Koninklijke Gouda Garen NV nu Waddinxveens bedrijf kgS 30 - 50% KORTING Plan voor meer parkeer ruimte vrachtwagens Uw voeding oké? Aan de Kanaaldijk werken 45 man DE WAAG BV Maastrichts aardewerk te zien in Gouda MODELLENVERKOOP BIJ VERMAKO - MEUBELEN Bewoners Bosboom Toussaintsingel klagen WADDINXVEEN De Koninklijke Goude Garen NV is nu een Wad dinxveens bedrijf geworden na het vertrek vorige maand uit Gouda. Het bedrijf waar 45 mensen werken, heeft zich gevestigd aan de Kanaaldijk, tussen de panden van aannemingsbedrijf J. Baas BV en triplexfabriek Fi- car van Gebr. van Stijn BV. nationale gezondheidsweek I „O WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 15 JLLI1981 GEEN GOEDE BESTEDING een C groentesaus, (Dit recept is voor 4 personen-) De heer A. van Doom (SGP/HKV/ GPV) vond het keren bij de begraaf plaats ook geen ideale situatie, omdat steeds extra herstraatwerken noodza kelijk zijn, waarbij hij zich tevens af- eet veel plantaardige produkten VLASSPINFABRIEK Het nieuwe Waddinxveense bedrijf is Nederlands enige vlasspinfabriek. De machinale spinnerij stamt uit 1861 en was toen aan de Turfsingel in Goude strategisch gelegen voor het scheep vaartverkeer dat op doorweg was van en naar Amsterdam en Rotterdam. De wachttijden voor de sluizen gaf de schippers de gelegenheid om touw in te slaan. In 1961 verwierf Koninklijke De Koninklijke Gouda Garen NV is 120 jaar aan de Turfsingel in onze buurge meente actief geweest. Het in de loop der jaren afgeslankte bedrijf, dat bou wen in het Goudse industriegebied Den Uitert te duur vond en ook niet wilde uitwijken naar bijvoorbeeld Oldenzaal, beschikt in Waddinxveen-Zuid over twee nieuwe en een bestaande bedrijfs hal met een totale oppervlakte van 4.700 vierkante meter. De bestaande hal is die van de voormalige handelson- derneming JOWI BV. WADDINXVEEN/GOUDA Tot en met zondag 16 augustus wordt in de Ga- sthuiskapel, de tentoonstellingsruimte van de Goudse Stedelijke Musea aan de Oosthaven 9 de expositie ’’Maastrichts Aardewerk” gehouden met de produk ten van de industriële vormgevers bij De Sphinx van 1918 tot 1940. Het ge- bruiksaardewerk is te zien dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur en op zon- en feest dagen van 12.00 tot 17.00 uur. Na ’’Dubbel gebakken”, de algemene tentoonstelling van aardewerknijver- heid in Nederland 1876-1940 en de éénmanstentoonstelling van de kunste naar W.C. Brouwer, die beide vorig jaar in Gouda te zien waren, nu een ten- De gerst kookt dan mooi Borger (VVD) dat overeenkomstig de parkeerexcessenverordening de gepar keerde vrachtwagens langs dc singel zonodig verwijderd kunnen worden. Wethouder Van Schie was dat met hem eens, doch stelde dat door de garens en bindtouw, raamkoord ook, maken we, naast nylonprodukten. Ongeveer 50% van de omzet bestaat uit de handel in touw, waaronder sisaltouw en andere natuurvriendelijke produk ten, die we trouwens zelf ook maken. 15% van de omzet (6 miljoen) wordt verkregen uit de export. De omzet is stabiel en dat hoort niet, maar de con currentie van de Derde Wereldlanden is groot. Wij maken van alles door het uitgebreide assortiment machines, als mensen iets bijzonders moeten hebben komen ze naar ons toe. WADDINXVEEN/GOUDA Het za kelijk adres van Handel in Onroerend Goed "DE WAAG" BV, Gouda is ge wijzigd in Kerkweg-West 13, Wad- dinxveen. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Een beeld van de Goudse expositie ’’Maastrichts Aardewerk". (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Stedelijke Musea Gouda}. toonstelling over de produktie van één in .Nederland zeer bekende aarde werkfabriek in Maastricht gedurende de periode tussen de twee wereldoorlo gen. Diverse vormgevers als Van der Hoef, Lint, Rozendaal, Vos, Bellefroid en Wildenhain-Friedlander hebben ont werpen gemaakt voor deze fabriek. Zij deden een bewuste poging tot verbete ring en vernieuwing van het alledaagse gebruiksaardewerk. Het is de bedoeling dat volgend jaar zomer een tentoonstelling gehouden wordt in de Gasthuiskapel van het ge bruiksaardewerk vervaardigd door de Goudse aardewerkfabrieken (zoals Goedewagen, Regina, Ivora, Zenith, Flora, Zuid-Holland). Een ieder die ge bruiksaardewerk (voornamelijk servie zen) van deze fabrieken bezit wordt vriendelijk verzocht contact op te ne men met het museum, schriftelijk: Ste delijke Musea Oosthaven 10, 2801 PB Gouda of telefonisch: (01820)-13800, toestel 284 of 268. aan plan- tarkeerstrook voor vrachtwagens aan te leggen k Thij’mlaan. Dit gebeurt, zo heeft wethouder i in een vergadering van de drijven, naar aan leiding van klachten van bewoners over het parkeren van vracht- vroeg of alternatieven aanwezig zijn. Hij achtte de benodigde f 15.000,— geen goede besteding voor het ge ringe resultaat. In de raadscommissie voor de open bare werken en -bedrijven bracht de christen-democratische wethouder daarop een parkeerterrein ter sprake met zogenaamd haaks parkeren op de weg en- vervolgens met een wegom loop, waardoor wordt voorkomen, dat men in de ingang van de begraaf plaats keert. De commissieleden zijn er voorstander van dit nader te bekij ken. Dit wordt besloten met de af spraak dat nadere voorstellen binnen kort in de raadscommissie besproken zullen worden, waarbij de kantteke ning wordt gemaakt dat meer geld voor de gedachte 15 mille niet aan wezig is. WADDINXVEEN Ook Wad dinxveen kent een actiecomité ’’Ne derland Oké”, dit met het oog op de van 29 augustus tot en met 6 sep tember te houden Nationale Ge zondheidsweek rond de thema’s ro ken, voeding, alcohol,medicijnge bruik, veiligheid, bewegen en stress. De Waddinxveense actiegroep die plaatselijk gezondheidsactiviteiten organiseert wordt voorgezeten door VVD-wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester. Met het oog op de Nationale Ge zondheidsweek ’’Nederland Oké” verzorgen de comitéleden/diëtistes Mieke Droog (Juliana van Stol- berglaan 36) en Marijke Visser (Elzenhorst 35) om de 14 dagen een vaste rubriek in het Weekblad voor Waddinxveen over onze dage lijkse voeding. Wie daarover vragen heeft kan daarover terecht bij de ge noemde Waddinxveense vrouwen. Vandaag in deze derde aflevering opnieuw aandacht voor gezonde voeding met de maaltijdschijf. Be sproken wordt het eerste vak in de Maaltijdschijf en wel de produkten bruin- of volkorenbrood, rogge brood, bruin knackebröd, granen, aardappelen, volkoren macaroni, zilvervliesrijst en peulvruchten. 1X1 politie ter plaatse nog niet is ingegre pen. Hij vond echter uitbreiding van parkeergelegenheid nodig, als er meer auto’s zijn dan parkeerplaatsen be schikbaar. wagens langs de Bosboom Toussaintsingel. Zoals bekend verbiedt de gemeente lijke parkeerexcessenverordering het parkeren van vrachtwagens in de woonwijken en kunnen ze alleen worden neergezet op speciaal daar voor aangewezen plaatsen. In de raadscommissie zei de heer J.B. STARINGLAAN 10-WADDINXVEEN margarine, 1 prei, 200 g champignons, 500 g tomaten, 2 paprika's, kerrie, pe per, chilipoeder, paprikapoeder, zout en bieslook. 1. De bruine bonen een nacht in ruim water laten wéken en met wat zout in ongeveer 1 uur gaar koken. 2. Kook de gerst met wat zout in 6 dl. water in 1 uur gaar. Als het aan de kook is, zacht door laten koken op een vlam- verdeler. droog. 3. Snij en was de uien en de prei. 4. Bak in margarine de uien goudbruin en bak de prei even mee. 5. Voeg de gewassen en fijngesneden champignons, tomaten en paprika toe, evenals de kruiden. Laat dit 10 minuten op laag vuur smoren. 6. Bindt eventueel het vocht met maï zena en doe er op het laatst fijngesne den bieslook door. De bruine bonen, gerst en groentesaus apart opdienen met b.v.een komkommersla. MIEKE DROOG Juliana van Stolberglaan 36 MARIJKE V ISSER Elzenhorst 35 Geparkeerde vrachtwagens langs de Alberdingk Thijmlaan. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom}. WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen werkt aan plan nen om een extra parkeerstrook voor vrachtwagens aan te leggen langs de Alberdingk P.FJ. van Schie (CDA) laten weten raadscommissie voor de openbare werken en -bedrijven, naar aan- WADDINXVEEN Het eerste.vak in de Maaltijdschijf - de nieuwe voedings- voorlichtingsschijf van het Voorlich tingsbureau voor de Voeding die de uit 1953 stammende Schijf van Vijf ver vangt - staan de volgende produkten: bruin- of volkorenbrood, roggebrood, bruin knackebröd, granen (zoals haver mout, tarwe, gerst), aardappelen, vol koren macaroni, zilvervliesrijst, peul vruchten (bruine bonen,kikkererwten e.d.). Deze plantaardige produkten zijn belangrijk omdat er zetmeel, voedings vezel, plantaardig eiwit, B-vitaminen en mineralen in zitten. In de'laatste jaren Zijn We déze prodlilc- ten minder gaan gebruiken, omdat wij ons luxe en lekkerder produkten kon den veroorloven, die minder van de be- langrijké stoffen bevatten. Toch zijn bovengenoemde produkten onmisbaar en moeten we er zeker meer van eten. De volkorenprodukten en peulvruch ten bevatten zeer veel voedingsvezel. Voedingsvezels zijn onverteerbare deeltjes die een prikkelende werking op de darmen hebben en zo de stoelgang bevorderen. Evenals zetmeel verhogen voedingsvezels het verzadigingsgevoel. Een veel gestelde vraag is: "waarom is bruinbrood gezonder dan witbrood?”. Het antwoord hierop is dat er in bruin brood meer voedingsvezels, B- vitaminen en mineralen zitten. Andere produkten die in het eerste vak thuisho ren zijn een redelijk goede keus, maar bevatten overbodig suiker, vet of te weinig voedingsvezels. Het zijn de vol gende produkten: witbrood, ontbijt koek, krentebrood, griesmeel, maca roni, spaghetti en witte rijst. Geef als het kan de voorkeur aan de beste keus: volkorenbrood, zilvervliesrijst etc. Boven dit vak (het vak van groente en fruit) staat de tekst "Eet veel plantaar dige produkten”. Maar waarom? De re den is dat plantaardige produkten min der vet, meer voedingsvezels en méér zetmeel bevatten dan dierlijke produk ten. Dan volgt nu het recept. Dit keer is het zonder vlees ómdat een goede kom- binatie van plantaardige eiwitten even goed is als dierlijk eiwit. Het is dus 300 g gerst, 150 g bruine bonen, 3 uien, NIET noodzakelijk om altijd dierlijk ei- ----- wit (in de vorm van vlees) te gebruiken. Wij nemen nu een kombinatie Van graan en peulvruchten (dit is dus rijk aan zetmeel, B-vitaminen en minera len) In dit recept nemen we gerst als graan. Voor velen zal gort bekender in de oren klinken, dit is namelijk gesle pen gerst. Gerst is verkrijgbaar in re- formzaken. U kunt hiervoor in de plaats ook zilvervliesrijst nemen. RECEPT j Gerst met Het vignet van de nu in Waddinx veen aan de Kanaaldijk gevestigde Koninklijke Gouda Garen NV. Gouda Garen NV het predikaat ’’Koninklijk”. Sinds 1964 wordt het be drijf geleid door de heer L. Hoebee. In een interview verduidelijkte hij laatst over zijn bedrijf, dat in de PTT de grootste klant kent (jaarlijks zo n 70 ton Midden-Holland. Uit de wijziging blijkt touw, veelal voor het dichtbinden van ook dat directeur A. A. J. van Benten te de postzakken): "Wij maken hier geen Gouda is uil2Ctreden als directeur, garen voor de naaimachine, hoewel de naam dat doet vermoeden. Vooral vlas- bruine bonen en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 11