1 IQ de pater - makelaardij b.v. waddinxveen MUZIKAAL VUURTJE llll Volop inspraak bij nota’s over het landelijk gebied GEMEENTERAAD Praten over FORSE BEZUINIGING BIJ MIDDEN-HOLLAND Ds. Hooykaas nam afscheid verbouwing van Souburgh Een boekenbon? Onze hoofdredacteur is met vakantie Drukkerij v. d. Vlist VERGETEN ons autolakkleurenboek terug te brengen? Schildersbedrijf GEBOORTE- KAARTEN? ”EEN MUZIKAAL VUURTJE OP DE PASSAGE” Onafhankelijk Nieuwsblad 1 k WINKELCENTRUM WADDINXVEEN l\ Z ali ïl li l lil AAN WINKELENDE VADERS OP ONS PASSAGE WINKELPLEIN zaterdag 20 juni bieden wij van 10.oo~16.o°uur een onder draaiorgelklanken worden fakkels uitgedeeld als vaderdagkado Discotheek "Double B" N r onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen HOTEL FLORIDA BOSKOOP J met disco-lightfloor wiisser zaoDo k ILidNBMj Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Woensdag 17 en 24 juni, gemeentehuis, 19.30 uur. Wie heeft ons 3e stel boeken PASSAGE WINKELCENTRUM WADDINXVEEN bibliotheek Wie heeft I ALTIJD WELKOM! I telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Misverstand over funktie streekcommissie GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond en Zondagavond Dorpstraat 76 - Waddinxveen Telefoon 01828-7596 Voor contact met de redactie kunt u overdag bellen 4788 of schrijven naar Oranjelaan9, Waddinxveen. Julianastraat 12 - Waddinxveen Telefoon 01828-3300 Gaarne met spoed terug! N WOENSDAG 17 JUNI 1981 I I 37e JAARGANG No. 1722 fisi I Illllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllillllltllllllllllllllllllillllllllllllllllll Nu het weer bijna vaderdag is wor den er weer gratis geschenken uitge deeld. Zaterdag 20 juni a.s. zal er van 10.00 uur tot 16.00 uur weer een hostess rondlopen die gratis tuinfak kels uit zal delen aan de winkelende vaders. En terwijl de honderden fak kels uitgedeeld worden zal een draai orgel lustig zijn deuntjes spelen. Hoe zit dat nu met al die akties, vroegen we dhr. v/d Berg, secr. van de winke liersvereniging. Hij vertelde ons dat het centrum nu zo’n 6 jaar bestaat en al die tijd een aktief bestuur heeft gehad. zonder de bevolking de kans te geven zijn zegje te doen. Tegen deze gang van zaken heeft de streekcommissie schriftelijk bezwaar aangetekend bij Gedeputeerde Staten. Voor Midden Holland betekent de nieuwe regeling dat de rijksuitkering de komende jaren wordt bevroren op het niveau van 1980. De deelnemende ge meenten zorgen voor nog eens bijna ze ven ton, en dat geeft al aan dat het rijks- geld voor Midden Holland belangrijk is. Woordvoerder De Nies denkt dat een bevriezing op het peil van 1980 niet zo’n ramp is ”als het daar tenminste bij blijft”. Wordt er de komende jaren ver der gesneden in de uitkering, en die mo gelijkheid houdt het ministerie uitdruk kelijk open, dan zal Midden Holland de opgebouwde reserve van ruim drie ton moeten aanspreken. Van een snelle ver hoging van de bijdrage van de deelne mende gemeenten (drie gulden per in woner) hoeft volgens De Nies dan ook niet te worden gevreesd. ”Het wordt echt niet a la minute drie en een halve gulden” zégt hij. Moet de gemeente lijke bijdrage omhoog dan verwacht hij dat de deelnemende gemeenten dat geld wel op tafel willen leggen. ”We hebben nu al vijf jaar de gemeentelijke bijdrage op drie gulden gehandhaafd en daar hebben wij veel goodwill mee op gebouwd”, aldus de Midden Holland- woordvoerder. sl 1 Veel mensen zijn in deze wereld in een uitzichtloze toestand geraakt doordat men steeds weer tracht een compromis met het onrecht te slui ten terwijl juist ook Christenen door hun leven zouden moeten getuigen dat wij samen op weg zijn naar dat Grote Doel, aldus ds. Hooykaas. Aan het einde van deze dienst werd de scheidende predikant nog toegespro ken door de voorzitter van het kerk bestuur van de Remonstrantse kerk in Waddinxveen de heer Moelker, door de voorzitster van het landelijk bestuur van de Remonstrantse kerk Mevr, in 't Veld en door ds. v.d. Laarse namens de Rijnstreekgemeen- ten, terwijl één van de gemeente leden nog een persoonlijk woord tot ds. Hooykaas richtte. In een kort dankwoord zei ds. Hooykaas o.a. nog dat hij hoopte nog vele malen in Waddinxveen terug te komen en dat hij hoewel hij daartoe wel de leef tijd heeft niet van plan is stil te gaan leven maar nog veel pastoraal werk onder de bejaarden hoopt te gaan doen. De streekcommissie heeft met spijt geconstateerd dat hier en daar in de regionale pers een onjuiste indruk wordt gewekt over haar funktie. De commissie is er niet om haar oordeel uit te spreken over allerlei ruimtelijke plannen en ontwikkelingen in de streek. Wel om te knokken voor zo goed mogelijke inspraakmogelijkhe den van de streekbevolking daarbij. Of het nu gaat om een zoetwaterka- naal, een recreatie-basisplan of een streekplan. De streekcommissie denkt er dan over om in een kleine tentoonstelling wat meer de aandacht te vestigen op haar funktioneren. ”Wat is het toch belangrijk, dat een bestuur stimuleren en aktiverend optreedt. En.... ja, het is moeilijk om te zeggen omdat je zelf deel uitmaakt van het huidige bestuur, maar ook nu willen we aktief voor de dag blijven komen.” ’’Zaterdag is er dan de vaderdagaktie, maar wij zijn al weer druk bezig met de volgende aktie. De volgende maand komen we met een zomerak- tie, waar behoorlijke prijzen mee te verdienen zijn. Zo vlak voor de va kanties toch mooi meegenomen den ken wij. Kijk, het gaat er natuurlijk om dat men in ons winkelcentrum komt. Maar dat is het toch niet al leen. Wij vinden het zeker zo belang rijk dat men tevreden is over de win kels die men bezocht heeft en in to taliteit het winkelcentrum. Nou, en dat is voor ons toch wel een uitda ging om daar aan te kunnen werken. Het boodschappen doen is meer dan een noodzaak, het moet ook leuk blijven”, aldus dhr. v/d Berg. Als we dit zo horen dan denken wij dat het voorlopig op de passage wel gezellig kopen zal blijven. Door het architectenburo Stuurman B.V. te Waddinxveen is het resultaat van dit onderzoek inmiddels aan het college voorgelegd en door het college inmiddels ter advisering toegezonden aan de commissie voor sociale zaken, woonruimtebeleid en volksgezondheid en de commissie voor de ruimtelijke or dening en de woningbouw. Het bestuur van de Prot. Chr. Stichting Bejaardentehuis ’’Souburgh” is inmid dels geïnformeerd doch heeft nog geen standpuntbepaald. Aangezien in de al ternatieven ook de realisering van een nieuw bibliotheekgebouw als mogelijk heid is opgenomen, is ook het bestuur WADDINXVEEN - In een speciaal daartoe belegde dienst heeft ds. Hooykaas zondagmiddag afscheid genomen van de Remonstrantse ge meente van Waddinxveen. Naar aan leiding van een gedeelte van de brief van apostel Paulus aan de inwoners van Corinthe gaf ds. Hooykaas in zijn preek te kennen dat hij altijd ge tracht heeft de mensen te wijzen naar de zin van ons bestaan en het grote einddoel Christus onze Heer. In de raadsvergadering van 22 april is 5 de beslissing tot het garanderen van j rente en afLossing van een geldlening, 5 aan te gaan door de Prot. Chr. Stichting tjyygyyy Bejaardentehuis ’’Souburgh”, aange houden in afwachting van een nader on derzoek naar de alternatieven en de consequenties daarvan, met de toezeg ging de raad daarover in de juli vergadering te berichten. De streekcommissie wil ook graag de bevolking laten meepraten over de plannen die er liggen om het West land van voldoende zoet water te voorzien. De provincie heeft een om vangrijk onderzoek laten uitvoeren, met als conclusie dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de watertoe voer. Naast een kanaal blijkt ook een pijpleiding te voldoen, eventueel vanuit de Brielse Maas/Haringvliet. WADDINXVEEN In de dinsdag- De provincie wil al in het najaar hier- middag 9 juni gehouden gezamenLijke over een definitieve beslissing nemen vergadering van de raadscommissies voord - -a- ningbouw en voor sociale zaken, woon ruimtebeleid en volksgezondheid is ge sproken over de uitgestelde verbouwing van Huize Souburgh aan de Prins Bern- hardlaan. WADDINXVEEN - Onder deze zin pakken de passagewinkeliers a.s. za terdag weer eens uit. U zult zich on getwijfeld nog de onlangs gehouden jeugdmarkt kunnen herinneren. On danks de vele aktiviteiten in ons dorp is de jeugdmarkt nog altijd een groot succes. En dan was er dit jaar ook nog een paaseierenaktie en de plant- jesaktie met de moederdag. Het is dan ook niet zo moeilijk om de con clusie te trekken, dat we met het pas- sagewinkelcentrum een kloppend hart in ons dorp hebben. I w I Ml WADDINXVEENHet intergemeen- west heeft, gezien de ervaringen van de telijk samenwerkingsorgaan Midden- afgelopen jaren, namelijk al rekening Holland, waarvan ook Waddinxveen lid gehouden met een vermindering van de is, krijgt de komende jaren minder geld rijksbijdrage. van het rijk. Toch verwacht A.M. de In 1977 stelde het ministerie van bin- Nies van ’’Midden Holland” nog geen nenlandse zaken een subsidie-regeling grote financiële problemen. Het pré ge- voor pré-gewesten vast, waarbij de overlegorganen een vast bedrag en in een aantal gevallen nog een bedrag per inwoner kregen. Al snel sloegen de be zuinigingen echter toe: in 1979 werd geen prijs-compensatie meer gegeven en in 1980 kwam daar nog eens een kor ting op de uitkering van 10% overheen. Desondanks kreeg Midden Holland vo rig jaar nog bijna 7,5 ton. de ruimtelijke ordening en de wo- WADDINXVEEN Tijdens haar landelijk gebied van groot gewicht vergadering van 10 juni j.l. zijn. In de komende maanden zal er heeft de streekcommissie voor het nodige worden gedaan aan voor- Gouda en omgeving (inclusief Krim- lichting over de nota’s. In het najaar penerwaard) zich voorgenomen veel volgt de eigenlijke inspraakperiode. werk te maken van de organisatie van Voor informatie kunt U terecht bij de inspraak bij liefst drie nota’s van het centrale secretariaat van de de regering. Het gaat om rapporten streekcommissies: 070-997770. over de landinrichting, de open luchtrecreatie, en het natuur- en Zoetwaterkanaal landschapsbehoud. Allemaal zaken Waddinxveen - Voorburg die in de ruimtelijke ordening van het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1