3 Personeels beleid Havo/ Atheneum geconcreti seerd Samenwerkingsschool heeft ook een vignet Voor brugklassers komen er zelfs bibliotheeklessen Schoolbibliotheek van HA VO/ Atheneum drijft op 24 moeders EMOlil; Dit is het nieuwe vignet van de sa menwerkingsschool voor HA VO/ Atheneum aan de Sniepweg. Hiermee wordt de grondslag van de school in beeld gebracht en wel dat het onder wijs op de samenwerkingsschool is gebaseerd op verdraagzaamheid en respect voor eikaars overtuiging, waarbij het onderwijs zodanig wordt ingericht dat de verschillende levens beschouwelijke achtergronden van de leerlingen volledig tot hun recht kun nen komen. De volgens professionele regels opgezette schoolbibliotheek van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg, welke bibliotheek ook wordt gebruikt in het onderwijs van alledag. De leerlingen blijken er met graagte gebruik van te maken. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Het Weekblad van het Nederlands Genoot schap van Leraren heeft ruime aandacht besteed aan de inmid dels al voor het vijfde jaar draaiende schoolbibliotheek van de sa menwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg, welke schoolbibliotheek wordt gerund door 24 moeders. Een van hen heeft zelfs het diploma van de bibliotheek- en documentatie - academie op zak, een haast waterdichte garantie voor een vak kundig en doelmatig beheer van de boeKerij. De bibliotheek, negentig vierkante meter, biedt plaats aan een complete klas en functioneert werkelijk in de school. Dat blijkt ook uit de open ingstijden: vanaf maandags het tweede uur tot vrijdagmiddag een uur kan iedereen er terecht. Het liefst bij de kaartenbak, niet slenterend langs de kasten zoekend, dat is niet volgens de opzet. Leraar Nederlands drs. M. Lindhout uit Gouda vertelt er entnou- siast over, het volgend schooljaar krijgen de brugklassers ter intro ductie zelfs bibliotheeklessen om hen vertrouwd te maken met de collectie. Het binnenlopen om iets op te zoeken neemt ziender ogen toe, constateerde hij. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAGS JULI 1981 1 j» zijn geweest, niet zozeer om wat er gedaan is, als wel om wat er is nage laten’. Die studiecommissie kwam ooit tot de conclusie dat zoals voor de exacte vakken in de school labo ratoria en practica aanwezig zijn, er ook een werkruimte behoort te zijn voor de andere vakken. Dat wil zeg gen dat de bibliotheek rechtstreeks steun moet geven aan het onderwijs, waarin overigens ook de B-vakken hun plaats moeten hebben. Lindhout: Bij de wensen die wij na tuurlijk nog wel hebben staat een vakkracht wel degelijk op het lijstje. Er is ook wel eens over gepraat, maar het blijkt een heel moeilijke zaak te zijn om tot de aanstelling van een dergelijke functionaris te komen. Zeker nu, in een tijd van economi sche recessie. Als men ziet wat er geïnvesteerd wordt schrikt men van de hoge bedragen. De begroting van dit kalenderjaar geeft tian dat er voor de bibliotheek f. 5500,- aan boeken op de begroting staat, alleen al dit jaar is er duizend gulden uitgetrokken voor uitbreiding van de kaartenbakken, omdat men met een trefwoordenregister wil be ginnen, f. 850,- is bestemd voor alle voorzieningen en tenslotte is er voor abbonnementen die speciaal voor de bibliotheek zijn bestemd nog eens f 1400,- uitgetrokken. Die (grote) be dragen maken het volgens Lindhout inderdaad eigenlijk niet meer verant woord dat opzet en beheer van de bi bliotheek op amateuristische wijze geschiedt. Een apart - en niet aan de moeders gedelegeerd - probleem is de aanschaf van nieuwe boeken. In Waddinxveen is een duidelijke afspraak van kracht. In oktober wordt aan de docenten gevraagd wat de wensen zijn, dat géiat per sectie, omdat de bibliotheek ook nogal sectiegewijs is opgezet. Elke sectie dient dus haar wensen in. Dan gaat het alleen nog maar om bedra gen, niet om titels. Die moet men later, na het beschik baar komen van het geld, zelf maar uitzoeken. Als alle bedragen bekendkijken, zijn, wordt bekeken hoeveel er be schikbaar is en begint het schuiven, passen en meten. Het verlossende woord spreekt de schoolleiding die tenslotte bepaald wie wat krijgt. Er dreigt één gevaar, néimelijk dat boe ken die een beetje tussen de secties WADDINXVEEN Op de Sa menwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum aan de Sniepweg in Waddinxveen werken ruim 60 docenten en ongeveer 15 niet- onderwijzende personeelsleden. Tijdens de vorige week dinsdag gehouden vergadering van de commissie van bestuur van deze school werden besluiten genomen over het ten aanzien van deze me dewerkers te voeren personeels beleid. Gedurende de afgelopen maanden was uitvoerig overleg gepleegd tussen de diverse be langhebbenden, waarbij ook ad viezen werden ingewonnen bij de vakorganisaties. Er zijn nu afspraken gemaakt over onder andere het benoemingsbe leid, de beëindiging van het dien stverband, een geschillenregeling, een aantal financiële regelingen en de vertrouwelijkheid van per soonsgegevens. Veel aandacht kreeg de werving en selectie van personeelsleden en de beoorde ling van de tijdelijk in dienst zijnde medewerkers. Hiermee is vanaf het begin van de school ruime ervaring opgedaan, doordat ouders en collega’s altijd nauw betrokken werden bij de door de schoolleiding gevoerde sollicitatie- en beoordelingsge sprekken. Met ingang van het ko mende schooljaar zal aan alle do centen een nieuwe akte van be noeming worden voorgelegd. Na afloop van het agendapunt kon door het bestuur met genoe gen worden geconstateerd, dat de school terecht de moed had opge bracht om, naast datgene wat al is vastgelegd in het Rechtspositie besluit van de Wet op het Voort gezet Onderwijs, een heleboel vage zaken concreet met elkaar af te spreken. De samenwerkingsschool had bo vendien haar naam eer aange daan, doordat iedereen bij het.ge- voerde overleg met respect naar eikaars meningen had geluisterd, ook daar waar de standpunten wel eens tegenover elkaar hadden gestaan. ven toelichting. Wat ”de grondslag” betreft is er zowel in vorm als in keuze van drie kleuren uitgegaan van de drie secties van de Vereniging voor Voortgezet onderwijs in Séimenwer- kingsverband. De eenheid, samenwer king, respect, verdraagzaamheid wordt weergegeven door de middel ste vorm waarbij vorm en kleuren in elkaar versmelten. Dat het om drie separate groeperin gen in eerste instantie gaat, tonen de aan de buitenzijde opgesloten vor men aan. Elk onderdeel van het vig net toont in geabstraheerde vorm een hoofd, schouderpartij en opgeheven arm van een mens. Het gehele vignet is organisch te noe men. Het lijkt een beetje op een bloem. De bloem is een teken van de bekroning van het groeiproces van een plant. Tevens zorgt de bloem voor het noodzakelijke zaad. Dit waarborgt een voortbestaan en een doorgeven van informatie in de ruime zin van het woord, waarmee ”het op groeiende kind” gesymboliseerd is. Zowel door het kiezen van drie kleu ren, als menselijke (geabstraheerde) vormen krijgt de toeschouwer een duidelijk herkenbaar teken onder ogen. De rondingen, afrondingen en verhoudingen zijn zo gekozen dat het teken ondanks zijn drie kleuren toch een eenheid in vorm blijft. WADDINXVEEN Sinds kort prijkt er op de gevel aan de voorzijde van de samenwerkingsschool voor HAVO/Athneneum aan de Sniepweg een vignet. Dit driekleurig vignet, dat nu het officiële symbool van de sa menwerkingsschool is, is ontworpen door de in Waddinxveen wonende Henk Rouwendal (docent handvaar digheid) en uitgevoerd door Ronald de Rooy (leerling 5 HAVO). Het was al lang de wens van de school om een definitief vignet te krijgen. Hierin moesten de vol gende uitgangspunten verwerkt zijn: proberen weer te geven in één af beelding: samenwerking, verdraag zaamheid en respect voor eikaars overtuiging, drie secties. Kortom een symbolische betekenis in vorm om te zetten. Deze vorm moet de grondslag van de Samenwerkingsschool zo dicht mogelijk weergeven; proberen weer te geven dat het om een school gaat, waarbij het om kin deren op weg naar de volwassenheid gaat; een duidelijk teken te maken, waar bij herkenning een grote rol speelt. Dat deze uitgangspunten in het vig net zijn terug te vinden blijkt uit de door de samenwerkingsschool gege- week open en dat idee is langzaam aan vervolmaakt. Zelfs zo sterk dat dit cursusjaar tot nu toe de biblio theek slechts één dag gesloten is geweest. CONSEQUENTIES Lindhout constateert dat de leerlin gen door het intensieve contact met de bibliotheek er zoetjesaan blinde lings de weg in kunnen vinden. Ze komen ook heel regelmatig - daar zal het copieeraapparaat ook toe bijge dragen hebben, vermoedt hij - in de ruimte die een vaste plaats heeft inge nomen in de school. Een bibliotheek zoals in Waddinx veen is opgezet heeft vervolgens ook concequenties voor de opzet van de lessen. Als je veel in een bibliotheek wilt investeren en er veel wilt doen, moet je ook zorgen dat er gelegen heid is om tijdens de lesuren er iets te doen. Je kunt moeilijk allerlei op drachten geven en dat dan huiswerk noemen. Meer en meer treft men hele kléissen in de bibliotheek aan. De .ruimte is daar ook op ingericht: zo’n dertig mensen kunnen er rustig zit ten te werken, terwijl de uitleen rus tig doorgaat. BIBLIOTHECARIS Uit een opzet als in Waddinxveen is gekozen zou mogen worden afgeleid dat men niet meer streeft naar de aémstelling van een gediplomeerd bi bliothecaris, omdat bibliotheekvoor zieningen ’voor alle typen scholen in Nederland altijd een zorgelijke zaak Vijf jaar zit de samenwerkingsschool in een nieuw gebouw, vijf jaar be staat ook de bibliotheek. De aanloop was voorspelbaar, een aparte docen tenbibliotheek en voor de verschil lende vakken allemaal kleine collec ties boeken in de diverse lokalen. Dat liep natuurlijk al gauw in het honderd. Daarom werd besloten tot een opzet van alles bij elkaar in één centrale ruimte. Dat gaf natuurlijk consequenties voor het beheer. Wat mag men van zo’n bibliotheek verwachten en waarvoor dient hij. Lindhout onderscheidt twee facet ten: dienstbaarheid en documentatie- mogelijkheden. Onder dienstbaarheid verstaat hij in de eerste plaats dat je de bibliotheek zo king mogelijk open stelt in de week. Dat betekent weer dat je een behoorlijke ruimte moet vinden om op te bergen, om te zit ten, zelfs met een hele klas. Het je goed documenteren, iets wat steeds belangrijker wordt naar zijn opvat tingen, heeft er zelfs toe geleid dat men speciaal voor de bibliotheek een copieerapparaat heeft aangeschaft. Vooral in de examentijd maken hele rijen leerlingen gebruik van deze fa ciliteit, die dankzij een bijdrage van de ouders kon worden aangekocht. UNIEKE OPLOSSING Toen éille materiële voorzieningen ge regeld waren, kwam uiteraard het probleem van de dagelijkse uitleen en totéile verzorging om de hoek kijken. Daar is aan de Sniepweg in Waddinx veen een wellicht unieke oplossing voor gevonden. Men heeft een aantal moeders bereid gevonden om niet al leen de uitleen te verzorgen, doch ook alle andere zaken die met bi bliotheekbeheer te maken hébben. Zo’n grote groep biedt duidelijk voordelen, men heeft bijna steeds twee mensen tegelijk in de biblio theek aan het werk, die toezicht hou den op de uitleen die permanent doorgaat, ook als er een hele klas in de bibliotheek aan het werk is. Hoe is men feitelijk aan die moeders gekomen? Lindhout weet het niet precies, maar vermoedt dat de struc tuur van de school er veel mee te maken heeft. De ouders zijn altijd al erg sterk bij die samenwerkingsschool betrokken geweest, niet onlogisch als men bedenkt dat zo’n school van alle kéinten soepelheid vraagt en begrip voor eikaars standpunten. Het insti tuut was anders niet eens van de grond gekomen. Samenwerking in al lerlei commissies was er dus van meet af aan. Dat heeft een logisch vervolg gehad in allerlei zakelijke dingen zoals boe- kencontrole aan het eind van het schooljaar, en schoolmelkvoorzie- ning. De gedachte dat niet-leréuen de zorg voor de bibliotheek op zich zou den nemen, is dus voor Waddinxveen niet zo vreemd. Bovendien had men al gauw door dat openstelling gedu rende één of twee middagen in de week niet werkt. Dus was de enige andere oplossing: praktisch de gehele maéir de moeders zorgen voor de ge typte nette versie, die in het boek worden geplakt. Er is nog een uniek feit in Waddinx veen. Men is in kontakt gekomen met een mevrouw die de Bibliotheek en Documentatieacademie heeft gevolgd en daar is gediplomeerd. Die werkt het laatste jaar bijna een halve week in de school, geheel op vrijwillige ba sis. Dat is een enorme steun. Zij zorgt dat technische details als coderingen geheel volgens de regels geschieden. De kaartenbakken zijn vooral een getuigenis vem haar vak kennis. Als er een trefwoord van een •bepaald boek gemaakt moet worden (een systeem nog in opbouw) dan moet men zorgen dat op de standcata logus staat: ingang dat bepaalde woord. Dankzij het werk vem die me vrouw gebeurt er veel dat volstrekt professioneel is. Zij adviseert ook bij het levensgrote probleem van het ver werken van tijdschriften. VOORDELEN Aan een vakmatige opzet van een bi bliotheek zitten nog meer onver moede voordelen voor de leerlingen. Zij hebben een aantoonbare voor sprong bij hun vervolgstudie als zij universiteitsbibliotheken willen raad plegen. De 6-atheneumleerlingen gaan regelmatig néiar de Leidse uni versiteitsbibliotheek voor hun speci- éialstudies en ze weten daar feilloos de weg dankzij de training met het systeem die ze op school hebben ge had. Tot slot, dit jaar wil men beginnen aan een vooralsnog volstrekt onover zichtelijk karwei: actuele documen tatie. Doel dat voor ogen staat is, het onderwijs naar de actualiteit te trek ken om het zo interessanter te ma ken. Dat wordt in de diverse secties ook steeds beter ingezien. Dat (groeps)werk bevordert, naar de ervaring in Waddinxveen leert, ook de zelfstandigheid van de leerlingen. Allemaal werk van langere adem, maar men merkt duidelijk dat er iets groeit. Al is de bibliotheek er nu, iedereen loopt nog niet spontaan bin nen, maar men ziet het wel duidelijk toenemen door het langzamerhand doordringen van de mogelijkheden. Volgend schooljaar gaat men begin nen met bibliotheeklessen voor de eerste klassen. Die worden in de stu dielessen ingebouwd. Daar wordt het geheim van de kaartenbak uitgelegd, want dat is het mooiste, niet meer zoeken in de kast, maar in de bak ken. Dat is het prachtigste wat er is. invallen niet aan bod zouden komen. Daar houdt de schoolleiding ook een oogje op. Vooral boeken die voor do centen bedoeld zijn, komen apart op de begroting, al kan men eigenlijk vanwege de integratie en het SISO- systeem niet meer spreken van een docentenbibliotheek. Bovendien mo gen leerlingen die die boeken nodig zouden hebben, bijvoorbeeld voor een scriptie, ze ook gerust inzien. GEEN SAMENWERKING Overweegt men ook - of heeft men ooit overwogen - de bibliotheek ook open te stellen voor groeperingen buiten de school Lindhout meent zich te herinneren dat daar nooit over gepraat is. Dat zal wellicht ook samenhangen met de omvang van de bibliotheek, zo naar schatting tegen de zevenduizend titels. Het bestand speelt daarin ook mee. Dat zit zo in elkaar. Men heeft een groep studieboeken helemaal inge werkt volgens een bepaald systeem. Daarnaast heeft men een vrij comple te serie naslagwerk die men erg be langrijk vindt met name met het oog op het documenteren en het werken in de bibliotheek zelf. Er worden erg veel opdrachten gegeven zaken in die naslagwerken op te zoeken. Men is dan ook voortdurend op zoek naar uitbreiding van dat gedeelte van de boekerij. Daarnaast heeft men de afdeling belletrie, uitgesplitst in Franse, Duit- sen en Engelse boeken, uiteraard niet vertaald in het Nederlémds. Vervol gens heeft men een serie jeugdro mans, waarbij zoveel mogelijk ver meden is bekende vertaalde Engelse of Fréinse klassieke werken aan te schaffen. Die boeken zijn bestemd voor leerlingen tot de tweede of der de klas. Dan is er een afdeling Nederlandse romans en gedichtenbundels. Die is niet compleet en dat is - ook - een financiële kwestie. Dit jaar heeft men een bedrag van f. 1500,- voor Neder landse belletrie ter beschikking en uitgaande van een gemiddelde prijs van f. 25,- per titel is het duidelijk dat van forse uitbreiding geen sprake kan zijn. Erg kritisch is men vooral bij de aanschaf van poëziebundels, omdat de vraag ernaar nog niet over- le weldigend is. Zou echter vanuit hoge- f. re klassen de vraag komen om Achterberg te bestuderen dan kan dat aanleiding zijn diens verzamel werk te kopen. UNIEK In hoeverre is een werkwijze als in Waddinxveen nu uniek. Lindhout: de aanzet en het gedeeltelijk uitvoeren zal zeker elders ook plaats vinden, maar dat wij het door moeders laten beheren en dat zij de gehele uitleen verzorgen zal wel vrij uniek zijn. Dat is echter niet alles. Wij hebben op een goed moment een beleidslijn uitgezet en dan komt er het uitleenklaar ma ken van de boeken. Simpel het kaftwerk, maar een sten cil dat de werkzaamheden beschrijft, laat zien dat daar veel meer bij komt er moeten boekkaarten ge maakt worden, etiketten, stangen- kaarten en eventueel annotatiekéiar- ten. Alle boeken moeten voorzien zijn van titelaanduidingen, datum- strook, eigendomsstempel van de school, enz. De heer Lindhout schrijft zelf de boekkaartjes in klad,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9