komt er nu aan de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Parachutisten in de Gouwe Brugfestijn ’81 Raadscommissies praten samen over Huize Souburgh r it' I 01828-7994*] Zaterdagavond aan de Zuidkade Failliet Lange Tiendeweg nr. 73. MEEPRATEN OVER WELZIJN Groen licht voor uitgestelde verbouwing? Geef met gulle hand aan het Rode Kruis Onafhankelijk Nieuwsblad CverstopttJ S *1 RIOOL MEUBEL- VERKOOP donderdag 4 juni rflj Ir V in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen BELANGRIJKE MEDEDELING tUdNBMj Z> l 1 11 W u f "1 x l z H n A Nr/ k v V. t» Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. dat en vervolg elders in dit Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Er is weken over geschreven, er is weken over gepraat en er is maanden georganiseerd, maar ko mende vrijdag en zaterdag is het zover. Dan wordt aan de voet van de hefbrug voor de vierde maal in successie de jaarmarkt Brugfestijn ’81 gehouden met een reeks van attracties en artiesten. Discotheek 'Double B' HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND Zaterdagavond Zondagavond Maandagavond van 11.00 t/m 18.00 uur vrijdag 5 juni van 10.00 - 21.00 uur zaterdag 6 juni van 10.00 - 17.00 uur ADVOCATENKANTOOR Mr. E. J. T. POOL c.s. te Leiden en Gouda deelt hierbij mede dat m.i.v. heden het Goudse kantoor is verhuisd naar WADDINXVEEN Danko Delft BV, statutair gevestigd te Delft, maar met als zaakadres Wilhelminakade 57, Wad dinxveen is door de arrondissement srechtbank in Den Haag failliet ver klaard. Als curator treedt op mr. O. Gommers te Maastricht. zullen verkocht worden met ga rantie een partij uit faillissement verkregen nieuwe bankstellen van enkele gerenomeerde meu belfabrieken w.o. Lederen bankstellen vanaf ƒ2495,— Stof Bankstellen vanaf ƒ800,- Massief eiken Bankstellen vanaf 1395,— Massief eiken Eethoeken vanaf 1495,— Massief eiken Salontafels met plavuizen vanaf 198, verder zullen verkocht worden 1 partij eiken kleinmeubelen Let op! de goederen dienen zo spoe dig mogelijk te worden afgenomen, bezorging kan geregeld worden. De verkoop vindt plaats in: HOTEL FLORIDA A.P. v. Neslaan 1, Boskoop Het nieuwe tel.nr. is: 01820-19455. Inspraakbijeenkomst voor de bevolking, gemeentehuis dinsdag 9 juni, 20.00 uur. 36e JAARGANG No. 1720 Het belooft in het B rugcentrum weer een drukke en gezellige boel te worden, waarvoor de kermisattracties al vana vond (woensdag) van start gaan. Gedu rende het Brugfestijn ’81 zijn ook actief de drie gastvrouwen van de winkeliers in één van Waddinxveens oudste har ten, Petra, Petra en Pia. WADDINXVEEN Op initiatief van het Sportweekcomité zullen er zaterdagavond 6 juni in de Gouwe een vijftal para chutisten landen bij wijze van sluitstuk van de in de afgelopen weken gehouden Sportweek Waddinxveen en de in het Brug- centrum gedurende twee dagen gehouden jaarmarkt Brugfestijn ’81. De parachutisten zullen zowel in het water terecht ko men als op een vlonder van enkele vierkante meters. Het spectaculaire parachutespringen, waarbij jong en oud zich steeds vermaakt, vindt plaats om ongeveer kwart over acht. Na de luchtsprongen is er in het Brugcentrum een optreden van de be faamde popgroep van weleer The Shoes. Dat betekent voor menige Waddinxvener het ophalen van oude herinneringen. een nadere studie over verbouwing van waarvoor r' ;emeente te maken krijgt met Ive ton. moeten plaats maken voor een nieuw woongedeelte met 30 kamers plus een aantal sociaal-culturele voorzie ningen. De verbouwing gebeurt in fasen zodat de bewoners in het com plex gehuisvest kunnen blijven, al moeten ze wel een keer van kamer verhuizen. Het gehele complex blijft vier woonlagen tellen. Als eerste bouwfase geldt het optrek ken van de nieuwbouw. Dan kan er begonnen worden met het slopen van de lage vleugel, waarin nu perso-1 neelskamers zijn ondergebracht. Na die fase van nieuwbouw volgt een fase van renovatie van het bestaande woongedeelte en wel eerst het noor delijk deel, dan het oostelijk deel en dan het westelijk deel. Geprobeerd zal worden deze overlast voor de hoogbejaarde ouderen zo gering mo gelijk te laten zijn. Wie verhuist naar het nieuwe gedeelte dat het eerst ge- geleden om Huize Souburgh te laten verbouwen. In april namen de raads- het bestemmen van Huize Souburgh leden geen beslissing voor het ingrij- voor één- en t Ui dens, zoals de PvdA-raadsfractie als huiverig alternatief had voorgesteld, niet mo gelijk is. Een globale vaststelling van de feiten toonde aan dat een verder gaand onderzoek, hetzij bouwkundig, WOENSDAG 3 JUNI 1981 VOORGESCHIEDENIS In 1961 werd opgericht de Protes- tants-Christelijke Stichting Bejaar dentehuis Souburgh. Het was 16 no vember 1966 toen de toenmalige burgemeester met drie dominee’s, één van gereformeerde en twee domi- nee’s van hervormde huize, het be jaardentehuis opende. De medewerking van de predikanten aan de opening vormde het symbool van de interkerkelijke samenwerking, die tot de stichting van het bejaar dentehuis had geleid. Hierbij was ze ker van betekenis dat de Centrale Hervormde Gemeente bereid bleek het aanvankelijk hervormde tehuis om te zetten in een protestants- christelijk complex. In 1966 kwamen de eerste bejaarden zich in het tehuis vestigen. CAPACITEIT De huidige capaciteit is acht twee persoonskamers, 82 éénpersoonska-' mers en twee ziekenbedden. De pro vincie Zuid-Holland heeft gewezen op de noodzaak tot renovatie. Er is nu een plan opgesteld. Voor de verbouwing zal de lage vleu gel aan de zuidkant van het complex niet. De PvdA wilde dat het stichtings bestuur met alternatieven zou ko men. SGP/HKV/GPV betreurde dat er weer uitstel plaats vond. Men meende dat de renovatie nu geregeld moest worden. Tevergeefs deed het college van B. en W. nog een beroep op de raadsleden om toch vooral ak koord te gaan omdat er geen alter natieven zijn, maar het mocht niet baten. De raadsleden wilden geen uit gaven doen zonder te weten wat dat gaat kosten aan andere plannen. Zo bleef Huize Souburgh, genoemd naar het voormalig lustoord Sou burgh (groot landgoed door water en weiden omringd), nog even op het zelfde (te) lage peil van de zestiger jaren staan. Dezer dagen worden alle Wad- dinxveners benaderd door het Ne derlandse Rode Kruis. De natio nale inzameling van een organisa tie die overal ter wereld inspringt om de lijdende mens hulp te bie den. U weet dat er veel armoede, veel nood is. We behoeven de- kranten er maar voor op te slaan, de dagelijkse uitzendingen op ra dio en televisie te beluisteren. Delen van onze wereld lijden hon ger, hebben gebrek aan medische hulp, wonen in krotten en hebben geen werk. Het is vanzelfsprekend dat het Nederlandse Rode Kruis ook he den - nu het economisch gespro ken ook in Nederland minder gaat - toch een beroep doet op uw vrij gevigheid. Wij zijn relatief een rijk land. We kunnen derhalve ietsafstaan. De organisatie van het Neder landse Rode Kruis heeft haar ac tie in een modern jasje gestoken. U wordt of bent reeds benaderd om via acceptgirokaarten mee te doen aan het welslagen van de in zameling. Geef met gulle hand Mr. A. G. SMALLENBROEK Burgemeester de financiële gevolgen zo ingrij- een jaarlijkse De drie Bruggastvrouwen Petra, Petra en Pia in afwachting van de dingen die komen gaan. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN In de volgende week dinsdagmiddag om vijf uur in het gemeentehuis te houden gezamelijke vergadering van de raadscommissies voor de sociale zaken en volksgezondheid en voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw zal breeduit gesproken worden over de uitgestelde verbouwing van Huize Sou burgh aan de Prins Bemhardlaan. Dat gebeurt aan de hand van het rapport ’’Onderzoek naar alternatieven” van het Waddinx- veense architektenbureau Stuurman B.V. Dit rapport is opgesteld omdat in de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 22 april gevraagd werd om het verzorgingstehuis, pend zijn dat de gen extra last van andernab Uit een globaal vooronderzoek van Stuurman BV was al gebleken dat tweepersoonshuishou- pende verbouwingsplan, omdat ze - - - - - - 'j waren voor de financiële consequenties. Het CDA zou minder bezwaren tegen een verzwaring van de lasten voor de gemeente hebben, als het aantal bedden mocht worden hetzij financieel-’economisch niet als uitgebreid, maar dat wil de provincie realistisch gezien kon worden. Hierbij geldt dan nog de overweging de hoge verwervingskosten een ander evenmin rechtvaardigen. De gemeenteraad staat dus voor de zelfde beslissing als twee maanden |V J - L -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1