Kantoor/winkel op hoek Ker k weg/Kanaalstraat Politie treedt op tegen vrachtwagens in de Bur gemeester Trooststraat 19 jeugdige daders bekennen feiten F FEL PROTEST VAN C. DE BAS Doorgereden na aanrijding POLITIENIEUWS WADDINXVEEN l i i I WADDINXVEEN De Waddinxveense rijkspolitie laat weten dat er uitsluitend verbaliserend wordt opgetreden tegen bestuurders van vrachtwagens, die het inrijverbod negeren voor de Burgemeester Troo ststraat. Zoals bekend geldt dat inrijverbod voor vrachtwagens die vanaf de Kanaaldijk de Mercuriusweg willen bereiken via de Burgemeester Trooststraat. De afgelopen weken zijn enkele vrachtwagenchauffeurs hiervoor al bekeurd. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 15 JULI 1981 OP HETERDAAD BETRAPT AANRIJDINGEN ijswijk vertrokken AMRO-bankdirecteur J.W. Nieuwerf heeft ONBEVREDIGEND auto bestuurde, terwijl hij niet in het bezit was van een rijbewijs. Ook de inzittende, die hem ”les” gaf, werd bekeurd. Wethouder Van Schie liet de midden- standsvoorzitter weten dat het gebied ten oosten van de Kanaalstraat een bestemmingsplan heeft waarin de in WI De (df ke; (sc dir WADDINXVEEN Donderdagmid dag 9 juli om tien over half zes werd op de T-splitsing Kerkweg- Oost/Kanaalstraat/Juliana van Stolber- glaan een vanaf de Kerkweg naderende personenauto, een witte Volkswagen Polo aangereden. Vanaf de Kanaals traat naderde een motorrijder, die dus geen voorrang werd verleend, en die de aanrijding niet meer kon voorkomen. De motorrijder reed tegen de linker- voorzijde van de personenauto. De mo torrijder stopte enkele ogenblikken en reed daarna weg. De rijkspolitie te Waddinxveen vraagt eventuele getui gen van dit ongeval contact met haar op te nemen. Telefoon 3688 of 3076. dadigheden in de ’’luilaknacht” verant woordelijk te zijn. Het gaat daarbij om het wegnemen van pakken vla bij De Spar in de Passage, waarvan de inhoud over een aantal win kelruiten werd uitgesmeerd, het vernie len van lichtmasten, het kapot maken van een vlaggemast, het beschadigen van een verkiezingsbord, het lopen over een aantal personenauto’s, waarbij aan bekend voor een groot deel van de bal-- zienlijke schade werd aangericht, het stelen van een bromfiets, het bedreigen De knapen opereerden in diverse van een voetganger op de Henegouwer- weg, het stelen van een boot, het stich ten van brand, het ontvreemden van een van een ruit, het stelen van geld en goe deren uit De Bonkelaar en het vernie len van bebakeningslampen. Gestolen t 1 negouwerweg met toestemming van de publiek heeft de rijkspolitie de nodige schept. Met een open botbreuk een het linker onderbeen is zij per ambulance naar het Bleulandziekenhuis afgevoerd. Op zaterdag 11 juli om 21.00 uur vond er op de Beethovenlaan nabij de zebra een aanrijding plaats tussen een perso nenauto en een bromfiets. Een brom fietser stak rijdend de zebra over en keek daarbij kennelijk niet goed uit. Een naderende automobilist voorkwam erger. Lichte materiële schade was het gevolg. Op niet te rijmen met de winkelconcen- tratiegedachte zoals die is vastgesteld in de gemeentelijke kemennota. Daarin wordt het winkelcentrum ‘de Passage’ als hoofdwinkelcentrum aan gewezen, zodat winkeluitbreiding ten oosten van de Kanaalstraat niet zou kunnen worden toegestaan. de kemennota verwoorde inzichten helaas nog niet zijn verwerkt. Hij is het echter met de heer De Bas eens dat de gang van zaken onbevredigend is, doch aan het Raadhuisplein wordt men geconfronteerd met planolo gisch harde gegevens, niet te negeren bestemminggen en - mocht de ge meente wel willen negeren - met juri dische- en financiële consequenties. In deze vergadering van de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw maakte de heer F H. de Ruijter (VVD) nog van de gele genheid gebruik er op te wijzen dat er nog steeds geen maatregelen zicht baar zijn ter beteugeling van het par keren naast de winkel van de doe-het- zelf-zaak en handel in ijzerwaren Ja cob Vis aan de Kanaalstraat. Wethou der Van Schie (CDA) zei hier nog eens de nodige aandacht aan te zullen besteden. Op donderdag 2 juli werd een op de Alpherwetering geparkeerd staande personenauto aangereden. De rech- tervoorzijde en de motorkap raakten hierbij beschadigd. Een ingesteld on derzoek leidde een dag na het onge val tot aanhouding van de veroorza ker. Op dezelfde dag omstreeks 13.30 uur werd op de Berkengaarde een personenauto aangereden. Korte tijd later werd aan de hand van het op gegeven signalement van de doorge reden personenauto deze aangetrof fen op de Groensvoorde. Terzake het doorrijden is de bestuurder proces verbaal aangezegd. Op zaterdag 4 juli omstreeks 01.30 uur werd een melding ontvangen, dat nabij de Nic. Beetslaan een lan taarnpaal omver was gereden. Aan de hand van door getuigen opgenomen gegevens, werd in de onmiddelijke omgeving een personenauto met ’’verse” schade aangetroffen. Korte tijd na de aanrijding werd de veroor zaker, een Waddinxvener, van zijn bed gelicht. Hij werd aangehouden en naar het groepsbureau overgebracht. Daar hij onder invloed van alcohol verkeerde, werd hem een bloedproef afgenomen. Hij bekende de aanrij ding te hebben veroorzaakt. zondag 5 juli om 14.10 uur vond een aanrijding plaats op de Henegou- werweg nabij de noordelijke afrit van Rijksweg A 12. Een op de afrit Op zaterdag 4 juli omstreeks 23.15 rijdende automobilist remde af voor --- - 12naderende fietsers. Een achter deze auto rijdende automobilist dacht dat de afremmende auto wel zou Op donderdag 9 juli om 19.00 uur vond er op de Henegouwerweg nabij het ge maal een aanrijding plaats, waarbij drie personenauto’s waren betrokken. Een gewoond, personenauto stond stil om linksaf een inrit te kunnen oprijden. Twee achte ropkomende personenautobestuurders merkten dit te laat op en reden achte rop de stilstaande personenauto. Eén auto raakte hierbij zodanig beschadigd, dat die moest worden afgevoerd door takelbedrijf Heikoop. OP woensdag 8 juli vond er op de Ka naaldijk nabij het koolaspad een aanrij ding plaats tussen een bromfietster en een automobilist. De bromfietster me vrouw Van D. uit Hekendorp kwam vanaf het koolaspad en reed met onver minderde snelheid de Kanaaldijk naar links op, waarna zij meteen werd ge- doorrijden, hetgeen echter niet het geval was. Een lichte kop-staart-aan- rijding volgde. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Op donderdag 2 juli om 17.00 uur reed vanuit de parkeervakken nabij het winkelcentrum Luifelbaan een automobilist achteruit de weg op. Op datzelfde moment wilde een tweede automobilist insteken. Een lichte aanrijding volgde. Lichte ma teriële schade volgde. Op dinsdag 7 juli om 21.05 uur vond een aanrijding plaats op de T-split sing Kerkweg-Oost/Juliana van Stol- berglaan/Kanaalstraat. Een 76-jarige fietser reed vanaf de Kerkweg de kruising naar links op en verleende daarbij geen voorrang aan een vanaf de Kanaalstraat naderende bromfiet ser. De fietser kwam hierbij ten val en brak haar been. Zij is na medische behandeling per ambulance naar het Bleulandziekenhuis te Gouda overge bracht. Op woensdag 1 juli om 13.45 uur vond een aanrijding plaats op het par keerterrein nabij de Groensvoorde. Vanuit parkeerstand (parkeervak) reed een bestuurster weg. Op datzelf de moment reed een tweede bestuur ster vlak voor haar langs. Lichte ma teriële schade was hiervan het gevolg, maar persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. - Het hoekpand Kerkweg-Oost/Kanaalstraat. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom}. WADDINXVEEN Middenstandsvoorzittcr C. de Bas heeft zich verzet tegen de vestiging van een winkel/kantoor in het pand op de hoek Kerkweg-Oost/Kanaalstraat, waarin eerst de AMRO-bank en later het kantoor van de Exploitatie Vastgoed Holland BV (EVH) gevestigd is geweest en waar de naar het Zuidhollandsc Rijswijk vertrokken AMRO-bankdirecteur l.W. Nieuwerf heeft AUTOBRAND Op dinsdag 30 juni 09.35 raakte een personenauto op de parkeerplaats nabij winkelcentrum Gronsvoorde in brand. De brand was zeer snel ge blust. De auto raakte licht bescha digd. De oorzaak was kortsluiting in de elctrische bedrading. DIEFSTAL FIETSEN In de afgelopen week zijn op diverse plaatsen in de gemeente fietsen ont vreemd. In totaal werden 5 fietsen, die onafgesloten waren geplaatst, weggenomen. Eén rijwiel werd terug gevonden. DIEFSTAL AUTO In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 juli werd nabij een woning aan de Sparrengaarde een personenautoeen grijze Peugeot 104, ontvreemd. INBRAAK BIBLIOTHEEK In dezelfde nacht werd ingebro ken in de openbare bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan. Door braak wist men het pand binnen te komen. Binnen werden enkele bu reauladen opèngebroken. Ontvreemd werd een bedrag aan geld, groot f. 250,-. RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS Een 18-jarige inwoner van Boskoop werd bekeurd, daar hij een personen- WADDINXVEEN De Wad dinxveense rijkspolitie heeft het onder zoek naar de vernielingen die met name in de ’’luilaknacht” (van vrijdag 5 op za terdag 6 juni) zijn gepleegd afgerond. Wegens diefstal en vernieling werden in de afgelopen weken in totaal 18 jongens uit Waddinxveen en 1 meisje uit Gouda - in leeftijd variërend van 14 tot 22jaar- aangehouden en gehoord. Zij hebben jeugdbendes. In een aantal van de straf bare feiten, was een aantal van de jon geren onder invloed van alcohol, welke electriciteitskabel, het vernielen tijdens de’’viering” was gestolen. In ie der geval zijn de nodige processen verbaal opgemaakt en zullen de jonge ren zich voor de rechtbank hebben te goederen bleken in een huis aan de He- verantwoorden. Dankzij tips vanuit het eigenaar te worden uitgestald. aanhoudingen kunnen doen. Zo zijn er ook al processen-verbaal op gemaakt tegen drie vrachtwagenchauf feurs, omdat die hun voertuigen hadden eparkeerd op verkeerde plaatsen. Zoals bekend kent Waddinxveen een parkeerexcessenverordening die regelt dat er ’s avonds en in de weekeinden geen vrachtwagens in de woonwijken nogen worden neergezet, tenzij ze staan op daarvoor aangewezen plaat sen, zoals de Alberdingk Thijmlaan, het parkeerterrein aan de Sniepweg en de Mercuriusweg. DIEFSTALLEN In de nacht van vrijdag 10 öp zaterdag 11 juli werd vanaf de Zwarteweg een boottrailer met daarop een speedboot met buitenboordmotor ontvreemd. Op woesdag 8 of donderdag 9 juli werd vanuit de kassa in een kantine van een Waddinxveense sportvereniging een bedrag aan geld, groot ca. f 30,- ont vreemd. In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 juli werd vanuit een personenauto, welke stond geparkeerd op het parkeer terrein aan de Sniepweg, een cassette radio met bandjes weggenomen. De binnenverlichting van de auto werd ver nield. In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 juli werd in diverse personen auto’s ingebroken en goederen daar uit weggenomen. Uit een nabij de Elzenhorst geparkeerd staande auto werd een autoradiocassetterecorder ontvreemd en werden twee luid- sprekerboxen van de hoedenplank ge rukt. De auto werd opengebroken. Een naast deze auto staande Ford werd eveneens getracht open te bre ken. Dit voertuig wist men niet open te krijgen. Uit een aan de J.W.- Frisoweg staande personenauto werd ook een cassetterecorder ontvreemd. Het slot werd geforceerd. Een radio, versterker en 2 boxen wer den uit een auto geschroefd, die in de Justus van Effenlaan stond ge parkeerd. Op zaterdag 4 of zondag 5 juli werd getracht in te breken in 2 personenauto’s, welke in de Nic. Beetslaan stonden geparkeerd. OPGEVEN VALSE NAAM Een 14-jarige Waddinxvener werd aan gehouden bij het opgeven van een valse naam. De valse naam gaf hij op bij het aanzeggen van een proces-verbaal, daar hij met een bromfiets over het trottoir reed. Ook de eigenaar van de bromfiets, die de knaap liet rijden, werd proces verbaal aangezegd. VISSEN ZONDER VERGUNNING De afgelopen week zijn bij enkele cont roles op de visserijwetgeving diverse vissers bekeurd, daar zij niet in het bezit waren van een visakte, bijdragebewijs en/of een vergunning. Zoals reeds eer der werd vermeld heeft de Wad dinxveense hengelsportvereniging (HSW) nagenoeg op alle percelen wa ter, gelegen binnen de bebouwde kom, en de buiten de bebouwde kom gelegen Winterdijk het visrecht. GEBRUIK VALS KENTEKEN Op vrijdag 10 juli werd in Waddinxveen een Chevrolet-personenauto door de rijkspolitie in beslag genomen. Het voertuig was voorzien van kentekenpla ten, welke niet overeenkwamen met het bijbehorend kentekenbewijs. De be stuurder, een inwoner van Boskoop zie dat hij op deze wijze de belasting wilde ontduiken. De heer De Bas deed dat in de verga dering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning bouw door als belangstellende ge bruik te maken van de rondvraag. De middenstandsvoorzitter zei daarin te gen wethouder P.F.J. van Schie (CDA) met verbazing te hebben ken nis genomen van deze bij eigenaar Reh-Bex BV, de exploitatie,- en on roerend goedmaatschappij van de Waddinxvener A.P.C. Rehorst, in ontwikkeling zijnde plannen. Naar de mening van de heer De Bas valt een kantoor/winkelbestemming uur werden door de Waddinxveense rijkspolitie 2 mannen op heterdaad betrapt en aangehouden bij een in braak in een woning aan het D. van Schagenplantsoen. Door verbreking op grove wijze wist men de woning binnen te komen. De twee mannen, een 48-jarige zon der vaste woon- of verblijfplaats en een 43-jarige Vlissinger, beiden zware criminelen en bekenden van de po litie, trachtten aanvankelijk te vluch ten. Zij werden echter vrijwel meteen aangehouden, geboeid en naar het groepsbureau overgebracht. Eén van hen werd nog gezocht door de ge meentepolitie te Vlissingen en Mid delburg. Zij zullen voor de offi cier van Justitie worden voorgeleid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 22