Gemeentebodes lopen wat af in Gemeentehuis Burgemeester: Goedkoper bouwen móet B w I VERBE TERING LOS PLAATS I as r jF- - bodes in gemeente hebben gehesen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 15 JULI 1981 WADDINXVEEN Wie het Waddinxveense het Raadhuisplein bezoekt kan niet om C. van Gils heen. Ze zijn de dragers van een s gemeentewapen, die in het huis der gemeente druk werk hebben, zo blijkt althans uit een j dat staat afgedrukt hof waar dit voorjaar alle gemeente- De op te knappen laad- en losplaats voor de tuinders langs de Brugweg. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom gemeentehuis aan de bodes P.T. Rooks en stemmig uniform met en afwisselend blijkt althans uit een gesprek met het tweetal t in ‘Mozaïek’, het orgaan van de personeelsver eniging van de gemeente Waddinxveen. plannen inderdaad de woningnood tot een oplossing zal WADDINXVEEN ”Er zal goedkoper moeten worden gebouwd, wil er ook maar iets terecht komen van de plannen, die het kabi net dit voorjaar lanceerde om in een termijn van tien jaar een eind aan de woningnood in ons land te maken.” Dat is de in de uitgave ’’Rehorst Bouwt” gepubliceerde overtuiging van Mr. A.G. Smallenbroek, burgemeester van Waddinxveen, die overigens nog grote vraagtekens zet bij de verwachting dat uitvoering van die 1 brengen. P.T. ROOKS INSTRUCTIE AANVARINGEN POST EN NOG EENS POST Eén van de gemeentebodes is de heer zwaarschriften. ‘Het zijn onbeken- ken sens kie tel. ;19. familie staat hier klaar.’ Tja, toen kon ik weer terug naar Waddinxveen om de familie naar Maassluis te bren gen.’ ‘Een ander geval was dat van de planken. Op een ochtend vroeg hij of ik planken wilde bestellen voor z’n dochter. Nou, dat gebeurde. Twee dagen later was het echter: ‘Rooks, ik heb ze niet meer nodig.’ Ik kon ze niet meer afbestellen. Binnenkort krijgen ze echter toch een taak als boekenplanken,’ besluit hij. De grootste verandering voor de heer Rooks was de overgang naar het nieuwe gemeentehuis. Bij de nieuw bouw werd de ‘boodschappenkar’ in gevoerd: dagelijks worden heel wat kilometers te voet afgelegd: dossiers halen en brengen, koffie en thee be zorgen en zo meer. Hij is best bereid een aannemings bedrijf als Rehorst als voorbeeld te stellen, omdat ’’Rehorst probeert door een stuk innovatie binnen het bedrijf kostenbewust te zijn en te blijven daarmee de samenleving en zichzelf een dienst bewijzend.” Daarin wordt verhaald dat men vroe ger, wanneer men de functie van bo de vervulde, een onderscheidingste ken droeg, net zoals nu nog de burge meester. Ook de wethouders hebben zo’n penning, zij dragen het echter weinig. Als de burgemeesterzijn pen ning- om heeft, spreken wé van een ambtsketen, een wethouder heeft een ambtsmedaille en de onderscheiding van de bode heet een bodebus. CHAUFFEUR Sommige mensen vinden dat de heer Rooks vaak de burgemeester moet rijden. Wat ze niet weten, is dat het in ’t verleden nog anders was. ‘Voor de vorige burgemeester fungeerde ik veel vaker als chauffeur,’ vertelt de bode, ‘en daar ging binnen en buiten diensttijd heel wat werk inzitten. Burgemeester C.A. van der Hooft had als moeilijk trekje dat hij de dingen eenmaal zei, en dan was het wat hem betrof afgelopen. Zo vroeg hij me eens: haal even mensen uit Maassluis naar Waddinxveen. Ik vertrok snel naar Maassluis, maar daar was nie mand te bekennen. Ik belde naar de ambtswoning van de burgemeester en kreeg een verstoorde burgemeester aan de lijn: ‘Waar blijf je nou, de hele snelde en tegen me aan liep: Hij zat helemaal onder de koffie en kon meteen naar huis voor een ander pak. Tets veel ernstigers was volgens de heer Van Gils die keer dat hij de pu blieke tribune moest ontruimen. ‘Een man weigerde, maar ik dacht er niet over hem eruit te sleuren. Toen heb ik de politie maar gebeld.’ Naast het werk van de bode hoort ook tot zijn taak het controleren van niet-opgegeven verhuizingen, kijken of mensen inderdaad wonen op het opgegeven adres. Brieven, raadstuk- ken worden bezorgd, en ook de post verwerking behoort tot de taak van de bode. 's Morgens leegt hij de gemeentelijke brievenbus en gaat daarna naar het postkantoor voor de andere post, ’s Middags wordt de uitgaande post ver zorgd. Post die als ‘drukwerk’ de deur uit gaat behoort een stempeltje te krijgen. Er zou flink bezuinigd kunnen worden op de portokosten als de afdelingen zouden aangeven of de post direct besteld moet worden of dat er nog enkele dagen mee kan worden gewacht. Kwantum korting is namelijk te verkrijgen als per dag 100 gelijksoortige poststukken ter verzen ding worden aangeboden. Ook aan de kantine hebben de boden werk, maar dat is best te doen als de bestellingen ’s morgens op tijd wor den gedaan. Mevrouw Rooks heeft ook haar werk in de kantine. Sedert 1 juni 1969 werkt ze 25 uur pet week als keukentechnisch medewerk en ook verzorgt zij de inkoop var slagers- en bakkersartikelen. Van Gils en Rooks zouden nief weten wat ze zonder haar moesten beginnen WADDINXVEEN De los- en laadplaats langs de brugweg, die bestemd is voor de in dat gebied werkzaam zijnde tuinders, welke hun bedrijven niet met een auto kunnen bereiken, zal worden ver beterd. In de raadscommissies zijn de plannen daarvoor en het benodigde krediet van f 3.900,- (netto) al besproken. Volgens wethouder P.F.J. van Schie (CDA) is deze zaak na lang durige onderhandelingen over de financiële toezeggingen van de belanghebbenden rond gekomen. De los- en laadplaats blijft een functie vervullen omdat het ver breden van de Winterdijk er niet in zit zolang dit pad is gelegen in een landschappelijk aantrekkelijk en van belang zijnd gebied. De tuinderijen zouden dan namelijk over de ”weg” en niet alleen via het water toegankelijk zijn. nge Vlik ijke ’ad- i ons land de vlag van hun het gemeentehuis", P.T. Rooks, die hier werd gefotogra- den> die moeten dus de weg gewezen feerd tijdens een bezoek aan de Flevo- worden,’ zo ontvangt hij ons. Al twaalf jaar werkt hij als bode in en in die tijd is er heel wat veranderd. Er kwamen veel Wat is een bode? Het woordenboek vermeldt: ‘Iemand die een tijding of bevel overbrengt.’ Het is duidelijk dat het woordenboek hier enigszins de mist ingaat, want het rondbrengen van de koffie behoort ook tot de taak van de boden. Naast het woor denboek raadpleegden we ook de in structie voor de bode. Deze werd op 28 april 1911 vastgesteld, getiteld: ‘Instructie voor den boden der ge meente Waddinxveen’. In zeven arti kelen wordt het werk samengevat. De bode is belast met het onverwijld afkondigen, aanplakken of uitreiken van alle hem tot dat einde ter hand gestelde biljetten (publicatiën) brie ven, vergaderingbiljetten of andere stukken, alsook het overbrengen van mondelinge boodschappen. Mede be hoort tot zijne verplichting het uitrei ken van de aanslagbiljetten der plaat selijke belastingen en andere daarop betrekking hebbende stukken, welke hem door den ontvanger zullen wor den ter hand gesteld. Ook is hij belast met het verrichten van de werkzaamheden hem onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders opgedragen door het Burgerlijk Armbestuur, de Brand weer, de Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs, die tot Wering van Schoolverzuim en andere door of krachtens besluit van het Gemeente bestuur ingestelde Commissiën. De bode is verplicht dagelijks op het raadhuis tegenwoordig te zijn op de uren hem door den Burgemeester en den Secretaris aan te wijzen. Zonder verlof van den Burgemeester mag hij zich niet buiten de gemeente ophou den. De boden van nu hebben andere taken. Zo had men toen bijvoorbeeld nog nooit van een kantine (schaftlo kaal) gehoord, waarin de bode nu een belangrijke taak heeft. Naast de normale dagtaak Teven’ de Waddinxveense gemeenteboden bijna in het gemeentehuis: vrijwel iedere a- vond is er een commissievergadering. Het is dan ook op een avond, dat we Comelis van Gils treffen op het ge meentehuis, wachtende op bezoek voor de commissie van beroep- en be- OPENHEID Ook de aannemer kan naar zijn me ning bijdragen in verminderde bouw kosten door een efficiënte organi satie en door een grotere openheid te betrachten in zijn staartkosten, waarmee ook de snelheid van pro cedures zou kunnen worden bevor derd. meer raadstukken, en bijna elke dag is er wel wat. Werkte hij aanvankelijk 45 uur per week, het zijn er nu wel 55 geworden. Vrije tijd wordt hier door schaars en tijd voor hobby’s ontbreekt. Hij vindt het leuk dat er op vrijdag middag door de collega’s wordt ge trimd. ‘Maar ja, ik heb geen tijd om mee te doen.’ Ook in verband met thuis is het erg jammer dat emog steeds - door bezuinigingen - geen sprake is van de komst van een derde bode. Per bode worden nu per jaar 550 a 600 overuren gemaakt, dus on geveer 1200 werkuren voor een derde man. Het is een drukke baan voor Van Gils en zijn collega Rooks. Naast het dagelijkse werk is het gemeente huis ook maandagsavonds open; er zijn dan vijf fractievergaderingen. Een bode moet deze vergaderingen verzorgen en tevens een oogje in het zeil houden. Ook op andere werkda gen zijn er regelmatig vergaderingen. De heer Van Gils had nooit gedacht bode te zullen worden. Na de tech nische school werd hij pottebakker. Anderhalf jaar maakte hij de mooiste dingen. De lust om iets anders te gaan doen deed hem besluiten een vakantiereisje te maken. Op zeven tienjarige leeftijd ging hij naar Rot terdam en monsterde aan op een gro te schuit. De eerste reis ging naar Zuid-Amerika. Steden als Santos, Rio Grande, Montevideo en Buenos Airos deed hij aan. Meer reizen over de we reld volgden, en de scheepsjongen klom op van bediende algemene dienst tot steward. Ook tijdens de militaire dienst werkte Cor als mess- bediende. Daarna kwam hij in rusti ger vaarwater. Hij werd hulpcongiër- ge. In maart 1968 kwam hij naar Waddinxveen en kreeg de functie van gemeentebode. Koffie zetten, stukken rondbrengen in en om het raadhuis, informatie verschaffen aan bezoekers, dat alles behoort tot zijn taak. In de twaalf jaar die bode Van Gils in Waddinx veen doorbracht, veranderde er nogal wat. Er kwamen meer mensen wer ken bij de gemeente. ‘Daardoor krijg je minder contacten, het wordt min der overzichtelijk,’ zegt hij. ‘We ver huisden van het oude gemeentehuis naar het nieuwe, dat is een verschil van dag en nacht. En er kwam veel meer werk.’ Zo’n bode loopt elke dag door de gangen, gaat er weleens wat mis? Bij na glimmend van plezier vertelt dc heer Van Gils: Tn die twaalf jaar heb ik twee aanvaringen gehad. In het oude raadhuis was het, dat ik een wethouder tegen me aan kreeg. Ge lukkig viel het allemaal wel mee. De tweede keer is nog niet zolang gele den. Het was op een vrijdagmorgen dat de administrateur de deur uit- ”Ik denk dat het te weinig is,” zo zegt burgemeester Smallenbroek van Waddinxveen over de regeringsplan- nen tot aanpak van de woningnood. Naar zijn mening zouden er jaarlijks eerder 125.000 a 130.000 nieuwe woningen bij moeten komen in plaats van de geplande 100.000. En ook jaarlijks 30.000 woningen reno veren in het kader van de stadsver nieuwing lijkt hem te weinig. ’’Het zouden er 40.000 per jaar moeten zijn en dat dan nog als minimum om niet achter te geraken.” Maar hij rea liseert zich, dat dergelijke aantallen - alleen al voor de vernieuwbouw zou er in de komende twintig jaar zo’n 60 tot 80 miljard gulden op tafel moeten komen - niet te finan cieren zijn. Tenzij er misschien een speciaal fonds zou komen, waarin rijk en woningbouwverenigingen gel den storten. PROCEDURES Terug naar het goedkoper bouwen. Binnenkort komt er een nota van de Raad voor de Volkshuisvesting - de heer Smallenbroek is daar lid van - waarin wordt geadviseerd zowel normkosten als kopkosten in de nieuwbouw terug te brengen. Verde re aanbevelingen zijn om ’’wenken en voorschriften” aan de gemeenten over te laten. ”De centralisatie zal kostenbesparend zijn,” aldus die nota. ”Het belangrijkst is, dat proce dures sneller kunnen verlopen,” vindt de heer Smallenbroek. ’’Schrap je 5 procent van de stichtingskosten, maar wordt het begin van de bouw door lange procedures uitgesteld, dan ben je die besparing al weer kwijt aan de inmiddels gestegen bouw kosten.” Kostenbesparingen kunnen volgens de Waddinxveense burgemeester ook worden verkregen door meer samen werking tussen de woningbouwvere nigingen; zeker in plaatsen met zo’n veertig- tot vijftigduizend inwoners. Wanneer de drie zuilen samen zouden bouwen, zou dat een eind maken aan situaties met drie bouwplaatsen, drie architekten en driemaal de kosten vap aan- en ontsluitingen. Uiteraard zou de verdeling van de woningen in zo’n gezamenlijk plan naar rato door de woningbouwverenigingen moeten blijven gebeuren. ”Het zou,” aldus de heer Smallenbroek, ”al een stap in de goede richting zijn als men tot een bundeling van know-how zou kunnen komen.” Collega van Van Gils is Pieter Ties Rooks, geboren in Oosterwolde, een dorpje ergens in Friesland. Hij heeft een heel andere achtergrond. ‘Tijdens de lagere school was het oorlog, stu deren viel toen niet mee’, vertelt hij. ‘Na de Mulo ben ik kort op de Kweekschool geweest, maar de tijd was er niet naar ver van huis te gaan studeren. Vanwege de grote afstand moest ik in Sneek in de kost, maar lang kon dat niet.’ De heer Rooks ging werken op de melkfabriek ‘Het Klaverblad’ te Donkerbroek, en na drie jaar kantoor riepen dienstplicht en landsbelang hem naar de tropen, waar hij op Java in Bandoeng ver bleef. Na een half jaar werd hij ziek, ging terug naar Nederland en na zijn diensttijd naar de melkcontrole. In de jaren vijftig haalde hij zuiveldiplo- ma’s en werd (analist) melkcontro- leur. In 1953, toen hij trouwde met Loltje Mulder, verliet hij Friesland. Zeven jaar was hij bedrijfscontroleur in Giessen-Nieuwkerk, tegenwoordig Giessen-burg. Als technisch admini stratief medewerker ging hij in 1960 naar de Zuid-hollandse Zuivelfabriek ‘De Producent’ en verhuisde met zijn gezin naar Gouda. Als technisch ad ministratief medewerker verzorgde hij een deel van de loonadministratie en gaf leiding aan zijn naaste mede werker. In 1969, toen het oude gemeentehuis nog in ere was, solliciteerde Rooks in een opwelling naar de functie van hoofdbode in Waddinxveen. De eer ste zes weken werd het werk met z’n drieën gedaan: Van Gils, De Kok en Rooks verdeelden de taken. Drie was teveel: de heer Kok werd dominee - dat verklaarde toen meteen waarom hij zoveel in de keuken zat, aldus Rooks. Van Gils en Rooks konden het goed samen vinden, de ‘koffiewij- ken’ in het gemeentehuis werden ver deeld en ook de andere werkzaamhe den. r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 15