1 Rabobank C3 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Hulpverzoeken in 1980 meeren SlBlS. J Klaar voor verbouwing ingewikkelder 01828-7994 Jaarverslag ’’Zuidplas” KOOPAVOND BLUFT OP DONDERDAG KINDERVAKANTIEWERK IN DE BONKELAAR Goedgekeurd ï)e Reiswereld wnw$tbri£. 3 L Onafhankelijk Nieuwsblad KI fc 1 Double B Discotheek eUITENLflND56a,P W5- &6U2OCH6GlU6'S wroPNffnowtt tf/s-FN.mechft-- BPIBF OF TW&W5FIU1V- VOMWttPFN C\ Z 1 lllllll onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen VLOERBEDEKKING VUIL? BEL:^^ Dan eerst alles goed regelen bij de Rabobank. JJdNBM O HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond en Zondagavond Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 WOENSDAGS JULI 1981 37e JAARGANG No. 1725 de huisartser in Gouda zouden plaats vinden. I f 0129 I schielandweg 7 telefoon 01828-3822 in onroerend goed S3 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 nog 1946 gulden. De vernieuwing van Souburgh houdt een aanpassing aan de hedendaagse ei sen in, maar geen uitbreiding van het voor een vrijdag betreft elkaar in evenwicht hiel- Van 7 juli tot en met 13 augustus 1981 o OP VAKANTIE? K WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur heeft de t dinxveense besluiten goedgekeurd: stemmingsplannen Dorpstraat en Brug- centrum. t 1 I ningen gemeentehuis. WADD1NXVEEN/GOUDA Blij kens een wijziging in het handelsregi- ster van de Kamer van Koophandel en de wekelijkse koopavond op donderda- r 1 Reis- en Passageburo ”De Reiswereld” BV te Gouda benoemd tot directie secretaresse mevrouw A. de Ruyter- Plokkaar te Waddinxveen. in 1980 gestabiliseerd. Het ontwik kelen van de huishoudelijke hulpvei lening heeft een positieve invloed o de wachtlijst gehad. Ook het be vorderen van het zoeken naar eige oplossingen werkt positief op het te rugdringen van de wachtlijst. Cliënten, medewerkers en andere in stellingen gebruiken vooral de tele foon als belangrijkste communies tiemiddel; daarnaast wordt bij d. langdurige hulpverlening een toena me van spreekuurbezoek gekon stateerd. De leiding gezinsverzorging houdt re gelmatig groepsbijeenkomsten ei contactavonden met de gezinsver zorgsters en -helpers. Gesignaleen wordt dat er in Waddinxveen een ver schuiving waarneembaar is van full time naar part-time aanvragen on hulp. Overigens een tendens, die fa de hele gezinsverzorging is waar V nemen. Voor de leiding gezinsvet zorging betekent het in dienst nemer van part-time krachten een ver z waring. De taakverzwaring is ook waar t< nemen door een verschuiving van zie kenhuis-verblijf naar meer thuiszorg Het is duidelijk dat deze ontwikke ling een druk geeft op flexibel kun nen blijven inzetten van gezinsver zorgsters en gezinshelpers. In 1980 heeft het overleg met d< wijkverpleging een duidelijke struk ivmci ut ja- tuur gekregen. De huisartsen var gaan bedragen. Voor 1981 is dit bedrag renlange discussie over verplaatsing Waddinxveen participeren nog niet ir van de koopavond. De Waddinxveense overleg. Overleg met de huisartser middenstanders, die wat hun voorkeur ^dt ad hoe plaats. willigerswerk. Daardoor is het moge i i j tuaties te kunnen helpen. Meer ad hoe contacten, dus alleen wan neer noodzakelijk, zijn er met he meen maatschappelijk werk, indi Sociaal I Gouda een wijziging van de koopavond van donderdag naar vrijdag definitief van de baan is wordt ook in Wad dinxveen een punt gezet achter de ja de koopavond. De Waddinxveense overleg. Overleg met jj--J*-J 1- koopavond op donderdag’of Er is geregeld contact met het vrij o—.. o vrijdag betreft elkaar in evenwicht hiel- willigerswerk. Daardoor is het moge aantal plaatsen. Ook na de vernieuwing den, hebben steeds gezegd pas aan de lijk geworden zeer snel in^noodsi zal het bejaardentehuis plaats bieden aan 98 bewoners, voornamelijk alleen staanden (82). - Bouwketen achter Huize Souburgh. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Na de discussie in en buiten de gemeenteraad, waarbij tevergeefs alternatieve plannen werden ontwikkeld, staat de renovatie en nieuw bouwen van Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan nu definitief en onafwendbaar voor de deur. De bouw keten wijzen al een poosje op de twee jaar in beslag nemende bouwactivitei ten, welke een aantal maanden zijn ver traagd. Huize Souburgh zal voor 8,9 miljoen gulden - welke lening de Stichting Protestants-Christelijke Bejaardente huis Souburgh van de gemeenteraad heeft mogen afsluiten - worden ver bouwd en vernieuwd. Dit karwei wordt gedaan door BV Aannemingsbedrijf WADDINXVEEN/GOUDA Nu in EGBO uit Hazerswoude naar een ont- werp van het architectenbureau Stuur man BV. Als gevolg van deze verbou wing zal de verpleegprijs 2745 gulden ■-ft** WADDINXVEEN Vanuit Waddinxveen kwamen vorig jaar (1980) meer en ingewikkelder verzoeken om algemeen maat schappelijke hulp binnen bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuidplas, terwijl de Waddinxveense vraag naar ge zinsverzorging op gelijk niveau bleef. Dat blijkt uit het pasver- schenen jaarverslag van de stichting, die in Nieuwerkerk aan den IJssel is gevestigd, maar die ook in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad kantoor houdt. De Waddinxveners die in 1980 kon- takt zochten met het algemeen maat schappelijk werk van de Zuidplas na men toe in aantal en in moeilijk heidsgraad. Het aantal mensen in zware crisissituaties, waarvoor dan vaak vervangende woonruimte moest worden gezocht, nam af in aantal ver geleken met het verslagjaar 1979. In 1980 werd begonnen met de voor bereiding voor een tweede slaap- cursus. Naar het zich laat aanzien zal de cursus daadwerkelijk worden gehouden. De contacten met de plaatselijke huisartsen, de afdeling Sociale Zaken, het gemeentebestuur, de Rijkspolitie en de medewerkers van ”De Bonkelaar” zijn uitstekend te noemen. GEZINSVERZORGING De vraag naar hulp via de gezinsver zorging heeft zich in Waddinxveen Waddinxveense koopavond te willen gaan sleutelen indien er ook wijzigingen In de afgelopen maanden is er in Gouda alge: - - -. een onderzoek ingesteld naar de catie-commissies, Sociaal Peda mening van winkeliers en het winkel- gogische Dienst, de Gemeentelijk) personeel over het eventueel verplaat- Sociale Dienst, het Medisch Opvoed sen van de koopavond in de Goudse kundig Bureau en het Ziekenhui de donderdaga- Maatschappelijk Werk. De Stichting Maatschappelijk) werk zaam in de gemeenten Benthuizen Boskoop, Capelle aan den IJssel de onderzoeksresultaten Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwer kerk aan den IJssel, Waddinxveen ei Zevenhuizen. Het inwonertal be houders in Gouda geen overtuigende droeg per 1 januari 1981 totar 111.073. Een stijging vooral veroo) zaakt in de gemeenten Nieuwerker aan den IJssel en Capelle aan den IJ: sel. ►3 de koopavond in de Goudse kundig Bureau volgende ^Wad- wijk Bloemendaal van J- 1---vond naar de vrijdagavond. Ook de oh-o aanvullend krediet^ voorbereiding be- dernemersorganisaties zijn gedurende Dienstverlening ’’Zuidplas” r'“ 7’ dit onderzoek naar hun mening ge vraagd. krediet energiebesparende voorzie- Op basis van en andere beschikbare informatie acht het college van Burgemeester en Wet- argumenten aanwezig om de koopa vond in de wijk Bloemendaal te verp laatsen. Aan de gemeenteraad zal wór den voorgesteld om voor geheel Gouda Fabrieken voor Midden-Holland is bij gavond te handhaven. Voordat de be- r>_.-_ r>-1-o handeling hierover in de gemeenteraad plaatsvindt, zal een en ander worden besproken in de commissie Financiën en Economische Zaken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1