Rondom de hefbrug Mosterdsoep Vraag Tijme Bouwers Doodstraf (2) Mosterdsoep Advertenties Doodstraf 1 Brief Verslag Meester WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 Drs. T. J. Bouwers. - f w W et ti k; ei fr ki n; di h is T V 1 3 1 3 9 1 1 3 4 4 2 3 3 2 1 S 5 Zo schreef Stan Huygens in zijn Telegraaf-rubriek '’Journaal” over de in Waddinxveen geserveerde mosterdsoep. IR h r foto van Gerard Mulder (links) met zijn echtgenote Carta en zijn vriend Maar Stan Huygens 1 eens van de andere kant. Iman Smallegange (12jaar) Waddinxveen. l 1 0 Di (d kt (s- di S 4 4 c Z t Journaal In het weekblad Vrij Nederland - en dan de kleurenbijlage daarvan - stond laatst een vele pagina’s omvat- orde is te duchten, mede omdat in het verleden nooit klachten zijn ge- uit naaf aanleiding van de door de vereniging gehouden feestavonden. Tenslotte heeft de burgemeester naar 's voorzitters oordeel ten on rechte het feit laten meewegen dat in een ander geval van verstoring van de openbare orde sprake is geweest. De door de burgemeester gemaakte vergelijking gaat niet op, omdat het in het onderhavige geval gaat om een feestavond van een besloten vereni ging De voorzitter oordeelt voorhands dat de burgemeester de gevraagde ontheffingen in redelijkheid niet heeft kunnen weigeren. Hij treft de voorlopige voorziening, dat de burge meester van Ferwerderadeel zich ten aanzien van de Vereniging "Het Nut” gedraagt als waren de gevraagde ont heffingen voor 10 januari en 7 maart 1981 tot 01.00 uur ’s nachts verleend onder de gebruikelijke voorwaarden. Leuke jurisprudentie, mede gemaakt door een oud-Waddinxvener. Restaurateur Maarten M. van Velzen van het specialiteitenrestaurant De Gouwe Dis aan de Zuidkade heeft met zijn sinds jaar en dag op de menukaart staande mosterdsoep de landelijke pers gehaald. In Stan Huygens’ rubriek ’’Journaal” in het dagblad De Telegraaf wordt door chef-kok Ton Eckhardt zelfs onthuld hoe hij zijn niet te zware mosterdsoep maakt. Maar wat u daarvoor nodig hebt en hoe de bereidingswijze precies is leest u straks. Eerst nog even vertellen dat er zoals be richt begin vorige maand Elzasser ge rechten werden geserveerd op een in De Gouwe Dis gehouden Elzasser manifes tatie. Gedurende drie dagen werd toen de dagelijkse keukenstof aangevoerd door maitre de cuisine Mare Decker. In dat kader werden er aan de Zuidkade waar Stan Huygens sprak over een ’’uit stekende eetgelegenheid, waar - Holland ser kan het niet - regelmatig schepen hoog door de Gouwe langs varen”, El zasser wijnen van het oude Haarlemse huis Verkruijsen de Lange geproefd. Dit bijna 100 jaar oude huis levert uit sluitend aan de horeca, waaronder dus de mooiste Elzassers. Er was een spe ciale proefcommissie om dat te bepalen. En dan nu het recept van de mosterd soep, zoals die in De Gouwe Dis werd geserveerd. Daarvoor hebt u dit nodig: mosterd (a l’ancienne), Hollandse mos terd en scherpe Franse mosterd. Boter, ui, prei, laurier, peperkorrels, kruidna gel, foelie, zout, peper, bouillon, witte wijn en bloem. Bereidingswijze: Schil een ui en de prei- stengel en halveer deze in de lengte. Snij de helften overlangs in dunne plak jes. Smelt een klontje boter in een steel pan, doe de uien en de prei, wat peper korrels, een blad laurier, 1 blaadje foelie erbij, deksel erop en stoof dit alles op een laag vuur. Af en toe roeren. Na plm. 15 minuten zijn de uien en de prei zacht maar nog bleek. Strooi nu ge wone bloem over dit mengsel, samen met drie afgestreken eetlepels verschil lende mosterd en roer dit grondig door elkaar. Verwarm in een aparte steelpan de bouillon met een scheutje witte wijn. Doe al het vocht in een keer in de pan. Roer nu voortdurend tot de soep sud dert; kruiden met wat peper en zout (voorzichtig!). In de rubriek ”Uit brieven van lezers” in het dagblad Trouw kwamen we de volgende brief tegen van de 12-jarige Waddinxveense Inge Smallegange. Zij schreef over het door een politieman ge trokken pistool tijdens gevechten tussen supporters het volgende: "Ajax/Feyenoord. Bij gevechten tussen supporters voor en na de wedstrijd val len twintig gewonden en politie trekt pistool. In één woord afschuwelijk. De maandag daarna wordt er druk ge discussieerd. Bij de jongeren is het dis cussiepunt wie heeft er gewonnen. Bij de ouderen is het meestal verontwaar digd praten over de politie want die was zo stom om z ’n pistool te trekken. In Trouw stond op de voorpagina een i een politieman met pistool in In de afgelopen weken kwamen we in de landelijke dagbladpers weer een aan tal advertenties tegen waarvan de Wad dinxveense scholen hebben verzuimd ze onder de aandacht te brengen van een zo’n groot mogelijk aantal Waddinxve- ners. Want zoals bekend zijn wij de mening toegedaan dat vacatures op Wad dinxveense scholen eerst en vooral de belangstelling verdienen van plaatsgeno ten, alvorens wordt getracht elders in het land kandidaten te werven. De samenwerkingsschool voor HA VO/ Atheneum aan de Sniepweg vraagt voor de cursus 1981/1982 een i economische wetenschappenrvoor 20-30 uur (12 graads). De verdeling van deze uren over economie, economie I, eco nomie II en handelswetenschappen kan in overleg binnen de vaksectie plaats vinden. Sollicitaties moeten worden ge stuurd naar de Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool, Postbus 161, 2140 AD Waddinxveen, terwijl in lichtingen worden verstrekt door rector drs. M. Verhoog. De tweede vacature waarop ons oog toevallig viel was die voor een bevoegde docent (m/v) wiskunde/rekenen voor ca. 27 lesuren bij de christelijke school voor LHNO ”De Rank" aan de Esdoomlaan. Sollicitaties kunnen gericht worden aan de algemeen secretaris van de CBTB West-Nederland, Zuiderhoutlaan 12, 2012 PJ Haarlem, terwijl inlichtingen worden verstrekt door directrice me vrouw L.C. van der Bijl. Zomaar een vraag. Op de onroerend goed-pagina’s in de Nederlandse dag bladpers worden mooie Eurowoningen te koop aangeboden in Nieuwerkerk aan den IJssel. Je kunt daar een aantal grote gezellige 2/1 kap-woningen kopen voor f. 170.000,- zonder verdere kosten, terwijl uw oude woning tot 100 procent wordt ingeruild van een onafhankelijke taxatie. Voor die f. 170.000,- hebt u een formidabel huis met gezellige tuin, een ruime living met open haard en verbin ding met het tuinterras, een half open keuken, 4 grote slaapkamers, veel berg ruimte en een luxe badkamer met lig bad. Wie gewacht heeft met het kopen van een huis kan in Nieuwerkerk aan den IJssel ook goed zaken doen. Hier kan men huizen kopen op het niveau van 5 ton terwijl er "maar”f. 360.000,- v.o.n. betaald hoeft te worden. De woningen zijn gesitueerd aan een waterpartij in het plan Zuidplaspolder en worden om schreven als panoramabungalows. En nu onze vraag. Deze twee woning- projecten van Eurowoningen worden aangeboden door Voss Vastgoed, Peu- leyen 60, Waddinxveen. En Peuleyen 60 is een huurhuis. Dat was onze vraag: Hoe kun je vanuit een huurhuis zulke mooie koopwoningen verkopen zonder zelf kopen in de praktijk te hebben gebracht! Oud-Waddinxvener drs. T.J. Bou wers, destijds CDA-fractievoorzitter in de Waddinxveense gemeenteraad en nu al weer een aantal jaar burge meester van het Friese Ferwerdera deel (en straks dus Fries collega van de naar Smallingerland vertrekkende burgemeester mr. Bert Smallen- broek), heeft het voor de Raad van State verloren om te trachten te ver hinderen dat er in het tot zijn ge meente behorende dorp Hallum to neelavonden tot in de kleine uurtjes kunnen worden gehouden. De Raad van State heeft dit beslist in een be schikking van de waarnemend voor zitter van de afdeling rechtspraak. Wat is het geval? De Vereniging "De partement Hallum e.o. van de Maat schappij tot nut van het algemeen” in Hallum (gemeente Ferwerdera deel) wil op de zaterdagavonden 10 januari en 7 maart 1981 voor haar leden een toneelavond met bal na organiseren. Daarvoor verzoekt de vereniging aan de burgemeester Tijme Bouwers van Ferwerderadeel om ont heffing van het sluitingsuur op deze avonden tot ca. 01.00 uur. De burgemeester weigert de gevraag de ontheffing. De Vereniging "Het Nut” dient bij hem tegen die weige ring een bezwaarschrift in en vraagt tegelijkertijd de voorzitter van de af deling rechtspraak om een voorlopige voorziening. De burgemeester stelt dat hij van zijn bevoegdheid om ontheffing van het sluitingsuur te verlenen geen gebruik maakt voor de zaterdag- en zondag- a >nd, zulks ter bescherming van de openbare rust. Daarbij staat niet vcorop het belang van de zondags rust in de zin van de zondagsheili ging, maar de rust op zondag. Bovendien wijst hij erop dat in het verleden het gedrag van bezoekers van een café waarvoor in week ends ontheffing van het sluitingsuur was verleend tot vele klachten van omwonenden heeft geleid. Daarom acht hij het niet wenselijk dergelijke ontheffingen te verlenen voor in richtingen die temidden van woon bebouwing gelegen zijn. De Vereni ging "liet Nut” wijst erop dat de burgemeester haar in het verleden wél ontheffingen heeft verleend voor door-de-weekse-avonden. Die avon den hebben nooit aanleiding gege ven tot klachten. Bovendien zijn haar feestavonden besloten. De voorzitter overweegt, dat hem niets is gebleken van bijzondere re denen die zouden leiden tot het oordeel dat aan het begrip openba re orde (in de zin van de betrokken bepaling uit de APV) op zaterdag en zondagavonden een andere be tekenis zou moeten worden gege ven dan op de andere avonden in de week. Verder is hem niet gebleken dat an derszins verstoring van de openbare ten van Velzen in de deuropening van ,,De Gouwe Dis'. rifirev Ier Cm T F rier oanerknrr el s krnidna- De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer zijn al weer een maand geleden gehouden, maar de discussie daarover duurt in ieder geval plaatselijk nog voort. En wel in het jongerenge deelte van het mededelingenblad van de Gereformeerde Kerk, ’’Ontmoeting”, waarin RPF-vertegenwoordiger Kees Senneker van de Onderweg 71 reageert op een stuk van Peter van den Berg. De Onderweg-bewoner vraagt zich welis waar af of een naar zijn mening partij- propagandistische bijdrage wel thuis hoort in een officieel kerkblad, het meest steekt het hem dat Peter van den Berg propaganda bedreef voor de Evan gelische Volkspartij (EVP), waarvan lijsttrekker Rien Weststrate op zondag avond 24 mei discussieerde met de plaatselijke CJV-jeugd, en op ontoelaat bare wijze christelijke partijen als SGP, GPV en RPF afkraakte. ’’Hiermee tref je natuurlijk niet alleen de organisaties, maar ook de leden en de stemmers van deze partijen aldus Kees Senneker, die meent dat de jeugdige schrijver andere mensen de grond heeft ingeboord op een manier waar de hon den geen brood van lusten. Wat Peter van den Berg onder meer on der de titel "Geprogrammeerd” schreef was dit: "De E. V.P., een nieuwe christe lijke partij. Wéér één? Ja, maar een par tij met principes, een menselijk gevoel tén een christelijke (evangelische) over- z’n hand. Overal wordt negatief gepraat tuiging als uitgangspunt. Hoe bedoel je? -i.-- u---.-.L Menselijk gevoel en een christelijke over tuiging? Gaat dat niet samen? Kijk hier: buiten het C.D.A. zijn er nog enkele zich christelijk noemende partijen S.G.P., R.P.F., G.P.V., om even in gere formeerde kringen te blijven. Christelij ke overtuiging? Voor hen wel. Menselijk door gevoel? Kon nou! De GPV en RPF staan beide voor om in het gewone strafrecht jj_ o tde doodstraf opnieuw in te voeren! a.u.b. op met negatief praten. Bekijk het Je geloofwaardigheid als christelijke par- -jij heb je op zo’n manier natuurlijk vol ledig verloren. De verantwoording, die je als christen voor de schepping hebt, zou zich moeten uiten in een mens en milieuvriendelijke opstelling ten opzich te daarvan. Maar durf niet jezelf in Gods plaats te stellen, door zélf met de dood te straffen: God heeft een weg uitgestip peld voor- en het leven gegeven aan de mens; grijp daarin niet in! "Oordeel niet, opdatzeggen ze dan nog. De hand steekt nog steeds niet in eigen boe- Wie is nu de beste wijnko per in Nederland Dat is niet te zeggen. Ieder bedrijf heeft zijn specialiteit. De een zit goed in de Bourgogne en wat zwak in Bordeaux. Bij de ander is het juist an dersom. Een derde heeft de mooiste Elzassers. Onlangs proefde ik wat wijnen van het oude Haar lemse huis Verkruijsen de Lange. De eigenaar W.G. ten Houte de Lange ver kocht dit bijna 100 jaar oude wijnhuis, dat in Haarlem wonderschone kelders bezit, aan Douwe Egberts. Hij was echter niet tevreden over de manier waarop de koffiehe- ren met zijn lieveling om sprongen en kocht het gehe- ]o Rorlvnif torna De RPF-man Kees Senneker wilde deze nota bene in het officiële mededelingenblad van de Gereformeerde Kerk - dus niet onweer sproken laten. Hij doet dat zo: "Op een mijns inziens ontoelaatbare wijze wor den enkele "zich christelijk noemende partijen” afgekraakt. Hiermee tref je na tuurlijk niet alleen de organisaties, maar ook de leden en de stemmers van deze partijen. Overigens is het grootste deel van de leden van SGP en GPV en RPF niet van gereformeerde huize. Als deze partijen voorstander zijn van het herinvoeren van de doodstraf, komt dat beslist niet voort uit een "waanzinnige angst voor hun medemens”, maar uit een proberen te doen wat God van ons vraagt', in al onze gebrekkigheid. Dat deze doodstraf niet lichtzinnig uitgesproken mag worden, zal blijken uit het aandachtig lezen van de partijenprogramma’s van bovenge noemde partijen. Dat iemand het met de herinvoering van de doodstraf niet eens is, kan ik heel goed begrijpen (ja, ik kan er zelfs een heel eind met mee gaan), maar om iemand die wel een voorstander daarvan is iemand te moeten noemen met een waanzinnige angst, nee dat gaat mij toch wat te ver. Als Peter van den Berg het heeft over eenzijdige ontwikkeling van de economie, die bovengenoemde par tijen voorstaan, dan is mij niet helemaal duidelijk wat hij bedoelt. Als hij be weert dat deze partijen die eenzijdige ontwikkeling van de economie stimule ren, omdat zij welvaart op de eerste plaats stellen en het welzijn vergeten en dat zij daardoor de mens pas op de tweede plaats stellen, dan gaan al mijn nekharen recht overeind staan. Deze partijen zijn er juist vóór om de mens als hoogtepunt van de schepping te wijzen op de Schepper, om hen in het opvolgen van Zijn geboden een stuk wel zijn te geven, SGP, GPV en RPF nemen "alweer” een afwijkende positie in in zaken als kernenergie en kernbewape ning. Dat klopt, als je tenminste uitgaat van een standpunt dat daar lijnrecht te genover staat. Op deze wijze kan ik iedere partij een afwijkende positie in laten nemen op ieder terrein. In het gemeenschappelijk vuilverwer- kingsbedrijf Midden-Holland en Rijn streek (GVB) heeft de Waddinxveen se vertegenwoordiger wethouder Paul van Schie CDA- zo lezen we in het verslag van de laatst gehouden ver gadering - het van eminent belang ge noemd dat het GVB de vuilstroom kan blijven beheren. Hij zei er bij die gelegenheid van overtuigd te zijn dat het vuil van zo ’n 50 procent van de bewoners van het gebied van het GVB dichter bij Rotterdam ligt - hij denkt in dit verband aan de ROTEB dan bij het overlaadstation Gouda. "Het zal zeer moeilijk zijn om de on dernemingen die dat vuil ophalen te verbieden het vuil rechtstreeks naar Rotterdam te brengen en naar Gouda te dwingen. Boven dien zijn de ondernemers in het ge bied van het G VB al fors van start ge gaan; zij hebben grote investeringen gepleegd, o.a. in containers. Het ge volg in bijv. Waddinxveen is dat de containers die de gemeente heeft af geschaft bij de reinigingsdienst blij ven staan, want men kan bij bedrij ven die containers goedkoper laten legen. De enige manier waarop men de mensen kan dwingen om het vuil aan het G VB te leveren, is naar mijn mening een lagere prijs. Een andere manier van afgrendelen lijkt mi) vrijwel onmogelijk, aldus onze wet houder Paul van Schie, tende regportage over de "meesters”, de machinisten van de Nederlandse Spoorwegen. VN-journalist Gerard Mulder vertrouwt in zijn artikel on der meer het volgende aan het papier toe: ”We reden een stoptreintje van Gouda naar Alphen aan den Rijn. Bij het optrekken na de stop in Wad dinxveen Noord gaf Henny een stoot op de fluit en zwaaide naar een flat bij de overweg. "Daar zit een invalide man al zestien jaar voor het raam”, zei hij. "Als een collega hier nieuw komt rijden, zeg gen we dat altijd: bij Waddinxveen Noord effe fluiten, effe zwaaien naar die man. Hoort bij je bekendheid.” De man over wie hij het hier heeft is de 63-jarige Nicolaas (Niek) Vink. Deze invalide Waddinxvener en zijn vrouw Netty (65) wonen aan de Bus- ken Huëtlaan en vormen in ons dorp een bekend paar. Naar aanleiding van het geschrevene werden ze laatst op gezocht door de Goudse Courant, dingsdrang zijn grote groepen waarin wordt verteld dat de "mees- zwaar in p- j—- ters” al sinds zes jaar zijn huis flui tend passeren. En dat kan de oud-marktkoopman, al drie maal door een hartaanval ge troffen, niet meer missen zolang hij en zijn vrouw voor het raam kunnen zitten. Zonder de "meesters” en hun treinen kunnen Niek en Netty Vink afwijkende ^positie hun leven niet meer voorstellen. De Goudse Courant: ’’Hij begint nu een beetje doof te worden, dus dan moet ik op tijd ’’trein” roepen, an ders rijdt ie zomaar voorbij", laat Netty weten. Het kan gebeuren, dat we 's avonds voor de trein nog even opblijven. Dan hebben we ons nacht goed al aan. Als het dan maar vijf minuten duurt, voordat de trein op het station stopt, dan blijven we ge woon nog even op. Eerst even zwaaien. In oktober 1984 wil Niek de machi nisten van de NS - van wie hij er ooit politieke^Jrartijpropaganda - een sprak - een geborduurd wand- ----- - - kleed aanbieden. Het spoor tussen Gouda en Alphen bestaat dan precies vijftig jaar. ’’Voor in de stationshal. Ik heb ook al eens een wandkleed met het wapen van Waddinxveen voor de burgemeester gemaakt. Het hangt nu in zijn wachtkamer op het gemeentehuis. Hij heeft het eerst een jaar thuis gehouden, zo mooi is het. Eén wens heeft het echtpaar Vink nog wel, zo meldde de Goudsche Courant. Het enkele jaren geleden ge plante jonge groen is inmiddels hoog opgeschoten. Het gebladerte van bo men ontneemt op die manier vrijwel het vrije uitzicht op het station. ”Het lijkt wel een oerwoud”, moppert Niek. ”Ik hou van groen, maar ik zou graag willen, dat het wat minder was. "De echt met ons bekende machinis ten rijden zover door, dat ze ons net docent(e) kunnen zien. Wij zwaaien altijd, maar zo met de zomer kan je niet al tijd zien of er ook teruggezwaaid wordt. Daarom hebben we in de win ter altijd het leukste contact. zem. Hoe kan een mens überhaupt de doodstraf goedkeuren? Vanuit een waanzinnige angst voor mensen die an ders zijn dan zij èn de onmacht deze te kunnen helpen of zelfs maar te begrij pen. Weinig menselijk gevoel dus, vind ik. Weer terug naar de EVP. Deze is binnen de GJV-”Sjaloom” met gejuich ontvan gen. Eindelijk een christelijke partij die een duidelijke mening heeft TEGEN kernwapens en kernenergie. Deze veel te gevaarlijke, wereldbedreigende "appara ten” moeten nu eens écht weg, om te beginnen uit Nederland. We sukkelen al tijd overal achteraan; laten we nu eens vóórop gaan staan met onze mening en NEE blijven zeggen tegen kernenergie en kernwapens. Terwille van de vrede en de toekomst. Ook die van onze kinderen. Voor het te laat is, "moeten we kiezen vóór alternatieve, onuitputtelijke ener giebronnen en vóór het stopzetten van de volledig uit-de-hand-gelopen bewape ningswedloop De EVP pleit voor "de economie van het genoegen”. Door geldzucht en gel- i mensen de verdrukking gekomen. "Door tegenstellingen te overbruggen en samen te delen zou iedereen een REDELIJK bestaan kunnen leiden”, zegt de EVP. "Zuiniger zijn met grond stoffen en energie hoort daar ook bij”. Ten aanzien van de voorgaande punten nemen SGP, GPV en RPF alweer een in. Hun keuze vóór atoomenergie, vóór atoomwapens en eenzijdige ontwikkeling van de econo mie wijst wél op het principiële van deze partijen, maar ook op het karakter hier van: economie en bedrijfsleven, kapitaal en materiaal, kortom welvaart zonder welzijn op de eerste plaats en de mens pas op de tweede over die man. Maar realiseert u zich dat die man min of meer er toe gedwongen werd zijn pistool te trekken? Hij stond tegenover een groep baldadige jongeren (variërend van 15 tot 20 jaar) die bewapend waren met kettingen, boksbeugels, messen en dergelijke. Wat zou u doen als u omsingeld was c deze jongeren? Ik vind het goed dat Trouw de foto heeft geplaatst, maar hou

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 22