z nadert nu zijn voltooiing Verkeersknooppunt Gouwebrug Gouweaquaduct klaar voor autoverkeer C. P. C. de Paris Half oktober zijn ook laatste aansluitingen gereed Nierstrasz koopt 49% belang Mulder Afgewezen eindexamen kandidaten op herhaling E. J. Minnee Lopen onder Gouwe is volop mogelijk WADDINXVEEN De reconstructie van rond de Gouwebrug in Waddinxveen begint zijn voltooiing ren. Als alles volgens plan verloopt zullen de laatste noodzakeliike aansluitingen hall oktober gereed zijn. De werkzaamheden, die dan vijf jaar in beslag hebben genomen, hebben een half jaar langer g< duurd dan in 1979 voorzien was. De totale kosten bedragen 35 miljoen gulden. f if Foto’s: Cees Bakker r- Es WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 DOORGESTOKEN GROOTSTE wezen kandidaten alsnog de kans een ken scholen krijgen nog vóór de zomer vakantie 1981 nadere informatie van de bewindsman. WADD1NXVEEN/DEN HAAG WADDINXVEEN/GOUDA De Waddinxvener E. J. Minnee is uitgetre den als procuratiehouder bij E. L. M. Bleiswijk BV, Bleiswijk. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. Staatssecretaris De Jong heeft zijn be sluit genomen op grond van adviezen van de onderwijsorganisatie en de On- De regeling is met ingang van 12 juni derwijsraad. Op deze wijze krijgen afge- i vijf weer voor verkeer opengesteld. Deze maand zal ook de Noordringdijk weer open gesteld worden. Het fïetsverkeer, dat in de toekomst over de Gouwebrug zal blijven gaan, zal langs de A 12 bij de aansluitingen op het overgebleven oude gedeelte, voor zover noodzakelijk, nieuwe stukken fietspad tot de beschikking krijgen. Plaatselijk zullen tussenbennen en taluds en de buitenbermen langs de nieuwe wegge deelten uitgebreid van beplanting wor den voorzien. Tussen Bodegraven en Oudenrijn worden ongeveer 6.000 bo men en 200.000 struiken geplaatst. Vooruitlopen op de nieuwe wet over geluidshinder worden langs de nieuwe gedeelten van de A 12 en de A 20 ge- luidswerende voorzieningen aange bracht, in de vorm van aarden wallen en houten kunststof schermen. Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober moet de laatste hand aan de werkzaam heden gelegd worden: De voltooiing van de aansluitingen tussen oude en nieuwe weggedeelten. De A 12 zal ’’doorge stoken” moeten worden om het ver keer richting Rotterdam door te kunnen laten. Hiervoor moet maar liefst 15.000 kubieke meter grond weggegraven wor den. In dat weekeinde zal het verkeer van Utrecht naar Rotterdam omgeleid worden via Leidschendam. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Nier strasz in Amsterdam heeft 49 procent van de aandelen in Mulder’s Fabriek van Rollend materieel NV in Boskoop, bij welk bedrijf veel Waddinxveners werken en dat wordt geleid door de Waddinx vener J. Lagendijk, overgenomen. Dit met het oog op een nauwere samenwer king tussen beide bedrijven. Bij Mulder werken 150 mensen. Een van de activiteiten van Nierstrasz is de levering van trilapparatuur, hei blokken en hoogwerkers voor de bouw. De fabricage van deze apparatuur werd uitbesteed aan verschillende bedrijven. Bij het verder ontwikkelen van deze produkten ontstond behoefte om de fa bricage te concentreren bij een enkele producent. Mulder wil het produkten- pakket, dat thans voornamelijk uit be tonmolens bestaat, uitbreiden. Een en ander sloot goed bij elkaar aan, aldus desgevraagd directeur J. Lagen dijk van Mulder. De heren F.MJ. Lur- vink, commissaris bij Mulder, en van der Ploeg, oud-commissaris, hadden beiden een aandelenbelang van 24,5 pet. in Mulder, waar zij wel vanaf wil den. Nierstrasz heeft deze aandelen ge kocht. Het ligt niet in de bedoeling het belang verder uit te breiden. Eind 1979 werkten bij Nierstrasz 89 mensen. Het bedrijf boekte in 1979 een omzet van f. 22,7 mln. en een winst van f. 145.000. Eind 1979 werkten bij Mul der 150 mensen. De omzet bedroeg vorig jaar f. 19,1 mln. en de winst f. 278.000. ONZEKER Bij Mulder’s Fabriek van Rollend mate rieel was de waarde van de onderhanden opdrachten aan het begin van dit jaar gelijk aan die bij de aanvang van 1980. De verkregen orders in het eerste kwar taal hielden gelijke tred met de afleve ringen, zodat het peil van de orders in bewerking constant bleef, zo blijkt uit het jaarverslag. De samenstelling van de orderportefeuille veranderde aanzienlijk door verschuiving van in serie vervaar digde apparatuur naar enkelfabricage. WADDINXVEEN/GOUDA Het za kelijk adres van het filiaal van C. P. C de Paris BV, Gouda, met als vestiging Waddinxveen, is in Den Haag gewijzigd in Venestraat 21c. Dit blijkt uit een wij ziging in het handelsregister van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. De werkzaamheden omvatten een ver breding en aanleg van enkele gedeel ten van de rijkswegen 12 (Den Haag/ Utrecht) en 20 (Den Haag/Rotterdam). De taak van het belangrijkste knelpunt, de Gouwebrug, wordt overgenomen door het Gouwe-aquaduct, dat vorige maand voltooid werd. De bouw van het aquaduct liep ruim een jaar vertraging op doordat de bodemomstandigheden aanzienlijk slechter waren dan was ver wacht. Door het aquaduct lopen de A 12 en de A 20. Verderop, in de Zuid- plaspolder splitsen de beide rijkswegen zich. Het aquaduct wordt inmiddels ge deeltelijk bereden. De A 12 heeft een belangrijke functie voor het west/oost verkeer van en naar Den Haag en Rotter dam. Voor een groot gedeelte van de Randstad is het de enige oost/west ver binding voor het snelverkeer. het verkeersknooppunt uJke richting daalt twaalf meter, dat uit voltoaiino te narie- oostelijke richting zeven. Het hellmgs- percentage zal slechts 2,9 bedragen. Nu het aquaduct klaar is, is de Wil- u c j ---helminakade in Waddinxveen, na vijf jaar in beslag hebben genomen, hebben een half jaar langer ge- jaar afgesloten te zijn geweest, was. De totale kosten bedragen 350 minste 21 jaar en voor m.a.v.o.- kanndidaten van 18 jaar. De regeling geldt ook voor hen die in voorafgaande jaren een v.w.o./h.a.v.oym.a.v.o.- examen hebben afgelegd. Afgewezen kandidaten kunnen nu onder deze voorwaarden een bewijs van vrijstelling krijgen voor de vakken waar ze een vol doende cijfer voor hebben behaald. Bij het avondonderwijs kunnen ze de reste rende vakken gaan studeren, of deze af leggen ten overstaan van een examen- Staatsssecretaris drs. K. de Jong Ozn. commissie, om zo tot een volledig dip- -L..r. ------ij voor alle vakken een voldoende resul taat worden behaald. De maatregel v.w.o./h.a.v.o./m.a.v.o. onder bepaalde heeft geen budgettaire consequenties, voorwaarden alsnog een volledig dip- -*---- r'- 1- lorna kunnen verwerven aan avond scholen of bij staatsexamens. I' - AA 1981 ingegaan. Voorwaarde is dat de kandidaten voor de tweede maal zijn af- volledig diploma te behalen. De betrok- gewezen. Is men éénmaal afgewezen, dan geldt voor v.w.o./h.a.v.o.- kandidaten een leeftijdsgrens van ten west/oost verkeer. Alleen bij Bodegra ven is er voor het verkeer in beide rich tingen een nieuw tracé aangelegd. Op het stuk Utrecht/Gouda werd in 1979 een verkeersaanbod van 65.000 auto’s per etmaal gemeten. Het is bere kend op slechts tweederde daarvan. Bovendien komen pal ten westen van de Gouwebrug de verkeersstromen samen uit Den Haag (36.000 auto’s per etmaal) en Rotterdam (32.000 auto’s per et maal). Ten oosten van de brug moet tevens het verkeer uit Waddinxveen en Gouda invoegen. Het aquaduct is de schakel in het geheel waarvan het door gaande verkeer bij Gouda gebruik gaat maken. De beweegbare brug over de Gouwe zal voor het doorgaand verkeer geen belemmering meer vormen. De brug blijft in werking voor het langzame en regionale verkeer. Ten westen van de Gouwe sluiten de acht onder het Aquaduct uitkomende rijstroken aan op de wegen naar Rotter dam en Den Haag, die tweemaal twee rijstroken hebben. van Onderwijs en Wetenschappen heeft lorna te komen. In zo’n geval moet wél besloten dat afgewezen eindexamen kandidaten van dagscholen voor het Het aquaduct is het grootste ’’kunst werk” dat bij de verbreding van de rijkswegen werd gemaakt. De bouw er van was een moeilijk karwei, mede door de slechte bodemgesteldheid. De onder grond is namelijk erg zacht. Onder het aquaduct is een grote pompenkelder ge bouwd als een soort regenput. Deze kan buien verwerken tot een omvang die sta tistisch maar eens in de 250 jaar voor komen. Het aquaduct is 48 meter breed. Het verkeer gaat door twee rijbaanko- kers met een breedte van ongeveer 22,5 meter. De onderdoorgang is 45 meter lang. Met inbegrip van aan- en afritten wordt het geheel zevenhonderd meter lang. Het wegdek onder het aquaduct ligt tien meter beneden de waterspiegel van de Gouwe. Het verkeer uit weste- ONTOEREIKEND Met de voorbereidingen voor de aanleg van de huidige A 12 werd in 1927 be gonnen. In de daarop volgende jaren is doorgewerkt tot de voltooiing in 1962. De 137 kilometer lange weg tussen Voorburg en de Duitse grens kreeg twee maal twee rijstroken. Voor het tegen woordige snelverkeer is de capaciteit van de A 12 al geruime tijd ontoereikend. Er zijn knelpunten ontstaan waardoor verkeersopstoppingen een bekend dage lijks probleem zijn geworden en gevaar lijke situaties steeds vaker voorkomen. De A 12 is nu van het klaverblad Ouden rijn tot de Gouwe uitgebreid tot twee maal drie rijstroken en plaatselijk tot twee maal vier rijstroken. In verband met de stabiliteit van de bestaande weg zijn de nieuwe rijstroken er over grote lengte 25 meter van verwijderd. Bij Woerden ligt de nieuwe baan dichterbij de bestaande. Over de nieuwe rijbaan wordt het oost/west verkeer geleid. De bestaande weg is zo aangepast dat hij in het geheel beschikbaar is voor het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 5