Ik kijk er met plezier op terug Felicitaties Joh. Burger: 25 jaar bij de Waardt BV 'w KETELHUIS START NIEUW SEIZOEN MET EEN GROTE Ing. Cees van ’t Hoog: Drs. G. Blom nieuwe CDA- leider in raad Restant ’’DOE- EN LEEFMARKT” Gaan en komen van mensen op receptie Jaarverslag 1980 meldt bescheiden winst WestnederlandHet gaat goed met het busvervoer pADDINXVEEN - Het ;aat goed met het openbaar streekver voer, zoals dat door NV Verenigd Streekvervoer Westnederland p de praktijk wordt gebracht. Westnederland, waar 1.500 men pi werken in 7 vestigingen en beschikkend over 530 bussen, zag 'muit het hoofdkantoor aan de Hoogeveenseweg in Waddinxveen «ns het busvervoer in 1980 verder uit te breiden en ook nog een ’«scheiden winst te boeken van 42.533 gulden. Het aantal ver eerde reizigers nam in 1980 toe met vijf procent. Deze gunstige ’ntwikkeling van het aantal reizigers zet zich in 1981 voort, zo is uit het jaarverslag van Westnederland te lezen. ■*c groei van het aantal passagiers Is vooral tijdens de spitsuren en dat Helt de busonderneming voor het probleem, dat gedurende een korte M ’s morgens en ’s avonds erg veel 'assen en dus erg veel chauffeurs !°dig zijn. I H Mtwikkeling R 1 ftEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 voor 1 kt ING.C. VAN ’THOOG (CDA) Hoog, die ais laatste politieke daad had meegewerkt aan de samenstelling van de profielschets voor een nieuwe burge meester (’’Naar mijn oordeel zoudt u een goed profiel voor de nieuwe burge meester zijn", zei hij tot burgemeester mr. A. G. Smallenbroek) en alle raad sleden dankte voor de collegialiteit en de positieve contacten. ’’In het bijzon der dank ik de CDA-fractie die mij als fractievoorzitter steeds haar vertrou wen heeft geschonken”, luidde het slotwoord. gen, wordt terugverdiend door lagere exploitatiekosten. Er wordt rijtijd- winst geboekt, de kwaliteit van het busvervoer wordt duidelijk verbeterd, waardoor verhoging van het passa- giersaanbod mag worden verwacht èn er wordt verbetering van de arbeids omstandigheden voor de chauffeur bereikt. WADDINXVEEN Met het oog op het vertrek van CDA- fractievoorzitter ing. Cees van ’t Hoog hebben de achter blijvende christen-democratische gemeente raadsleden drs. Gijsbert Blom una niem aangewezen ais de nieuwe CDA-fractievoorzitter. In 1978 is Gijsbert Blom als rechts treeks CDA-lid door de CHU voor gedragen op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen die deze partij destijds beschikbaar stelde. Zijn ervaringen met het raadswerk in de afgelopen 3 jaar, zijn inzet en deskundigheid geven bestuur en fractie het vertrouwen dat hij de man is die de fractie nu het beste kan aanvoeren. In het dagelijks leven is Gijsbert Blom sinds l’/2 jaar werkzaam als directeur bij het ministerie van Bin nenlandse Zaken op het terrein van de arbeidsvoorwaarden en arbeids verhoudingen van het overheidsper soneel. Voordien vervulde hij di verse functies bij het ministerie van Sociale Zaken, laatstelijk op het terrein van het arbeidsmarktbeleid. Gijsbert Blom werd in 1938 in Rot terdam geboren. Sinds 1965 woont hij in Waddinxveen. Hij studeerde in de avonduren economie aan de Nederlandse Economische Hoge school (thans Erasmus Universi- teit) te Rotterdam en behaalde zijn doctoraal examen in 1971. In Waddinxveen is hij enkele jaren diaken geweest van de hervormde Immanuëlkerk en secretaris van de Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstver lening. Momenteel woont Gijsbert Blom met zijn gezin aan de Piasweg 6a. ge- J is 1 genomen van CDA- fractievoorzitter ing. Cees van ’t Hoog. De sinds 1976 van de gemeenteraad de Vereniging deel uit gemaakt hebbende christen- mende verhuizing naar Huizen, omdat hij ander werk bij Philips Telecommu nicatie Industrie in Hilversum is gaan doen, een punt gezet achter vijf jaar raadswerk. In de gemeenteraad zal zijn plaats worden ingenomen door de heer J. A. Hielema, terwijl drs. G. Blom is aangewezen als nieuwe fractievoorzit ter. Ing. Van ’t Hoog werd in de gemeente raadsvergadering onder meer toege sproken door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en nestor D. Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV). Het scheidende raadslid moest erkennen iets in Wad- dinxveen achter te laten nu hij de Wad- dinxveense politiek wegens verande ring van werkkring en functie heeft moeten verlaten. "Weggaan valt niet mee, maar het geeft me het besef dat ik bezig ben geweest met iets waarop ik met plezier kan terug kijken. Het was een periode waarin veel tot stand werd gebracht. Het was pret tig dat als raadslid te hebben mogen meemaken. Het was ook een periode waarin ik veel heb geleerd, maar waarin ik steeds naar beste weten en kunnen gedaan heb, waarvan ik vond dat het in het belang was van de Waddinxveense bevolking”. Politiek bedrijven is het werken voor mensen, maar ook het werken met mensen, aldus ing. Van T Hoog. ”Het werken voor mensen wordt gevoed uit het beginsel van waaruit je politiek wilt bedrijven. Dat geeft de richting aan bij het maken van bepaalde keuzes. Het werken met mensen wordt met name bepaald door de mate waarin wij met el- kaarop democratische wijze willen om gaan". ’’Naarmate de sociaal-economische omstandigheden moeilijker worden komt het er op aan, aan beide elemen ten des te meer aandacht te schenken. De raad zal het naar ik vrees in de ko mende jaren aanzienlijk moeilijker krij- gen dan in de achter ons liggende pe riode. Dan gaat het er om dat er stapjes terug gezet moeten worden en een klein stapje terug is veelal moeilijker dan een grote stap vooruit”. ’’Juist in minder goede omstandigheden gaat het in de politiek om het kiezen, het kiezen voor de zwakkeren in de sa menleving, binnen en buiten onze gren zen. Dit geldt ook in de gemeentepoli tiek, want ook daarin gaat hét om men sen. Achter vrijwel elke beslissing hoe zakelijk ook gaan consequenties voor mensen schuil. Het is zaak die mens daarachter te ontdekken en in het oog te houden”, betoogde Cees van ’t Op deze dag is er ook een dia/mu- ziekshow die door de Ketelhuis-sta- gaires Trudy Kraay en Marian de Jong in elkaar is gezet. Deze show geeft een goed beeld van wat er in Waddinxveen-Noord gebeurt op het gebied van sociaal cultureel werk. Meer informatie over deze ”doe en leefmarkt” komt er te zijner tijd in de kranten en in de nieuwe wijkkrant die ’t Ketelhuis eind augustus uit laat komen. Waddinxveense organisa ties die nog mee willen werken aan deze ”doe en leefmarkt” kunnen in formatie inwinnen bij ’t Ketelhuis. (Tel. 6860). WADDINXVEEN - Zaterdag 12 sep tember is er in en rond ’t Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan een grote ”doe en leefmarkt”. Deze markt is tevens de start van het nieuwe seizoen. De ”doe en leefmarkt” is een soort bewustwordingsmarkt waaraan vele Waddinxveense organisaties meewer ken. Op deze markt komen een groot spelencircuit voor de lagere school jeugd en veel informatiestands van Waddinxveense organisaties. De organisaties die tot nu toe mee gaan werken zijn: Openbare biblio theek Waddinxveen, Amnesty Inter national, Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking, Rode Kruis, Interkerke lijk Vredesberaad (IKV), Wereld winkel Waddinxveen en Green Peace. De huidige adjunct-directeur van De kaardt startte op 1 juli 1956 zijn loop pan als enige hulp op het gebied van de Idministratie en de verkoop. Hij was pen 21 jaar, terwijl het bedrijf van wij- h de heer T. de Waardt en zijn beide loons was gevestigd aan de Noordkade. De heer Burger verzorgde toen niet al ken de administratie, maar hielp ook pet het laden van vrachtwagens. hij dat al vele jaren mag doen en wensen hem ook hierin heel veel zegen toe”, al dus ds. W. Verboom in zijn in het Her vormd Kerkblad neergeschreven felici tatie. Het jubileum van de heer Burger volgt op de gevierde jubilea van de heren C. A. Blonk en J. Schinkel, die er eerder bij stil stonden reeds 25 jaar bij de Waardt BV werkzaam te zijn. Beide dienen het bedrijf als chauffeur. Direc teur D. de Waardt noemde het 25 jaar I 1 statie, niet alleen vanwege het volhou- afscheid In de afgelopen 25 jaar heeft de jubilaris het bedrijf zien groeien, welke groei financieel-economisch door em werd begeleid en ook gestimuleerd door een steeds verder gaande administratieve automatisering. De in 1974 aange schafte mini-computer is intussen uitge groeid tot een computersysteem met een geheugencapaciteit van acht maal meer dan waarmee werd gestart. De heer Burger staat niet alleen bij Bouwmaterialenhandel De Waardt BV bekend als een harde werker, maar spande zich ook op kerkelijk terrein bij zonder in. Zo is hij al tien jaar kerkelijk ontvanger van de Centrale Hervormde Gemeente. ’’Arbeid is een opdracht, maar ook een zegen. Dat merken we vooral in onze tijd van neergang. Wij wensen hem veel zegen en vreugde in deze dagelijkse arbeid. Maar we den ken ook aan alle werk voor de kerk, dat hij vaak in stilte, achter de schermen, verricht. We zijn er dankbaar voor dat Verder komt er nog een creatieve energiestand en een werkloosheids- stand. gen dan worden afgekoppeld. De technische consequenties van het ge bruik van aanhangers (aanpassing bushaltes e.d.) zijn nog in onderzoek. Westnederland probeert het streek vervoer zoveel mogelijk te propa- ganderen. De indruk bestaat, dat veel reizigers door onbekendheid met het systeem (lijnen, frequentie, strippen kaart, zones, tijden, etc.) kiezen voor de eigen auto. De proef in Rotter dam, waarbij automobilisten gedu rende een week gratis met de bus mochten reizen, leverde als resultaat op dat meer dan de helft van de be trokkenen te kennen gaf voortaan meer met de bus te zullen reizen. KNELPUNTEN Een vlotte doorstroming van het bus vervoer wordt op veel plaatsen in de regio belemmerd door te smalle we gen, bruggen, files, etc. Voor het op lossen van die knelpunten is vaak geen geld. Westnederland heeft nu het ministerie van verkeer en water staat gevraagd of zij niet zélf als be drijf een aantal grote knelpunten mag oplossen. Het geld, dat Westne derland hiervoor op tafel moet leg- WADD1NXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is gewijzigd dat Meu belen L. de Koning BV, Zevenhuizen (ZH), een filiaal onder de naam ’’Re stant" heeft gevestigd aan de Nesse 8 in Waddinxveen. Doel: kleinhandel in meubelen. IFelicitaties en geschenken voor de adjunct-directeur van De Waardt BV, Joh. Burger. (Foto: Weekblad Waddinxveen/Sjaak Noteboom RUIMTEGEBREK Eén van de grootste problemen van de busonderneming is oplossing van het huisvestingsprobleem van het hoofdkantoor. Het kantoor, daterend uit 1963, was gebouwd voor een be drijf met 60 bussen en 160 man per soneel. Intussen is het bedrijf uitge groeid naar 540 bussen en bijna 1.500 man personeel. Doorbet ruim tegebrek en de daaruit voorkomende slechte werkomstandigheden heeft de uitbreiding van het hoofdkantoor de hoogste prioriteit. ;r kan gewerkt worden met part- fee-buschauffeurs. Wellicht dat het ^schakelen van vrouwelijke chauf- kurs, Westnederland heeft er slechts uitkomst kan bieden. her goede resultaten boekt het be- F'jf overigens ook door het inzet- fn van gelede bussen, waarmee veel per passagiers kunnen worden ver- Perd. Inmiddels heeft het bedrijf 52 pede bussen, die als ze in de spits- pn worden ingezet, een besparing [an zo’n veertig standaardbussen met pen zovele chauffeurs opleveren. De F°sten van het spitsvervoer kunnen pdie wijze aanzienlijk worden ver- l*NHANGER estnederland denkt erover naast ge- t(k bussen ook standaardbussen met tn aanhangwagen in te zetten. Bui en de spitsuren kan de aanhangwa- IVADD1NXVEEN Volop felicitaties h geschenken waren er vrijdagmiddag por de Waddinxvener Joh. Burger, pjunct-directeur van Bouwmateriaal- andel De Waardt BV, omdat hij het kit herdacht 25 jaar geleden bij dit be kijf in dienst te zijn getreden. Tijdens Ie in het gebouw van Bouwvoorlichting [ehouden receptie was het ruim twee lur lang een gaan en komen van men iën, die behoren tot de grote kring van lakelijke en persoonlijke relaties van de Lbilerende plaatsgenoot. DRS. G. BLOM (CDA) WADDINXVEEN In de laatst lang werken bij dit bedrijf een hele pre- houden gemeenteraadsvergadering den van het werk, maar ook ”om het uithouden bij zulke bazen”. Het tweetal kreeg een medaille van c -o van Bouwmaterialenhandel in Neder- democraat heeft in verband met zijn ko- land en de gebruikelijke penning met oorkonde van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- Holland. Van de heer A. de Waardt werd een envelop met inhoud ontvangen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 17