in afwijking met de destijds verleende medewerking - over 4 leslo- voor kleuteronderwijs en de voorlopige WADDINXVEEN Er moet op gerekend worden dat de Wad- dinxveense gemeenteraad in zijn vergadering van volgende week woensdagavond spreekt over het weren van mannen op bijeenkom sten van de Werkgroep Vrouwe nemancipatie Waddinxveen in De Bonkelaar. Bij de ingekomen stukken van de dan te houden raadsvergadering zit namelijk het schrijven van het Weekblad voor Waddinxveen inzake het niet toe laten van mannen tijdens een op 23 april door de onder verant- "Toer ’ns anders” is een handig boekje, dat u globaal informeert over grote en vooral kleinere bezienswaardigheden, die niet al te ver van uw woongebied afliggen. handeld: vaststelling van de vergoedin- ------ scholen voor gewoon lager onderwijs over 1979, vaststelling van vergoeding onroerend goedbelastingen over 1980 aan besturen van bijzondere scholen kalen (plus nevenruimten, waaronder vaststelling van de uitgaven voor het een gemeenschapsruimte). Tijdens het openbaar kleuteronderwijs en het op opzetten van de bouwplannen was na- enbaar gewoon lager onderwijs over melijk komen vast te staan dat de lagere 1978.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1