Na-restauratie Nb taFk Brugkerk gaat drie ton kosten g S-d1 m 1 I Agenda Goudse Bioscopen Verbouwing Jan Ligthartschool kost twintig -mille minder Herdruk boekje ”Wij geloven” vands. W. Vert Nieuw voor het Boskoopse bedrijfsleven ,i'Li 'E. I o DO EN £XS LlTl n Is jl it O li 81 Een blik op de aangetaste binnenwanden van de gerestaureerde Hervormde Brugkerk -1 bouwen 06 249 THALIA >06 SCHOUWBURG Voor inlichtingen en reakties: n 1 J (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). schielandweg 7, 2742 ma waddinxveen postbus 225, 2740 ae waddinxveen telefoon 01828-3822 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 KANTOOR T O R E N PA D bedrijfspxs dan maar vergeten wat een tijd het alle maal kost aan besprekingen, vergade ringen en dergelijke, om het gewenste resultaat te bereiken”, aldus de heer Van Ringelenstein. "Maar we zijn en blijven vol goede moed dat wij volgend jaar om deze tijd klaar zijn met de na-restauratie van onze Brugkerk en niet te vergeten met de renovatie van ”Het Anker”, waar mee dan ons plan ’’Wijk Oost” zal zijn afgerond: ”een gerestaureerde Brug kerk”, een ’’gerenoveerd Anker” en een nieuwe pastorie. j Do. 8.15 uur, za. 7 uur, zo. 7 en 9.15 uur, di. en wo. 8.15 uur, (Niemand ontkomt aan deze gigantische kaken!): THE GREAT ALLIGATOR de j: prooi van de reuzenkrokodil), 12 jr. Vr. 8.15 uur, za. 9.15 uur, zo. f: 4 uur, ma. 8.15 uur: KAGE- MUSHA (de schaduw van een j krijgsman), a.l. Do. t/m wo. 2 uur: UIT DIS- 4 NEY'S RIJK TEKENFILM- ARSENAAL, a.l. j WADDINXVEEN Het door de Waddinxveense hervormde predikant ds. W. Verboom samen met ds. H. Veldhuizen geschreven boekje ”Wij geloven”, de catechi smus in woord en beeld, eerste en tweede deel, is bij uitgeverij Kok in Kampen in herdruk versche nen. Per deeltje van 90 bladzijden be dragen de kosten 7,25. Het blijkt dat de door de twee predi kanten geschreven catechisatie- en andere cursusboekjes als voor treffelijke lectuur worden be schouwd. Bij Kok in Kampen verschenen van de hand van de in 1941 gebo ren drs. W. Verboom reeds de boekjes "Waar liefde woont” over de levensheiliging in de Efe- zebrief en Levens-Wijs”, parels uit het Spreukenboek. Ook voor deze paperbacks bestaat een goede belangstelling. aan de Kerkweg-Oost. Do. en vr. 3.30 en 8 uur, za. en zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, ma. 3.30 uur, di. en wo. 3.30 en 8 uur: FLYING HIGH, a.l. Do. t/m wo. iedere middag half twee, dolle pret met jullie vriendjes in: SJORS EN SJIM- MIE IN DE GORILLA, a.l. Thalia special: vr. en za. 11.30 uur (nachtv.) en ma. 8 uur (slechts 3 voorstellingen), Jack Nicholson en Louise Fletcher in de met 5 Oscars bekroonde film: ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST, 16 jr. WADDINXVEEN De kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Ge meente is nog steeds in afwachting van de financiële regeling die met het ministerie van.CRM getroffen zal moeten worden om de binnenmuren van de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost opnieuw te restaure ren. Vrij gauw na de officiële ingebruikname van het gerestaureerde - Godshuis in december 1979 bleek al dat er problemen waren met de mu ren, die gaandeweg steeds onooglijker werden. Punt van bespreking is sinds die tijd: Wie zal die forse opknapbeurt, waarvoor het kerkgebouw weer enige tijd gesloten zal moeten worden, gaan betalen? Kerkvoogdij-voorzitter G. van Ringe lenstein tot de hervormde lidmaten: ’’Wees ervan overtuigd, dat wij van onze kant er alles aan doen om dit werk zo snel mogelijk van de grond te krij gen. De situatie van de muren wordt als maar hopelozer, en het zou om tal van redenen te wensen zijn dit werk gelijk tijdig uit te voeren met de renovatie van ”Het Anker”. Bekend is dat het opknappen van de Brugkerk-muren bijna f 300.000, gaat kosten. Dit benodigde bedrag zorgde voor vraagtekens binnen de Centrale Hervormde Gemeente. Waarom dit alles drie ton moet gaan kosten is intussen door de heer Van Ringelenstein voldoende uitgelegd. Om te beginnen moeten niet alleen de stoelen en de vloerbedekking uit de kerk, maar ook alle vaste banken moe ten worden verwijderd en elders voor circa 4 maanden worden opgeslagen. De kerk moet leeg. Dan zullen vervol gens alle deuren, kozijnen en ramen moeten worden afgeplakt. De voorkan ten van de galerijen en de kolommen moeten met hardhout worden afge schermd. De kandel en de kronen met plastic moten worden ingepakt. Dit al les om beschadigingen te voorkomen. Het orgel zal net als bij de restauratie weer geheel moeten worden omtim- merd en voorzien moeten worden van apparatuur voor klimaatbeheersing. Maar dan nog kunnen we niet begin nen. De gehele vloer in de kerk zal moeten worden bedekt met een laag schuimrubber waarover een hard- boardvloer kan worden gelegd. Deze zal dan vervolgens geheel moeten wor den afgedekt met een laag plastic om het geheel zand en waterdicht te ma ken. Verder zullen alle wandarmaturen van de verlichting en de geluidsapparatuur, alsmede de witte verlichtingsbollen moeten worden verwijderd. Dan kan pas een begin worden gemaakt met het plaatsen van de steigers, waarop de va klieden met de hand het geheel zullen afbikken. Wanneer na alle muren, ook in de hal en boven bij het orgel, zijn af gebikt, zal er door "Injektion Neder land” een vochtwerend scherm op de muren worden aangebracht en dan kan uiteindelijk de stukadoor weer begin nen met het pleisteren van de muren. ’’Wanneer we hierbij nog denken aan het plaatsen van werkketen en het ma ken van een aantal voorzieningen die nodig zijn om dit werk uit te voeren, zal het ongetwijfeld duidelijk zijn dat de na-restauratie van de muren, en de re stauratie van het orgel een enorm werk is, dat dan ook vanzelfsprekend enorm veel geld gaat kosten. Daarbij zullen wij WADDINXVEEN De verbouwing - van de openbare Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat, waarin het nieuwe schooljaar de kleuterschool ’t Haze- veld (Mozartlaan) moet zijn onder gebracht, gaat geen ruim f. 95.000,- kosten, maar f. 75.000,-. Deze verla ging met twintigduizend gulden is door de gemeenteraad goedgekeurd. Het eerste krediet voor het treffen van bouwkundige voorzieningen aan de Jan Ligtharstchool nam de raad al op 25 maart van dit jaar. Op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels een in schrijving voor het werk plaatsge vonden. Dé kostenraming zou, indien het bedrag van de laagste inschrijving in aanmerking wordt genomen, kun nen worden gesteld op f. 81.125,-. In de geplande voorzieningen is on der meer opgenomen een verlaging van de buitenkozijnen in de 2 door de kleuters in gebruik te nemen lo kalen. In verband met het feit dat zowel het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen als de onderwijs inspectie deze verlaging van de kozij nen niet noodzakelijk acht is nader besloten dit onderdeel van het werk te laten vervallen. Daarom kon de kostenraming worden verlaagd tot (afgerond) f. 75.000,-. EERVOL ONTSLAG Aan de Openbare Jan Ligthartschool mogen per 1 augustus niet meer dan drie onderwijzers werkzaam zijn. Oorzaak hiervan is het teruglopende aantal leerlingen. B en W hebben met het oog hierop eervol ontslag ver leend aan de onderwijzeressen me vrouw G.G. Stemmer-Dom en me vrouw L.C. van Eijk-Koole, die bei den een deeltijdbaan vervulden en mevrouw P. Kerklaan-den Uil, die het hoofd der school part-time assi steerde. ZIJDE De laatste jaren valt het op dat in het centrum van Boskoop nieuwe aktiviteiten worden ontwik keld en dat het centrum zich als centrum gaat ontplooien. Er komt ook vraag naar representatieve ruimten in het centrum en de direkte omgeving, welke kunnen worden gebruikt als kantoor, showroom/toonzaal of praktijkruimte. Het blijkt dat enkele bedrijven ruimten willen kopen of laten bouwen. Tevens is er ook belang- stellinggetoond voor huurobjekten. Door een toevallige samenloop zijn wij met twee grondeigenaren in kontakt gekomen die bereid zijn hun grond aan het Torenpad (dat is achter de Zijde nabij het Gemeentehuis) te verkopen. Ook de Gemeente Boskoop heeft nog een kaveltje grond liggen, wat aan een eventueel bouwplan toegevoegd kan worden. Wanneer dit zal worden samengevoegd dan kan een totale bedrijfsoppervlakte van 1400 m2 worden gerealiseerd waarop een étage kan worden gebouwd van nog eens 1400 m2. Als er nu voldoende belangstelling voor is zouden wij in overleg met een architekt en een. aannemer een bouwplan kunnen gaan ontwikkelen. Belangstellenden hiervoor vragen wij te willen reageren. Daarna kan met de gegadigden een afspraak worden gemaakt om, in overleg met de grond eigenaren, een programma van eisen op te stellen en aan de hand daarvan een ontwerp te laten maken de pater makelaardij b.v. GEM.HUIS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 21