ED WAAROM IK? Kindervakantiewerk 1981 l OMDAT HET RODE KRUIS VAN ONS ALLEMAAL AFHANKELIJK IS! GEEF! GIRO 6868 VAKANTIE- BAKKERS BURGERLIJKE STAND Verloren Juli WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Juli/ Aug. WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN! Weekblad voor Waddinxveen voorwerpen Een boekenbon? VAKANTIE SLAGERS Medische weekeinddienst w N< ee W Di le: ge re i I DE KERKEN NODIGEN A AGE WEI WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 15 JULI 1981 VI V( 6 11 13 4 Koksfeest 5 STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. 28 Kom in Luilekker land 30 Schimmen spel en nog meer Geboren: Lydia d.v. J. A. van Berkel en D. van der Smit; Judith d.v. K. van den Hoek en P. W. Swijnenburg; Geertje Mar griet d.v. J. M. van Eeden Petersman en J. Stolk. Ondertrouwd: T. H. Kleiweg en A. Bartens; J. Senneker en J. C. M. M. Slob. Gehuwd: R. Hamstra en J. M. Steenbergen. Overleden: van der Ben, lefje, oud 83 jaar; van der Wilt e.v. van der Bas, Wougje, oud 80 jaar. Heksen jacht Volks dansen 16 St raat - tekenen Woensdag 22 juli Vanaf 14.00 uur: Spel- en creativiteits- rniddag voor alle kinderen uit de wijk. liets- tocht WIJKGEBOUW ”DE PADDESTOEL” Lijsterbesstraat, tel. 2276 V rr Vc vei on m< de m< ee va laf tje WERKGROEP VROUWEN- AKTIVITEITEN WADDINXVEEN Secretariaat: Inger v. Gessel, tel. 4798. Informatie Vos-cursus: Lilian Steen voort, tel. 7685. Informatie praat groepen: Ineke v. d. Meulen, tel. 2747. Informatie thema-avonden: Gerda de Roo, tel. 3023. Informatie jongeren-praatgroep: Inger v. Gessel, tel. 4798. 23 Oude straal spelen Sleutel, licht herenjack, bankbiljet, broche (Zeeuwse Knop), sleutels, brui ne portemonnee met inhoud, witte ka ter met rode vlekken, gouden broche met briljantje. HUMANISTISCH VERBOND GOUDA EN OMSTREKEN Secretariaat: Gilbert van den Akker, Anna van Hensbeeksingel 291, Gouda, tel. 01820-12323. Bijeenkomsten: Werkgroep Waddinx veen Jan van Campertlaan 24, Waddinxveen, tel. 6267. DOET ’T... ALTIJD! T< be se Di le da vc ee w ve Pi B< B< ze Ei kt se st w D ga KOOT-GROENSVOORDE van maandag 29 juni tot en met zaterdag 18 juli VAN BEEST - LUIFELBAAN van maandag 6 juli tot en met zaterdag 25 juli WIJNJETERP - BRUGCENTRUM van maandag 6 juli tot en met zaterdag 25 juli VAN TILBURG - ORANJEGALERIJ van zaterdag 25 juli tot en met maandag 17 augustus KERVER- DORPSTRAAT van maandag 27 juli tot en met zaterdag 15 augustus a. e ond porr Vrijdag 17 juli Spreekuur loco-burgemeester P.F.J. van Schie, gemeentehuis, 10.00-12.00 uur. Zaterdag 18 juli Coopertest Antilope, Alberdingk Thijm laan, 15.30 uur. Zondag 19 juli Intrede ds. J.C. de Moor, Kruiskerk, 17.00uur. Willem van Hanegem.: Overal waar iets ”T|||| ernstigs gebeurt, zie je ■r de rode kruisvlag en dan F weetje gewoon dat ook onze hulp nodig is op telefoonnummer 2455. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 7132 en 5887 of 033-620244. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur DR. RUTGERSHUIS (Zwreatr voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda, voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Hel spreekuur.op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik- baarondernummer01821-1911. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR AELEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadres: Bart en Elly van Wichen, tel. 7780. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw E. Stalenberg- Barnhoom, Heggewinde 25, tel. 3377; uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Bur; sluit het St. Victorwijk bili<»bus)dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, donderdagmiddag van 15.30-17.30 uur, vrijdagavond van 18.3Ö-2O.3O uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boo- men-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 3373; aanvraag deelname: mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschadelaan 11, tel. 4230. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOeNCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 8058 (mevrouw A. Ravensbergen- Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieuwer- kerka/d Ussel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk Jan van Bijnenpad 17e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, leL6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) Uitlenen van verpleegartikelen: maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 11.30-12.30 uur. Telefonisch bereik baar: dagelijks van 20.00-22.00 uur en in het weekeinde van 14.00-15.00 uur Vanaf 6/7 t/m 25/7: le periode gesloten: Huizer - Zuidkade, Huizer - Groens- voorde,-v/d Loo - Noordkade, Ar- denne - Zuidkade, Lós - Dorpstraat, Kerver - leplaan. 2e periode gesloten: De Graaf - Zuidkade, Broer - Dorp straat, Kerver - K.W. plein, v/d Berg - Luifelbaan, Markus - leplaan. 22 Song festival INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden? Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen. Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contam, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oran/elaan 9. tel. 10182814788 2741 ED Waddinxveen Uitgeverij: VETA B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B. J. Woudenberg Redactie-adres Peuleyen 144, 2742 ÉN Waddinxveen Telefoon (01828) 5594 A d ve rtent ie-afde I in g Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon (01828) 8950 Abonne mentsprijs Postabonnementen: 16,50 per halfjaar binnen verspreidings gebied en f 26,per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,37 (exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. ZONDAG 19 JULI 1981 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uurds. L. Roetman 17.00 uur ds. H. Groenendijk, Scheveningen Dé Hoeksteen 9.30 uur kand. C. B. van Harten, Noorden 18.30 uurds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uur dhr. L. D. Burger 17.00 uur kand. C. B. van Harten, Noorden Immanuëlkerk: 9.30 uurds. j. S. Breedveld-Klap, Utrecht C - G2 19.00 uur ds.-C-. B. Röos/Amsterdam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur geen dienst 17.00 uurds. J. C. de Moor Ontmoetingskerk: 10.00 uurds. P. van den Berg 17.00 uurgeen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. Hooijkaas Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing doords. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE Gemeente in Nederland Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdagavond 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag; 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 8.45 uur Donderdag: 9.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.30 uurds. J. de Pater CHR. GER. KERK BOSKOOP 9.30 uurds. A. P. van Langevelde 17.00 uur ds. A. P. van Langevelde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgebouw: Lekkenburg 148 9.30en 16.30 uur leesdienst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molen werfstraat 10.00 uur ev. Fr. Lourens 18.30 uufev.J. Kits VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) .Vrijdag 19.30 uur bijbelstudie voor de jeugd (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking M WADDINXVEEN De vrijwilligers van De Bonkelaar, het jeugd- en vrijetijdscentrum van de Stichting Jeugd- en Jonge rencentrum Waddinxveen, houden voor de derde maal gedurende de zomermaanden vakantieactiviteiten voor de jeugd. Deze zijn bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en worden iedere dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in De Bonkelaar gehouden. De toegangsprijs bedraagt 0,50. ZATERDAG 18 JULI 1981 Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 8742 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 ZONDAG 19 JULI 1981 Arts: P. J. E. v. d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Het Groene Kruis: Het Groene Kruis is in het weekeinde telefonisch te bereiken op nummer 2455 van 14.00-15.00 uur en van 20.00-22.00 uur MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot 11 uur, ’s mid dags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 2