1 voor hoofd kleuterleidster Wervelende show ten afscheid van zesdeklassers Bronzen beeld f41 Groen van Prinstererschool Afscheid van Vertrek mevrouw A. C. Hengst- Titulaer komt na 12 jaar Provincie wijst op gevaar botulisme W.GroenendiJk Hoek Bilderdijklaan-Tesselschadelaan Leuk speelterreintje Ds. N. J. Flink bedankt voor Eindhoven vu; :n Èfer ■- a ‘wr* wijze waarop mevrouw Hengst de kleu- een speelterreintje 'oude i. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 Zoals in het Weekblad voor Waddinx- ’veen van vorige week al kon worden bericht zal mevrouw A. C. Hengst- Titulaer worden opgevolgd door hoofd leidster mejuffrouw C. Coret uit Den Bosch. De nieuwe leidster gaat in Ze venhuizen wonen. van het terreintje werd voorkomen dat het onverwijld als hondentoilet of als brommer-crossbaan in gebruik kon worden genomen. ding van Botulisme bij watervogels. In 1980 zijn ongeveer evenveel vermoe delijke gevallen van botulisme bij de uit, waarbij hij iedere leerling een passend woord meegaf. Tot slot sloot hij met gebed deze zeer geslaagde af scheidsavond. WADD1NXVEEN/DEN HAAG Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland verwachten dat het botulisme De gemeente is een aantal weken ge leden het speelterreintje gaan maken nadat de omwonenden met een aan tal suggesties naar het Raadhuisplein waren gestapt. Het plan dat uitein delijk op tafel kwam bleek het beste te voldoen aan de wensen van de Vondelwijkbewoners. Hierbij werd namelijk uitgegaan van het handha ven van de zandbak, tegels, alsmede de inrichting van In een poëtische toespraak rondom een grote bos rozen belichtte voorzitter P. Rippe van de Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Victor de kwaliteiten van Ide hoofdleidster. Hij bood haar een I bronzen beeld aan van de Limburgse I kunstenares Truus Coumans, voorstel- lend een vrouw die een kind beschermt. GOEDE DAAD I Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) die I de met vakantie zijnde onderwijs wet- I houder A. H. van Gent verving, had in I zijn tijd als voorzitter van het schoolbe stuur St. Victor mevrouw Hengst nog aangenomen. Hij zei dit nog steeds als één van zijn goede daden te beschou- I welt. De heer L. J. W. Lazaroms, hoofd van de naastgelegen St. Paulusschool zwaaide namens deze school, waarmee t de Pr. Beatrixschool op het gebied van de integratie sterk is verbonden de scheidende veel lof toe en dat zelfde deed mevrouw J. E. M. v. Ginneke, na mens de teams van de Prins Willem A- lexanderkleuterschool, Mgr. Bekkers school, St Jozefschool en kleuterschool Klein Duimpje, welke scholen alle on der de Stichting voor Katholiek Onder wijs St. Victor ressorteren. Als directe collega roemde mej. M. M. A. de Kruyf de collegialiteit van me vrouw Hengst. Tenslotte bood de heer C. H. M. Koemans namens de ouder- commissie van de St. Paulus/Pr. Bea trixschool de scheidende een volledige fotoreportage van de afscheidsavond aan. OP HET LIJF GESCHREVEN WADDINXVEEN Vorige week donderdagavond werd op de rooms katholieke Prinses Beatrixkleuterschool afscheid genomen van hoofd leidster mevrouw A. C. Hengst-Titulaer, wegens haar vertrek naar de kleuterafdeling van een LOM-school in Gouda. Mevrouw Hengst was bijna 12 jaar als hoofdleidster aan deze school verbonden. kende resultaten had bereikt en zij meen den dan ook dat de nieuwe functie haar op het lijf was geschreven. In haar dankwoord zei mevrouw Hengst dat niet alleen de kinderen die speciale zorg nodig hadden haar be langstelling hadden, maar dat zij alle kleuters een beetje als haar eigen kinde ren had gezien. Zij had altijd met veel plezier aan de Pr. Beatrixschool ge werkt, maar nu deze gelegenheid was gekomen had zij besloten de stap te wa gen omdat het werk aan de LOM- school haar erg aantrok. Na het officiële gedeelte volgde een druk bezochte en zeer geanimeerde re ceptie. Vele ouders van leerlingen en oud-leerlingen namen de gelegenheid te baat mevrouw Hengst te danken voor al haar goede zorgen en haar veel suc ces toe te wensen. WADDINXVEEN De zesdeklassers van de protestants-christelijke Groen van Prinstererschool aan de Tollens laan hebben vorige week dinsdag avond afscheid genomen van hun school. Om half zes ’s avonds geno ten ze samen met al hun leerkrachten van een zeer smakelijke Brabantse koffietafel, op vakkundige wijze ver zorgd door eén van de ouders, de heer de Rooy. De nieuwe speelplaats op de hoek Bilderdijklaan-Tesselschadelaan. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Links de vertrekkende hoofdleidster van de Prinses Beatrixkleuterschool aan de Jacob Catslaan, mevrouw A. C. Hengst-Titulaer en haar man. Rechts oudercommissievoorzitter C. H. M. Koemans. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN - Vorige week donderdagavond is er af scheid genomen van de heer W. Groenendijk, die jarenlang als onderwijzer verbonden is ge weest aan de protestants-chris telijke Groen van Prinsterer school aan de Tollenslaan. Velen ouders, leerlingen en oud-leerlingen, maakten van de gelegenheid gebruik om de heer Groenendijk en zijn vrouw de hand te drukken. Ook door middel van cadeaus, een herin neringsboek en werkstukjes ga ven zij blijk van hun grote' waardering voor het vele werk dat hij gedurende zo’n lange periode voor de school heeft verricht. Ook bij veel buitenschoolse ac tiviteiten speelde Wim Groe nendijk vaak een belangrijke rol. Er is in al die jaren een band gegroeid die zich moeilijk onder woorden laat brengen, maar die niettemin duidelijk door alles heen voelbaar was. Na het officiële gedeelte van de avond was er nog een informeel samenzijn met vertegenwoordi gers van het schoolbestuur, van de schoolcommissie en met het personeel van de lagere en van de kleuterschool De Duiventil. Ook daar werden vele levende woorden gesproken, die verge zeld gingen van geschenken. De heer Groenendijk heeft afscheid genomen van de Groen van Prinstererschool, omdat hij door een terugloop van het aantal leerlingen moest afvloeien. Hij zal zijn werk echter kunnen voortzetten in de derde klas van de Savornin Lohmanschool aan de Linden- gaarde, eveneens een school van de vereniging voor Protes- tants-Christelijk Onderwijs. De leerkrachten van de Groen van Prinstererschool hopen dat hij daar met hetzelfde plezier en enthousiasme zal werken als hij dat zo lang op zijn ’’oude” school gedaan heeft. WADDINXVEEN Kinderen maken volop gebruik van het door de ge meentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven gemaakte speelterrein tje op de hoek Bilderdijklaan-Tessel- schadelaan. Op de plek waar het noodgebouw van de hervormde Bethelkleuterschool heeft gestaan en waar eens werd gedacht een draai- cirkel voor de toen nog in de Perk- straat stoppende bus van Westneder- land te maken staan nu - volop in het groen - leuke speelattributen, zoals houten klimwerken, een loco motief, een schoolbord en een zand bak. Met het op deze wijze inrichten met een aantal houten speelobjecten. In maart van dit jaar schaarden de omwonenden zich achter dit plan, waarbij ook rekening werd gehouden met de gedane suggesties, zoals het aanbrengen van een hek rondom het terrein en het schoolbord zodanig te plaatsen dat ook met kleinere kin deren rekening wordt gehouden. Na dat op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders de ge meenteraad in zijn vergadering van april de benodigde f. 25.000,- be schikbaar had gesteld kon het karwei worden uitgevoerd. Om half acht begon de afscheids avond die geopend werd door de heer Hakkesteegt, die de met vakantie zijnde voorzitter van de schoolcom missie verving. De leerlingen presen teerden zich eerst gezamenlijk met het zingen van enkele kampliedjes, waarna de kampdia’s van het school kamp in Oisterwijk vertoond werden. Het programma voor de pauze werd besloten met een zevental internatio nale liedjes waarin duidelijk werd dat ook andere talen de leelingen goed liggen Na de koffiepauze presenteerden de leerlingen een wervelende show van sketches, toneelstukken en liedjes. Elke keer afgewisseld door een ”entre-act”: een kleine sketch waar in het aanbieden van een cadeau aan één van de leerkrachten ver weven zat. Tijdens deze avond zag men ’’Koning Patat” tot andere gedachten komen, een bokswedstrijd anders verlopen dan verwacht en een flitsende quiz. Het optreden van ”Bucks-Fizz” en een eigenhandig geschreven toneel stuk van een professor met een las tige robot oogsten veel succes. Ook waren er muzikale bijdragen in de vorm van enkele accordeon- en fluitstukjes. De ”Dolly-Dots” ver tolkten op briljante wijze hun dans en zangkunsten. Dat ook de radio de leerlingen niet vreemd is bewees een parodie op de ”TROS-radio- ontbijt-quiz”. Een hoogtepunt was verder een perfect gedanst Jazz-ballet van één van de leerlingen. Tot slot werden van de schoolcom missie de dames Jones, Karsten, de Graaf, Klootwijk en de Kruijf door de leerlingen met een bloeme tje verwend voor de inzet en begelei ding bij de voorbereiding van deze avond. Het hoofd der school de heer J. Dijk huizen reikte hierna als afscheids geschenk een bijbel en een klassefoto en Vlaardingen. De meeste meldingen kwamen voor in de maanden juni, juli en augustus. Van de onderzochte kada vers bleek 44% met botulisme besmet te zijn. In een aantal gevallen is het moge lijk dat de gifstof in de kadavers pas na de dood is gevormd. In die gevallen zal botulisme niet de doodsoorzaak zijn ge weest. De provincie heeft de gemeenten, re creatieschappen en waterschappen ge- de komende maanden weer de kop zal vraagd het vinden van kadavers onmid- opsteken. Zij hebben daarom aan alle dellijk te melden aan de Provinciale gemeenten (waaronder ook Wad- Waterstaat, en te zorgen voor een effi- dinxveen), recreatieschappen en water- ciënte verwijdering en onderzoek van schappen in Zuid-Holland richtlijnen de kadavers. Bovendien is regelmatige gestuurd voor een doeltreffende bestrij- controle in met botulisme besmette ge bieden nodig. Het publiek wordt gead viseerd watervogels'niet te voederen, om te voorkomen dat op bepaalde provincie Zuid-Holland aangemeld als plaatsen concentraties van watervogels in 1979. Vorig jaar kwamen uit 48 Zuid- ontstaan. Waar die zich concentreren is hollandse gemeenten meldingen; namelijk de kans op het optreden of op vooral uit de gemeenten Hendrik-ldo- uitbreiding van botulisme groter dan Ambacht, ’s-Gravenhage, Nieuwkoop elders. WADDINXVEEN De nu in _Sphiedam-Kethel staande predikant Alle sprekers roemden unaniem de van de jtervormde Immanuëlgemeente, wijze waarop mevrouw Hengst de kleu- ds. N. J. Flink, heeft bedankt voor het ters die extra zorg nodig hadden had op hem doör de Hervormde Gemeente opgevangen en daarmee vaak uitste- van Eindhoven uitgebracht beroep. n 1- C <- i' V ZZ WW-1 A- F - .,„4# ■'-"/X ’t F- V-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 15