WADDINXVEEN GEMEENTE J zoontje (8) in Griekse rampbus Waddinxveense (31) zat met haar Een halve eeuw samen Snelle ambtenaar krijgt gelijk Succe Mm T tv-programma EBROBV Lichte verwondingen voor Joke Heesemans en Danny Waddinxveners in TROS- Studiewinst Sjoerd Veerman 1 HOND IN GOOT DANK U g SPREEKUREN i HINDERWETVERGUNNINGEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 15 JULI 1981 "Gemeente Waddinxveen” is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend- Het 50 jaar getrouwde paar A.J. Verhoef en B. Verhoef-Droog van de Prins Bernhardlaan 42. (Foto: Weekblad makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie adres Postbus 400,2740 AK Waddinxveen. len voet gezicht. WADDINXVEEN Woensdag 5 augustus zijn in Waddinxveen 50 jaar getrouwd de heer AJ. Verhoef en mevrouw B. Verhoef-Droog van de Prins Bernhardlaan 42. b. een tandartsenpraktijk, door mevr. M. Y. Boere-Oei, Lede 1 beide te Waddinxveen. voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). haar 8-jarige zoontje Danny, ïgster liep daarbij een gezwol- ■p zijn knieën en net tweetal hun WADDINXVEEN - De 23-jarige Waddinxveense ambtenaar Sjoerd Veerman mag toch in september examen doen, zoals het Weekblad voor Waddinxveen al onofficieel kon melden, voor het tweede deel van de cursus hogere bestuursambtenaar. Nederlanders die vorige week dinsdag licht gewond raakten bij een busongeluk in Griekenland bevond zich ook de 31-jarige Waddinxveense Joke Heesemans en 1 De aan de Wingerd wonende verpleegster liep daarbij op en naar zoontje lichte schrammen op zij: Na behandeling in een ziekenhuis kon reis met de andere Nederlanders vervolgen. M i SUCCES MIMPEN Oranjelaan 2 2741 ER WADDINXVEEN Tel. 01828-3340 Mo ’w m MAGIC BUS VRACHTWAGEN parkeer- was J. X) moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA ’s-Gravenhage. De vergunningen en alle daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage tijdens kantooruren op werkdagen en ’s-maandagsavonds van 19.00 tot 22.00 uur tot en met 13 augus tus 1981. De beschikking wordt van kracht na afloop van deze termijn, tenzij voordien een beroep tegen deze beschikking is ingesteld. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit en Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben bij be sluit van 3 juli 1981 twee hinderwetvergunningen verleend voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van: a. een aftapinstallatie voor het aftappen van dieselolie uit een ondergrondse opslagtank door middel van een elektrische aftap- pomp voor eigen gebruik, door Boers B.V., Bredeweg 22; l Toen de touringcar een bocht in een bergweg uitkwam bleek de weg plot seling versperd door een vrachtauto. De chauffeur van de bus remde uit al le macht maar kon niet voorkomen dat hij de vrachtauto raakte. Het voertuig raakte van de weg, gleed in een ravijn maar bleef wonder boven wonder hangen op enkele bomen bo ven de diepe en kolkende rivier de Pinios. Behalve de Waddinxveense en de Boskoopse zaten in de bus verder nog zeven Nederlanders, zes Fransen, drie Engelsen, een Amerikaan en zes Grie ken. In totaal 26 mensen. Zes men sen raakten bij het ongeluk vrij ern stig gewond met botbreuken en snij- wonden door glas. De inzittenden moesten door het gangpad van de touringcar naar voren WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven ”Ebro BV”, Waddinxveen. Omschrij ving bedrijf: groothandel in bloemen, planten en potterie. Import en export van bloemen en planten. Maatschap pelijk kapitaal: f 35.000,- waarvan ge- plaatst/gestort f 35.000,-. Directie: M. van Eijk, Waddinxveen. De Nederlandse vakantiegangers wa ren de zondag daarvoor uit Amster dam vertrokken met de zogenaamde ‘Magic Bus’ voor een trektocht door Griekenland en de Griekse eilanden. In München werd overgestapt in een Griekse bus. Het gezelschap had de nacht doorgebracht op een plaats bij Thessaloniki en was een kwartier onderweg toen het ongeluk gebeurde. Vooral de moeder van Margriet La- moree, wonend in de Barendstraat te Boskoop, was erg geschrokken van het bericht. ‘We mogen blij zijn dat het zo is afgelopen’, zei ze later opge lucht. Ze vertelde haar dochter tele fonisch te hebben gesproken. ‘De meisjes hadden nog wat last van spierpijn, maar waren verder erg posi tief en enthousiast. Ze hebben een paar dagen in een hotel in Athene doorgebracht, maar zouden het afge- Waddinxveen - De drie Waddinxve ners Geluk, Krijnsburger en Van Veen hebben vorige week vrijdagmid dag aan het TROS-televisieprogram- ma ‘Te land, ter zee en in de lucht’, dat in Harlingen is opgenomen. Het gaat om de aflevering ‘Fiets-’m-d’r- in’, welk programma op maandag 17 augustus wordt uitgezonden. De deelnemers aan ‘Fiets-’m-d’r-in’ moesten met een één- of tweewieler over een veertig centimeter brede plank rijden, die over de haven van Harlingen lag, twee meter boven het water. Om het niet al te gemakkelijk te maken, waren er bovendien hin dernissen: onder meer een wip, waar over heen gereden moest worden. De bedoeling was natuurlijk dat heel wat - fietsers het water ingingen. Spreekuur burgemeester: het spreekuur gaat wegens vakantie niet door. Spreekuur wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: het spreekuur gaat wegens vakantie niet door. Het Centraal instituut vorming en op leiding bestuursdienst (CIVOB) is ge zwicht voor het argument van Veer man dat hij met de weigering om hem tot deze examens toe te laten ten onrechte de dupe zou worden van een onvoldoende voorlichting van zijn school. In april liet het CIVOB de ambtenaar weten dat hij niet zou worden toege laten tot de examens voor het tweede deel, omdat hij bij de sluiting van de inschrijving daarvoor nog niet over al le zes diploma’s van het eerste deel van de cursus beschikte. Veerman be schikte toen over vier van de zes di ploma’s en zou in mei examen doen voor de laatste twee. Het afgelopen jaar heeft hij echter ook al gestu deerd voor de eerste twee examens van het tweede deel en hij ging ervan uit daar in september examen voor te Volgens persberichten is de Waddinx- veense en haar zoontje aan de dood ontsnapt. De bus waarin ze samen met haar vriendin, de net afgestu deerde kinderverzorgster Margriet La- moree (20) uit Boskoop zat raakte een kwartier rijden van Thessaloniki van de weg en kwam terecht in een lager gelegen bedding van een rivier tje. kunnen doen. Omdat hij in mei slaagde voor zijn laatste twee examens en daarmee het eerste deel afrondde kwam de weige ring van het CIVOB des te harder aan. Veerman tekende, gesteund door het Waddinxveense gemeentebe stuur en zijn vakbond, protest aan te gen het CIVOB-besluit. Het instituut is uiteindelijk gezwicht voor Veer- mans argument dat op zijn school in Rotterdam nooit is gezegd dat hij in geen geval in september examen zou kunnen doen voor het tweede deel en dat derhalve zijn studieinspanningen daarvoor in feite nutteloos waren. De herziening van het CIVOB-besluit be tekent voor Veerman dat de moge lijkheid voor hem om de cursus, zoals hij wil, in drie in plaats van in de ge bruikelijke zes jaar te doen, open blijft. kruipen - de achterkant van de bus hing in het water - om het voertuig door de gebroken voorruit te verla ten. Binnen het uur haalden Griekse militairen alle inzittenden van de bus weer naar boven en werden de vakan tiegangers naar het staatsziekenhuis in Larissa gebracht. WADDINXVEEN/LARISSA (GRIEKENLAND) - Onder de tien lopen weekeinde de reis voortzetten -- naar de Griekse eilanden. Ze hebben daar geen vaste verblijfplaats. Ik heb Margriet gevraagd zo snel mogelijk bericht te sturen wanneer ze ergens een tijdje blijft’, zegt mevrouw La- moree toch nog wat ongerust. Ze ver wacht haar dochter eind juli weer te rug. Dan arriveert ook de Waddinx veense Joke Heesemans en haar zoon Danny weer aan de Wingerd. Tegenover het dagblad van Rijn en Gouwe die Joke Heesemans aan de telefoon had gekregen verklaarde ze over het gebeurde nog het volgende: ‘In Thessaloniki hebben we op een parkeerplaats vijf uur in de bus gesla pen. Wij waren vanmorgen net vijf tien minuten onderweg, toen onze bus op de vrachtauto botste’. ‘Door de klap vielen we naar bene den. Net boven het water bleven we hangen. De mensen achter in de bus moesten al half door het water. Ik zat met Danny op de derde rij van voren’.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3