W’veens eerste etage woningen tegen vlakte Een boekenbon? Het Weekblad feliciteert Extra lokaal kleuterschool De Goede Herder Op dezelfde plek huizen voor alleenstaanden G.A.BrasBV wil bedrijfs hal bouwen Zandbak De Klimop GRAAG GEGEVEN! CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP KON. WILHELMINASCHOOL Christelijke een langi geslaagde harte WADDINXVEEN - Het Week blad voor Waddinxveen heeft een lange reeks Waddinxveense [en te feliciteren. Van De geslaagden op scho len uit Waadinxveen en omge ving zijn: VVEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 15 JULI 1981 - - - Waddinxveens eerste 10 etagewoningen aan de Zuidkade, die zullen worden gesloopt. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen! Sjaak Noteboom Ff F o r fcvr.'- /’IZ~: f - gemeenteraad TECHNISCHE SCHOOL N.H. Seinen- N.H. LHNO BOSKOOP ST. ANTONIUSCOLLEGE TUINBOUWSCHOOL NIEUWE VAART School DON BOSCO KON. WILHELMINASCHOOL B. scholengemeenschap TECHNISCHE SCHOOL KON. JULIANASCHOOL DE RIETGORS LEAO LYCEUM-HAVO DE WEGWIJZER bouwtechniek: Peter HAVO/ATHENEUM Aan de theologische hogeschool in Kampen is de heer J.J. Verweij uit Waddinxveen geslaagd voor het kan didaatsexamen theologie. Waar ze .allemaal aan zullen en hebben moeten wennen is de nieuwe huur, want voor tachtig gulden per maand - zoals aan de Zuidkade het geval was - kun je natuurlijk nergens meer terecht. LANDBOUWSCHOOL Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda: A-opleiding: C. van Leeuwen. LEAO te Gouda: Wim van Rijn, Stijnic Honkoop, Linda Verwaal, Anja Both en John Koren. Hagen, Paul Littooy, Jacob Mook, Ronny Versluis. Gymnasium B: Marleen de Waardt. Christelijk Lyceum-HAVO te Gouda: HAVO: Annemiek Bonte, Teun Groenendijk, Caroline Hagen, Marja Jonkes, Ria Kloosterman, Bruno Rijsmus, Ellen de Vogel. Atheneum A: Marijke Asscheman, Hans Brinkhorst, Marcello Kooyman. Atheneum B: Henriette Both, Hans De in Waddinxveens eerste etagewo- ningen gehuisveste gezinnen hebben voor het merendeel elders in ons Gou- wedorp een huis toegewezen gekregen. De laatste drie gezinnen zijn nog in af wachting van een leegkomende woning. b. de situatie met betrekking tot de 0,50 meter afstand tot de zijerfschei- ding zich nu reeds voordoet bij de aanwezige, en te slopen, hal op het terrein. St. Antoniuscollege te Gouda: HAVO: Raymond Broere, Max de Bruin, Ronald Kleiweg, Robert Mar kus, Rob Meijer, Rob Naafs. Christelijke scholengemeenschap te Alphen aan de Rijn: MHNO: Arja Boom. Rooms-katholieke MAVO Don Bosco te Boskoop: MAVO-4: Arno Bode, Annemieke Boere, Menno v.d. Bijl, Marjan v.d. Capelle, Peter Captein, Bianca v.d. Graaf, Alex v.d. Heijden, Petra v. Koppen, Fred Langendoen, Gert v.d. Linden, Michel Martens, Nicolet Son- neveld, Walter Sonneveld, Marion Steenland, Ron Steenland, Rob Tink- hof, Ramon Vakkers, Jeroen Ver- kleij, Karin Versteeg, Madeleine Wal raven, Irma Wekking. De Wegwijzer te Gouda: LHNO: C. Becker, M. Ligterink, S. Meiderwijk, M. Rademaker, A. Rooker, J. Roos. MHNO: M. Kool, C. Koster, W. Eind hout, C. Ricmens. School voor LHNO te Boskoop Emmy v.d. Kley, Elisabeth Weck. Christelijke Lagere Tuinbouwschool in Boskoop: Léon de Kok, André van Leeuwen, Frans-Jan Pruym- boom, Sjaak Willemstein, Wessel v.d. Vaart, Jan Zekveld. MEDICIJNEN Peter Both is geslaagd voor zijn kan didaatsexamen medicijnen aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam. Schakelopleiding Kon. Julianaschool voor LBO-MBO te Alphen aan de Rijn: Marjan van Dam. PROF. KOHNSTAMMSCHOOL Prof. Kohnstammschool voor open baar MAVO te Waddinxveen: Marijke Bode, Petra Bakker, Johan Boer, Bal, Mary Benjamins, Gelbrich Bier- ma, Judith Blom, Mariëlla Boere, Ed win Bontenbal, Mathilde Boonstop- pel, Tom Borst, Karin Bosch, Gerda Brand, Willem Brenkman, Julia Brinkhuis, Liesbeth de Bruijn, Jan Albert van Buuren, Hettum van de Burg, Marjan Compeer, Ruud van Dodewaard, Manuel van Dijck, Theo Ebens, Ike Eegdeman, Marietta Els- borg, Herbert van de Geer, Yolanda van Gein, Fenneke Goihga Marianna den Haan, Peter van Heiden, Anneke Hermus, Rob Heuvelman, René van Hofwegen, Federieke Hoiting, Marian Hoogendoorn, Marina Hoos, Marion van Hoven, Marinanna de Jong, Jac queline Kleiweg, Marike Kleijer, In grid Koenen, Nico Kortland, Hen riette Kragtwijk, Petra van Ligten, Monique van Lint, Marco Loef, Dian na van Luik, Richard Okkerse, Ton- ny Oosterlaken, Saskia Ossen, Jan Willem Polfliet, Henk van der Pool, Dirk Pijpers, Frans Rahms, Jorina Ratsma, Margreet Ravestein, Carolien Rodenburg, Ronald Rooy, Ron Riet veld, Hans Ruiter, Yvonne van Ruij- ven, Ellen Rijsdoip, Marcel Scheffers, Liesbeth van Schie, Lydia Schippers, Jolanda Scholten, Paul Schoute, Do- rien Segers, Gertrude Sekeris, Angela Slijngard, Arie Smitskamp, Mia Tas, Hesther van der Toom, Judith Uiter- wijk, Cassandra van Veen, Miranda Veger, Ria van de Vendel, Willemien Venema, Astrid Verkleij, Sylvia Ver meulen, Edwin Verweij, Ella Voskui len, Else Waser, Eveline Zandee, Kar ma Zeeienberg, Jacqueline van ‘t Zet. Atheneum: Ilona Altman, Hanna Ben Gershom, Ingrid Bergwerf, Willem Bloem, Ingrid Blijenberg, Ron Booij, Marga Bosch, Dick de Bruijn, Joost Dicker, Erik Diks, Irma van Duin, Hans Dijkhuizen, Raffy Effendi, Erik Hammega, Lilian Harmsma, Comel Hassefras, Pierre van der Heiden, E- vert Hermans, Erica de Jong, Jolanda de Jong, Jolanda Kempers, Frank Koenen, Jessica van Koert, Peter de Korting, Janneke Kool, Erik van der Laan, René Lamberts, Heleen van Leeuwe, Roland Lensink, René Moons, Cees Mourits, Elise Nieuw- hof, Nicolette Oomes, Anita Overes, Carla de Pater, Edith Radder, Moni que van Ruijven, Astrid Schaike, Jac ques Seegers, Aldert Seinen, Ankie Sluys, Sjon Speelman, Margret Stol wijk, Rowan Tiesma, Gerdien Ver schoor, Pim Vis, Sandra deVlaming, Ekke van Vliet, Michiel de Voogd, Nanda Voskuilen, Eric de Vries, Mar jan Vuurens, Pauke v.d. Willigen, Trudy Windhorst, Hilma van Wijk. gen, en de afstand tot de zijerfscheiding zal niet de vereiste 1,00 meter bedra gen, doch 0,50 meter zijn. B. en W. zijn van mening dat het gewenst is dat ook de bouw van deze hal in afwijking van de geldende planvoorschriften kan worden gerealiseerd, in aanmerking ne- J mende dat: a. de te geringe afstand tot de naastlig gende bebouwing, in casu het ge meentelijk personeelsgebouw, juist mede wordt veroorzaakt door de noodgedwongen situering van dat personeelsgebouw, een situering die op zich in voor betrokkene ongun stige zin afwijkt van de planvoor schriften. WADDINXVEEN Er wordt een her-' ziening van het bestemmingsplan ’’Oranjewijk” ’75” voorbereid voor zo ver het betreft het terrein van de her vormde kleuterschool De Goede Her der met naaste omgeving aan de Prinses Margrietstraat. Dat heeft de gemeente raad besloten. De Vereniging tot Stichting en Instand houding van Ned. Herv. Christelijke Scholen te Waddinxveen heeft zich na melijk tot B. en W. gewend met het ver zoek medewerking te verlenen aan het verlenen van een bouwvergunning voor het plaatsen van een extra lokaal bij de kleuterschool ”De Goede Herder” in de Prinses Margrietstraat. Dit lokaal is nodig wegens een toename van het aantal kleuters bij deze school. Het schoolbestuur heeft gezocht naar andere mogelijkheden om te voorzien in de tijdelijke behoefte aan lokaal- ruimte, doch er zijn geen redelijke al ternatieven aanwezig. Het schoolbe stuur heeft suggesties gedaan voor de si tuering van het extra lokaal nabij De Goede Herder-kleuterschool, waarmee B. en W. zich konden verenigen. De consequentie is echter dat het ge bied met de bestemming openbare en bijzondere doeleinden overschreden wordt met ongeveer een halve meter of wellicht iets meer. Deze overschrijding gaat ten koste van de bestemming groenvoorzieningen. Deze grond mag uitsluitend worden bebouwd met bouw werken geen gebouw zijnde, van onder geschikte betekenis in verband met de bestemming. Gelet op het zeer kleine gedeelte groen wat wordt aangetast en gezien de nood zaak spoedig een extra lokaal te bou wen waren B. en W. mét de raad van mening dat een voorbereidingsbesluit - waarna een verkorte procedure ge voerd kan worden - alleszins gerecht vaardigd is. ver laten. De leeggekomen woningen zijn manier volkomen onbewoonbaar ge- treedt voortdurend wateroverlast op, ningcorporatie is met het gemeentebe- -!.. -■ -- 2'-stuur van Waddinxveen in bespreking MTS-MEAO Scholengemeenschap MTS-MEAO te Gouda: Diploma MEAO: P.A.M. Boekhorst, T. van de Graaf, G.E.M. van der Klauw, F.A.H. van Loenen, R. Meu- leman, R. van Ommeren, P.A. Over dijk, I.E.J. Pol, J. Pol, R.E. Spril- lenaar, P. Verdonk, P.A. Verweij, A. Westdijk. Diploma Elektrotechniek: A. van Drunen, C. Havenaar, P.M.M. Krij- nen, J.R. van Luik. Diploma Werktuigbouwkunde: van Klaveren, B. Speijer. Rooms-Katholieke scholengemeen schap voor lager beroepsonderwijs De Rietgors te Gouda: Lager technisch onderwijs: Stam van Luyk, Frank Nijssen, Albert v. Ardenne, René Bresser, Siebe Heems kerk, Fabiën Kooyman, Jeffry Scha- vemaker, Peter Verkley, John van Rijn. LHNO: Tera Steenland. THEOLOGIE Mare Brouwers, Ilona Both, Marja van Dijck, Jolanda Dullemeijer, Fran cis Dieters, Cor Goudriaan, Tineke Jungschlager, Ivonne Kloet, Remko de Lange, Richard van der Louw, Pieter van der Meulen, Peter Mole naar, Helen Ottenbros, Paulien Over dam, Jolanda van Oort, Babs Pensi oen, Derk Rietveld, Margrita van der Schans, Edward Schramm, Eddy Slappendel, Jeroen Verwaal, José Verwey, Erwin Wertwijn en Henriet te Wijnen. Zevenhuizen: Ron Bos, Anita Bruggeman, Sonja van Delft, Marcel Helmers, Mark Hofman, Nico Hol, Francien Herdijk, Marcel Koele, Boudewijn van Leeuwen, Martien van Leeuwe, Vincent Middeldorp, Patrick Nagtegaal, Jeannet van Prooijen, Magda Verschoor en Peter Ver schoor. Moerkapelle: Jacqueline Her tog, Willy van Krelingen, Manon van Mastrigt, Karin Nagtegaal, Wendy Theunissen, Carla Zijderhand. Reeu- wijk: Greet Oppelaar, Jurden Ver- mulm. WADDINXVEEN De tien in verval geraakte etagewoningen van de wo ningbouwvereniging ’’Waddinxveen” aan de Zuidkade zullen worden ge- om op dezelfde plek zo’n 20 woningen voor alleenstaanden en tweepersoons huishoudens te kunnen bouwen. De volgens de Waddinxveense volk smond ”op de hei” rond de eeuwwisse ling gebouwde woningen zijn zodanig verouderd dat het naar de mening van de woningbouwvereniging ’’Wad dinxveen” onmogelijk moet worden ge acht ze op te knappen. Het wachten is nu nog alleen op het predikaat ’’onbe woonbaar verklaarde woningen”. Christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO Koningin Wilhel mina te Waddinxveen. MAVO-4: J.M. Alblas, A.P. Bakker, T. Baan, J.R.J. Bakker, M. Bax. J. van Beek, C.H. Boer, L. Boer, J.A. den Boer, J. Both, M. Bouma, J. Breedijk, M.B. Crielaard, A.H. Dek ker, M. van Dodewaard, J. Dros, D. van Drunen, L. van Es, M.M.W. van Gent, B. de Graaf, A. Grootendorst, T. Hardendood, M. Heemskerk, M.J. Hertog, H.J. Hoogendam, M.P.C. Jansen, E.F. de Jong, M.E. Kammin- ga, R.P. Kersseboom, E.P. Kiel, P.W. Kooiman, A. Lagrouw, M.P. Lamens, M. van Leeuwen, M. v.d. Linden, J.I. Lindthout, N. Lodder, J.M. Maassen, L. Manuputtij, E. Mekenkamp, C.M.T. Moons, J.P.A. van Nielen, G. Nijhof. E.W. van der Oest, J.J.M. Oorschot, B. Oosterom, F.J. Over dam, E. Picard, J. de Ridder, H. Ringenier, H.E. Roetman, J.M. Schipper, K.M. Sekeris, J.H.G. Smith, P. van der Spek, A.J. Taal, P. J.M. Toor, M.V.C. van de Velde, J. Vermeulen, C.H.J. Versluis, C. Ver weij, M.V. Verweij, H. Werkman, I. Wilbers, S.L. Wondergem. LTS-4: Bouwkunde: J. Baas, T. Bur ger, J.W. Doornenbal, J.P.G. van Dijk, P. van Eijk, H.A. Holkema, A.S. den Oude, F.A. Pande-Iroot, J.C. Roodbol, F.J. Sekeris, E. Verheul en L.J. Wondergem. Mechanische tech nieken: W.J. van Dorp, C.B. van Dru nen, J. Faasse, R.H. Kivits, J.P. van Klaveren, J.A. Kooter, P. Mulder, J. Nieuwenhuis, A. de Pater, F.R. van Rhijn, J.D. de Rooij, W.W. Rijneveld, J.F. Verver, P.R. Vliegenthart, E.H. R. van der Wolf, en B.L. Wijenberg. WADDINXVEEN De gemeente raad heeft besloten een voorbereidings besluit te nemen voor het perceel Noordkade 44-46, om automobielbe drijf G. A. Bras BV het mogelijk te ma- ken een bedrijfshal neer te zetten op haar terrein aan de Noordkade, gelegen ten zuiden van de gemeentewerf. Het oprichten van deze hal ontmoet na melijk binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan ’’Noordkade ’67" de zelfde problemen als het personeelsge bouw op de gemeentewerf, ten behoeve waarvan de raad reeds eerder een voor bereidingsbesluit heeft genomen. Ook deze hal zal niet op de vereiste 5,00 me ter uit de aanliggende, niet tot het be drijf behorende bebouwing zijn gele- Technische school voor Gouda en omstreken: Diploma Keramiek: v.d. Spek. Driejarige cursus boetseren: Seinen - v.d. Spek. Hooglassers beginners: C.A. Kaptein. Booglassen gevorderden: A.P. Aarts. Christelijke Technische Nieuwe Vaart te Gouda: Motorvoerttuigentechniek B-niveau: A. Burghoorn, M. van Driel, C.P. de Rooij, C. Slagboom, A. Tol, J.P. v.d. Water. Consumptieve techniek: N. Breedijk, R. M.E. Bule, S.G. vanAalst, W. Koren. Elektrotechniek B-niveau: A.M. van den Flier,. Bouwtechniek B-niveau: G. Dullart. Bouwtechniek ITO: R.J. Groenen dijk, C. Hofman, R.M. Plaisier, M. van Zanten, M.H. de Zwart. Motorvoertuigentechniek B-niveau: S. J. van Ommeren. Motorvoertuigentechniek, extra vier de leerjaar: H. Slinger. scholengemeenschap voor MAVO/LTO Koningin Wilhel mina te Waddinxveen: Herkansing MAVO-4: Katinka Ak kerhuis, Piet Eikelenboom, Els Noor- land, Sophie v.d. Starre, Norine de Waal, Onno de Wit, Martin Zijder hand. LTS-4 afd. Wognum. Technische School voor Gouda en omstreken: Eindexamen bouwtechniek tim meren: A. de Langen (4a), D. Veld- berg (4b), C.J.M. Captein (4c). Schilderen: C.J. Droog, P.Th.H. de Wit. Mechanische techniek, metaalbewer- ken: R. Verlooy. Electrotechniek: J.J. Kloosterman, N. Monster, F. van Gasteren. Motorvoertuigentechniek: W. de Vlieg, L.A. de Heer, A. Verdonk, T.A.W. Vemooy. Theoretisch Technisch Onderwijs: F.M. Spilleman. Samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum te Waddinxveen: HAVO: Chantal Baecke, Marjolein WADDINXVEEN Er is door de sloopt, zodra de laatste bewoners deze Waddinxveense gemeenteraad f 80 jaar oude huizen zullen hebben 3.500,uitgetrokken om bij de open- 1 - bare kleuterschool De Klimop aan de deels dichtgetimmerd en op een andere Essengaarde opnieuw een zandbak te manier volkomen onbewoonbaar kunnen plaatsen. In de huidige situatie maakt. De deze maand 70 jaar oude waardoor de zandbak onbruikbaar is. Jss» 1 ~-v -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 17