toer door Waddinxveen Folders en Jubilaris maakt rond- opruimzakjes bij apotheken rn Huursubsidie kan nu worden aangevraagd restanten Opruimzak voor medici Overzichts expositie in Het Drieluik MAVO/LTO: Vier mille Een boekenbon? Emancipatie project voor mannen in ’t Ketelhuis informatiemap over mannenemancipa tie, telefonisch te bestellen vóór 12 sep tember, tel. 6860. De kosten van deze map zijn f 10,-, excl. de verzendkos ten. De onderwerpen die in de map be handeld zullen worden zijn o.a. 1. His torisch overzicht van de (mannen)e- mancipatie vanaf de jaren 60. 2. Man nen en Macht. 3. Mannen en betaalde en onbetaalde arbeid. 4. Zin en onzin van emancipatie. 5. Boekbesprekingen van de belangrijkste boeken overfman- nen) emancipatie. 6. Overzicht van adressen en organisaties die zich bezig houden met (mannen)emancipatie. 30 Jaar monteur bij Roubos BV voor Sahel wï) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll tv - L ,en- ’4ZT ■h. "“’1 a F WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 Jubilaris J. de Groot, 30 jaar als monteur werkzaam bij Roubos Transporten B V Medktjfien gaan bij bewaren In kwaliteit Op deze zak korte IN FORMAT! 6 over Restanten? 1 n deze zak terug naar d Twlffeigsvayen? Neem ze mee tere Niet bestemd voor vloeistoffen ef NIET SEIZOENGEBONDEN Voorafgegaan door het Fordje werd daarmee een rondrit door Wad dinxveen gemaakt om publiek aandacht te vragen voor het trouwe dienstver band van de heer De Groot, die werd BOEKHANDEL VELDWIJK BV Passage 53 - Telefoon 01828-2620 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll wagen’s van Roubos. De informatiemap verschijnt eind sep tember en het is mogelijk dat mannen die mee doen aan het 4 wekenproject een bijdrage zullen leveren aan de sa- Naast het 4-weken project komt er een menstelling van deze map. weten over de houdbaarheid apotheek bellen. Heeft U geneesmiddelen in huis? Eens even kijkenzult U zeggen. Veel mensen moeten van de dokter geneesmiddelen gebruiken, anderen gebruiken nauwelijks een aspirientje. Maar het kan altijd gebeuren dat in het medicijnkastje geneesmiddelen- ’’restjes” ontstaan. Denkt U eens aan dat hoestdrankje van de afgelopen winter dat nog in de badkamer staat, aan die paar diarree-tabletjes die U vorig jaar in het buitenland kocht of aan die harttabletjes die oma al lang geleden vergeten is. WEET U ER WEG MEE Om daar wat meer informatie over te geven is onlangs een voorlichtings brochure uitgekomen, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Farmacie, de apothekersvereniging. Daarin lezen we onder meer dat oog- druppels zeer kort houdbaar zijn, dat we drankjes beter niet kunnen be waren en dat zalven en tabletten over het algemeen wat langer houdbaar zijn. Soms wordt de houdbaarheid op Nu de huren met ingang van 1 juli zijn aangepast wijzen de gemeente en het rijk op de mogelijkheid van individuele huursubsidie. Het uitgangspunt van deze regeling is dat iedere huurder ge acht wordt een redelijk deel van zijn in komen aan huur te besteden. Wanneer de huurlast daarboven uitkomt, kan de overheid huursubsidie verlenen. Voor nadere inlichtingen betreffende huur subsidie kan men terecht bjj de gemeentesecretarie. Jubilaris J. de Groot, 30 jaar als monteur werkzaam bij Roubos Transporten B V aan de Onderweg, werd thuis afgehaald in een oude T-Ford, waarmee hij en zijn vrouw - gevolgd door een aantal transportwagens van het Waddinxveense bedrijf- door Waddinxveen werden gereden. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Vorige week vrij dagmiddag heeft de aan de Werumeus Buninglaan 1 wonende Waddinxvener J. de Groot er bij stil gestaan dat hij 30 jaar werkzaam is als monteur bij het aan de Onderweg gevestigde Roubos Tran- vergezeld door zijn echtgenote. Na de sporten BV. De zaterdag 65 jaar wor dende jubilaris werd door de directie van het bedrijf volkomen verrast van huis afgehaald in een oude T-Ford die werd gevolgd door een aantal bedrijfs- rondtour werd er gedineerd in het re staurant Bibelot in de Passage, waarna vanaf half acht een receptie volgde in De Unie aan de Kerkweg-Oost. De enkele dagen voor zijn pensioen staande heer De Groot en zijn echtge note zeiden bijzonder aangenaam ge troffen te zijn door de attenties die Roubos Transporten BV hen die mid dag en -avond bewezen als blijk van waardering en erkentelijkheid voor het monteurswerk gedurende 30 jaar. Dit feit vormde de aanleiding tot de aanbie ding van diverse geschenken aan de ju bilaris en zijn vrouw. EMOTIONEEL Datgene wat de heer en mevrouw Ver sloot die middag en avond hadden mee gemaakt beschouwden beiden als een emotioneel gebeuren. Tijdens de rond loer reden er tenslotte achter de T-Ford 10 vrachtwagens met chauffeurs die bij Roubos een gezamenlijk dienstverband hebben van 200 jaar. En hier betrof het nog maar een deel van het wagenpark, omdat de overige wagens op dat mo ment door Europa zwierven. Bij Rou bos BV, met de dochtermaatschappij Schiphol-Trans BV, werken volgens di recteur J. Roubos ongeveer40 mensen. Als blijk van waardering kreeg de heer Versloot van de directie een herenfiets en mocht hij de luxe bedrijfspersonen- auto waarin hij reed voortaan houden. Van zijn collega’s kreeg hij een platen speler en van zijn oud-collega’s een schitterende wandklok. Het ligt in de bedoeling van de heer Versloot om ook na zijn pensionering nog hand en span diensten als monteur aan Roubos zal blijven verlenen. WADDINXVEEN/DEN HAAG Voor 1981 is het percentage van de wet telijke huurverhoging vastgesteld op 6%. De ingangsdatum was 1 juli. Voor het voorstellen van een huurverhoging met meer dan 6% of een huurverlaging. moet het puntenstelsel en een huuraan- passingstabel worden gehanteerd. Daarmee kan de ’’kwaliteit” van de woonruimte worden beoordeeld. Er kunnen redenen zijn om bezwaar te ma ken tegen een huurverhoging. Met name als de huuraanpassing hoger is dan het puntensysteem rechtvaardigt of als er ernstige gebreken aan de woning zijn. In een door het ministerie van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening uitgegeven brochure over de huuraan- passingen in 1981 staat aangegeven welke weg moet worden bewandeld als men bezwaren heeft tegen een aange zegde huurverhoging of een voorstel tot huurverlaging, bijvoorbeeld op grond van de kwaliteit of de onderhoudstoe- stand van de woning, etage of kamer. Ook is in de brochure de werking ui teengezet van het puntenstelsel dat ui teindelijk bepalend is voor het percen tage van de eventuele huuraanpassing. Men kan dit percentage dus zelf nare kenen. Bij het oplossen van een geschil over de huurprijs kunnen huurder en verhuur der de tussenkomst van de huurcom- missie inroepen. Deze huurcommissie kijkt dan of de voorgestelde huurprijs wijziging in overeenstemming is met de kwaliteit van de woonruimte en han teert daarbij het waarderingsstelsel (puntentelling en huuraanpassings- schema). WADDINXVEEN In het nieuwe sei zoen start ’t Ketelhuis naast de emancipatie-aktiviteiten die er al zijn een project mannenemancipatie. In ’t Ketelhuis gaat men er van uit dat eman cipatie een zaak van mannen en vrou wen is en dat iedereen eigenlijk bezig zou moeten zijn met z’n eigen emanci patie. Vandaar dat er op dinsdagavond 8 sep tember een project van 4 weken gaat starten voor mannen over emancipatie. De positie van de man in de maatschap pij en zijn rol in het emancipatieproces staan in dit project centraal. Vragen die aan de orde komen zijn: Is emancipatie ook een zaak van mannen; Hoe kijken mannen naar het emancipatieproces van vrouwen; Waarom praten mannen en vrouwen apart als het om hun eigen emancipatie gaat en zouden ze dat niet samen moeten doen? In het project wordt er gewerkt vanuit de eigen beleving en ervaring met emancipatie. De kosten van dit 4- weken project zijn f 25,Inschrijving en inlichtingen hierover in ’t Ketelhuis bij Bert van de Beid. INFORMATIEMAP de verpakking aangegeven. Zo kunt U - met deze folder in de hand - ruw weg zelf bepalen wat U wel of niet kunt en wilt bewaren. En is iets niet duidelijk? Vragen staat vrij, ook in de apotheek. IN DE VUILNISBAK Wat doet U nu met die oude medicij nen? Bij het wegspoelen door het toilet komt het via het riool in het oppervlaktewater terecht. Daar ge neesmiddelen op dieren en planten in dat water een niet te voorspellen in vloed hebben is dat niet de beste op lossing. In de vuilniszak wordt het een prooi vaan honden en katten. Is de zak helemaal kapot dan zijn ze een gevaar voor kleine kinderen. Pil letjes lijken nu eenmaal soms bedrieg- 3 lijk veel op snoepjes. De beste oplossing is deze oude geneesmiddelen in te leveren bij uw apotheek. Deze draagt zorg voor een gecontroleerde afvoer en vernietiging. Zo loopt U geen gevaar naar een be dorven geneesmiddel te grijpen en spaart U bovendien het milieu. i WADDINXVEEN/GOUDA - Voor de door het winkeltje Het Drieluik in de Cappenersteeg 20-22 in Gouda ge- organiseerde wedstrijd ”Wie maakt het mooiste drieluik” zijn zoveel in zendingen binnengekomen, zo vertelt ons de in Waddinxveen wonende me vrouw A. Ruts-Valk, dat tot en met 15 augustus een overzichtstentoon stelling hiervan wordt gehouden. Van ver buiten Gouda zijn werkstuk ken ingeleverd. Allerlei technieken zijn vertegenwoordigd, zoals: boeren schilderen, kantklossen, broodfiguren maken, fotograferen, weven en tekenen. De openingstijden van de tentoon stelling die gehouden wordt in ”Het Drieluik” te Gouda zijn: dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.30 uur en don derdagavond van 19.00 - 21.00 uur. Het Drieluik is in verband met vakan tie gesloten van 24 juli - 7 augustus. Na 15 augustus zal een deskundige jury de prijzen toekennen. Ook het publiek kan middels een enquête formulier een prijswinnaar bekend maken. Alle werkstukken zijn ver vaardigd door hobby-isten, waaruit blijkt dat het idee achter ”Het Drie luik” mensen met een hobby te sti muleren weer goed is aangeslagen. WADDINXVEEN - De vorige week woensdag en donderdag in de protestants-christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO ’’Koningin Wil helmina” aan de Sniepweg ge houden hulpactie voor de Sa- hellanden heeft ruim vierdui zend gulden opgebracht. Dit geld werd op de tweedaagse manifestatie bijeengebracht door middel van een fancy- fair en een rommelmarkt. De hulpactie voor de Sahellanden ging gepaard met het geven van zoveel mogelijk informatie over dit door grote droogte getrof fen gebied ,in Afrika aan de leerlingen. De Koningin Wil- helminaschool kon voor het welslagen van het project reke nen op de hulp en belangstel ling van buiten de school. De heer J. Willemstein, directeur van de MAVO/LTO, toonde zich bijzonder ingenomen met het opgehaalde bedrag dat zal worden bestemd voor recht streekse hulp aan hospitaaltjes en sociale instellingen in met name landen als Opper-Volta en Mali. WADDINXVEEN Er is in het Weekblad voor Waddinxveen al een aantal maal aandacht gevraagd voor het belang van het inle veren van overtollige en oude geneesmiddelen bij de plaatselijke apotheken. Thans bevinden zich in de apotheken D.C. van Doom (Prins Bernhardlaan 3-5) en F.F. van Dijk (Kerkweg-West 64) en bij de apotheekhoudenae arts Th.G. Blom (Jacob Catslaan 1) fol ders over het bewaren van geneesmiddelen en opruimzakjes. Deze kunnen zonder kosten worden afgehaald. Wie nog iets meer wil weten over de houdbaarheid van geneesmiddelen kan gerust de Ti I Leerlingen van de protestants-christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO Koningin Wilhelmina in actie voor het Sahel-project. (Foto: Weekblad voor. Waddinxveen/Sjaak Noteboom Al l ■wat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 11