Ome Willem [Q1828-7994 J de pater - makelaardij b.v. waddinxveen treedt op in zwembad A. Stoffer Waddinxveens oudste (100) overleden KINDERVAKANTIEWERK IN DE BONKELAAR J.H.M. Goemans directeur van B V's Van Schaik Berghuis HIM Reorganisatie industrietak Ogem Banen weg bij Van Schaik Berghuis BV Onafhankelijk Nieuwsblad r RIOOL l^VERSTOPT?J b Discotheek "Double B" 33» onroerend goed kopen en verkopen ta.xaties en adviezen niwmwww ■Fwwrrsrif HOTEL FLORIDA BOSKOOP met disco-lightfloor GEOPEND DIT WEEKEND Zaterdagavond en Zondagavond N Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEl R B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 37e JAARGANG No. 172< - W! KLEUR- EN SLAGZINWEDSTRIJD PAALZITTEN I in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 .WW.MWS EXPLOITATIE E. VAN KEMPEN. KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. Van 7 juli tot en met 13 augustus 1981 WOENSDAG 15 JULI 1981 WADDINXVEEN/GOUDA De be drijven Van Schaik Berghuis BV, Waddinxveen, Interieur Groep 3 BV, Waddinxveen, BERGHUIS BV, Wad dinxveen en C. A. Ruigrok Industrie BV, Katwijk aan den Rijn, met als vesti gingsplaats Waddinxveen, hebben in de persoon van J. H. M. Goemans uit De Bilt een nieuwe directeur. Dat blijkt uit een aantal wijzigingen in het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Bij deze vier bedrijven is W. den Hartog te Leiden uitgetreden respectievelijk als hoofd centrale administratie en reken- en informatiecentrum, als adjunct-directeur algemene zaken, als administrateur en - opnieuw - als hoofd centrale administratie en reken- en in formatiecentrum. Nieuw bij deze bedrijven zijn ook de be noemingen van J. C. van der Velden te Gouderak en J. 1. Bleeker te Duiven- drecht. De heer Van der Velden is be- I noemd tot adjunct-directeur bij Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV, tot adjunct-directeur verkoop met ge wijzigde volmacht bij Interieur Groep 3 BV, tot adjunct-directeur verkoop met gewijzigde volmacht bij BERGHUIS BV en tot adjunct-directeur bij C. A. Ruigrok Industrie BV. J. 1. Bleeker is benoemd tot Hoofd Centrale Adminis tratie bij alle vier aan de Zuidkade ge vestigde bedrijven. Met de wijzigingen in het handelsregi- ster is tevens vastgelegd dat de raad van commissarissen niet meer met het be stuur is belast, nu J. H. M. Goemans uit De Bilt tot directeur kon worden benoemd. WADDINXVEEN De van de VARA-televisie bekende Ome Wil lem (Edwin Ruften) komt met zijn Neef dinsdagmiddag 25 au gustus voor een voorstelling van ‘De film van Ome Willem’ naar Waddinxveen. Het optreden zal worden gehouden op de ligweide in 1 de in de laatste volle week Zwemvierdaagsc 1981. De Nationale Zwemvierdaagsc - waar over meer op de pagina Weekblad- sport - wordt in Waddinxveen een bij zonder feestelijk gebeuren met waar schijnlijk tegen de 2.000 deelnemers en vele duizenden bezoekers. De or ganisatoren onder aanvoering van chef-zweminstructeur W.A. van Min nen zijn bijzonder ingenomen Ome Willem te' hebben kunnen overhalen voor een bezoek aan de Waddinx- veense ‘rakkers’, die nu ongetwijfeld ‘Joepiedepoepie’ zullen roepen. In het zwembad zal eind augustus niet alleem gekeken kunnen worden naar Ome Willem en aan de zwem- vierdaagse meegedaan kunnen wor den, maar zullen volgens voorlopige plannen sprake zijn van de volgende activiteiten: doelschieten, tienkamp, crossfietsdemonstratiedemonstra- tiekorfbalwedstrijd, draaiorgel en marktkramen. Ook zullen er paalzit- wedstrijden en een kleur- en slagzin wedstrijd worden gehouden. vanuit Rotterdam meegedeeld. De directie, die sinds kort wordt aange voerd door de in De Bilt wonende heer J.H.M. Goemans, dankt dat onder meer Van Schaik Berghuis - dat is ge specialiseerd in laboratorium-, project- meubilair en betimmeringen - een zelf standiger plaats binnen de produktieak- tiviteiten moet krijgen. Met het kiezen van deze opzet zou de slagvaardigheid en het improvisatievermogen beter worden gewaarborgd. De verdere sanering van Ogem in de in dustrietak trok dinsdag de aandacht van alle kranten. In feite werd een to taal banenverlies bij de dochteronder nemingen aangekondigd van 44 bij de productiebedrijven Van Schaik Berg huis BV, C.A. Ruigrok BV en Van Wijk en Boerma in Tynaarlo, mede als ge volg ”van aanpassing van de organisatie aan de lagere omzet”. Vakbonden, on dernemingsraden en het personeel van de betrokken bedrijven zouden over de reorganisatie en het banenverlies zijn ingelicht. Uit het jaarverslag van Ogem Holding NV viel eerder dit jaar op te maken dat de projectverkoop via de in Wad dinxveen gevestigde dochter Berghuis Contract (complete inrichtingen voor auditoria, tehuizen, ziekenhuizen, ho tels en restaurants) verliep bevredi gend, maar de resultaten bij Van Schaik Berghuis Interieurbouw (fabricage van laboratoriummeubilair, zuurka- sten, projectmeubilair en betimmerin gen), stonden sterk onder druk van een dalende orderontvangst. Maatregelen ter verbetering van de resultaten wer den toen in samenwerking met een extern bureau onderzocht. De gang van zaken bij C.A. Ruigrok In- dat er sprake is van een Waddinx veens kampioenschap. Voor opgave om deel te nemen en inlichtingen omtrent het paalzitgebeuren kan men contact opnemen met de heer C. Re- horst, te bereiken in het zwembad onder telefoonnummer 2570. WADDINXVEEN Op de leef tijd van ruim 100 jaar is zondag overleden de heer A. Stoffer, die woonachtig was in Huize Sou- burgh aan de Prins Bernhardlaan. De oudste ingezetene van deze gemeente is thans mevr. J. Troost- van Andel, woonachtig aan de Lijsterbesstraat 9. Zij is op 6 juli j.L 98 jaar geworden. (Zie verder elders in dit Weekblad voor Waddinxveen}. Als extra activiteit tijdens de Natio nale Zwemvierdaagsc liggen er 1.500 kleurplaten klaar voor de deelnemers (sters) in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Het zijn overigens niet van die kleine kleurplaatjes. Op het formaat van 42 x 30 cm. heeft de creatieve illustrator van de KNZB Rob Gorter een uiterst aantrekkelijke compositie vervaar digd, welke ingekleurd en aangevuld moet worden met een treffende slag zin, of een leuk rijmpje van minimaal 4 regels. Hierin dienen in ieder geval de woorden zwemvierdaagsc, zwem- bond of KNZB en Speedo voor te komen. Er zijn drie leeftijdscategorieën, te weten onder de 9 jaar, 9 en 10 jaar, 11 en 12 jaar. De mooiste kleurplaat, voorzien van het leukste rijmpje of de meest pakkende slagzin, dingt mee naar één van de prachtige prijzen, be schikbaar gesteld door Sporthuis Marchant in Boskoop. Een plaatselijke jury, bestaande uit diverse bekende en deskundige Wad- dinxveners beoordeelt de inzendin gen. De winnaars in de diverse leef tijdscategorieën dingen tevens mee in een nationale beoordeling en honore ring. In de landelijke jury zit onder andere oud-zwemster Ada Kok. Voor het eerst zal er in Waddinxveen een kampioenschap paalzitten geor ganiseerd worden. Dit evenement zal plaatsvinden in het openlucht zwem bad. De inzet van deze wedstrijd is het vestigen van een Waddinxveens record. De bedoeling is dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt, zodat het record ieder volgend jaar verbe terd kan worden. Hieraan verbonden zal de winnaar dan ook een wisselbe- ker ontvangen. De regelementen zullen vastgesteld worden door de organisatie, vandaar dustrie, gevestigd in Waddinxveen en Katwijk aan den Rijn (fabricage van project- en terrasmeubelen), vertoonde in het eerste halfjaar van 1980 een dui delijke verbetering, maar het tweede halfjaar stond in het teken van de gevol gen van een brand tijdens de bedrijfsva- kantie. FRAUDE Dit voorjaar kwamen de aan de Zuid kade gevestigde dochters van Ogem nog onaangenaam in het nieuws toen bekend werd dat de ontslagen 41-jarige directeur, een in Abcoude wonende doctorandus, samen met zijn 33-jarige Amsterdamse vriend voor 2,4 miljoen gulden - de hoogte van de verzekering- suitkering - hadden gefraudeerd. De fraude waaraan de recherchegroep van de rijkspolitie in Den Haag samen met de Waddinxveense rijkspolitie sinds februari van dit jaar werkte, was goed voor een proces-verbaal dat de omvang van een boek heeft en slaat op verduistering in dienstbetrekking en het plegen van valsheid in geschrifte. Van de 2,4 miljoen is 2 miljoen alweer boven water. De twee zijn in afwachting van hun berechting. De heer AStoffer - pijprokend - op zijn 100e verjaardag. (Foto: Week blad voor Waddinxveen!Archief}. het openluchtzwembad ‘de Sniep’ en vormt een onderdeel van 1k van augustus te houden Nationale Het pand van Van Schaik Berghuis aan de Zuidkade (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Archief). WADD1NXVEEN/ROTTERDAM De directie van de aan de Zuid kade gevestigde Interieurgroep 3 BV, heeft besloten dat er in haar beide I produktiebedrijven - Van Schaik Berghuis BV in Waddinxveen en C.A. Ruigrok Industrie BV in Katwijk aan den Rijn - arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Door reorganisaties bij deze dochterondernemin gen van het wankelende Ogem-concern (handel, industrie en bouw) moeten 18 van de 85 arbeidsplaatsen worden opgedoekt. dat is maandag 21

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 1