WD-enquete voor profiel Joh. Burger 25jaar bij de WaardtB.V Mr. Opticien J.Gritgxs^%.v.c^FmA Een bril van Grit... die staat... die zit. de pater - makelaardij b.v. waddinxveen schets nieuwe burgemeester Strenge regels voor de huurbescherming GEMEENTERAAD (01828-7994*1 Onze hoofdredacteur is met vakantie Onafhankelijk Nieuwsblad Discotheek Uw Televisiedokter "Double B" N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Woensdag 24 juni, gemeentehuis, 19.30 uur. WOENSDAG 24 JUNI 1981 I VLOERBEDEKKING I VUIL? in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 i. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond en Zondagavond PROFIEL VAN EEN HARDE WERKER Voor contact met de redactie kunt u overdag bellen 4788 of schrijven naar Oranjelaan 9, Waddinxveen. 25 jaar geleden ’t B.V. te J 37e JAARGANG No. 1723 .UdNBMj Waddinxveen. onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen - - - - Gouda, Korte Tiendeweg 12, tel. 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), tel. 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, tel. 01820-32208. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, tel. 01803-4975. Waddinxveen, Passage 220, tel. 018284303. Belangrijke mededeling Meubelverkoop WADDINXVEEN Op vrijdag 3 juli zal het feit worden her dacht dat de huidige adjunctdirecteur Joh. Burger in dienst trad bij de Bouwmaterialenhandel de Waardt weekblad voor Waddinxveen ONDERHUUR MEDEHUURDERS HUUROPZEGGING TEN SLOTTE I S.SVVSVSVVVVSV WADDINXVEEN - De VVD afde ling Waddinxveen hield een enquete onder de leden over hun wensen voor de profielschets van de nieuwe burge meester van Waddinxveen. Zij kwa men tot het volgende resultaat: Uitgebreide informatie staat in de brochure ’’Bescherming bij huur van woonruimte”, verkrijgbaar op het ge meentehuis, bij Postbus 51, Den Haag en bij de huurcommissie. Als een huurder een zelfstandige wo ning of een kamer doorverhuurt aan een ander dan spreekt men van on derhuur. De onderhuurder geniet al leen huurbescherming ten opzichte van de hoofdhuurder. Eindigt de overeenkomst tussen de hoofdhuur der van een kamer of een onvrije eta ge en de verhuurder, dan kan de on derhuurder geen beroep op huurbe scherming doen bij de verhuurder. Als het om zelfstandige woonruimte gaat (eensgezinswoning of flat) dan kan dat wel; de overeenkomst van de onderhuurder met de hoofdhuurder wordt dan automatisch voortgezet met de verhuurder. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. De heer Burger startte op 1 juli 1956 als enigste hulp op het gebied van ad ministratie en verkoop, naast de heren de Waardt. In de afgelopen 25 jaar heeft hij de groei van het bedrijf meegemaakt en financieel-econo- misch begeleid en gestimuleerd mede door een steeds verder gaande ad ministratieve automatisering. Er valt nog veel meer te zeggen over huurbescherming. Veel zal afhangen van de persoonlijke omstandigheden. Wie met huuropzegging te maken krijgt, doet er verstandig aan zo spoe dig mogelijk kontakt te zoeken met een wetswinkel, bureau voor rechts hulp, consumentenorganisatie, vak bond of advocaat. Een deskundig advies kan veel narigheid voorkomen. Om te voorkomen, dat gevraagd moest worden naar de bekende dui zendpoot met 100 jaar ervaring en een I.Q. van 160, is een aantal keu zemogelijkheden voorgelegd over er varingen en eigenschappen waarin men de volgorde van belangrijkheid kon aangeven. Eén en ander heeft geresulteerd in een schets die een goed beeld geeft van wat er onder de leden leeft. Bij vertrek of overlijden van de huur der kunnen de achterblijvende mede bewoners de huur overnemen als ze medehuurder zijn. Medehuurders hebben nl. dezelfde rechten en plich ten als de huurder en zijn ook hoof delijk aansprakelijk. Bij gehuwden is de partner automatisch medehuur der. Woont men samen, dan moet de partner van de huurder het mede- huurderschap eeerst aanvragen bij de verhuurder. Gaat deze niet akkoord dan kan worden geprobeerd het me- dehuurderschap via de kantonrechter te krijgen. Deze zal het medehuurder- schap alleen in bepaalde gevallen af wijzen, b.v. als men nog geen twee jaar samen woont in de woning. Ach terblijvende bewoners, die geen me dehuurder zijn, kunnen alleen in ge val van overlijden van de huurder nog minstens zes maanden in de woning blijven. In die periode kunnen ze aan de verhuurder vragen of ze de huur mogen voortzetten. Bij weigering kan het oordeel van de kantonrechter worden gevraagd. ’’Gevraagd een liberaal M/V tussen de 40 en de 50 jaar, ruime bestuurlijke ervaring, geloofsovertuiging niet di- rekt belangrijk.” Voor de grote kring van zakelijke en persoonlijke relaties zal in het ge bouw van Bouwvoorlichting aan de Staringlaan 6 te Waddinxveen van 16.30 tot 18.30 uur een i worden gegeven. of de bijkomende kosten. Hij mag de huur ook niet opzeggen om de wo ning daarna leeg te kunnen verkopen. Zowel huurder als verhuurder moe ten een opzegtermijn in acht nemen. Voor de verhuurder is dat tenminste drie en ten hoogste zes maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van één tot drie maanden. Zo geven de leden een ruime voor keur aan een liberale burgemeester. Een derde vindt dat de nieuwe bur gemeester eerder dit ambt moet heb ben bekleed, terwijl eveneens een derde de voorkeur geeft aan iemand uit het bedrijfsleven. Een wethouder schap van een grote gemeente wordt door 25 procent een voldoende basis gevonden, een scholing in de lande lijke politiek wordt door slechts 10 procent verlangd. Bestuurlijke erva ring, zakelijk en financieel inzicht alsmede contactuele eigenschappen worden een gelijke mate van belang rijkheid toegekend. WD-leden van middelbare leeftijd vinden bestuur lijke ervaring het meest belangrijk, terwijl jongeren en de ouderen zake lijk en financieel inzicht het belang rijkst vinden. Een geloofsovertuiging vindt 42 procent van de VVD-leden donderdag25 juni van 11 tot 18.00uur, vrijdag 26 juni van 10.00 tot 21.00 uur, zaterdag27junivanl0.00tot 17.00uur, zullen verkocht worden, met garantie een partij uit faillisement verkregen nieuwe bankstellen v. enkele gere nommeerde meubelfabrieken w.o. Lederen bankstellen vanaf 2495,- Stofbankstellen vanaf 800,- Massief eiken bankstellen vanaf 1395,- Massief eiken eethoeken vanaf 1495,- Massief eiken salontafels met plavuizen vanaf 198,- Verder zullen verkocht worden één partij eiken kleinmeubelen. De goederen dienen z.s.m. te worden afgenomen. Bezorging kan geregeld worden. Verkoop vindt plaats in Café Restaurant Groenendijk, Rijn dijk 690, Hazerswoude. Rex Meubelen Amersfoort staat borg voor kwaliteit en garantie. De heer Joh. Burger stapte als een soort ’’manus van alles” op 21-jarige leeftijd binnen bij de Waardt, toen nog gevestigd aan de Noordkade, waar de heer T. de Waardt samen met zijn 2 zoons handelde in bouwma terialen. Dat betekende voor hem in die tijd niet alleen het bijhouden van de ad ministratie, maar ook soms aanpak ken bij het beladen van vrachtauto’s. Wellicht zal dit feit, samen met zijn karakter er toe hebben bijgedragen, dat hij gevormd is tot de harde wer ker, zoals hij nu in wijde kring be kend staat. Toen reeds na 1 jaar de heer T. de Waardt overleed stonden de broers de Waardt en de heer Burger voor de op gave dit bedrijf te leiden. Dat dit ge lukt is bewijst de huidige bedrijfs omvang wel. Het betekende ook een steeds verder gaande automatisering van de administratieve werkzaamhe den, welke via een factureerautomaat en de aanschaf van een minicomputer in 1974, nu uitgegroeid is tot een computersysteem met een geheugen capaciteit van 8 maal meer dan waar mee gestart is. En nog steeds is hij bezig om zijn medewerkers te over tuigen en te demonstreren welke mo gelijkheden er met deze apparatuur Dat zou de advertentietekst kunnen zijn als de leden van de Waddinx- veense afdeling van de VVD een ad vertentie mochten plaatsen voor een nieuwe burgemeester in hun ge meente. Zoals bekend verlaat de huidige bur gemeester, de heer mr. A.G. Smallen- broek, onze gemeente per 16 septem ber om met ingang van diezelfde da tum eerste burger te worden in het Friese Smallingerland. Dit was reden voor het VVD-bestuur om de leden van de afdeling hun opi nie te vragen inzake de profielschets van de nieuwe burgemeester. Door middel van een telefonische enquete wilde het bestuur peilen wat voor mensen er leefden onder de leden ten aanzien van de persoon van de nieuwe burgemeester. niet direct belangrijk, 33 procent positief en 25 procent negatief. Bij gelijkwaardigheid van de kandidaten heeft 62 procent geen voorkeur voor een vrouw of een man, 21 procent geeft in dat geval voorkeur voor een vrouw en 17 procent (vooral oude ren) voor een man. Een burgemees ter met een leeftijd tussen de 40 en de 50 jaar vindt 62 procent van de le den ideaal, 33 procent wil liever een burgemeester die jonger is dan 40 jaar. WADDINXVEEN - Geen enkele huurder kan zomaar uit zijn woning of kamer worden gezet. Een verhuur der mag nooit eigenmachtig het pand ontruimen. Alleen de kantonrechter kan uitmaken of en wanneer een huurder zijn of haar woning moet ontruimen. Een verhuurder, die de huur wil opzeggen, moet dat per aan getekende brief doen. Daarin moet ook de reden van de opzegging staan. Is de huurder het niet eens met de opzegging, dan moet de verhuurder de kantonrechter inschakelen. zijn. Als we hierbij bedenken dat ook bij hem in het begin een zekere weer stand bestond tegen de oprukkende apparatuur, dan kunnen wij niet an- receptie ders zeggen dat hij de ontwikkelingen in zijn vakgebied goed heeft kunnen verwerken. Een vak wat hem op het lijf geschre ven moet zijn, anders zou hij naast zijn dagelijks werk, niet ook nog eens 10 jaar voor de Ned. Hervormde Kerk te Waddinxveen de functie van kerkelijk ontvanger hebben kunnen uitoefenen. Er zijn vijf gronden waarop de kan tonrechter kan besluiten om de huur overeenkomst te beëindigen: 1. De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder, b.v. door de huur niet te betalen of door ernstige over last te veroorzaken. 2. In een beperkt aantal gevallen als de huur voor een bepaalde tijd is aangegaan. 3. De verhuurder heeft de woning dringend voor eigen gebruik nodig. 4. De huurder weigert in te stemmen met een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst. 5. De verhuurder wil een geldend be stemmingsplan uitvoeren, waarin de woning ligt. Alle andere opzeggingsgronden zijn nietig. De verhuurder kan dus niet opzeggen omdat er een verschil van mening is over de hoogte van de huur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1